Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

55.000

Category:

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN ———————-o

CHHE KALYAN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÊN THƯƠNG MẠI CỦA

SỞ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Chityen ngành’. Quăn trị kỉnh doanh thương mại

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. DẠNG ĐỈNH ĐÀO

Hà Nội, 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc, độc lập cua Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh riêng tôi Tất cá các nguồn tài liệu tham khao đà đưoc công bố đầy đu NÔI dung cua luận văn là trung thực và chưa từng được ai còng bố trong bat cứ công trình nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

Tác già

Chile Kalyan

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT TIẾNG VIỆT

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT TIẾNG ANH

DANH MỤC BÀNG, BIẾU ĐÒ

TÓM TẤT LUẬN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh i

CHƯƠNG 1 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA

ĐỊA PHƯƠNG

 • 1.2.4.  Chính sách kiêm tra kiêm soát thị trường Chính sách phát triển thương mại của sở

thương mại thủ đô phnom penh

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

CÙA SỜ THƯƠNG MẠI THÙ ĐÔ PHNOM PENH

 • 2.1.  Thực trạng thương mại của Thù Chính sách phát triển thương mại của sở thương

mại thủ đô phnom penh đô Phnom Penh

 • 2.1.1.  Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xà hội của Thu đỏ Phnom Penh 29

 • 2.2.  Nội dung chinh sách thương mại cùa Sờ Thương mại Thù đô Phnom Penh . 37

2.2.1 Phân tích chính sách thị trường cua Sờ Thương mại Thu đò Phnom Penh 38

 • 2.2.2.  Phân tích chính sách hàng Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh hóa cùa Sơ Thương mại Thú đô Phnom Penh46

 • 2.2.3.  Phân tích chính sách kiêm tra kiêm soát thị trường của Sờ Thương mại

Thú đô Phnom Penh

 • 2.2.4. Phân tích chính sách xúc tiến thương mại của Sờ Thương mại Thú dô

Phnom Penh

 • 2.3. Đánh giá chính sách thương mại cùa sờ Thương mại Thủ đô Phnom

Penh trong thời gian qua

 • 2.3.1.  Những ưu diêm trong chinh sách thương mại của Sơ Thương mại Thù

đô Phnom Penh

 • 2.3.2.  Những Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh hạn chê trong chinh sách thương mại cùa Sờ Thương mai Thù

đò Phnom Penh

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIÃI PHẤP HOÀN THIỆN CHÍNH

SÁCH THƯƠNG MẠI CÙA SỞ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ PHNOM PENH

ĐẾN NÃM 2020

 • 3.1.  Phương hướng phát triển thương mại cua Thú đô Phnom Penh đến

năm 2020

 • 3.2.  Một số giãi pháp hoàn thiện chính Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh sách thương mại của Sờ Thương

mại Thủ đô Phnom Penh

 • 3.2.1.  Hoàn thiện hình thức quy cách trong chinh sách thương mại hiện hành. 75

 • 3.2.4.  Nâng cao chất lượng các chương trinh xúc tiến và hồ trợ kinh doanh

hiệu quá

 • 3.2.5.  Phát triển mang lưới thông tin thương mại cua Sớ Thương mại Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh Thu đò

Phnom Penh

 • 3.3.  Một số kiến nghị về phát triển thương mại Thù đô Phnom Penh với Bộ

Thương mại và ủy ban nhân dân Thù đô Phnom Penh

 • 3.3.3.  T ảng cường các hoạt động hỗ trợ Sở Thương mại Thú dò Phnom Penh

và các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ dỏ

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh LIỆU tham kháo

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẤT TIÉNG VIỆT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tất

Nghĩa đầy đà

1

BTM

Bộ Thương mại

2

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

3

KT-XH

Kinh tế – xà hội

4

XNK

Xuất nhập khâu

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT TIÉNG ANH

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Chữ tiếng Anh đầy đù

Nghĩa đầy đù tiếng ỉ ‘iệt

1 Chính sách nhát

CPI

Consumer Price Index

Chi so giá tiêu dùng

2

PSEZ

Phnom Penh Special Economic Zone

Đặc khu kinh te Phnom Penh

3

GDP

Gross domestic product

Tổng sân phâm trong nước

4

FDI

Foreign Direct Investment

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

5

CJCC

Cambodia – Japan

Coopertation Center

Trung tàm Hợp tác Nhật Bân -Campuchia

6

Eurocharm

European Chamber of Commerce

Phòng Thương mại

Chính sách phát triển thương

7

CPI

Corruption Perceptions Index

.; Y-.">*h.^Ịth.% Chi số nhận thức tham nhũng

s

Asean

Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

9

GMAC

Garment Manufacturers Association in Cambodia

Hiệp hội các nhà sân xuất hãng may mặc Campuchia

10

Camcontrol

Cambodia Import Export Inspection and Fraud Repression Directorate- General

Cục Quàn lý XNK và kiếm soát buôn Lậu

DANH MỤC Chính sách phát triên thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh BẢNG, BIẺU ĐO

I- Biêu đồ

Biêu dồ 2.1: Sổ lượng Container hàng nãm tại câng Phnom Penh

Biêu đồ 2.2: Số lượng tâu và hàng hóa tại câng Phnom Penh 2- Bàng

Băng 2.1: Khái quát tinh hình tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thù đò Phnom Penh (năm

2012)

Băng 2.2:     Chi số giá tiêu dùng của Thủ đô Phnom Penh (2006 Chính sách phát triển thương

mại của sở thương mại thủ đô phnom penh – 2013)

Bang 2.3:    Tinh hình xuất nhập khẩu cua Thu đô Phnom Penh (2008 – 2013) 35

Bang 2.4: Các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại tại Thú Đô Phnom Penh (2008-2013) ..40

Bang 2.5: Hệ thông giao thòng đường bộ qua Thú đò Phnom Penh

Bang 2.6: Số lượng doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh tại Thù đò

Phnom Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh Penh qua các năm

Bang 2.7:     Giá các mặt hàng chinh tại Thu Đô Phnom Penh (2008 – 2013) 47

Băng 2.8:     Giá trị các dự án xây dựng dược cấp phép tại Phnom Penh

Băng 2.9: Công tác kiêm tra an toàn thực phàm tại các cơ sớ kinh doanh trên địa bàn Thủ dô

Phnom Penh (2008 – 2013)

Băng 2.10: Kêt quã tò chức Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh hội chợ triên làm của Sở Thương mại Thù đò Phnom Penh qua các năm

Báng 2.11: Chi số CPI cùa Campuchia (2008 – 2013)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh
Chính sách phát triển thương mại của sở thương mại thủ đô phnom penh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart