Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

fff

( HÉ TAI PHẠT VI PHẠM TRONG HỢP eờNGTHCỠNG MẠI

VI tl ‘

LÒI CÁM ƠN

Đẻ hoàn thành được Luận vàn tốt nghiệp không phải lã một việc đơn gian như nhiều người đà nghĩ. Trong quá trinh thực hiện luận vàn của minh. người Viet đã gặp lắt nhiều khó khăn về nguồn tài liệu nghiên cứu cùng như một số vấn đề pháp lý liên quan. Tuy nhiên. với sự hướng dan tận tình của Giáng viên hướng dấn về nguồn tại liệu, gợi V các càu hói mờ. trao đòi vã hướng dần kin có sai sót nên người viết đà hoãn thành tốt luận văn cùa mình. Nghĩ lại trong suốt thời gian Làm luận văn Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại của mình, đó lã một khoảng thời gian dãi giúp người viết có thề tự nghiên cứu, n,r học hói và trãi nghiệm kiến thức của minh dưới sự hướng dần của Giăng viên hướng dấn. Nay người viết xin chân thành gời lời cám ơn đến:

1. Trưởng đại học cần Thơ, nơi đả cung cấp các cơ sờ vật cliất và kiến thức nền cho người viết.

Già____________________________________________________________________tliưc hiên:

Th 2. Tập thẻ giáng viên các bộ Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại món Khoa Luật trường đại(£c Triệu hoc Cần Thơ. vì đ;i cung cấp các kiến thức chuyên ngành cho AiigưÒiviêt.                                                                                5075074

XI

 • 3. Thư viện Khoa Luật trưởng đại học can Thơ vi đã giúp ích rất nhiều cho người viết có thê tìm được các nguồn tài liệu đê nghiên cửu.

 • 4. Và đặc biệt nhắt. người viết xin chân thành cám ơn Giáng viên hướng dan cùa minh. Th.s Nguyễn Mai Hàn vì đã tận Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại tinh hướng dan. giúp đờ. điêu chinh nhùng sai sót của

  Cần Thơ. tháng 5 năm 2011  Nhận xét cùa giảng viên hưíýng dẫn  GXTID: Th.s Nguyễn Mai Hân

  Vlai Hân


  k:,-

  V t        thực_hiện:_Nguyễn Đức Triệu I 3

  ạng M aCSyỊL, L.cJ. 4? ■               • La


  MỰC LỤC

  CĩShO

  PHẤN Mơ Đ AU

  • 1. Ly do chọn đẻ tài

  • 2. Mục đích nghiên cứu

  • 3. Phạm vỉ nghiên cún

  • 4. Đối tuựng nghiên cứu


  trang 1 trang trang trang trang trang trang 2


  trang 4


  1 1 2 2 2


CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VẺ CHÉ TÀI PHẠT VI PHẠM TRONG Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại HỢP ĐONG THƯƠNG MẠI            trang 4

1.1 Giói thiệu chung vê họp đóng thuong mại

trang 4


1.1.1


Khái quát về thuật ngữ thuơng mại

trang 31

2.13.4

sự kiện bất khá kháng

Xảy ra

trang 31


PHẤN MỎ ĐÀU

 • 1. Lý do chọn để tài

Ngày nay. trong Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại xu thế phát triền của nen kinh te thị trưởng trên phạm vi toàn cầu. hợp đổng thương mại ngây càng khàng đinh vai trò quan trọng cùa mình và hớ thành công cụ chú yếu đê các nhà kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Lã che định có lịch sử pliát triẽn lâu đời trong khoa học pháp lý và thời gian gan đây, dưới sự tác động mạnh mẽ của quá trinh toàn can hóa. che định hợp đong thương mại của các Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại quốc gia đã có nhiều nét tương đồng. Bèn cạnh đó. với những truyền thống pháp luật khác nhau, trình đò phát triền kinh tế. xà hội. tập quán kinh doanh không dong nhắt, che định họp đong thương mại của các nước còn có sự khác biệt về quan niệm, nguồn điều chinh quan hệ họp đong cùng như một so nội dung cụ thế cùa chế định nãy. Với vị tri và vai trờ to lớn cùa hợp đồng thương mại. việc quan tâm Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại đền hợp đồng thương mại thật sự lã một điều lất cần thiết trong quá trình phát triền hiên nay. Bèn cạnh việc quan tâm đến nội dung, hình thức cùa hợp đồng thương mại. một van đề cũng rắt quan trọng can phải được quan tàm đen lã việc thỏa thuận, áp dụng các che tài irons họp đong thương mại. Luật Thương mại nám 2005 của Việt Nam quy định có 6 loại chề tài chính: chế tài buộc thực hiên đúng hợp đồng, chế tài Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại phạt vi phạm, chề tài bồi thường thiệt hại. chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồngichề tài đình chi thực hiện hợp đong: che tài hủy bỏ hợp đong. VỚI 6 loại che tài được quy định tại tìnig điều khoăn riêng của Luật thương mại 2005. mồi che tái đen có một vai trò riêng cùa mình. Tuy nhiên, khi xét sâu về bân cliất, mục đích cùa việc áp dụng, có thế thấy rằng chế tài phạt vi phạm côn nhiều vấn đề Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại chưa cụ thế. quy định còn bất cộp, màu thuần giừa Luật Thương mại vã Bộ luật dân sự vi the mà chế tài này chưa thật sự đáp ứng được cãc thỏa thuận thực tế của nhà kinh doanh kin họ tliam gia vào thị trường kinh tể thế giới với các hợp đồng thương mại.. Đe tim hiểu rò các vấn đề về chế tài phạt vi phạm cùng như giãi quyết những vấn đề xướng mắc trong quy định của pháp luật về che tài nãy. người Viet Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại đã chọn đề tài: “Che tài phạt vi phạm nong họp đong thương mại” lãm để tài luận văn tot nghiệp cùa minh.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài nhảm nám rò khái niệm về thương mại. hợp đồng thương mại, che tài và phân loại chế tâi. Hiểu và nam được cãc quỵ định của pháp luật về việc áp dụng phạt VI phạm, cãc điều kiện áp dụng của phạt VI phạm, bên cạnh đó. nhận thức được Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại sự kliác nhau và giống nhau giữa chế tài phạt vi phạm vã bồi thường thiệt hại. Giai quyết những vụ án liên quan đền chề tài phạt vi phạm, đưa ra phương hướng riêng đẽ giãi quyết nhùng điểm chưa phũ hợp của che tãi pliạt vi phạm trong hoạt động thương mại.

 • 3. Phạm vì nghiên cứu

Trong đề tài này. người viết chi tập trung nghiên cứu chế tài phạt vi phạm dược quy định trong Luật Thương mại 2005, đồng thời người viết cùng dựa Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại váo Bộ luật dãn sự năm 2005 đề Làm rò chẻ tài phạt vi phạm trong hợp đồng.

 • 4. Đôi tượng nghiên cứu

Đe thực hiện được mục đích nghiên cứu. bãi viết này tập trung phân tích các quy định pháp lý về khái niêm, đặc điềm cùa chế tài phạt vi phạm, so sánh giữa phạt vi phạm và bồi thưởng thiệt hại ngoài họp đóng, nhùng van đe hên quan đen phạt vi phạm và một số ý kiến nhấm làm sáng tò những vần đề Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại pháp lý về phạt vi phạm

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Đe lãm rõ vấn đe được đặt ra. người viet sir dụng các phương pháp phương pháp sau đày:

 • –  Phương pháp phân tích luật viết được sir dụng đẽ tim hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 • –  Phương pháp so sánh, đối clìiểu được vận dụng để đoi chiêu với các quy định của pháp hiật khác có hên quan.

 • –  Phương pháp chứng minh được sir dụng đê đưa ra những Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại dần chứng cụ thê.

 • –  Phương pháp tòng hợp. thống ké tài liệu như chương trinh nhàm tim kiếm, ưa cứu và thu thập tài liệu.

 • 6.  Ket cẩu đề tài

GV HD: Th.s Nguyễn Mai Hân trang 2 sv thực hiện: Nguyễn Đức Triệu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bieu tuong that truyen chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích chiến lược kinh doanh của công ty địa ốc Hòa Bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại
Chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart