Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

98.000

Category:

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

fff

Ef——-;———–^-4a

TRƯỜNG DẠI HỌC KIMI TÉ QUÓC DÂN ——- AZxSxS—————–

PHẠM QUANG CHIÉN

CHÍNH SÁCH MARKETING NHẢM PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI DI ĐỌNG CỦA TẬP ĐOÀN VIỀN THÔNG QUÂN ĐỘI V1ETTELĐÉN NĂM 2015

( HUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH ri. & CHÍNH SÁCH

LUẬN VÃN THẠC SỸ

NGƯÔi HƯỞNG DẤN KHOA HỌC: IS. NGUYỀN THỊ LỆ. THÚY

HÀ NỘI-2013

MỤC LỤC

DANH MỤC TƯ VIẺT TẤT

DANH MỤC BẢNG, B1ẺU

TÓM TÁT LUẠN VĂN

MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẠN VẺ CHÍNH SÁC H ALVRKETIMI NHẢM PILÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG THUÊ BAO DIỆN THOẠI DI DỘNG cù A DOANH NGIHẸP VIẺN THÔNG

 • 1.1.     Phát triên thị trường thuê Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê

bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 hao điện thoại di động cùa doanh nghiệp

viễn thông

 • 1.1.1.   Đặc diêm cùa dịch vụ thuê bao diện thoại di dộng cua doanh nghiệp

viền thông

 • 1.1.2.   Phát triển thị trường thuê bao diện thoại di dộng cua doanh nghiệp

viễn thông

 • 1.2.     (‘hĩnh sách marketing nham phát trỉên thị trường thuê bao điện

thoại di dộng của doanh nghiệp viễn thông

 • 1.2.1.   Khái niệm chính sách marketing nhẩm phát triền thị trường thuê bao

điện thoại di động Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 cùa doanh nghiệp viễn thông

 • 1.2.2.   Nội dung các chinh sách marketing cua doanh nghiệp kinh doanh dịch

vụ viền thông

1.3. Các yếu tổ ành hường đến chinh sách marketing nham phát triền thị trường thuê bao

diện thoại di dộng của doanh nghiệp viễn thông

TRIÉN THỊ Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 TRƯỜNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

DI ĐỌNG CỦA

VIETTEL GIAI ĐOẠN 2007 – 2012

 • 2.2.     Thực trạng phát triên thị trường dịch vụ thuê bao điện thoại di động của Tập đoàn

Viễn thông Quân dội Victtcl

 • 2.2.2.    Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của

tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 về…………………………………..thị phần 32

 • 2.3.     Thực trạng chinh sách marketing nham phát triên thị trường thuê

bao diện thoại di dộng cúa Victtcl

 • 2.4.     Dánh giá chính sách marketing nhảm phát triên thị Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 trường dịch vụ

diện thoại di dộng của Victtcl

PHÁI 1 RIỀ.N THỊ TRI ÔNG THI Ê BAO DIỆN I HOẠI 1)1 DỘNG CỦA METTEL

ĐÉN NĂM 2015

 • 3.1.     Dinh hướng hoàn thiện chính sách marketing nhàm phát triên thị

trường thuê bao diện thoại di Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

dộng cùa Victtcl

3.1.1 Chiến lược rập đoàn viển thông quân đội Viettel đèn năm 2015

 • 3.2.     Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao

điện thoại di động cùa Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) đến năm 2015

 • 3.2.1.   Hoàn thiện chinh sách phái triền dịch vụ Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

thuê                         bao điện thoại di động

3.3.2   Kicn nghị với vói các cư quan quân lýnhà nước có thâm quyên

KẼTLUẬN

TÀI LIẸU THAM KHAO

DANH MỤC Từ Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 VIẾT TẤT

<<<123>>>

CNTT

(‘ông nghệ thông tin

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

R&D

Nghiền cứu và úng dụng

EVN Telecom

Viến Thông Tập đoàn diện lực

CSSR

Tỳ lệ ihict lập cuộc gọi thành cồng

CDR

Tý lệ rớt cuộc gọi

SHI)

Hệ thống phân cấp số đồng bộ

DWDM

PR

Còng nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng với mật dộ cao Quan hệ công chúng

GDP

VNPT

Tòng san phàm quốc nội

l ập đoàn bưu chinh viền thòng Việt Nam

DANH MỤC BANG, BIEU

BĂNG BIEV:

Bang 2.1. Tốc độ tăng trường thuê bao diện thoại di dộng của Viettel từ năm 2008 -2012

Bâng 2.2. Số lượng thuê bao di động tại việt Nam (12 2012)

Bâng 2.3. Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 Doanh thu và lợi nhuận của victlcl qua các nâm

Bâng 2.4.   Bâng cồng bô châl lượng di động cứa Victtcl

Bang 2.5.   Báng giá cước di dộng cùa Viettel

Bang 2.ố.   I lệ thống kênh phân phối Viettel

Bang 2.7.   số liệu phát triển hạ tầng 2007-2012

Bang 2.8.   Các dầu số phục vụ công tác chăm Chính sách marketing nhằm phát triển thị

trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015 sóc khách hãng cùa Viettel

BlỀ.l DÒ:

Biểu dồ 2.1. Thị phần thuê bao di dộng tại Việt Nam (12/2012)

Biểu dồ 2.2. Sơ dồ kênh phân phổi cua Viettel

Bicu dò 2.3. Cư câu lô chức bộ phận marketing cùa vicllcl

Sơ ĐÕ:

Sư đô 2.1: Sư đồ cư câu tô chức bộ máy cùa (‘ông ty29 Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015

HÌNH:

Hình 1.1.   Sư đồ kênh phân phôi trực tiêp…………………………………………………. 16

Hình 1.2.   Sư đô kênh phân phôi trung gian………………………………………………. 16

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015
Chính sách marketing nhằm phát triển thị trường thuê bao điện thoại di động của tập đoàn viễn thông quân đội viettel đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart