Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

fff

Bill tiểu luận HIỎII kinh tẽ phút triển

Lời mờ đấu

  • I. Mục đích nghiên cứu:

Trong nền kinh tế tn thức hiện nay. các quốc gia đều đặt trong tâm vào phát triển con người Phát trièn con người vừa lã phương tiện, vừa lã mục tiêu cua phát triển kinh tê và mục đích của phát triển là tạo môi trường cho phép người dân được hưởng thụ một cuộc sống trường thọ. mạnh khỏe và sáng tạo.

Chi số phát triển con người (HDI) là khái niêm do UNDP (chương trinh phát triền cùa Liên hiệp quốc) đưa ra. VỚI một hệ thống cơ sờ lý luận Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) và phương pháp tinh nhằm đánh giá và so sánh mức độ phát tnên kinh tế xà hôi cúa các quốc gia và vùng Lãnh thô trên phạm vi the giói.

Trong những năm qua. chi so HDI ở nước ta có tăng nhưng HDI cùa nước ta trong nhùng năm gần đây đang ờ tình trạng có các chì số thành phần vận động không đều: giìra chí số tuồi thọ và chi số kinh tế. chi số giáo due.Chi số tuồi thọ và chì số kinh Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) tế có tăng lên. song trong giai đoạn 20012005. chi sổ giáo dục giâm đi bâng 3/5 mức tăng của chi số kinh tế. Lay giá trị HDI mã ta đang đạt năm 2005. đem so sánh VỚI Đặc biệt .so VỚI các nước trong khu vực thì chi số HDI nước ta thấp Ví du xét năm 2005 chi đạt 0.714Malaysia đạt giá trị này trước ta 17 năm Philippines trước 17 năm. Thái Lan trước 14 năm. Trung Quốc trước Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) 6 năm Điều này cho thấy, trong khi ta cố găng vươn lèn thì các quốc gia khác cũng vươn lên với tốc độ không những không kém. mã còn có xu hướng nhanh hơn ta.

VỚI tầm quan trọng như vậy cua phát triển con người, chúng ta phai nghiên cửu van đề nãy nhằm hiếu thêm và nắm rò được các yếu tố phát triền con người cùng như tim ra các giãi pháp góp phan nâng cao chi số HDI. nâng cao trinh độ phát triên Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

  • II. Mục tiêu nghiên cứu:

Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cửu về chi số phát triển con người (HDI)ơ Việt Nam từ thời gian từ 2000 đến nay và các yếu tố anh hương đến chí số HDI.qua dó đánh giá trinh độ phát trièn con người của nước ta hiện nay. Đánh giá các chi sổ phát triên con người là một việc làm het sức cằn thiết cho sự nghiệp Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua nhưng năm(2000 đến nay) công 1 nghiệp hoa, hiện đại hoa của Việt Nam hiện nay.lrong nghiên cửu cũng như trong giãi quyết những vấn đề thực tiễn, việc so sánh chi số phát triển con người của Việt Nam VỚI các Quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, tử đó tìm ra nhùng thế manh cần phát huy và những điềm yếu cần khắc phục, từng bước câi thiện chi số phát triên con người… luôn là một công việc có ý nghĩa quan trọng.

  • III. Kêt Chỉ sô phát triên con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đên nay) quà nghiên cứu:

Phan 1: Lý luận chung về phát triên con người

Phần 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chi phát triên con người tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay

Phẩn 3: Ket luận về trinh độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiên nghị

  • IV.     Kêt luân:

Phần 1: Lý luận chung về phát triên con người :

1.1 Định nghĩa phát triển con người:

Chi số phcát triển Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) con người lã cản cử đè so sánh, đánh giá trinh độ phát triển của một quốc gia qua các thời kỳ’ khác nhau. Báo cáo Phát triển con người năm 1990 cùa Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đà nhân manh "Phát triển con người là mục đích cuối cùng, tãng trướng kinh tế là phương tiện"; đồng thời chì rò "Mục tiêu cản bàn của phát triên là tạo ra một môi truòng khuyến khích con người được hưởng cuộc sống lâu dãi Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) . khỏe mạnh và sáng tạo" và định nghĩa phát triển con người như là "một quá trình mơ rộng phạm vi lưa chon cúa người dân”.

1.2Thướcđo phát triển con người HDI

1.2.1SỎ thước đo:

Tuổi thọ trung binh, thu nhập bình quân đau người, tỷ lệ người lón biết chữ và tý lệ nhập học các cấp giáo dục là những phương diện thê hiện sự phát triên con người cùa mồi quốc gia và cùng là nhùng Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) chì số thước đo

Công thức tính các chỉ số thước đo

Đc linh cac chi so Iren can co cac gia Irị loi thicu va loi đa (cac gia tri biền) được chọn va quy định cho từng chi sô. Moi chi sô thước đo lính được cho một gia trị nằm trong khoang tử 0 đến 1 kill ap dụng công thức tinh chung sau:

Chi số thước ~ Gia trị thực – gia trị nho nhất Gia trị lớn nhất – gia trị nho nhất Chỉ số phat triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)

Các giá trị biên dê tinh chi sô thước do

<<<123>>>

Giới hạn trên

Gi(h hạn dưi’n

– Tuồi thọ (năm)

85

25

– Tý lệ người kim bicl chừ (%)

100

0

– Tỳ lệ nhập học cua cac cấp GD (%)

100

0

– GDP thực tế đầu người (PPPS)

40000

100

-Chi số thu nhập:

Chi sổ thu nhập linh được Chỉ số phat triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) khi sư dụng số liệu GDP thực tế bình quân đầu người điều chinh theo phương phap sức mua tương đương (PPPS) phân anh mức sống họp lý của con người.

Công thức tính:

Chi số thu nhập đầu người = lg(GDP. người) – Ig(lOO) lg(40000)-lg(100)

– Chi số tuồi thọ

Chi số tuồi thọ binh quàn do thảnh tựu tương dối về tuổi thọ binh quàn tinh từ lúc sinh cúa một Chỉ số phat triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) quốc gia, giúp phàn anh cuộc sòng lâu dài và khóc mạnh.

Còng thức tinh:

Chi số tuổi thọ trung bình – Tuôi thọ trung binh – 25

85 – 25

(‘hi sô giao dục

Chi số về giao dục được dung lam thước do trình độ dân trí lam nên CLCS của dân cư bao gồm các chi tiêu về tỷ lệ người lớn biết chữ. trinh dộ văn hóa và tay nghe, sổ nãm đến trường, ú’ lệ người mù Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) chừ…

Công thức tính:

Chi số giáo dục = 2 3 ti lệ số người lớn biết chừ + 1/3 ti lệ nhập học cấp giá o due Ỉ.2.2HDI -Chi số tông họp đánh giá phát triển con ngưòi

Chi số phát triên con người (Human Development Index – HDI) là thước đo tông hợp về sự phát triền cua con người phan ánh các thành tựu chung cùa một quốc gia theo 3 ba phương diên cua sự phát triển con Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) người:

  • –  Một cuộc sống dải Lâu vả khoẽ mạnh, dược đo bàng tuổi thọ trung bình tinh từ lúc sinh.

  • –  Kiến thức, được đo bảng tỳ lệ người lớn biết chừ (với quyền số 2 3) và tỷ lệ nhập học các cap giáo due tiêu học. trung hoc và đại học (với quyền số 1/3).

  • – Một mức sống hợp lý. được đo bang GDP thực tế đầu người (PPPS).

Đê tính được chi số HDI. Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) cần phái tính từng chi số cho ba phương diện trên. Chi số HDI tinh được là giá trị trung binh của các chi số thước đo:

HDI = 1/3 (chi số tuôi thọ hình quân + chi số giáo dục + chi số GDP bình quân đầu người) về mặt trị số: 0 s HDỈ 21

Các chi số tuổi thọ. giáo dục. GDP và HDI đều nhận giá trị từ 0 đến 1. Giá trị cùa các chi số này Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) càng gần tới 1 có nghĩa là trình độ phát triển và xếp hạng càng cao (với 1 Là thử hạng cao nhất), trái lại. các chi số câng gần 0 có nghĩa Là trình độ phát triển và xếp hạng càng thấp

GDP binh


lỏi


Mức sốnị Sức khòe


thọ


quân đầu


người


Ti lệ người biết


chừ


nháp


hoc các cáp

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc cua HDI Ị.ÍỊ

Phẩn 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chí phát triển con người tại Việt Nam từ nảm 2000 Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) đến

nay

2.1 Đánh giá các tiêu chi cấu thành HDI

2.1.1Tỉêu chi thu nhập

-Mức độ thu nhập:

GDP bình quân đầu người trên cơ sở cân bảng sức mua (PPP USD) và GDP binh đầu người thực tế (USD) từ năm 2000-2009

<<<123>>>

rừăn

Gl)Pbinhquânđầungười(PPPlSD

)

GDP bình quân đầu người thực tê

2000

1.689

391

2001

1. Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến

413

2002

1.996

440

2003

2.0“0

492

2004

2.300

552

2005

2.490

636

2006

2. “45

723

2007

3.071

835

2008

3.331

1024

2009

3.445

1060

2010

3.541

1168

-Qua bâng ta thây giai Chỉ sô phát triên con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000

đến nay) đoan 2000-2008 gần 10 năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN hên tục giừ ớ mức cao, tốc độ tăng GDP binh quân giai đoạn 2000-2008 là 7,56%. năm. Tốc độ tăng kinh tế cao, trong kill tốc độ tăng dân số được kìm hàm, đà dần đến mức thu nhập GDP bình quân trên đau người mồi nãm một tăng. Neu năm 2000. GDP trên đầu người của VN chi khoáng trên 300USD. thì đến năm 2007. Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) GDP/người dà đạt 1024USD. tăng trên 3 lần. Năm 2008. GDP trên đầu người dạt 1.024 USD người. VỚI mức thu nhập này .đây là mốc quan trọng cúaVN lằn đầu tiên thoát ra khỏi nhóm nước nghèo (nhóm nước có thu nhập thap nhat: GDP.”người dưới 935 USD). GDP trên đầu người năm 2009 dạt 1.060 USD. Việt Nam phấn đẩu GDP trên đầu người năm 2010 dạt 1.200 USD.

-Các thành Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) tựu đạt được:

Theo kết qua điều tra mức sống dân cư cứa Tồng cục thống kê, thu nhập binh quân 1 nhân khâu tháng cua khu vực nòng thôn năm 2001 -2002 là 275,13 nghìn đông, năm 2003 -2004 tăng lên 378.09 nghìn dồng, tăng 37.42% (mức tăng của khu vực thành thị là 31.09%) và đại bộ phận người dân bẳt đầu có tích lũy.

Theo tính toán tử các số liêu cùa Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) Tông cục Thống kê. GDP bình quân đầu người tinh bang USD, nếu năm 2000 nước ta mới đạt 391 USD. đứng thứ 10 khu vực. thứ 44 châu Á. thứ 177 thế giới, tức là còn là một trong hơn 20 nước có mức GDP binh quân đầu người thap nhất thế giói, thì dến năm 2003 dà đạt 492 USD. tương ứng đứng thứ 7. thứ 39. thứ 142. Đen nay. với con số hơn 1.000 USD người, Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) năm 2008 đà đánh dấu mốc phát tnên cùa nền kinh tế VN chuyến từ nhóm nước có thu nhập thấp nhất sang nhóm nước có thu nhập trung binh dưới VỚI GDP binh quân đầu người khoáng từ 936 đến 3.705 USD

Năm 2009. Việt Nam d.ã chuyên từ nước nghèo sang nước cỏ thu nhập trung bình. -Những vấn đề còn tồn tại

Mặc dù. năm 2008 là năm đánh dâu Việt Nam thoát ra khỏi nhóm nước nghẻo nhưng theo xếp hạng Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay) của Ngân hàng the giới tháng 10 2008 thi Việt Nam đứng hạng 170 về thu nhập binh quân đầu người Chi íổphớt triền con người <HDI)Ớ Việt Nam qua nhừng nfìm(2000 đến nay)

Bài tiếu luận mòn kinh tẽphỏt triền Hoc ván tính theo tỷ gia VNĐ/USD, va đưng thử 156

7

Chi số phớt triển con người (HDIịở Việt Nam quơ nhùng Hổm (2000 đến nay)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoa bien quynh dao
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CẠNH TRANH VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG ACB
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoạt động marketing của công ty TNHH đầu tư phát triển nội Hưng Thịnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của hệ số an toàn vốn đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Dung sai (Nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)
Chỉ số phát triển con người (HDI)ở Việt Nam qua những năm(2000 đến nay)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart