Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

Add your review

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÃN ———————-/-.-XÍS-KS——-

NGUYÊN VĂN LÂM

CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯ ỜI DÂN TỘC TH1ÉU SÓ sứ DỤNG THẺ BÂO HIỂM ¥ TẾ TẠI CÁC cơ SỞ ¥ TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN LÝ KINH TÊ & CHÍNH SÁCH

LUẬN VÃN THẠC sĩ LINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hưởng dân khoa học:

PGS.TS. MAI NGỌC ANH

HÀ NỘI-2017

đl

LỜI C AM DOAN

Tòi dà dọc và Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên hiểu về các hãnh vi vi phạm sụ trung thực trong học thuật. TÔI cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cửu nãy này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sụ trung thực trong học thuật.

l ôi xin cam đoan ràng sò liệu và kèt quã nghiền cứu đà đưa trong luận văn này lã trung thực và chua dược su dụng trong bất cú một công trinh nghiên cứu khoa học nào.Mọi sụ giúp dờ trong việc thục hiện dể Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên tài này dà dược cam on vã các thông tu trích dàn trong đe lài đều đà được chi rò nguồn gốc.

‘l ác già luận vàn

Nguyền Văn Lâm

LỜI C ẢM ƠN

Luận vãn là kêl quá cùa quá trinh học lập. nghiên cứu ớ nhà Irưimg, kêl hợp với kinh nghiệm trong quá trinh công lác thục lien, vái sự nồ lực cô gang cùa bân thân.

Đạt dược kết qua này, tôi xin bây to lòng biết ơn chân thành Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên dến Ban Giám hiệu, Khoa dào tạo sau Đại học, quý các thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế quốc dàn dà nhiệt tinh giúp dờ, hồ trợ cho tỏi. Đặc biệt, tỏi xin bày to lõng biết ơn sâu sẩc nhát đền thay giáo: PGS. rs. Mai Ngọc Anh là nguôi trục liêp hưcVng dan khoa học và giúp đờ tôi trong suôi quá trình nghiên cửu và hoàn thành luận văn.

Tòi cũng xin chân thành cam ơn dến lành dạo Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên Bào hiềm xã hội Tinh Điện Biên. Bão hiếm xà hội các huyện vã các trung tàm y tế Thành phổ Điện Biên Phũ. huyện Mường Ang. huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đòng dà giúp dồ tạo diều kiện cho tôi hoàn thành luận vãn.

Mặc dù bàn thân dà rất cố gắng nhưng luận vãn không tránh khỏi những hạn chế. tòi mong nhận dược sự góp ý chân thành cùa quỷ thầy, cò giáo; đồng chi và đồng nghiệp đê luận vân được Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên hoàn thiện hơn.

Xin chân thành càin ơn!

Tác giá luận vãn

Nguyễn Văn Lâm

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC BÀNG BIÊU, HÌNH, sơ DÔ

TÓM TẤT H ẠN VĂN

MỜ ĐÀU………………………………………………………………………………………………………….. 1

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KHẢM CHƯA BỆNH CHO NGƯỜI DÂN Tộc THIỂU SÓ sư DỤNG THẺ BHYT TẠI CÁC Cơ SỞ Y TÉ CÔNG Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y


tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên LẠP

1.1.1

sờ y tế công lập

 • 1.1.2. Dịch vụ K.CB cho người DTTS sử dụng thê bão hiếm y tế tại các cơ sờ y

tế công lập

 • 1.2.  Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ KCB cho người DTTS sư dụng thẻ

BH YT tế tại các cơ sờ y tế công lập

 • 1.2.1.  Chất lượng dịch vụ khám chừa Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người

dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên bệnh cho người dân tộc thiếu số

 • 1.2.3.  Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chừa bệnh cho

người dân tộc thiêu số sử dụng thê BHYT tại các cơ sở y tế công lập theo mô hình Gronroos

 • 1.3. Những nhân tố ành hướng đến chát lượng dịch vụ KCB cho người DTTS

sữdụng thẽ BHYT tại các cơsờy tế công lập

 • 1.3.1.  Các nhân Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên tố thuộc về cơ sớ y tế công lập 20

CHƯƠNG 2: ĐẢNH GIÁ THựC TRẠNG CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KHÁM CHƯA BỆNH CHO NGirờI DÂN Tộc mill SÓ sử DỤNG THẺ BHYT

 • 2.3. Chất lượng dịch vụ KCB cho người DTTS sử dụng thè BHYT tại các

CSYT công lập tinh Điện Biên

 • 2.3.2.  Chất lượng chức năng

 • 2.3.3. Đánh giá hình ảnh của các CSYT Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên công lập 56

2.4. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ KCB cho đồng bào DTTS có sữ

dụng thẻ BHYT tại CSYT công lập trên địa bàn tinh Điện Biên

 • 2.4.3.  Nguyên nhân cua các điếm yếu

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẺ HOÀN THIỆN CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KHẢM CHƯA BỆNH CHO ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SÓ CÓ sứ DỤNG Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên BHYT TẠI CÁC cơ SỞ Y TẾ CÔNG LẶP TRÊN ĐỊA BÀN


TÌNH ĐIỆN BIÊN

 • 3.1.2.  Phương hướng hoạt động nàng cao dịch vụ khám chữa bệnh

  3.2. Một số giải pháp, nham nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên bệnh cho đồng bào dân tộc thiêu số có sữ dụng


BHYT tại các cơ sờ y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

TẠI CÁC Cơ SỜ Y TÉ CÔNG LẠP TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH ĐIỆN BIÊN … 23

2.1.2 Kết quá cơ ban về sức khóe người dân tộc thiêu số trên địa bàn Điện Biên . 30

 • 2.2. Tlìực trạng KCB cho người DTTS the BHYT tại các CSYT công lập trên

địa bàn tinh Điện Biên

 • 2.2.1. Quy trinh KCB cho người DTTS thê BHYT tại các CSYT công lập trên

đia bàn tinh Điên Biên

 • 2.2.2. KCB cho người DTTS sử dụng thê BHYT tại các CSYT công Lập trên địa

bàn tình Điện Biên

 • 3.2.3.  Nhóm giai pháp ve báo vệ quyền lợi cua bệnh nhân BHYT, tránh phân

biệt dối xử với bệnh nhân BHYT

 • 3.2.4.  Nâng cao chất lượng chuyên mòn nguồn nhân lực y Chất lượng dịch vụ khám

chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên tế

3.3. Kiến nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÀO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

<<<123>>>

BHYT

Bao hiếm y tế

BHXH

Bão hiểm xã hội

CSSK

Chăm sóc sức khóe

CSYT

Cơ sở y tế

DTTS

Dân tộc Chất lượng dịch vụ khám chữa

KCB

Khám chửa bệnh

UBND

Uy ban nhàn dàn

YTDP

Y tế dự phòng

CLDV

Chất lượng dịch vụ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên
Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart