CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

fff

SỜ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO VÌNH PHÚC PHÒNG GIÁq_DỤC_VÀ_ĐÀO_TẠO LẬP THẠCH

CHUYẾN BÈ BÓI DƯỠNG HỌC H GIÒI MÔN HÓA HỌC LỚP V

TÊN CHUYÊN ĐE:_BÀI_TOÁN VÊ OXI

Tác giã chuyên đề: Trần Thị Hồng Anh

Chức vụ:        Giáo viên

Dơn vị công tác: TRƯỜNG THCS LẠP THẠCH

HVYỆNLẬP THẠCH- TĨNH VĨNH PHỨC

NẢM HỌC 2015 -2016

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI THÒNG TiN chưng vẻ chuyên đẻ

Tên chuyên đề: ‘ BÀI TOÁN VÈ OXI ”

  • 1. Tác giả:

  • –  Họ và tên : Trần Thị Hồng Anh

  • –  Chức vụ: Giáo viên

  • –  Đon vị công tác: Trường THCS Lập Thạch- huyện Lập Thạch – tinh Vĩnh Phúc.

  • 2. Dối tượng học sinh bổi dưỡng:

Đội tuyển HSG lớp 8,9

  • 3.  Thời gian bồi dường: 6 tiết

PHẢN MỌT: MỜ ĐÀU

  • I. Lí do chọn dề tài:

Hóa học CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI là bộ môn khoa học thực nghiệm đôi hôi tính hệ thống và tính logic cao. Một trong nhùng biện pháp quan trọng trong dạy học hóa học là người thầy giáo coi trọng hơn việc chí dẫn cho học sinh con đường tim ra kiến thức mà không chí dừng lại ớ việc cung cấp nhùng kiến thức có sằn, chú ý rên luyện kĩ nâng , kha năng vận dụng kiên thirc, dạy cách học và tự học. Tạo diều kiện cho học sinh dược rèn luyện năng lực CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI dộc lập tư duy sáng tạo thòng qua bãi tập hóa học là cơ sờ đế hình thành và phát triển tiêm lực trí tuệ cho học sinh.

Vì vậy, việc phát hiện và bồi dường học sinh gioi là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của mồi nhà trường và mồi giáo viên, số lượng và chất lượng HSG là một trong những thước do đê đánh giá chàt lượng dạy học của mòi giáo viên và mồi nhà trường.

Qua thực tiễn giáng dạy với học CHUYÊN ĐỀ BỒI Dưỡng học sinh giỏi môn HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI sinh lóp 8, các em mới có Ý niệm ban dầu về bộ mòn nên còn gặp nhiêu trớ ngại xướng mac khi giai quyết nhùng bãi toán hóa học. Vi vậy, tôi đã lựa chọn chuyên đề : “BÀI TOÁN VẼ 0X1 ” là đơn chất phi kim đầu tiên các em được làm quen và quan trọng nhất trong đời sống nhảm giúp cho học sinh nắm vừng kiên thức cũng như phương pháp giãi nhanh gọn, dễ hiêu . Từ dó, các em có thế đề CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI xuất dược nhũng bài tập mới phát huy tiềm năng sáng tạo , tự tin chiêm lĩnh kiên thức và đạt kêt quá cao trong ki thi HSG các câp .

  • II. Mục đích và phạm vi cua dể tài:

  • l. Mục đích

– Giúp học sinh củng cố. mờ rộng các tinh chất hóa học cùa oxi, vận dụng tốt vào cuộc sống.

  • –  Xây dựng hệ thống các bài tập định lượng về oxi

-1 lọc sinh cỏ thê vận dụng giai nhanh, chính xác CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI bài toán liên quan, tiết kiệm thời gian làm bài, dam báo bài lãm dạt hiệu qua cao.

  • 2. Phạm vi cùa chuyên dề

  • – Ấp dụng đối với HSG lớp 8.9

  • –  rhời gian dự kiến bổi dường : 6 tiết

PHAN HAI: NỌI DUNG c HUYÊN ĐE

  • 1. I lệ thống kiến thức sử dụng trong chuyên đề:

7. Kiến thức cơ han:

  • l inh chất hỏa học cùa oxi ( SGK IIII 8- T 81,82,83 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI )

+ Oxi rác đụng với phi k’im, kim loại, hợp chất tạo thành các oxit

– Oxi là phi kim hoạt động, có lính oxi mạnh

  • –  Sự oxi hóa ( SGK HH 8- T 85): Sự tác dụng của một chất với oxi.

  • –  Điều chế oxi ( SGK III ỉ 8- T 92,93)

+Trong PTN: Nhiệt phàn các chất KCIƠ3, KMnƠ4, KNO3, IlgO

+Trong CN: Hóa long không khi rồi chưng CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI cất phân đoạn hoặc điện phân nớc.

  • –  Thành phần cũa không khi: Po. = 11

-Các công thức linh sốmol:            (moi), khối lượng: m = n.M (g).

Thể tích cua chất khi: V = n.22,4 (1).

A/,

Công thức tinh ti khôi cua chãt khi: d.i íi~. /

Còng thức liên hệ giừa sò mol và thê lích : n (moi) CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI

– Bịnh luật bao toàn khối lượng: I rong một phán ứng hóa học. tông khối lượng của các chất thu được bâng lông khối lượng cùa các chài tham gia phân ứng.

A + B’-b’ + C

-> mA I m= mc + mD

  • 2.  Kiến thức nâng cao:

  • –  Oxi tác dụng với hợp chất: NI I.ỊSO;, C2I 14)…

  • – Dịnh luật Avogađro

a. Nội dung: Ờ cùng một điều kiện( nhiệt độ và áp suất CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SInH giỏi mon HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI ) nhùng the lích bang nhau của mọi chất khi đều chứa so phàn tứ khí bang nhau.

b. I lệ quá:

+■ ơ cùng điều kiện (t.p). 1 mol cùa mọi chất khí đều chiếm thế tích bằng nhau. Đặc biệt ớ đktc (t= o°c, p = lat = 760 mmHg) 1 mol khí bât ki chiếm thê tích 22,4 lít.

+ Tý lệ thế tích các chất khí trong phân ứng hóa học đúng bảng CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG Học sinh giỏi môn HóA: bài TOÁn về OXI tý lệ mol cùa chúng.

Ni + 3Hi j2’-» 2NHỉ

Ti lệ mol: 13     2

Ti lệ thề tích: IV 3V           2V

• Khối lượng mol trung binh cũa hỗn hợp khí M là khối lượng cùa 22,4 lít

hỏn hợp khí đó ơ đktc: M =—————„       ——-

r                                           ttt + n2 + n.ì

– Mơ rộng định luật bao toàn khối lượng: Tống khối lượng cua các chất ban đầu bằng CHUYÊN ĐỀ Bồi Dưỡng học sinh giỏi MôN HÓA: bÀi toán về OXI tòng khối lượng cua các chất thu được.

– Định luật bao toàn nguyên tố: Trong các phàn ứng hóa học, các nguyên tố được bão toàn => Tòng số mol nguyên tữ cùa một nguyên tò bất ki trước và sau phan ứng luôn bàng nhau.

  • II.  Phân loại các dạng bài tập:

1. Cơ sờ phân loại: Bám sát hệ thống kiến thức SGK và kha năng nhận thức của học sinh .

  • 2. Các dạng bài tập:

  • – Dạng 1: Oxi tác dụng CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC sinh giỏi môn HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI với kim loại

  • –  Dạng 2: Oxi tác dụng với phi kim

  • –  Dạng 3: Oxi tác dụng với hợp chất

  • –  Dạng 4: Bài tâp bồi dường HSG

  • III.  Hệ thống các phương pháp sứ dụng trong chuyên dề:

  • –  Vận dụng dinh luật bão toàn khôi lượng, bão toàn nguyên tố.

  • –  Tính theo phương trinh hóa học.

  • IV. Một sô bài tập minh họa:

1. Dạng 1- Oxi tác dụng vói kim loại

a. Tính theo các chất phan CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI ứng và sàn phẩm:

Bài 1: Nung 22,4 gam sắt trong khi oxi thu được 35.2 gam hỏn hợp răn. Tính thê tích khi oxi (ở đktc) tham gia phân úng.

Phân tích

  • – Hồn hợp rắn thu được có thê gồm 2,3 hoặc 4 chất sau : FeO , Fe;Oj, FeAO-i. Fe dư

  • –  Ta lập được 2 phương trinh toán học không thề tính dược do số ấn nhiều hơn số CHUYÊN Đề BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MON HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI phương trinh.

  • – Áp dụng định luật bao toàn khối lượng đế tinh toán.

Hướng dẫn g ì (l ì

Sơ đồ phan ứng: Fe + Ơ2 —♦ Chất rắn

Theo định luật bào toàn khối lượng : H1FC + mo: = nichãt lin 35,2-22.4

-* nỚ2 – —- 39      =’ 0′4 (m°l)

Thể tieh khi oxi tham gia phân ứng (đktc) là:

ÍZO; = 0.4 chUYêN đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn HÓA: bài toán về OXI 22,4-8,96 lít

Bài 2: Cho 1 gam bột Fe tiếp xúc với oxi một thời gian thu được 1,24 gam hồn hợp FeAOj và Fe dư. Tính lượng Fe dư.

Phân tích

– Khối lượng chất rắn tăng chinh là lượng oxi phan ứng.

Hưởng dẫn g iã i

PTPƯ:         4Fe + 3O; -*2Fe2O5

  • – Theo định luật bão toàn khối lượng: mpc + m0i = nichât rán

1 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI .24 -1

= 0.0075 (moi)

-‘npeptócA =      = |o.0075 = 0.01wo/

– Khối lượng Fe còn dư là: 1- 0.01.56 = 0.44 (g).

Bài 3: Cho 2.7 gam một miếng nhôm đế ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thèm 1.44 gam. Tính phân trảm khôi lượng miêng nhôm đà bị oxi hóa bởi oxi cũa không CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI khí.

Phân tích

  • – Khối lượng miếng nhôm tăng thêm chinh lã lượng oxi phàn ứng.

  • – Khôi lượng nhôm bị oxi hóa chinh là khôi lượng nhòm tham gia phân ứng.

Hướng dẫn giai

Phương trinh phàn ứng: 4A1 + 301 2AI2O3

Theo định luật bao toàn khỏi lượng thi 1.44 gain là khối lượng oxi phan ứng

1.44                               4 .      4

s ”0. =-77-= 0.045r»ỡ/ —* n.Ai ữhan CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOAN VỀ OXI ứne = Two.     0.045 = 0.06mol

Khối lượng nhôm bị oxi hóa : Í11AI = 0.06.27 = 1,62 gam

-*%A1 bi oxi hóa =    • 100% – 60%

Bài 4: Cho X gam hồn hợp 3 kim loại Fe, Cu và AI vào một binh kin có chứa 1 mol O>. Nung nóng binh một thời gian cho đến khi thề tích oxi giảm côn 96.5% thi thu được 2 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI ,12 gam chất rắn. Tính X.

Phân tích

– Đo ta không xác định được có bao nhiêu % mỏi kim loại phàn ứng với O; nên đặt ấn để lập hệ phương trinh và giãi hệ là không thực hiện được.

– Ap dụng định luật bao toàn khôi lượng đè tinh toán.

Hưởng dẫn g iã i

Theo bài ra ta có PTHH:

4A1 + 30: – 2ALƠ3

4Fe + 302 -* 2Feĩoj

2Cu + O2 2CuO

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI Theo giã thiết, nOxi phản úng = O.O35mớ7

Khối lượng oxi đà phản ứng: mcxi phin ứng = 0,035.32 = 1,12 (g)

Khối lượng hồn hợp kim loại là: X = 2.12 – 1.12 = 1 (g)

b.Xác định công thức hóa học cùa sàn phẩm

Bãi 1: Nung 2.1 gam bột sắt trong binh chứa oxi. đến khi phàn ứng xây ra hoàn toàn thu CHUYÊN Đề bồi Dưỡng học sinh giỏi môn HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI được 2,9 gain một oxit. Xác định công thức phân tư cua oxit sắt.

Phân tích

  • – Khối lượng oxit tảng chinh là khối lượng oxi phân ứng.

  • –  Cần tính được khối lượng cùa oxi trong oxit.

Hướng dẫn giai

tì- = 44 = 0.0375Wớ/ n 56

,.,,„.,…,,,„.,     ,,  2.9-2,1

Theo định luật bão toàn khôi lượng: "o =         = 0.05 mol

16

Gọi công thúc CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI tồng quát của oxit sắt là FexOy

Ta có ti lệ: X : y = 0.0375 : 0,05 = 3:4

Vậy oxit cần tim là FejOj

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kiến trúc phần mềm chịu tải cao dựa trên nền tảng điện toán đám mây microsoft azure
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn đức nhật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA: BÀI TOÁN VỀ OXI
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart