Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHẸ THÒNG TIN VÀ TRƯYÈN THÕNG

NGUYÊN ĐOẠT

CHỮ KÝ SÓ TRONG QUAN LỶ. ĐIẺƯ HÀNH VÃN BAN NỌI BỌ CO QUAN TÍNH YÊN BÁI

THÁI NGUYÊN 2015

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian hai nãm cua chuông trinh đão tạo thạc sỳ. trong đô gần một nửa thời gian dành cho các môn học. thời gian còn lại dành cho việc lựa chọn đề tài. giáo viên hướng dẫn. tập tiling vào nghiên cứu. viết, chinh sữa và hoãn thiện dề tãi. Với quỳ thời gian như vậy và vói vị 111 công việc đang phài đâm nhận, không riêng ban thân em mã hầu hết Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái các sinh viên cao học muốn hoãn thành tốt luận vãn cua minh trước hêt đêu phái có sự sảp xêp thời gian hợp lý. có sự tập trung học lập và nghiên cứu với tinh thằn nghiêm túc, nồ lực hết minh: tiếp dến cằn có sự ùng hộ về tinh thần, sự giúp đờ vê chuyên môn một Irong nhũng điêu kiện không thề thiêu quyêl định đen việc thành công cua dề tài.

Dê hoàn thành được đê tài này trước lien cm xin gứi lời Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái câm <m đèn thây giáo hướng dần TS. Nguyen Văn Táo. người dà có nhưng dinh hưởng cho em về nội dung và hướng phái Iricn của đê lài. người đà có nhùng đóng góp quý báu cho em về nliừng vần dể chuyên môn cua dể tãi. giúp em tháo gờ kịp thời nhừng vướng mắc Irong quá trình làm luận vân.

Em cùng xin cám on các thầy cô giáo Trường Đại học Còng nghệ thông lin và Truyền thông Thái Nguyên cùng như bạn bè Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái cùng lớp đà có nhùng ý kiên dóng góp bố sung cho dề tài luận vãn cùa em. Xin cám ơn gia dinh, người thân cùng nhu đồng nghiệp luôn quan làm. ùng hộ hỗ Irợ về mặt linh ihần Irong suốt thời gian từ khi nhận dề tài dến khi hoãn thiện dề tãi này.

Em xin hứa sè cố gắng hơn nừa, lự trau dồi bân thân, lích cực nâng cao năng lực chuyên mòn cùa minh dê sau khi hoãn thành dề tài này sè Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái có hướng tập irung nghiên cứu sâu hon, không ngừng hoàn thiện hơn nừa đê lài của mình đê có nhùng ứng dụng thực tiễn cao trong thực tế.

Thải Nguyên, tháng 4 năm 20 ì 5

Sinh viên

Nguyễn Doạt

MỤC LỤC

LÒI CAM ƠN

iii


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỪ VIÉT TẢT

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Mơ ĐÁU

 • 1.  Tính cấp thiết cùa dề tài: Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh

yên bái

 • 6.  Bo Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái cục ĩ.uận văn: 5

CHƯƠNG 1. CÁC KIẺN TI lức Cơ BÁN VÈ CI lữ KÝ SỎ

 • 1.4.  Một sổ lược dồ kỷ số Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh

yên bái

.ược đồ cơ sớ – LD 1.01

 • 1.4.2 ………………………………………………………………………………………………

Lược dồ chừ kỷ số dơn – LD 1.02

 • 1.5. Kốt luận Chương 1…………………………………………………………………………………23

CHƯƠNG 2. MỔ HÌNH CHỪ KÝ sơ TRƠNG QUAN LÝ VÃN BẢN NỌI BỌ Cơ QUAN TÍNH YÉN BÁI…………………………………………………………………………………………….24

 • 2.1. Mỏ hình phần mềm quân lý vãn bân nội bộ cơ quan nhà nước tinh Yên Bái.24

 • 2.1.1. Quân lý cồng văn đến cùa một cơ quan24 Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

 • 2.1.3.  Mò hình quán lý văn bán liên thông giừa các cơ quan trên đ|a hàn

tinh Yên Bái

 • 2.2.  Sơ đồ tích hợp kỷ số trên phần mềm quán lý văn hàn nội hộ cơ quan tinh

Yên Bái

 • 2.2.1.  Sơ đồ lích hợp chừ kỷ số trên phần niềm quân lý, điều hành tinh Yên Bái.29

 • 2.3.   Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái Thiết ke

Mơdul ký số và tích hợp trên Hệ thống

 • 2.4.4.  Tinh pháp lý trong việc thực hiện kỷ số trên Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái phần mềm quan lý, diều

hành vàn hân nội hộ tinh Yên Bái

CHƯƠNG 3. CÀI DẠI, THỨ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH ỪNG DỤNG CHƯ KÝ SÕ TRÊN PHẢN MẼM QUAN LÝ. ĐIÊU IIÀNII VÃN BAN NỘI BỌ TÍNH YÊN BÁI …42

 • 3.2.1.  Cài dặt trên máy Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh

yên bái chu:

3.2.2.1

dặt DotNet Frame Work:

 • 3.5.1.  Thiết kế Modul ký số và tích hựp trên phần mềm quân lý điều hành tinh

Yên Bái Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái

KÉT LUẬN

TÀI LEẸƯ THAM KHAO

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỰC 2

PHỤ LỤC 3 … Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái 69

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ’VIẾT TẢT Các ký hiệu

<<<123>>>

gcd(a.b)

ước sô chung khi nhât cúa a và b

H(.)

Hàm bám

II

Toán tư nồi’trộn 2 xâu

a|b

a là ước số của b

IDj


Thông tin nhận dạng thực thề cuối Uị

<<<123>>>

M

Thông điệp dữ liệu

Xi

Khóa bí mật Chữ ký số trong quản lý, điều hành

u….     LA —                              tl,A 1„

yi

Khóa công khai cua thục thể kỷ Ui

Các chữ viết tắt

<<<123>>>

CA

Certificate Authority

CRL

Certificate Revocation List

DSA

Digital Signature Algorithm

DSS

Digital Signature Standard

EE

End Entity

LDAP

Lightweight Directory .Access Protocol

nu

Internet Tclecomniumicalions Union

ISO

International Organization for Standardization

PKC

Public Key Certificate

PKC1

Public Key Cryptography

Chữ ký số trong quản lý điều hành

Public Key Infrastructure

Registration Authority

RSA

Rivest Shamir Adleman

SIIA

Secure Hash Algorithm

CNTT

Còng nghệ thong tin

Sô hóa bới Ti ling tâm Học liệu – ĐHTN

http:/Avww. ỉrc-tnu. edn. vn/

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức thực hiện pháp luật về du lịch ở thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Làm Việc Cho Công Chức Tại Sở Công Thương Tỉnh Xiêng Khoảng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
giáo án thực hành giáo dục thể chất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kinh doanh vật liệu và xây dựng hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái
Chữ ký số trong quản lý, điều hành văn bản nội bộ cơ quan tỉnh yên bái
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart