CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

fff

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẠC TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỞ YÊN LẠC

( HUYÊN ĐÈ HSG MÔN: NGỮ VĂN

CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Giáo viên: Lê Thị Lan Tổ: Khoa học xã hội

Yên lạc, tháng ì ỉ năm 20Ị 5

PHẢN I: ĐẬT VẤN ĐỀ

M. Go-rơ-ki nói “ ỉ ’ăn học ìà nhân học ”. Văn học là cuốn sách về cuộc đời, phán ánh đời sống, số phận con người ờ mọi thời đại. Văn học giúp con người có thèm niềm tin vào cuộc sống và hướng con người đến Chân – Thiện- Mì. Bời vậy, trong quá trinh giáo dục học sinh ơ nhã CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI trường phổ thông, môn Ngừ vãn có vai trò hết sức quan trọng. Thòng qua các tác phẩm văn chương, người giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức phong phú về xà hội, con người và cuộc sống…của dàn tộc và nhân loại. Đồng thời thông qua các tác phàm văn chương chúng ta còn đem đến cho học sinh những bài học đạo đức, nhân văn cao dẹp.

Trong tiến trinh lịch sư vãn học dàn tộc thì văn học trung CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI đại từ thế X đến hết thế ki XIX có một vị tri quan trọng và giá trị to lớn. Nó đánh dấu sự ra đời cua nền văn học viết Việt Nam và ghi dấu sự phát triển cùa văn học dân tộc.Đồng thời nó là cầu nối giừa văn học dân gian và văn học hiện đại.

“ ỉ ’an học là tấm gương phán chiếu lịch sứ”. Vãn học tiling đại ra đời và phát triển trong khuôn khố cùa xã hội phong kiến Việt Nam CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI . Bời vậy, thông qua các tác phẩm vãn học thời kì này giúp chúng ta hiểu hơn về truyền thống dân tộc. lịch sư đấu tranh dựng nước và giừ nước cua cha ông. Trong chương trinh Ngừ văn trung học cơ sờ, văn học trung dại học sinh được học ơ cá bốn khối 6,7,8.9 và số tiết dành cho phần vãn học tiling đại ơ các khối lớp là tương đối. Với sự phân phối chương trinh trên, người CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI biên soạn muốn tạo điều kiện cho các em học sinh tìm hiểu về một thời đại văn học gắn liền với sự ra dời và phát triển xà hội phong kiến Việt Nam.Một thời đại văn học ghi dấu nhiều thành tựu mang tính nền móng cho văn học dân tộc. Đồng thời qua các tác phẩm văn học tiling dại, các em có được niềm tự hão về truyền thống tốt dẹp mã cha ông ta đế lại.

Hơn nữa, cám hứng nhân đạo là một CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI trong hai nguồn cam hứng lớn của văn học tạo nên giá trị nội dung cùa tác phẩm văn học. Đày là nguồn câm hứng thể hiện giá trị của một tác phẩm văn chương chân chính.

Một thực tế mà chúng ta nhận thấy hiện nay là chất lượng dạy học bộ môn Ngừ văn ờ các nhà trường còn hạn chế. Đặc biệt là phần văn học trung đại. nhiều giáo viên ngại dạy và học sinh ngại học vi bộ phận văn học này được coi là CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI rất khó. kiến thức hàn lâm và tãi liệu tham khao thực sự bỏ ích cho học sinh và giáo viên không nhiều.

Xuất phát tữ những li do trên, tôi mạnh dạn nghiên cứu và trao dôi chuyên dề Câm hứng nhân dạo trong vân học trung dại".

PHÀN II: NỘI DƯNG

 • 1. V ài nét về bổi cảnh lịch sử, xã hội V iệt Xam từ thế Id X đến hết thế kí XIX I .Ịch sư Việt Nam từ thế ki X dến CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI hết thể ki XIX gắn với sự ra dời. phát triển và suy vong cùa chế độ phong kiến Việt Xam.

Dân tộc giành dược quyền dộc lập ựr chu vào cuối thế kì X, lập nhiều ki tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược ( (‘hổng quân rống thời nhà Lý, chổng quân Mông-Nguyên thời Trần, chống quân Minh thời Lê). Ché độ phong kiến Việt Nam nhìn chung dang ờ thời ki phát triển di lẻn.

Bước sang the CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI kí XVI. chế độ phong kiến Việt Nam đà có nhừng biểu hiện khùng hoàng dần đen nội chiến và đất nước bị chia cắt.

Giai đoạn từ thế ki XVIII đến nữa dầu thế ki XIX. đất nước có nhiều biến động dữ dội.Chế độ phong kiến đi từ khung hoàng đến suy thoái. Bào táp phong trào nông dân khơi nghĩa nổ ra mà đinh cao là phong trào nông dàn Tây Sơn cua người anh hừng áo vài Nguyen Huệ đà cúng một lúc lật CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI đổ các tập đoàn phong kiến, đánh tan các cuộc xâm lược cua quân Xiêm ơ phía Nam. quân Phanh ơ phía Bắc.

Phong trào ‘l ây Sơn suy yếu. triều Nguyền khôi phục chế độ phong kiến chuyên che và đất nước nam trước hiểm họa xâm lược cứa thực dân Pháp.

Giai đoạn nưa cuối thể ki XIX. thực dàn Pháp tiến hãnh xâm lược Việt Nam. Xã hội Việt Nam chưycn dân lừ xà hội phong kiến sang xà hội thực dân nữa CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI phong kiến.

“ Vãn học lã tấm gương phán chiểu lịch sử”. Trước hiện thực dời sống xà hội như vậy, nhiều nhà văn, nhà thư câm thông số phận con người, họ đà đứng trên lập trường nhân sinh đe giãi quyết các vẩn đề xà hội. Dó là thái độ phe phán cái xấu. cái ác: bênh vực, cam thông với nhùng bất hạnh, dau khỏ cua con người….

Nhùng net Iren cùa hoàn cánh lịch sữ. xà hội CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI và vãn học đà làm nền cho câm hứng nhân đạo cúa văn học trung đại.

 • II. Những nét khái quát về cảm hứng nhân đạo trong văn học trung đại việt Nam

 • 1. Khái niệm giá trị nhân đạo

 • – Nhân đạo là đạo lí hướng tới con người, vi con người, là tinh yêu thương giừa người với người.

 • – Nhã văn chân chính là những nhã nhàn đạo chu nghĩa, phất cao ngọn cờ đấu tranh giãi phóng con người và bênh x ực quyền sống cho CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI con người.

 • – Trong tác phẩm văn học, tư tướng nhàn đạo lã tinh câm. thái độ của chủ thế nhà vãn đối với cuộc sống con người được miêu ta trong tác phẩm. Giá trị nhân đạo cùa tác phẩm văn học thể hiện cụ thề ờ : lòng xót thương những con người bất hạnh; phê phán những thế lực hung ác áp bức, chà đạp con người; trân trọng những phẩm chat và khát vọng tốt đẹp của con người; đòi quyền sống, CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI quyền hạnh phúc cho con người…

 • – Cam hứng nhân đạo cùng với cam hứng yêu nước là hai sợi chi đó xuyên suốt toàn bộ nền vãn học Việt Nam.

 • 2. Cội nguồn và những biêu hiện cùa càm hứng nhân đạo trong vần học trung đại Việt Nam

* Văn học trung đại Việt Nam phát triển trong sự tác động mạnh mè cùa truyền thống dàn tộc nên chù nghía nhàn dạo trong văn học trung dại Việt Nam vừa bát nguồn từ truyền thống nhân văn cùa người CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Việt Nam từ cội nguồn vãn học dân gian biểu hiện qua lối sống " thương người như thê thương thân ” trong ca dao, tục ngừ Việt Nam. Đặc biệt chũ nghĩa nhân dạo trong văn học trung dại Việt Nam chinh là sự kế thừa và phát huy giá trị nhân vãn trong kho tàng truyện cồ tích Việt Nam. Đó là tinh yêu thương giừa con người với con người đặc biệt là những con người bất hạnh trong các truyện cổ tích như “ Sọ Dừa”, “ CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Thạch Sanh”, “ Chữ Đồng Tư” Đồng thời, chù nghĩa nhân dạo trong văn học trung đại Việt Nam côn chịu ánh hưởng tư tướng nhàn văn tích cực vốn có của Phật giáo ( sự từ bi, bác ái), Nho giáo( là học thuyết nhân nghĩa, tư tương thân dân). Đạo giáo( lã sống thuận theo tự nhiên, hòa hợp với tự nhiên).

* Chũ nghía nhân dạo trong văn học trung dại rất phong phũ , đa dạng:

 • – CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Trước hết. yêu nước là một phương diện quan trọng cua cam hứng nhân đạo: khi đất nước bị giặc ngoại xàm giày xéo. nhàn dân bị làm vào cành khốn cùng thi yêu nước gắn liền với tấm lòng thương dân. -Tấm lòng câm thông, xót thương cũa nhà văn trước nồi thống khổ cũa con người.

 • – Thái độ lên án. tố cáo những thế lực tàn ác chà đạp lên vận mệnh con người.

 • – Trân trọng ngợi ca. thể hiện CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI niềm tin vào vé đẹp cua con người

 • – Đe cao khát vọng của con người về quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự do. khát vọng về còng li, chinh nghía.

 • – Đề cao nhừng quan hệ đạo đức. đạo lí tốt đẹp giừa con người với con người.

 • – Đưa ra những giãi pháp giúp con người thoát khôi những bi kịch, bế tắc.

Có thể thấy nhìmg biếu hiện cũa chù nghĩa nhân dạo nói trên qua các tác phẩm vãn học CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Phật giáo thời Li ( “ Cáo tật thị chúng"- của thiền sư Màn Giác. “ Ngôn hoài”- thiền sir Không Lộ), qua các sáng tác cùa Nguyền Trài, sáng tác cùa Nguyền Binh Khiêm , sáng tác cua Nguyền Dừ. Cảm hửng nhân đạo đặc biệt nòi bật ơ các tác phàm thuộc giai đoạn văn học từ thế ki XVIII đến nưa cuối thế ki XIX như: Chình phụ ngâm khúc- Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điếm dịch. Cung oán ngâm khúc- CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Nguyền Gia Thiều. Thơ Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều cua Nguyền Du. Lục Vân Tiên của Nguyền Dinh Chiếu…

 • III. Biêu hiện của càm hứng nhân đạo qua một số tác phẩm văn học trung đại 1. Dồng câm, xót thương với số phận bi kịch cùa con người (nhất là người phụ nữ) a. Trong “ Chuyện người con gái Nam Xương" cùa Nguyễn Dữ

Nguyền Dừcam thương cho số phận khò đau. bất hạnh, oan khiên, nghiệt ngà CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI cùa Vũ Nương: Vũ Nương là một cô gái nết na , thùy mị nhưng có số phận bất hạnh. Nâng chính là nạn nhân cũa chế độ nam quyền, cũa cuộc chiến tranh phong kiến phi nghĩa. Mờ đầu cho những bất hạnh đời nàng chinh xuất phát từ cuộc hôn nhân không binh đẳng “ Trương Sinh dem trám lụng vàng cưới nàng về làm vợ". Rồi đến khi lấy chồng, nàng phái đảng đẵng mòn mõi chờ chồng đi chiến trận “ Mồi khi thấy’ bướm CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI ìượn đấy vườn mây che kin núi thì nồi buồn góc bể chán trờikhông thế nào ngủn dược". Khi Trương Sinh trở về, vốn tính da nghi, hồ dồ, độc đoán lại tin lời nói ngây thơ cũa con trê Trương Sinh dà nghi ngờ lòng chung thủy cùa vợ, mắng nhiếc, đánh đuôi Vũ Nương, không cho nàng phân trần biện bạch. Trong cơn đau khổ, tuyệt vọng khi bị dồn đến đường cùng. Vù Nương đà tăm gội chay sạch và trảm minh CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI ơ bến Hoàng Giang để bao toàn danh dự. Hành động của nàng không phãi là hành động bột phát trong cơn nóng giận mà là hãnh động có sự chi đạo cùa li tri. Chì vi sự hiếu lẩm và thói ghen tuông ích kì cua người chồng mã nâng đà phai chịu nỗi đau đón về tinh thần, thậm chí phái tự kết liều cuộc đời minh, mặc dú nàng đà cố gắng hết sức đề giữ gìn. hãn gán hạnh phúc gia đình. Một con người CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI như Vù Nương lè ra phai được hương hạnh phúc trọn vẹn thì lại phai chết một cách oan khốc, đau đớn.

b. Với “ Truyện Kiều " cùa Nguyễn Du

Tác già Mộng Liên Đường binh luận “ Lòi vãn tá ra hình như máu cháy ớ đầu ngọn bút, nước mắt thẩm ở trên tờ giấy, khiểnai đọc cùng phái thấm thìa, ngậm ngùi, đau đớn đứt ruột… ”. Thật vậy, “ Truyện Kiều” là tiếng nôi tha thiết bão vệ CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI quyền sống con người. Trong vô số nạn nhân của xà hội cù, Nguyền Du đặc biệt tràn trọng, xót thương cho số phận bất hạnh cũa người phụ nừ tài sắc mà bất hạnh. Tấm lòng cùa ông trước hết dành cho Đạm Tiên- một người con gái tài sắc:

Nòi danh tài sắc một thì Xôn xao ngoài cửa hiểm gì yến anh

Nhưng đau đớn thay, cuộc đời nàng lại là cuộc đời cua một ca nhi ê chề. đau đớn CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI :

Sống làm vợ khấp người ta Khéo thay thác xuống làm ma không chồng!

Khi mất. nấm mồ cua nàng chi là nấm mồ vô chú. hoang lạnh không hương khói, không người viếng thảm ngay trong ngày lề tao mộ

Sè sè nấm đất bên dường Dầu dấu ngọn có nưa vàng nứa xanh.

Đặc biệt nhân vật Thúy Kiều- nhàn vật mà Nguyền Du dành nhiều tinh yêu thương. Khóc thương cho Thúy Kiều. Nguyền Du khóc cho CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI những nối đau lớn của con người khi tình yêu tan vờ, tinh cốt nhục lia tan. nhân phẩm bị chà đạp. thân xác bị đọa đày. Nguyền Du như hóa thân vào nàng Kiều trong từng trang viết để củng đau với nỗi đau của nhân vật trong kiếp đoạn trường lưu lạc: Tai họa ập đến với gia đinh. Kiều phái hi sinh chừ “tình” đè làm tròn chừ “hiếu”. Nhưng chi có Nguyền Du mới hiểu được nồi đau đón của CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Kiều khi phái trao duyên cho Thúy Vân, nhờ em trã nghía cho chàng Kim

Oi Kim Lang hời Kim Lang!

Thôi thôi! Thiếp dà phụ chàng lừ dây!

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trac nghiem tieng anh 6 unit 6 a question of sport phan reading
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sự hội tụ của dãy các biến ngẫu nhiên và mối liên hệ giữa chúng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu Y tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
23.000
Sold by
@ xcnguyen220
CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart