Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn

fff

Dà Năng, tháng 11 nỉini 2012

BÀI TẬP NHÓM

MÔN: NGHIÊN cửu MARKETING

Thành viên nhóm:

<<<123>>>

. Hàn Thị Thu Hà

 • Huỳnh Bá Thu Dung

 • •  Đồng Thị Phúc

 • •  Trầm Huyền Trân

 • •  Phạm Thị cẩm Tủ

 • •  Huỳnh Thị Vi Vi

Lớp: 36K03.2

Lóp: 36K03.2

Lóp: 36K03.2

Lớp: 36K03.2

Lóp: 36K03.2

Lớp: 36K03.2

Giang viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Huy Lóp học phần: NCMAR 04

LỜI MỎ ĐÀU

Du lịch ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho mồi chúng ta chính vì vậy Du lịch Là một nhu cầu không thê thiếu được trong thời đại hiện nay. Kinh tế ngày càng phát triên. chất lượng cuộc sống ngày một được nâng cao. Du lịch càng được quan tâm nhiều hon. Một loại hĩnh du lịch Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn đà có từ nhiều nãm nhưng mấy năm gần đầy mới thực sự được quan tâm đúng mức và rất đáng được luận bàn đó Là du lịch tâm linh.

Du lịch tâm linh là hình thức du lịch giúp con người đi về vói thiên nhiên, dược sống trong không khí binh yên. tĩnh lặng của đất trời. Đồng thời cũng giúp cho con người hiêu về lịch sử và vân hóa cua các ngôi chùa và thiền viện cùng như các địa phương, được chiêm ngường những Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn công trình nghệ thuật, kiên trúc quý giá

Đà Nang Là nơi hội tụ tất cà các yếu tố tự nhiên, nhân văn – lịch sư đề phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng. Nói đen du lịch tâm linh tại Đà Nâng, người ta hay nhăc đến 3 ngòi chùa Linh ứng: chùa Linh ứng Bài Bụtnơi có tượng Phật Quán The Ảm được COI Là cao nhất Việt Nam. chùa Linh ứng Bà Nà và chùa Linh ứng Non Nước Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn _ nơi diền ra lề hôi Quán Thế Âm nồi tiếng.

VỚI nhiều đinh, chùa co. huyền thoại, lễ hội dân gian lón… Ngũ Hành Sơn hướng đến việc phát triên du lịch tâm linh như là một xu hướng tất yếu. Nhiều khách du lịch đến VỚI Ngù Hành Son không chi đê VUI chơi, thăm thú. mà như đang thực hiện một cuộc hành hương về vùng đất thiêng, và tim kiếm nơi trú ngụ bình yên. thanh thán cho tâm hồn Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn minh. Le hôi Quán Thê Âm-Ngũ Hành Son đươc tô chức hãng năm vào ngày 19 2 âm lịch được xem lã một sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng, không chi với những tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước mà còn thu hút sự quan tâm. tham dự của nhiều tầng lóp nhân dân cá nước vi ý nghĩa văn hóa tâm linh đặc trưng cua vùng đia linh Ngũ Hành Sơn.

Nhân biết được xu hướng trên, chúng tỏi thực hiện đe Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn tài nghiên cứu “Càm nhận của người dân Đà Năng về lễ hội Quán Thể Âm-Ngũ Hành Sơn” nhăm kháo sát mức độ quan lâm đèn Lẻ Hội làm cơ sỡ ban đâu cho vice phát triền hình thức du lịch tầm linh lại Dà Nang.

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN

• I rinh bây vấn đề nghiên cứu

Hiện nay,nhiều du khách trong vả ngoài nước dánh giá du lịch Đà Nằng vần còn chưa phát triển, nhất là du lịch tâm linh Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn trong dó mức chất lượng phục vụ, cơ sờ hạ tầng vần chưa đáp úng lối nhu cầu của họ.

Đà Nằng có nhiều lợi thế dế phát triền du lịch, trong dó yếu tố biền. sông. núi. di tích lịch sữ vãn hoá lã các yếu tố cần và du đề thu hút nguồn khách đến tham quan, thế nhưng tiềm nàng phát tnên du lịch lâu nay vần chưa được đau tư, phát triên đúng mức đê thu hút nguồn khách, các khu Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn du lịch, tour du lịch từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn chưa được liên kết đê tạo thành dộng lực đưa khách đến tham quan tại các diêm trong thành phố. Theo lý thuyết kinh tế thi một ngành du lịch nào đó muôn biết xem chat lượng cung cấp dịch Ml cua mình có tốt không? Có thê biết được bằng cách đo sự hài lòng cùa khách háng kin sư dụng dịch vụ má minh cung cắp. từ dó có thê diều chinh những yếu tố chưa làm Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn hài lòng khách hàng, nliừng yếu tố nào khách háng dà hài lòng dê nâng cao chất lượng dịch vụ lèn. Trước nhùng áp lực cùa xà hội đôi hói phái nâng cao châl lượng dịch vụ trong du lịch, thành phô, sớ VH 1T& DU LỊCH đà liên kêl các doanh nghiệp du lịch, các tồ chức sự kiện có kha năng kinh phi. chuyên môn dề triển khai thực hiện một cách chuyên nghiệp hon nham nâng cao chất lượng phục vụ tại các diêm dến Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn .

về du lịch lâm linh, hiện nay le hội quan The Âm là 01 trong các le hội cấp quốc gia hẩng năm diễn ra tại chùa Quan Âm Ngù Hãnh Sơn. thông qua lề hội này, du khách bốn phương biết nhiều về du lịch Ngũ Hành Sơn và du lịch Đã Nằng. Tuy nhiên du lịch lâm linh đà ihực sự đáp ứng được nhu cầu của khách hay chưa’. ’ De irã lời câu hôi này chúng em đà làm đề lài nghiền cứu “ Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn câm nhận của người dân Dà Nằng về le hội Quán Thể Âm- Ngũ Hãnh Sơn-Đà Năng”. Đê tìm hiểu xem các yếu tố: cơ sở hạ tằng, con người, năng lực phục vụ, môi trường sinh thái…có làm hâi lòng du khách hay chưa. Sau đó đề xuất phương án phát triển du lịch tâm linh Đà Nằng trong nhùng năm tới.

 • •  Mục tiêu nghiên cứu

Bài nghiên cứu có 2 mục tiêu nghiên cứu:

 • •  Nghiên cứu sự Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn câm nhận của người dân Đà Năng dối với lẻ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hãnh Sơn- Đà Năng.

 • •  Đe xuất phương án phát triển du lịch tâm linh thành phố Đà Nằng.

 • •  Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

 • •  Phạm vi nghiên cứu

 • •  Nghiên cứu được thực hiện đối với người dân thành phố Đà Nầng.Thời gian thu thập V kiến trong vòng 2 tuần

 • •  Số lượng phiếu điều tra lã 220 phiếu, sau khi điêu tra sổ phiếu thu thập dược Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn là 200 phiếu.

 • •  Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành qua hai bước: nghiên cửu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.

 • •  Nghiên cứu sơ bô là nghiên cứu định tinh, các thành viên trong nhóm với nhau đưa ra mô hình, phương pháp đo sự câm nhận cùa người dãn Đà Nằng về lề hôi Quán Thể Âm. Đồng thời phỏng vấn, tham kháo ý kiến của một số người dân câm nhận về lễ hội như thế nâo. Sau dó Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn . tham khảo ý kiến hướng dần của giảng viên và hoàn thành mô hĩnh nghiên cứu

 • •  Nghiên cứu chính thức thòng qua Lấy ý kiến trực tiếp của người dân Đà Nâng băng cách thiết kế bâng câu hói điều tra. Sử dụng thước đo Likert đo sự câm nhận của người dân về lề hội. Sau đó. sử dụng phần mềm SPSS phân tích, xử lý các sổ liệu thống kê. Từ nhùng phân tích và kết hợp lý thuyết, mô hình cho ra kết qua Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn về cam nhộn cùa người dân Đà Năng về lễ hội. Và từ đó đề xuất phương án phát triên du lịch tâm linh ở thành phố Đà Năng.

 • •  Ý nghĩa thực tiễn cua nghiên cứu

Trong quá trinh nghiên cửu. chúng em đà thấy được các bước làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng thời thông qua đề tài này giúp chúng em thay được những tru diêm, han chế cúa du lịch tâm linh Đà Nằng đối VỚI sư phát triển kinh tế cua Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn thành phố. Bên canh đó đề tài còn Là cơ sở đề xuất phương án phát triển du lịch tâm linh Đà Nằng trong những năm tói đê mọi người, mọi nơi. mọi quốc gia biết đến dê thu hút lượng khách đến với Đà Nằng mồi ngày mỗi đòng hơn. tạo thành một trong các mũi đột phá trong phát triển du lịch

Chương II: cơ SỎ LÝ THUYẾT NGHIÊN cứu

Tổng quan lý thuyết về sàn phẩm du lịch:

1. Khái niệm về Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn sân phẩm du lịch:

 • •  Theo nghĩa rộng:

Sân phẩm du lịch có thê được hièu Là tat cả các hàng hóa và dịch vụ mà khách du lịch tiêu dùng cho chuyến đi du lịch của họ.

 • •  Theo nghĩa hẹp:

Săn phẩm du lịch Là các hàng hóa và dịch vụ mà khách mua lẽ hoặc trọn gói. do các doanh nghiệp du lịch tạo ra nhảm thòa màn nhu cầu cua khách du lịch

 • •  Theo quan diêm marketing:

"Sán phẩm du Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn lịch Là nhùng hàng hóa và dịch vụ có thể thoa màn nhu cầu cùa khách du lịch, mà các doanh nghiệp du lịch đưa ra chào bán trên thị trường. VỚI mục đích thu hút sự chú ý mua săm và tiêu dùng của khách du lịch"

 • •  Theo luật du lịch Việt Nam:

Theo điều 4 chương I- Luật du lịch Việt Nam năm 2005: "Sân phâm du lịch ( tourist product) là tập hợp các dịch vụ cần thiết đê thỏa màn nhu Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch"

=> San phẩm du lịch = Tài nguyên du lịch + các dịch vụ và hàng hóa du lịch

 • •  Phân loại san phàm du lịch:

 • •  Sàn phẩm vật chất:

Là những sân phàm hữu hình ( hàng hóa ) được các doanh nghiệp du lịch cung cấp cho khách du lịch.

 • •  Sàn phẩm phi vật chất:

Lã những săn phàm dịch vụ tồn tại dưới dạng vô hình thê hiện ở một sự trãi Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn nghiệm, một giá tri tinh thần hoặc một sư hài lòng hay không hài lòng

 • •  Các yếu tố cùa sản phẩm du lịch:

 • •  Điểm thu hút khách

 • •  Kha năng tiếp cận cua diêm đèn

 • •  Các tiên nghi và dịch vụ cúa diêm đen.

 • •  Hình ánh cúa điềm đen.

 • •  Giá cá hàng hóa. dịch vụ cúa diêm

 • •  Đặc trưng cùa sàn phẩm du lịch:

 • •  Sàn phàm du lịch có tính tông hợp:

 • •  Xuất phát từ nhu cầu du lịch tồng Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn hợp cua khách du lịch

 • •  Do nhiều doanh nghiệp cung ứng khác nhau tạo ra sàn phẩm du lịch tông thề

 • •  Sàn phâm du lịch chu yếu tồn tại ờ dạng vô hình

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Du ng thinh l ng chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp của tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh bà rịa – vũng tàu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện pháp luật về văn hóa giao tiếp trong tiếp công dân tại ubnd quận long biên hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn
Cảm nhận của người dân đà nẵng về lễ hội quan thế âm -ngũ hành sơn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart