Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

48.000

Category:

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

fff


TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ———————–2.,_2          ——–


TRẦN THI THUYCHÃ? LƯỢNG DỊCH vụ THÔNG ĨIN DI DỘNG CỦA CÕNG TY VMS- MOBIFONE DẾN NAM 2015

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HẢ NỘI-2OIỈ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DẠI HỌC KTQD TT. THỎNGTINTHƯVIỆN PHÒNG LUẬN ÁN-Tư LIỆU

TRẦN THỊ THUỶ

CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG

CỬA CÔNG TY VMS- MOBIFONE ĐẾN NĂM 2015

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ Chất lượng dịch vụ thông tin di ĐỘNG CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE ĐẾN NĂM 2015 KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

w Ế6rf

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HOÀNG ĐỨC THÂN

LỜI CAM ĐOAN

rỏi xin cam đoan nội dung luận vãn này là một công trình nghiên cứu dộc lập. do ban thân tôi tự nghiên cứu. không sao chép từ các tài liệu sẵn có.

Các so liệu thu thập được là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rò ràng. Tôi tự chịu trách nhiệm về Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 nhùng vấn dề dả dược ncu ra trong nội dung luận vãn.

Tác ỊỊÌá luận văn

Trần Thị Thúy

MỤC LỤC

DANH MỤC BANG BIEU, HÌNH VẼ

TÓM TẲT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VẺ CHAT LƯỢNG DỊCH vụ THÒNG TIN

DI ĐỌNG

LI     Dặc diem dịch vụ thông tin di động

 • 1.1.2   Phân loại dịch vụ thông Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms

mobifone đến năm 2015 tin di dộng

 • 1.2.4.  Quán lý chất lượng dịch vụ thông tin di dộng Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 17

 • 1.3.1.  Cơ chế. chính sách quàn lý cùa nhà nước dôi với kinh doanh dịch vụ

thông tin di động

 • 1.3.4.  l iềm lực và cơ sơ vật chất kỳ thuật cua doanhnghiệp sàn xuâl dịch vụ…. 22

 • 1.3.5.  Uy tín và văn Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến

năm 2015 hóa doanh nghiệp thông tin              didộng

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG CHAT LUỢNG dịch vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG

CỦA CÔNG TY VMS- MOBIFONE

 • 2.1. Dặc điếm của Công ty VMS- Mobifone ãnh hướng tói chất lưọng

dịch vụ thông tin di dộng:

Mobifone

 • 2.2.    Phân tích thực trạng chất lưọng dịch vụ thông tin di dộng của Công ty VMS-

Mobiíbne

 • 2.2.2   Phân lích thực trạng chất lượng dịch vụ thông tin di dộng cua Công ty

VMS- Mobitbne

 • 2.2.3   So sánh thực trạng chất lượng dịch vụ cúa Công ty VMS- Mobiíbne và

các công ly thông tin di dộng khác Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công

ty vms mobifone đến năm 2015 trên ihị trường Việi Nam

 • 2.3.     Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thông tin di động cúa

Công ty VMS- Mobiíbne

 • 2.3.1   Ưu diêm chấi lượng dịch vụ thông tin di dộng cua Công ty VMS –

Mobifone

 • 2.3.2   Hạn chế chất lượng dịch vụ thông tin di dộng cua Công ty VMS –

Mobifone

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI DỘNG CƯA CÒNG TY VMS- MOBIFONE ĐÉN Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 2015 …………………………………………………………………………………………….62

 • 3.1.    Phương hướng kinh doanh cúa Công ty VMS – Mobifone đến 2015 …. 62

 • 3.1.1   Dự báo tinh hình thị trường thông tin di dộng trong nước và quôc lê dèn

năm 2015

 • 3.1.2   Phương hướng kinh doanh cùa Công ty VMS- Mobifonc den năm 2015.. 67

 • 3.2.    Giái pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động cùa Công

ty VMS- Mobifone đến 2015

 • 3.2.1   ‘l ăng cường dầu tư công nghệ, phát triển hạ tàng và mờ Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 rộng mạng lưới.. 70

 • 3.3.    Diều kiện bão đảm nâng cao chất hrọng dịch vụ thông tin di động

cùa Công ty VMS-Mobifonc đến 2015

2015 dựng chính sách thu hút nhân tài

KÉT LƯẬN

TÀI LIẸƯ THAM KHÁO

DANH MỤC CÁC BÁNG BIẾU, HÌNH VẼ

BÁNG BIÊU

Bàng 2.1.   Chất lượng lao dộng cùa Còng ly VMS- inobitồnc

Bàng 2.2:   Trạm phát sóng của Công tv VMS- Mobifone

Bang 2.3: Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 Kết quà sàn xuất kinh doanh cua Công ly VMS-Mobifone

Bàng 2.4.   Số lượng thuê bao di dộng cùa Mobilồnc

Bang 2.5.   Thị phần thúc bao di dộng của một sổ Công ty qua các năm

Bâng 2.6:   Chi liêu chất lượng dịch vụ diện thoại di dộng do các Doanh

nghiệp công bố

Bang 2.7:   Kết quà kiêm tra chất Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty

vms mobifone đến năm 2015 lượng dịch           vụ diện thoại trên mạng viền

thông di dộng mặt dấl cùa Công ty Thông tin di dộng (VMS) quý 2/2009 trên dịa bàn thành phố Đà Nầng

Bang 2.8:   Kết qua kiểm tra chất lượng dịch vụ diện thoại trên mạng viền

thòng di dộng mặt đất cua Công ty Thông tin di dộng (VMS) quý 2/2010 trên dịa bàn linh Đồng Nai Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015

Báng 2.9: Kết qua do kicm Chất lượng dịch vụ diện thoại trên mạng viền thông di dộng mặt dât cùa Công ty VMS- Mobiíồne quý 2/2011 trên địa bàn tình Bình

Dương

Bang 2.10. Mức độ hài lòng cùa khách hàng Bang 2.1 1. Kết quà do kiềm chất lượng dịch vụ thông tin di dộng quý 2/2011 giừa mạng

Mobifone và mạng Viettcl

HÌNH VẼ

Hình Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015 1.1:

Mô hình các kè hờ trong chắt lượng dịch vụ

I lình 1.2:    Chu trình quàn lý chat lượng dịch vụ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015
Chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty vms mobifone đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart