Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

fff

Đề tài: Cơ hội và thách thức cũa các DNNVV trong bối cánh hội nhập K.TỌT ờ

nước ta hiện nay

LỜI NÓI ĐÀU

Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trinh hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO( Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006) đà đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều nhừng cơ hội lớn. hướng tới sự hội nhập và phát triển toàn diện sánh vai củng với các cường quốc trên thế giới hiện nay. Nhưng đòng thời với các cơ hội Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp rất nhiều thách thức. Trong không ít nhùng thách thức mã các doanh nghiệp Việt Nam gặp phai đó chúng ta phai kế đến ớ đây đó là sự xâm nhập của các công ty nước ngoài vào nước ta. cùng với sự xàm nhập này kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài này nhẩm tim chỏ đứng cho minh tại thị trường Việt Nam. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không có những chiến lược đùng đắn Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay thì với xu thế hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam rất có thề sè bị đánh bật ta khỏi thị trường trong nước và nhường chỏ cho các còng ty nước ngoài. Hiện nay theo số liệu của tổng cục thống kê cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhô ơ Việt Nam đang chiếm tới 90% số lượng cơ sờ sàn xuất kinh doanh cua cà nước. 25% tổng dầu tư của xà hội và khoáng 77% lực lượng lao động phi nông nghiệp. Như vậy chúng Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay ta có thế thấy các doanh nghiệp vừa và nhò là một nhân tố quan trọng đưa nền kinh tế ngày càng phát triển. Trong xu thế này Đang và nhà nước ta phai quan tâm hơn nừa tới các doanh nghiệp vừa và nho. Hãy cùng tim hiểu xem hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhô Việt Nam dang có nhửng cơ hội nào? Và gặp phai nhùng thách thức gì? đế từ đó chúng ta mới có những chiến lược đúng đắn cho sự phát triển cua các Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay doanh nghiệp này nhẩm giúp cho doanh nghiệp vừa và nhô nước ta có thế dứng vừng khi hội nhập. Chúng ta hãy tim hiếu và phân tích:

“Cơ hội và thách thức cùa các doanh nghiệp nhó và vừa trong bối cành hội nhập

Doanh nghiệp vừa và nho là người Việt Nam. Họ là những người sè ờ lại Việt Nam – dù thành công hay thất bại. Doanh nghiệp vừa và nhô là nơi đang tạo Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay ra da Môn Quàn trị DNNVV                                     1

Nhóm 2  HQ1CK5

số công ăn việc làm cho nhùng người lao động ơ Việt Nam. Là nhưng nhà quàn trị trong tương lai chúng ta phãi biết phân tích được cơ hội và thách thức cho những doanh nghiệp vừa và nhô này khi Việt Nam gia nhập WTO đế từ đó đưa ra những chiến lược phát triề n hợp lý cho nhùng doanh nghiệp này giúp cho nền kinh tế cua ta ngày càng lớn mạnh hơn nừa.

Đề Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay tài gồm 3 chương

Chương ỉ :Tổng quan về doanh nghiệp nho và vừa

Chương 2 : Cơ hội và thách thức cua các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hối cành hội nhập kinh tể quốc tể ờ nước ta hiện nay

Chương 3 : Một số giãi pháp cho doanh nghiệp nhò và vừa trong hối cành hội nhập kình tề quốc te

Do trong quá trinh lãm không tránh khôi thiếu xót, nhóm mong nhận được sự chi bão của thầy giáo và sự đóng góp Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay cùa các bạn đế đề tài dược hoàn thiện hơn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

CHUÔNG I: TỒNG QUAN VÈ DOANH NGHIỆP NHÔ VÀ VỪA

 • 1.1. Khái niệm, vai trò và dặc diêm

 • 1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhò và vừa

 • 1.1.1.1. Khái niệm

Theo giáo trình DNNVV cua trường Đại học kinh tể quốc dàn : doanh nghiệp nhò và vừa là đon vị lổ chức kinh doanh có lư cách pháp nhân nham ihực hiên các hoại động sàn xuất cung Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay ứng, Irao đôi hàng hóa và dịch vụ Iren thị irưừng

Đề tài: Cư hội và thách thức cùa các DNNVV trong bói cánh hội nhập KTỌT ờ nước ta hiện nay

đế lối đa hóa lợi ích cua người tiêu dũng, thông qua dỏ dê tối da hóa lợi nhuận cua chú sở hữu lài sàn của danh nghiệp.

Theo bách khoa loàn thư cho mờ Wikipedia cho rang : Doanh nghiệp nhò và vừa lã nhừng doanh nghiệp có quy mò nhỏ bế về mặt vốn, lao dộng hay doanh thu .

Theo điều 3 chương 1 nghị định 90 2001 NĐ -CP về trợ giúp phát Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay triển DNNVV : Doanh nghiệp nho và vừa là cơ sơ san xuất kinh doanh độc lập đà đãng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, cô số vốn đảng ký kinh doanh không quá 10 tý đồng hoặc có số lao động trung binh năm không quá 300 người.

Đày là khái niệm theo diều 3 chương 1 đỗi với Việt nam, còn trẽn thế giới có rất nhiều khái niệm về doanh nghiệp nho và vừa tùy theo quy định cua mồi quốc gia .

Khái niệm Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay DNNVV mang linh lương đoi, nó thay đôi theo lừng giai đoạn phát triền kinh tế – xà hội nhất định .

 • 1.1.1.2.  Phân loại

 • – Theo hĩnh ihức sỡ hữu; Doanh nghiệp lư nhân, Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài.

 • – Iheo dịa vị pháp lý: Doanh nghiệp tư nhàn, còng ty cô phần, công ty TNHH…

 • – Theo quy mỏ: Doanh nghiệp siêu nhó. Doanh nghiệp nhò. Doanh nghiệp vừa

 • – Theo ngành nghề, Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay lình vực kinh doanh: Doanh nghiệp sân xuất, doanh nghiệp thương mại. doanh nghiệp dịch vụ

 • 1.1.2. Vai trò

DNNVV có vai trô vô củng quan trọng dối với nền kinh tế Việt nam , do nhùng đặc điếm, tinh hình và bối cành phát triển nước ta quy định. Là một nước có trinh độ thắp hơn so với 1 số nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta đang ở thời kì hội nhập với nền

kinh tế thế giới với cơ sở vật Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay chất kỹ thuật yếu kém. trinh độ sân xuất tố chứ, tổ chức quân lý còn nhiều hạn chế. Tnrớc bối cánh cạnh tranh toàn gay gắt như hiện nay. Việt nam đà chú ý hồ trợ các doanh nghiệp nhò và vừa nhẩm phát huy tối đa nguồn lực và hồ trợ cho công nghiệp lớn. tăng sức cạnh tranh cùa doanh nghiệp. Như vậy, vai trò cùa các doanh nghiệp nhô và vừa đà được khẳng dinh thế hiện qua các điếm sau :

 • – Tạo Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay công ăn việc làm

Các doanh nghiệp nhô và vừa thương chiếm tỷ trọng lớn ( khoáng 95% ), vì vậy nó đỏng góp quan trọng vào việc giãi quyết các vấn dề xà hội như tạo việc làm cho người lao động, giám thất nghiệp, nâng cao đời sống cho ngườ lao động

 • – Dóng góp vào GDP

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần dầy nhanh tốc độ phát triển các ngành và ca nền kinh tế. tạo thêm nhiều hàng hóa dịch vụ và đáp Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay ứng nhu cầu ngày càng cao cua thị trường . giá trị gia tăng hoặc GDP do các doanh nghiệp tạo ra hàng nảm chiếm tý trọng khá lớn, đàm bão thực hiện những chi tiêu tăng trưởng cũa nền kinh tế

 • – Giúp tàng ngân sách cho nhà nước

Thông qua các khoán thuế, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhã nước, thu hút nhiều nguồn vốn nhân rồi trong dân cư, khai thác các tiềm lực sẵn có

 • –  Tạo ngoại tệ thông qua xuất khâu Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Hơn 80% các doanh nghiệp tham gia vào xuất khâu là các doanh nghiệp nho và vừa

 • –  Giúp tạo lập các mối liên kết với các công ty nhà nước, các tập đoàn xuỵê n quốc gia , doanh nghiệp nhô và vừa đống vai trò là vệ tinh, hồ trợ, góp phần tạo lập các mối

Đề tài: Cơ hội và thách thức cũa các DNNVV trong bối cánh hội nhập K.TỌT ờ nước ta hiện nay

quan hệ với các loại hình doanh nghiệp

 • –  Giữ gìn vả phát triển các ngành nghề truyền thống

Cụ thể với những doanh nghiệp được thành lập để cung cấp Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay những đặc sản cho V ùng miền giúp duy tri và phát triển như: doanh nghiệp kham trai, đồ thu công mỳ nghệ …

 • –  Doanh nghiệp nhô và vừa là mòi trường đào tạo các doanh nhân trê

Doanh nghiệp nhó và vừa giúp hình thành, phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh năng động. Cùng với sự phát triển doanh nghiệp nho và vừa là sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn các nhà kinh doanh sáng lập. Đây là lực lượng rất cần thiết để Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay góp phần thúc dầy sân xuất kinh doanh ờ Việt nam phát triển

 • –  Doanh nghiệp nhó và vừa là cơ sờ kinh tế ban đầu cho các doanh nghiệp lớn

Doanh nghiệp còn là nơi đào luyện các doanh nghiệp, lã cơ sớ kinh tế ban đẩu để phát triển thành các doanh nghiệp lớn. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đứng đầu ngành cuà quốc gia hay liên quốc gia dều khởi đầu từ những doanh nghiệp nho và vừa thậm chí là nhùng doanh nghiệp rất nho

 • 1.1.3.     Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay Đặc điểm của DNNVV

 • a. Vốn nhỏ

Ờ nước ta, một doanh nghiệp nho và vừa ra đời thường có vốn điều lệ rất ít. chu yếu là vay vốn đê sàn xuất kinh doanh, vốn đế đầu tư san xuất kinh doanh rất nhò, nguồn vốn kinh doanh chủ yếu là tự có. Doanh nghiệp nhô và vừa chiếm khoảng 95% trong tổng 300000 doanh nghiệp, đóng góp 26% GDP, tạo ra 77%

Đề tài: Cơ hội và thách thức cũa Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay các DNNVV trong bối cánh hội nhập K.TỌT ờ nước ta hiện nay

việc làm phi nông nghiệp nhưng số hrợng doanh nghiệp có số vốn dưới 5 tý đồng còn chiếm tỷ lệ rất lớn

 • b. Lao động trong DNNVV hạn chế cà về số lượng và chất lượng

Chất lượng được thê hiện ơ một bộ phận không nho lao động có trình độ thấp, nhùng chư doanh nghiệp có nhũng người theo cha truyền con nối , nên trinh độ chuyên mòn nhìn chung của chù doanh Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay nghiệp chưa cao, cơ sờ sân xuất nhô

Người lao động chủ yếu là lao động phổ thông, trinh độ vãn hóa. kỳ năng chuyên mòn còn thấp

Ở Viêt nam. một doanh nghiệp nhô điển hĩnh có khoáng 19 lao động, DN vừa có khoáng 112 lao dộng : trong đó có 25% lao động có chuyên môn chi có 6% lao động có trinh độ cao đãng – đại học, 2% chu doanh nghiệp có trinh độ đại học

 • c. Cơ sờ Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay vật chất kỹ thuật lạc hậu

Hầu hết các doanh nghiệp có cơ sân xuất nhỡ thi mặt bàng sân xuất dang là trớ ngại, họ không dám đầu tư lâu dài vào nhà xướng, lắp đặt máy móc kiên cố. đồngthời diện tích mặt bằng chưa đáp ứng được nhu cầu sàn xuất, nhu cầu dam bào an toàn, vệ sinh, ảnh hưởng tới môi trường lao động cũa doanh nghiệp. Các công nghệ dang sử dụng tại Việt nam hầu hết được đánh giá là Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay lạc hậu, không được cài tiến đói mới nên còn nhiều bất cập

 • d. Cơ cấu tỗ chúc gọn nhẹ

Xuất phát từ quy mò cùa DNNVV là số lượng lao động ít dần đến cơ cấu tổ chức đơn gian, không phức tạp. chinh vì sự nho gọn nên khi cần có sự thay đôi sè rất dề thích ứng. thay đối dễ dàng

 • e. Chu kỳ sàn phẩm ngăn

DNNW tiếp xúc rất gằn gũi với khách hàng, hiếu nhu cằu cùa khách hãng nên có Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay thề dề dâng thay đôi chinh sưa khi có bất ki vấn đề gì xảy ra. Ngày nay, khách hàng có nhu cầu ngày càng cao rút ngẩn chu kỳ cua sán phàm

Môn Quàn trị DNNW

Nhóm 2 _ HQ1CK5

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xử lý nợ xấu đã mua của các tổ chức tín dụng tại công ty quản lý tài sản
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường Quân Sự Quân Khu 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ biến tính bề mặt graphite và graphene bằng màng đơn lớp và đa lớp của phân tử diazonium
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay
Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart