câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

fff

<<<123>>>

stt

Đáp án

NỌI DVNG CẢI HÔI

1

B

Ý não là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu cua học phần Đường lối cách mạng cùa Đáng Cộng sán Việt Nam

A. Lâm rõ lịch sử dân tộc

B Làm rò sự ra đời cua Đang Cộng sản Việt Nam

c. Làm rõ cách mạng Việt Nam

D. Nghiên cứu lịch sử dàn tộc

2

D

Đường lỗi cách mạng cùa Đáng Cộng sàn Việt Nam được thê câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản hiện chú yểu qua những tài liệu nào?

 • A. Luật pháp và chinh sách của Đáng

 • B. Chính sách và nghị quyêt của Đãng

 • C. Luật pháp và nghị quyết cúa Đang

 • D. Cương lĩnh và nghi quvết cua Đang

3

c

Đê là nhân tố hàng đầu quyết định tháng lọi cua cách mạng, quyết định vị tri, uy tin của Đàng đối với quốc gia dân tộc, thì đường lối cách mạng của Đang Cộng san Việt Nam phải như thế nào?

A câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản . Năng động

B Chu động

c. Đúng dẩn

D Sáng tao

4

A

Đảng Cộng sản Vịêt Nam lấy nguyên tắc nào làm nguyên tắc tô chức cơ bàn?

 • A. Tập trung dân chú

 • B. Dân chủ tự do

c. Tự nguyện tự giác

D Bình đãng tự nguvện

5

D

Đàng Cộng san Việt Nam do ai sáng lập và rèn luyện?

 • A. Hàm Nghi

 • B. Phan Bọi Châu

c. Phan Chu Trinh

câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản D Nguvền Ái Quốc –rTổ

6

B

Chu nghĩa tư bán chuyên từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn chú nghĩa tư bàn độc quyển khi nào?

A. ĐẰÙ thể kỷ XX

B Cuối thế ky XIX

c. Giữa thế ky XIX

D Đầu thế kv XIX

7

A

Tữ cuối thế kỷ XIX, có chuyên biến gì dặc trưng nào? A. Chuyên từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang độc quyền câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản B Chuyên từ giai đoan Phong kiến sang Tư ban c. Chuyên từ giai đoạn Quân chú sang dân chú D Chuvển tử giai đoan Chuyên chế sang pháp quyển

8

A

Chu nghĩa đế quốc xuất hiên cũng với hoạt động chu yếu nào?

<<<123>>>

 • A. Các tập đoàn tư bán lùng đoạn

 • B. Xâm lược và áp bức thuộc địa c. Phát kiến địa lý D. San xuât hang hoa xuất hiên

9

c

Thế giói câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản cuối thế kv XIX đẩu thế kỷ XX có những mâu thuẫn cân ban nào?

 • A. Vô săn với tư sán; nò lệ với chù nò

 • B. Vô sàn với tư sán; địa chu VỚI nông dân

c. Vô sàn với tư sán; các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân “—A"-VỚT–.-r————————-

10

c

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi vào nám não?

 • A. 1945*

 • B. 1930

c. câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản 1917 D.1991

11

A

Pháp đã tiến hành mấy cuộc khai thác thuộc địa ờ Việt Nam?

 • A. 02

 • B. 01

c. 03

D. 04

12

A

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nãm nào?

 • A. 1858

 • B. 1958

c.1945

D.1954

13

B

Yêu cầu bức thiết nhất cùa nhân dân Việt Nam dưới chế độ thực dân nưa phong kiến là gì?

 • A. Com ãn câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản , áo mặc

 • B. Độc lập dân tộc

c. Tự do mua sam

D. Tự do b«áo chí

14

c

Sau hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam phân hóa thành mấy giai cấp và tầng lóp?

 • A. 03

 • B. 04

c. 05

D. 06

15

A

Mâu thuẫn vừa cơ bàn, vừa chủ yêu và ngày càng gay gíít trong xã hội Việt Nam đầu thế câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản kỷ XX là mâu thuẫn nào?

A. Vô săn với tư sán

B Dân tộc Việt Nam VỚI thực dân Pháp

c. Nòng dân. còng nhân với thực dân

16

D

Phong trào yêu nước cuối thế ký XIX đâu thê kỷ XX ờ Việt Nam gôm các

<<<123>>>

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Dạy học từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc Hmông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hay cuoi len cac con ha hai chau
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (nghề điện công nghiệp trình độ cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản
câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart