Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

51.000

Category:

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tòi dà dọc vã hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kcl bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lôi thục hiện và không vi phạm yêu cẩu về sụ tiling thực trong học thuật.

lỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu cua riêng lôi. Các Ur lieu, so liệu sir dụng trong luận văn là trung thực có nguồn gốc rò ràng. Nhùng kết luận khoa học của luận vãn chua tửng công bố trong bất kỳ công trinh nào khác.

ỉĩù Nội, Ngày 02 tháng II nám 2016

nọc VIÊN

Nguyền Quang nùng

LÒI CẢM ON

Trong quá trinh thực hiện đề lài, lôi đà nhận được sự giúp Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an đừ nhiệt tinh và sự dòng góp quý báu cùa nhiều tập thế. cá nhân dã tạo diều kiện dê tòi hoàn thành bân luận văn này.

Bè hoàn thành luận vãn nãy tôi xin chân thành cảm ơn sự dỏng góp vã giúp dờ nhiệt tinh cua nhiều cá nhân, tập thê dặc biệt lã PGS. I S I ran Văn Bào- Giáng viên đà trực tiếp hướng dần và giúp đờ tôi.

l ôi xin chân thành cam ơn cảc thầy cô cua Viện Bào Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an tạo sau dại học. các thầy cô Viện Thương mại và Kinh lé quốc le đà giúp đừ tôi hoàn thành khóa học và thực hiện luận vãn.

Tôi xin trân trọng cám ơn Lành đạo ƯBND huyện Hưng Nguyên, các phòng chuyên môn Kinh tế-Hạ tầng; Chi cục thống ke Huyện… và một số phông, ban. dơn vị liên quan thuộc UBNB huyện Hưng Nguyên, dà tạo diều kiện cho tôi thu thập dược số liệu, những thòng tin cần thiết dẻ Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an hoãn thành luận vàn.

Xin gưi lời cam ơn chân thành tới gia dinh, bạn bè dà dộng viên vã giúp đờ lỏi trong quá trinh học lập và thục hiện luận vãn.

lôi xin chân thành cam ơn!

Hà Nội, Ngày 02 thảng ỉ 1 năm 2016

Tác giả luận vãn

Nguyễn Quang nùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÕI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ V1ÉT TÁT

DANH MỤC BANG VÀ HÌNH

TÓM TẤT LUAN VÃN…………………………………………..Error Chính sách phát triển thương

mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an ! Bookmark not defined.

PHẢNMÔDẢU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ TÍ LUẬN VÊ CTTTNH SẢCTT PĨIẢT TRTF.N THƯƠNG MẠT Ờ

CẮP ĨTTATN

 • 1.1.  Sự cần thiết và vai trò cùa chinh sách nhà nước về phát triển IM trên

dịa bàn huyện

 • 1.1.1.  Sự cần thiết của chính sách nhả nước về phát triền Thương mại trên dịa

bàn huyện

 • 1.1.2.  Vai trò cua chinh sách nhà nước VC phái triển Ihương mại Iren địa bàn

huyện

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

 • 1.2.  Nhùng vấn đề chung về chinh sách phát Iriên Thương mai cấp huyện.. 12

 • 1.2.2.       CÚC chinh sách phái triền Thương mại trân địa bàn huyện cùa Nhà nước 15

 • 1.2.3.  Các chính sách phát triển Thương mại trên dịa bàn huyện cứa UBND

huyện

1.2.4

còng cụ cứa chinh sách phát triển Thương mại tiên dịa bàn huyện

13. Các nhân tó ãnh hường đến chinh sách phát Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an trién Thương mai cấp huyện …32

CHƯƠNG 2: Tĩĩực TRẠNG CHĨNH SÁCH PHÁT TRTF.N THƯƠNG MẠT TRÊN DẠT

BÀN iniYẸN HUNG NGUYÊN, TỈNH NGHẸ AN

 • 2.1.  Dặc diêm Kinh tế – Xã hội và hoạt dộng Thương mại trên địa bàn huyện Hưng

Nguyên

 • 2.1.2.  Hoạt dộng Thương mại trên địa bản Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn

huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an huyện Hung Nguyên

 • 2.2.  Phân tích thực trạng chính sách phát tiiên Thương mại trên địa bàn

huyện Tĩưng Nguyên

 • 2.2.2.  Phân tích các cóng cụ chinh sách phát tricn Thương mại cua địa bàn

Hưng Nguyên

 • 2.2.3.  Tác dộng cúa chính sách phát triển Thương mại trên dịa bàn huyện Hưng

Nguyên

 • 2.3.  Đánh giá kết quà (hực hiện các chinh sách phát triển Thương mại trên

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an địa bàn huyên Himg Nguyen, tình Nghệ An

CHƯƠNG 3 GTẢT PTĨẤP HOÀN TTTTF.N CĨTTNĨI SÁCH PTĨÁT TRTF.N TĨTĨ"ƠNG

MẠT TRÊN DĨA B ÀN TTĨTYẸN TTUNG NGĨTYẾN, TỈNH NGTIF. AN83

 • 3.1.  Dinh hướng và mục tiêu phát triển Thương mại trên dịa bàn huyện

Hưng Nguyên

 • 3.1.1.  Định hướng phát triển Thương mại trên dịa bân huyện Hưng Nguyên ..83

 • 3.1.2.   Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Mục tiêu phát triển Thương mại trên dịa bân huyện Hưng Nguyên

 • 3.2.  Các giải pháp nhằm hoàn thiện thực hiện chính sách phát triển Thương

mại trên dịa bàn huyện Hưng Nguyên

 • 3.2.1.  Các giãi pháp hoàn thiện việc thực hiện các chinh sách phát triển Thương

mại cua Nhà nước Iren địa bàn huyện Hưng Nguycn

 • 3.2.2.  Các giài pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển Thương mại của

UBND Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an huyện trên dịa bàn huyện Hưng Nguyên

KÉT LUẶN

TÀI LIỆU THAM KHAO

Pin LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TẤT


<<<123>>>

STT

CHỮVIÊT TÁT

ĐẢY ĐÚ TIÊNG VIỆT

1

BCD

Ban Chi Dạo

2

BQI.DA DT&XD

Ban quân lý dự án dấu tu và xây dựng

3

CNĨĨ

công nghiệp hóa

4

HTX

Hợp lác Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an xà

5

ĨĨDĨĨ

Hiện dại hóa

6

KĨI

Kẻ hoạch

7

KT-XĨĨ

Kinh tế- Xà hội

8

L1PSAP

Dự án cạnh tranh chăn nuôi và an loàn ihực phâm

9

ND- CP

Nghị dịnh-Chỉnh phu

10

PINT

Phái triển nông thôn

11

QD-BCT

Quyểt dịnh-BỘ công thương

12

QD-UBND

Quycl định Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an -Uy ban nhàn dàn

13

QD-TTg

Quyct định-lhu lưỡng chinh phu

14

QH

Quy hoạch

15

TNHH

Trách nhiệm hìru hạn

16

TM

Thương mại

17

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phàm

18

UBND

Uy ban nhân dân

19

VB

Ngân hàng thể giới


DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH


BẢNG


Bang 2.1. Số Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an cưa hàng theo mức độ chuyên doanh

Báng 2.2: Các chi tiêu ngành dịch vụ, TM trên dại bản huyện Hưng Nguyên

Bang 2.3. Kcl quà thục hiện đe án “ QH mạng lưới chợ trên địa bàn

huyện ĩĩưng Nguyên, tinh Nghệ An dến năm 2015, định hướng dến năm 2020” …46 Bàng 2.4. SỐ lượng và dịa bàn phân bố các cứa hàng vã dịch vụ cung úng vật tư Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an nông nghiệp trên dịa bàn huyện Hưng Nguyên, tinh Nghệ An DỊa bàn phàn bố………………………………………………………………….54

Bang 2.5. Số cưa hàng kinh doanh theo hộ kinh doanh và doanh nghiệp lư nhân trên dịa bân huyện ĩ Tưng Nguyên…………………………………………………………………………………………..64

Báng 2.6: Tình hình thực hiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yểu………………………………..68

Bang 2.7. Kèl qua phát hiện và xir lý các hành vi buôn lậu. sán xuất hãng gia. gian lận TM Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an trên dịa bân huyện Hưng Nguyên giai dơạn 2010 – 2015………………………………………………………………………74

TĨÌNTĨ

đồ 1: Co cấu bộ máy lô chức úy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên……………………….60

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an
Chính sách phát triển thương mại trên địa bàn huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart