chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường

fff

MỜ ĐÀI

Đế thực hiện mục tiêu tiến nhanh vã chác lên nén lén nến sàn xuất lớn xà hội chu nghĩa và để phù hợp với xu hớng kinh té’ toàn cầu trong thời đại mới, đất nớc Việt Nam đà và đang tiếp tục quá trình chuyên đối nền kinh tẻ từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng. Cơ chè’ kế hoạch hoá tập trung với tính chất quan liêu, bao cấp đà phú nhận các quỵ luạt kinh tê’ khách quan nên đà kìm hàm sụ phát triển cùa nền kinh tế Việt Nam trong một thời gian dài. Khi chuyên sang cơ chê’ thị trờng định hớng xã hội chủ nghía, các hoạt động kinh tẻ’ không bị ràng buộc bới các hàng rào kẽ’ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường hoạch hoá pháp lệnh, sự vận dộng của nền kinh tế tuân theo các quy luật kinh tê’ khách quan: quy luật kinh tê’ thị tròng. Sự chuyến đối đó đà ánh h- ớng tới các quan hệ sàn xuất, phân phối bèn trong nền kinh tê’Việt Nam, trong dó có phạm trù tài chính.

Toàn nhãn loại đang bớc vào một ký nguyên mới: kỹ nguyên cùa khoa học kỹ thuật, cùa nền kinh tế tri thức, của sự giao lu và hội chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường nhập về các mặt của đời sống xã hội, trong đó có kinh tế. Việt Nam là một thành viên cùa nền kinh té’ thế giới, nên cũng chịu ánh hong sâu sắc cùa xu hớng toàn cấu hoá. Do dó, việc xây dựng một nén tài chinh tích cực, nang dộng, có hiệu quà và giao lu tài chinh quốc tê’ mờ rộng là hết sức quan trọng vã càn thiết đê đa đất nớc tiến nhanh, tiến mạnh trên con đờng lẽn chủ nghĩa cộng chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường sán.

Đế thực hiện dợc việc xây dựng một nến tài chính ổn định, vững mạnh và phù hợp VỚI hoàn cánh cũng nh định hóng cua quốc gia thì vấn đề tìm hiếu và nhận thức đúng cơ sở lý luận cùa tài chính trong kinh tê’ thị trờng định hớng xã hội chù nghĩa là vấn đề cốt lõi, mờ đờng cho việc đề ra cãc quan điếm và chính sách đế Nhà nớc sir dụng các còng cụ tài chính vào việc điều chinh vĩ mò nền kinh chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường tẻ’, cũng nh xây dựng một nền tài chính tích cực, hội nhập vào nền tài chính quốc tế.

Bài tiểu luận này dợcthực hiện (lới sựhớng dẫn của GS. TS Phạm quang Phan. Do dó. em xin chân thành câm ơnGS. TS.

NÔI DUNG

  • I.     Bàn chat và chức nâng

  • 1. Bán chất của tài chínK

Việc xác định đúng ban chat của tài chinh có ý nghĩa khá quan trọng, tạo cơ sờ cho việc phân biệt phạm trù này chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường với phạm trù khác, giúp cho việc sử dụng tot phạm trù tài chính trong phát trièn kinh tế – xă hội.

Trên bề mặt của hiện tượng xà hội, tài chính được câm nhận như nhừng nguồn lực tài chính, những quỳ tiên tệ khác nhau, đại diện cho nhừng sức mua nhắt định cúa các chu thê trong xã hội. Hem the nửa, nói đến tài chinh người ta không chi thay tiền tệ ớ trạng thái tình, mà thay những lượng tiền tệ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường nhất định đang vận động đê tạo nên nhừnẹ thế năng về sức mua haỵ chuyên thế năng đó thành hiện thực. Có thê thay rat rò những biêu hiện be ngoài cua tài chinh liên quan đen dàn cư, các doanh nghiệp, các tò chức xà hội và nhà nước : dân cư. doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước ; dân cư mua cô phiêu, trái phiếu, tín phiếu của các doanh nghiệp, của ngàn hàng, cua kho bạc nhà nước, người làm côngvà chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp nộp tiên vào quỳ bão hiểm xà hội. mua bão hiềm rủi ro ( nộp phí bão hiêm ) ; nhà nước cap phát tùe ngân sách cùa minh cho các trường học, bệnh viện còng, tài trợ cho việc nghiên cứu khoa học,…

ơ nhùng hiện tượng trên, có thê thay tiên tệ xuất hiện không phai trước het với chức năng thước đo giá trị, mà trước hết với thước đo thanh toán chi trá và phương tiện cat trừ – tiên tệ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường xuất hiện dại diện cho một lượng giá trị. đặc trưng cho một the năng của sức mua nhất định. Như vậy, trong các hiện tượng gọi là tài chinh có thê thấy sự xuất hiện của nhũng nguồn lực – nguồn tài lực (hay nguồn tài chinh ). Trong xã hội có sán xuất hàng hoá, các chu thê trong xà hội luôn gặp phái van đề sử dụng các nguồn nhàn lực, vật lực. tài lực hiện có trong tay mình một cách hiệu quả cao chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường . Trong nen kinh tê thị trường, mồi chú thè trong xà hội khi đà nám trong tay những nguồn tài lực nhất định là đà nam trong tay một sức mua đê có thê nam được nhừng nguồn vật lực hay sử dụng được nhưng nguồn nhân lực nhắt định, đê phục Ị1 cho mục đích tích luỹ hay tiêu dùng.

Trong thực te, nguồn tài chinh dược nói den dưới nhiều tên gọi : vốn tiền tệ, von bang tien, tien vốn và nhùng tên chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường gọi riêng rong các trường hợp cụ the : vốn trong dân, vốn tín dụng, von ngân sách, …

Sự khái quát hoá thực tế đó cho phép xác định : nguồn tài chính là một khia cạnh, là yeu to cơ bàn trong khái niệm tài chinh. Nguồn tài chinh là tiên tệ không phái chu yếu với tư cách vật ngang giá chung, không phái chu yếu với chức năng đặc trung là thước đo giá trị mà trước hết là tiền tệ đang vậ động chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường độc lập với chức năng chủ yếu là phương tiện thanh toán và phương tiện cat trữ trong quá trinh phân phoi đê tạo lập và sư dụng các quỳ tiên tệ. Sự vận dộng cùa nguồn tài chinh phan ánh sự vận động cùa nhũng lượng giá trị nhất định. Những lượng giá trị này phàn ánh những bộ phận của của cãi xà hội. Sự vận động độc lập tương đoi của của cãi xà hội dưới hình thức tiền tệ đà hình thành một lĩnh vực đặc biệt – chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường lĩnh vực tài chính.

Trong điều kiện sàn xuất hàng hoá – tiên tệ. khâu phân phoi của quá trinh tái sân xuất luôn luôn và trước het được thực hiện dưới hình thức giá trị bang con đường tạo lập và sử dụng các quỳ tiền tệ. Nhùng quỳ vạt tư. hàng hoá cho các mục đích tích luỳ hay tiêu dùng, đều được hình thành sau kill tạo lập và sử dụng các quỳ tiên tệ – một đặc trưng quan trọng của tài chinh.

chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường Các quỳ tiên tệ bao giờ cùng thê hiện tinh mục đích cùa nguồn tâi chinh. Đày là tiêu thức chinh cùa cá quỳ tiền tệ. Nói một cách khác, các quỳ tiền tệ là một lượng nhát định nguồn lực tài chinh được dành cho một mục đích nhất đinh. Ví dụ : ngân sách Nhà nước là quỳ tiên tệ đặc biệt của Nhà nước đê phục Ị1 việc thực hiện các chức năng cua Nhà nước ; vốn điều lệ cùa doanh nghiệp – một loại quỳ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường tiền tệ đặc biệt của các doanh nghiệp đè phục Ị1 cho các hoạt động kinh doanh ; quỳ khau hao tài sán co định trong các doanh nghiệp đê tái sân xuất gián đơn tài sân co định trong các doanh nghiệp ; ngân sách gia đinh -quỳ tiền tệ đè phục vụ mục đích tiêu dùng của mồi gia đinh…

Tat ca các quỳ tiên tệ đều vận động thường xuyên tức là chúng luôn luôn được tạo lập (hoặc bỏ sung ) và được sử dụng. chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường Là một dạng khác của sự vận động đó và nham các mục đích cụ thê nào đó, các quỳ lớn được chia thành các quỳ nhô hơn hoặc có thê được khuyếch trương nhờ tập trung các quỳ nhỏ tương ứng. Ví dụ : Ngân sách Nhà nước được chia thành quỳ chi tiêu thường xuyên vả chi cho phát triển ; quỳ chi tiêu thường xuyên đó lại được chia thành quỳ cap phát cho quán lý hành chính, quốc phòng, an ninh, văn hoá, xà hội chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường ,… Các quỳ tập tiling của các tô chức, tông công ty. liên hiệp xí nghiệp được tạo nên từ các quỳ tương ứng của các xí nghiệp trực thuộc hạch toán kinh te dộc lập… Phan lớn các quỳ tiên tệ đều có mục đích sư dụng cuối cùng – tích luỹ hay tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự vận động phức tạp trong nen kinh te thị trường, có cã nhùng quỳ tiền tệ trung gian như quỳ kinh doanh cúa các tò chức tin dụng, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường các công ty tài chinh và sứ dụng có thời hạn cho việc hình thành các quỳ tiền tệ có mục đích cuối cùng khác.

Sự phát triển kinh tế thị trường làm nãy sinh cà thị trường tài chinh và làm cho việc tạo lập các quỳ tiền tệ ttrong xã hội có thê trực tiếp và cùng có thê gián tiếp thông qua thị trường tài chính.

Sự tạo lập các quỳ tiền tệ, dù dưới hình thức nào, cũng đặc trưng cho sự tích góp cua chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường các nguồn lực tài chính ớ những chu thê trong xà hội ; sự tích góp đó phán ánh kết qua cua các quá trinh phàn phoi, mà các quá trình đó chịu sự chi phoi cùa quyên sờ hừu – một yếu tố cơ bàn cúa quan hệ sân xuất rat đa dạng trong xà hội. Việc sử dụng các quỳ tiên tệ cũng phụ thuộc vào quan hệ sớ hữu. đong thời, phụ thuộc tinh much đích cua quỳ tiền tệ cũng như tuỳ thuộc vào quy ước, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường nguyên tắc sử dụng quỳ, ý chí chủ quan của người sờ hừu trong việc phân phối. Như vậy, nhừng hiện tượng bên ngoài, sự vận dộng cua các nguồn tài chinh, sự tạo lập và sư dụng các quỳ tiền tệ là thê hiện rò các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị – một bộ phận quan trọng của quan hệ kinh tế trong xã hội. Cũng như các quan hệ xà hội trong phân phối dưới một thê che chinh trị nhát định, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường sự vận động cùa các nguồn lực tài chinh luôn thê hiện rò việc giai quyết các quan hệ về lợi ích kinh tế thông qua phân phoi bị chi phối bời các quan hệ sở hừu trong kinh tê hoặc các quan hệ chinh trị. xà hội.

Với sự phân tích như trên, có thê xác định ban chat tài chính trên những khia cạnh

  • 1.   Sự vận động độc lập tương đối của các nguồn tài chinh đê trực tiếp (hay thông qua thị trường ) tạo chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường lập và sư dụng các quỳ tiên tệ như mặt trực quan của tài chinh.

  • 2. Đang sau những hiện tượng bề mật đó là các quan hệ kinh tế trong phàn phoi cùa cái xà hội dưới hình thức phân phoi các nguồn tài chính.

  • 3.   Việc tạo lập và sứ dụng các quỳ tiên tệ là phương thức phân phoi đặc thù giúp phàn biệt phạm trù tài chính với các phạm trù phân phối khác như giá cả. tiền lương,…

Từ đó có thê xác định nội chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường dung kinh te cua phạm trù tài chính : Tài chinh được đặc trưng bang sự vận động độc lập tương đoi cùa tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cat trừ trong quá trình tạo lập hay’ sứ dụng các quỳ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ờ các chù thè kinh tế – xà hội. Tài chính phan ánh tông hợp các mồi quan hệ kinh tế trong phàn phoi các nguồn lực tài chinh thông qua tạo lập hay sữ dụng các chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường quỳ tiền tệ nham dãp ừng yêu cầu tích ỉuỳ hay tiêu dùng cùa các chú thê (pháp nhàn hay thè nhàn) trong xà hội.

về ban chat của tài chính :

  • 1. Tài chinh không phai là bán thân tiền tệ mà là quan hệ kinh tế biêu hiện dưới hĩnh thức tiên tệ. Can phân biệt giừa tài chinh và tiên tệ.

Trong đời song thực tế, thật khó phân biệt tài chinh và tiền tệ. Trong trim tượng hoá khoa học, tâi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường chinh rat gắn với tiền tệ, song chúng vần là nhừng phạm trù khác nhau. Tien tệ, về bân chat là vật ngang giá chung trong trao đòi với nhũng chức năng thước đo giá trị. phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, phương tiện cắt trử. Tài chính không phai là tiên tệ với bân chat và chức năng như vậy, mà là phương thức vận động độc lập tương đối của tiên tệ với chức năng thanh toán và phương tiện cat trử cúa chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường nó, mà tinh dặc trưng riêng có cua nó trong lình vực phân phối là tạo lập vả sử dụng các quỳ tiên tệ khác nhau cho các mục đích tích luỳ hay tiêu dùng khác nhau. Trong điều kiện kinh te thị trường, tài chính cùng chịu sự chi phoi cùa các quy luật cua thị trường và có liên hệ chặt chè với thị trường tài chinh.

  • 2. Tài chinh không phái toàn bộ các quan hệ kinh te nói chung mà chi bao gom những quan hệ kinh chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường tế phát sinh trong quá trinh phàn phoi hay là quan hệ phân phối. Nhưng tài chinh không phái là toàn bộ các quan hê phàn phối mà chi bao gồm nhừng quan hệ phân phối trong việc tạo lập và sir dụng các quỳ tiền tệ. cần phai phân biệt phạm trù tài chính với hai phạm trù giá cã và tiền lương.

Giá cã là một phạm trù liên quan đen phàn phối dưới hình thức giá trị. Nhưng sự phân phoi dưới hình thức giá trị thông chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường qua giá ca được tiến hành thông qua sự chênh lệch giừa giá trị và giá cả trong trao đỏi hàng hoá. Khi trao đôi không ngang giá do giá cá cao hoặc tháp hơn giá trị hàng hoá thì cùng xày ra sự chuyên dịch giá trị từ chu thê này sang chú thê khác nhưng gan lien với hoạt động trao đôi. Còn tài chính là phạm trù phàn phối phan ánh sự chuyên dịch giá trị – sự vận động độc lập tương đoi cúa giá trị – thông qua chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường việc tạo lập hay sử dụng các quỳ tiền tệ ( kê cà thực hiện việc đó thông qua thị trường tài chính ).

Tiền lương cùng là một phạm trù phàn phối. Tien lương là một hình thức phân phoi gắn lien với quá trinh lao dộng theo nguyên tác phân phoi theo lao động. Tiền lương muon dược thực hiện, tức là trà lương, phai thông qua tài chính – sự vận động độc lập của giá trị với sự hĩnh thành quỳ tiền lương trong các doanh chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường nghiệp, các tô chức xã hội hay cơ quan Nhã nước. Tien lương đà dược trá cho người lao động với biêu hiện một số tiên nhất định cũng là một bộ phận của nguồn tài chính hình thành nên ngàn sách gia đình, tâi chinh cua dân cư. Vì the tiền lương và tài chính là hai phạm trù gắn bó chặt chè với nhau, nhưng không hoàn toàn trùng nhau và có sự khác nhau. Trong lĩnh vực bù dap sức lao động, tài chính là chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường phương tiện dê thực hiện nguyên tắc phàn phoi theo lao dộng.

  • 3. Tài chính là phạm trù kinh te gắn lien với kinh te hàng hoá và sự vận động của tài chinh chịu sự tác động chi phối của cơ che thị trường với nhừng quy luật nội tại của sân xuất hàng hoá.

Nước ta đang trong quá trinh chuyên dôi cơ che kinh tế, từ cơ che tập trung bao cap sang cơ chế thị trường có sự điêu tiết của Nhà nước, đà kéo theo chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường sự đôi mới căn bân trong lĩnh x-ực tài chính cá về nhận thức bân chat cùa tài chính với tư cách là phạm trù kinh te. lần hoạt động tài chinh với tư cách là công cụ điêu tiết vĩ mô.

Tài chinh trong cơ chế ke hoạch hoá tập trung cao độ, chịu sự tác động và ánh hương nặng nề cùa tinh chat đơn nhất hoá Nhà nước, nhận thức quan niệm về bân chat, chức năng, vai trò vị tri của tài chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường chinh bị gan chặt vào tinh chắt Nhà nướ KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận vật lý thống kê: áp dụng hàm phân bố Fermi Dirac cho khí electron tự do trong kim loại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợpmôi trường kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh du lịch saigontiurist
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi trường việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường
chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart