Chiến lược marketing của dell

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Chiến lược marketing của dell

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing của dell

fff

Chiến lược marketing cùa Dell

A. GIÓI THIỆU VÈ DELL

DELL Coiporation lã một trong nhừng công ty máy tinh có uy tín hàng đầu thế giới. Dell được thành lập vào ngày 03/05 1984 bời Michael Dell tại Round Rock. Texas, gần Austin – USA. Chi sau chưa đầy 30 năm, Dell đà phát triên thành một tập đo.àn máy tính lớn trên quy mô toàn cầu. và trơ thành công ty nhận thứ hiệu???? thứ 2 thế Chiến lược marketing của dell giới về san xuắt máy tinh. Cùng với sự phát triển về thương hiệu, DELL cũng được bầu chọn lã còng ty ph át triển nhanh nhất với 20.800 nhân viên có mặt khấp các châu lục.

Khơi đầu với chinh sách bán hàng trực tiếp tới khách hàng. Dell hiếu rô họ cần gi đề cớ thế tư vấn cũng như cung cấp các giãi pháp tốt nhát cho mồi nhu cầu cua từng Quý khách hàng. Ngày nay, có đen 2/3 sân phâm Chiến lược marketing của dell của hẵng được sử dụng bỡi các còng ty lớn. các vàn phòng chính phủ và các trường Đại học. Dell cũng dáp ứng khá lớn nhu cầu thiết bị cua ban hãng đoi với các công ty thương mại vừa và nhó cũng như làm hài lòng đến từng cá nhân sứ dụng máy tính cá nhân đơn thuần

Các dòng sân phẩm của Dell gom có: Dimensin and OptiPlexd desktop computers. Latitude and Inspiron- notebook computers. PowerEdged network severs, Dell Precision- workstation products. Chiến lược marketing của dell Power Vault- storage products.

Các thị trường kinh doanh chính của Dell lcâ Mỹ, châu Âu. khu vực châu Á -Thái Binh Dương, và Nhật Ban về lình vực hợp tác. Dell kết hợp chặt chè với Oracle và Microsoft nham tận dụng khá nâng sẵn có đê tãng cường và câi thiện cách thức quan lý hệ thống doanh nghiệp cho khách hàng

Lúc đầu kin mới thành lập vào năm 1984. Dell có tên là Dell Computer Corporation, nhưng sau đó được Chiến lược marketing của dell đòi lại thành Dell. Inc vào năm 2003.

Một so mốc quan trọng trong tiến trinh phát trièn của hẵng Dell:

 • • 1984: Michael Dell bat đau đến VỚI máy tính khi học ơ trường Đại học tông hợp Texas-

Austin, ông thành Lập Dell Computer Corporation vào ngày 2 tháng 5 năm 1984.

 • •  1985: Còng ty dưa ra chiếc máy tính PC hoãn chinh dầu tiên do chính họ thiết kế VỚI vi

xứ li Intell 8088 hoạt dộng tại 8 Mhz. Chiến lược marketing của dell

 • •  1986: Dell Computer Corporations với số nhân viên lèn đến 250 người, lúc này, còng ty dà cho ra dời dòng máy tinh 286-12 và dược tạp chí PC Week dành giá lã loại máy tinh mạnh nhắt và tốt nhất tại thời diêm này.

 • •  Tháng 6/ 1987: Công ự mơ bắt dầu mơ thêm vãn phòng tại Anh Quốc. Tính dến nay. Dell dă cỡ vãn phòng tại 33 nước trên thế giới.

 • •  Tháng 9/ 1987: Dây là Chiến lược marketing của dell giai đoạn phát triền vượt trội cúa hàng máy linh Dell. Rất dề dế có thế nhận ra diều này. vi theo thống kê,một ngày Dell có hơn 1700 cuộc gọi giao dịch bân hàng, thay vào dỏ. con số dền nay dà tăng lên tới 200.000 cuộc.

 • •  1988: Trong vòng tháng 6 năm 1988. lượng nhân viên của công ty dà lên tới 650 người vói doanh thu dạt 159 triệu USD. (ngày nay, Dell tăng số thành viên Chiến lược marketing của dell lên 17800 khắp toàn toàn cầu, đẩy doanh số bán hàng đến quý 4 Là 13.6 tỳ’ USD).

 • •  1991: Dell trờ thành còng ty đầu tiên cung cap miền phi hoàn toàn cho khách hàng phần mềm ứng dụng.

 • •   1992: Dell đưa ra sản phâm men Dimcmsion với linh nâng liên liên và giá cá hc.rp lý (Dây là sàn phâm được binh chọn, đà đạt hcm 120 giãi thường).

 • •   1994: Dell giới thiệu san phầm mới: máy Chiến lược marketing của dell tinh sách tay Latimde ra thị tnrờng cồng nghệ thông tin.

 • •  1995: Hàng mơ rộng thị trường sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương bang việc dặt tại sơ tại Penang và Malaysia. (Hiện nay. Dell san suất máy tinh tại 3 nước: Mỹ, Ircl.end, Malaysia, xây dựng hệ thông nhùng giãi pháp cho khách hàng trên toàn cầu).

 • • 1996: Dell xây dụng WEB Site trên Internet.

 • •   1997: Dell đà đạt tới 15 Chiến lược marketing của dell tỷ USD cho các máy Workstation.

 • •  1998: Còng ty mở rộng sân xuất trên thị trường Châu Âu tại L limerick. Ireland và đặt doanh số bán hàng thông qua Internet một ngày đạt tới 6 triệu USD

 • •  Tháng 6/ 2000: Còng ty TNHH máy lính NEST và DELL Asia Pacific bắt dầu thiết Lập mối quan hệ đại lý. Các sân phẩm và dịch vụ của DELL được Còng ty TNHH máy tinh NÉT phân phối và thực hiên trên toàn Lành thô Việt nam. Chiến lược marketing của dell Doanh số các sàn phẩm cua DELL do Công ty TNHH máy tinh NÉT phân phối từ tháng 6 năm 2000 đến nay đà đat 500.000.00(USD).

B. MÓ HÌNH 9 Ps Pl. Tbóig tin uiailHliif

p* D|ch                                                                            P:-Pbin

hỊ« mui                                                                         kbncrbi

tiưừuị

Pfc Phin pbit thtrant hi Í<1


PJ: Cbta Ih| trwmj S1’K nẻo

P“: Quhi( bi

Ibuttif blịu


P( ĐUA gi*


PS. Xiỵ đira«


P4: Chiến lược marketing của dell Đĩ>b 4 cbenrlbhu


tbirauf blịu

tbuvnt blịu


I Pl: Thông tin marketing

Thông tin marketing chinh lã thông tin về môi trường marketing cần thiết đê phục vụ cho nhu cầu tim hiểu thi trường cùa doanh nghiệp MÔI trường marketing gồm có môi trường vĩ mô và mòi trường vi Chiến lược marketing của dell mô.

Các yếu tố cùa môi trường vì mô lã các yếu tố bên ngoài công ty. đổng thời cũng là yếu tố bên ngoài của cà ngành kinh doanh vì nó ánh hướng đến tat cà mọi ngành kinh doanh trong nen kinh tế. Mòi trường vĩ mô bao gồm các mòi trường về kinh tế. văn hóa. xà hội. dân so, chính trị. luật phcáp. còng nghệ, vã thiên nhiên. Các yếu tố này có tác động mạnh mè đến hoạt Chiến lược marketing của dell động marketing của doanh nghiệp, nó không chi tạo ra các cơ hội mà còn gây nên nhùng đe doa cho công ty.

Môi trường vi mô gồm có có các yếu tổ bên ngoài công ty (người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, các tò chức trung gian…………………………) và môi trường bèn trong còng ty. Chinh môi

trường bên trong công ụ- sẽ giúp các nhà quàn tn marketing nhận biết đươc cá điềm mạnh, điếm yếu. cơ hội. đe Chiến lược marketing của dell dọa cùa công ty. từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp nhằm nâng cao doanh thu của công ty.

I P2: Phân khúc thị trường

Các nhà marketing không tạo ra phân khúc mà chì nhận dạng và lựa chọn phân khúc. Đây là khâu đầu tiên trong việc lựa chọn thị trường mục tiêu. Nếu nhà marketing không nhận dạng dược phân khúc nào mà công ty cần hướng đến thì sẽ không tập trung được đến thị trưởng mục tiêu, dần đến hiện Chiến lược marketing của dell tượng marketing không trọng tâm, giãm doanh thu. Phân khúc thị trường là chia tông thể thị trường cua một sản phâm hay dịch vụ thành nhiều nhóm nhó, các khách hàng cùa phân khúc này có hành vi tiêu dùng giống nhau trong cùng một phân khúc và khác nhau giữa các phân khúc.

Đê phân khúc thị trường một cách hiệu quá, ta dựa vào cơ sở phân khúc thị trường, đó Là một tập các biến hay đặc tính đê phân nhóm khách hàng thành Chiến lược marketing của dell các nhóm có tinh đồng nhất cao. Mỗi thị trường có cơ sỡ phân khúc khác biệt.

<<<123>>>

THI TRƯỜNG TIÊU DÙNG

THI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Địa lý

Quy mô công ty

Nhân khâu

Địa điểm

Đặc tinh cá nhân

Mức độ sử dụng

Hành vi

Trinh độ còng nghệ ứng dụng sân phàm Loại hình tô chức Mức độ mua hàng Tiêu chí mua hảng

Chọn thị trường mục tiêu

Sau khi phân khúc Chiến lược marketing của dell thị trường, công ty cần xem xét, chọn lọc giữa các phân khúc dê chọn thị trường mục tiêu. Công ty có thê đánh giá và lựa chọn một hoặc nhiều thị trường mục tiêu thích họp vói công ty dựa vào hai tiêu chí chính là mức độ hấp dẫn của từng phân khúc và nguồn lực công ty. Đê lựa chọn phân khúc họp lý, các công ty dựa vào ma trận lựa chọn thị trường mục tiêu.

I P4: Định vị thương hiệu

Chiến lược marketing của dell Định vị là quá trình xây dựng và thông đạt những giá trị đặc trưng cùa thương hiệu minh vào tâm trí khách hàng mục tiêu. Quy trình dinh vị gồm bổn bước:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chiến lược marketing của dell”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần media lotus việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng chống HIV AIDS tuyến xã phường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu công nghệ sản xuất trà túi lọc hà thủ ô đỏ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
khảo sát thành phần loài tôm phân bố ở huyện giá rai tỉnh bạc liêu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Chiến lược marketing của dell
Chiến lược marketing của dell
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart