Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

fff

Bài Tháo Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Nhóm 3

Mục lục

Lời mớ đau

  • I. Khái quát về tư tường Hồ Chi Minh

  • 1. Khái niệm tư tưởng

  • 2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chi Minh

  • II.   Cơ sờ hình thành tư tường Hồ Chi Minh

  • 1. Cơ sờ khách quan

  • 2.  Cơ sờ chu quan

  • III.   Yểu tố quyết định nhắt tới bàn chất cách mạng và khoa học của TTHCM

Kết luận

Lời Mở Đầu

Tư tường Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điếm toàn diện và sâu sắc về những vân đê cơ bân của cách mạng Việt Nam. là kêt quà của sự vận dụng và phát triền Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh sáng tạo chu nghĩa Mác-Lènin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triền những giá trị truyền thòng tốt đẹp cua dân tộc, liếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó lã tư tướng vẻ giãi phóng dân tộc, giãi phóng giai cấp, giãi phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chu nghĩa xà hội, kêt hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời dại; vê sức mạnh cua nhân dân, cũa khối Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kêt dân tộc,…

Tư tường Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh cúa nhân dân ta giành thẳng lợi, là lài sán tinh thân to lớn cúa Đàng và dàn tộc Việt Nam ta. Tư tường Hô Chí Minh là chù nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.

Tư tưởng Hô Chi Minh còn là một hệ thòng bao gồm nhiêu lĩnh vực, là dối tượng cua nhiêu mòn khoa học khác nhau như: tư tường vê dân tộc và cách mạng giãi Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh phóng dân lộc, lư tường vê Đảng Cộng Sán Việt Nam, vê đại đoàn két dàn tộc. tư tưởng kinh tê, ngoại giao,… E)ê nghiên cứu và hiêu rò hơn vê lư tường Hồ Chí Minh, nhóm em dã chọn đê lài: “Cơ sờ hình thành tư tưởng Hồ Chi Minh. Trong các cơ sờ đó thì yểu tố nào quyết định nhất đến bán chát cách niạng và khoa học cùa tư tường Hồ Chi Mình”.

I. Khái quát Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về tư tường Hồ Chí Minh

  • 1. Khái niệm tư tường

Theo nghĩa phò thông nhât, tư tướng là sự phan ánh hiện thực trong ý thức, lã biên hiện quan hệ cua con người với thè giới xung quanh.

Trong thuật ngữ “tư lường Hồ Chí Minh" khái niệm tư tưởng không phái là V thức, tư lường của một cá nhân, một cộng đông mà có nghĩa là một hệ thòng nhũng quan diêm. quan niệm, luận diêm được xây dựng trên Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh một nên tàng triết học nhất quán, đại biêu cho ý chi. nguyện vọng cua một giai càp. một dân tộc. được hĩnh thành trên cơ sớ thực tiền nhàt định và trớ lại chi đạo hoạt động thực tiền, cài tạo hiện thực.

  • 2. Khái niệm tư tường Hồ Chi Minh

Dựa trên những định hướng cơ bán cua Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lân thú IX của Đàng Cộng Sàn Việt Nam, các nhã khoa học đà dưa ra định nghĩa: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh ‘Tơ tưởng Hồ Chí Mình ỉà một hệ thong quan điểm toàn diện và sâu sac về nhừng van đề cơ bán cùa cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dán chù nhân dân đến cách mạng xà hội chú nghĩa, ìà kết quá câu sự vận dụng sáng tạo và phát triển chu nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thè nước ta, đồng thời ỉà sự kết tinh tinh hoa dàn tộc và tri tuệ thời đại nham giải phóng dân tộc, giai phóng giai Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh cấp và giãi phóng con người ”.

II. Cơ sỡ hình thành tư tường Hồ Chi Minh Í.Những nhân tố khách quan a) Bối cành lịch sừ hình thành tư tường Hồ Chí Minh

– Bôi cành lịch sư Việt Nam cuối thè kỳ XIX đâu thè kỳ XX

Xà hội Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược là một xà hội phong kiên, nền nông nghiệp lạc hậu, tri trệ. Chinh quyền nhã Nguyền dã thi hành chinh sách dối nội Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh . dối ngoại bão thu, phan dộng… không mớ ra khà năng cho Việt Nam cơ hội tièp xúc và bát nhịp với sự phát irién cua thè giới. Vi vậy đã không phát huy được sức mạnh cua dân tộc và đât nước, không tạo ra liêm lực vật chất và tinh thân du sức báo vệ Tô quốc, chòng lại àm mưu xâm lược cua chú nghĩa thực dân.

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858, chính quyên triều Nguyễn dà lừng Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh bước kliuât phục trước cua xâm lược cúa tư ban Pháp, vi lợi ích riêng đã lân lượt ký các hiệp ước đâu hàng như hiệp ước Nhâm Tuàt 1862. hòa ước Giáp Tuất 1874, hòa ước Giá p Thân 1884, …thừa nhận nên bào hộ cua thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Xà hội Việt Nam chuyên sang giai đoạn mới vã trơ thành xà hội thuộc địa nưa phong kiến. Trong lòng xà hội thuộc địa mẫu thuần mới bao trùm lên mâu thuẫn cũ Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh , nó không thú liêu màu thuần cũ mà là cơ sở đê duy trì mâu thuẫn cũ làm cho xà hội Việt Nam càng thêm ròi ren và đen tôi. Cuối thè kỷ XIX. các cuộc khơi nghĩa MĨ trang dưới khâu hiệu “Cần Vương" do các sĩ phu, văn thân lãnh dạo cũng that bại. Hệ tư tưởng phong kiên đà tò ra lỏi thời trước các nhiệm MỊ lịch sir.

Đâu thế ky XX. các cuộc khai thác thuộc địa dã làm cho Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh xà hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc làm xuất hiện các giai cấp mới như giai cấp công nhàn, tầng lớp tiểu tư sân và tư sàn tạo ra những tiên dê bén trong cho phong trào yêu nước giãi phóng dân lộc Việt Nam.

Chịu ánh hường trào lưu cãi cách ở Nhật Bân. Tiling Quốc, phong trào yêu nước cua Việt Nam chuyên dân sang xu hướng dân chú tư sân gắn với các phong trào như Đông du. Việt Nam quang phục hội Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh cua Phan Bội Châu, Đông Kinh nghĩa thục cúa Lương Văn Can, Duy tân cúa Phan Chu Trinh. Nhưng do bât cập với xu thế lịch sư nên đều thất bại. Cuối thập niên dầu thế kỷ XX. khi Nguyễn Tất Thành lớn lên phong trào yêu nước dang ớ vào thời kỳ’ khó khăn nhất, muôn giành thẳng lợi. phòng trào cứu nước cùa nhân dân ta đòi hói phái đi theo một con đường mới.

– Gia đinh và quê hương

Hồ Chí Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh Minh dược sinh ra trong một gia đinh nhả nho yêu nước, gân gũi với nhân dân. Cụ Phô báng Nguyền Sinh sẳc-thân phụ của Người là một nhà nho cấp tiến, có lòng yêu nước thương dân sâu sẳc. Ông chú trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cái cách vê chính trị – xà hội cúa minh. Hồ Chí Minh đà tiêp thu một cách sâu sắc tư lường thương dàn cùa người cha. Sau này gặp trào lưu tư tương mới cua thời Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đại đà nàng lèn thành tư tương cốt lõi trong dường lôi chinh tộ của Người là “7ợy dán làm góc”. Bả Hoàng Thị Loan-thàn mảu cùa Người là một người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó. Anh chị cuãt Người cũng tham gia các hoạt dộng yêu nước chống lại Pháp, bị bắt, giam cầm và lưu dầy nhiều năm.

Bên cạnh đó quê hương Nghệ An nơi Người sinh ra cũng lã một mánh đất giàu truyền Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh thống yêu nước chong giặc ngoại xâm, xuất hiện nhiều anh hùng như Mai Thúc Loan, Nguyền Biêu. Đặng Đung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…Ngay manh đât Kim Liên cũng đà thâm máu anh hùng cúa bièt bao liệt sĩ như Vương Thúc Mậu, Nguyền Sinh Khuyên… và biết bao con người mi lú khác cũa dân tộc Việt Nam.

Hơn nũa ngay lừ nhò Người đã đau xót chũng kiên cuộc sổng nghèo khô, bị áp bức đền cùng cực cua Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đông bào minh ngay trên manh đât quê hương. Những năm ớ Huê, Người đà tận mát nhìn thày lội ác cua bọn thực dân vả thái độ ươn hèn. bạc nhược cua bọn quan lại triều đình nhà Nguyền.

Tàt cà nhũng diêu đó đà thôi thúc Người phái sớm ra đi lim một con đường mới dê cứu dân cứu nước. Què hương, gia dinh, đât nước, truyền thông dân tộc đà chuẩn bị cho Người nhiều mặt nhưng sè không thè thành còng Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh nêu không đên được với trào lưu mới cua thời đại.

– Bối cành quốc tế

Đầu thè kỷ XX chù nghĩa tư bán từ cạnh tranh lự do đã chuyên sang giai đoạn dê quòc chu nghĩa, chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc dịa vừa vào hùa với nhau dê nò dịch các dàn tộc nhó bé trong võng kìm kẹp thuộc dịa cúa chúng. Bời vậy. cuộc đâu tranh giãi phóng thuộc địa dã trơ thành cuộc đàu tranh chông chú nghĩa dê quốc thực dân Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh gấn lien với cuộc đấu tranh cúa giai cấp vô sán quốc tế.

Từ cuộc dâu tranh sôi nôi của công nhân các nước lư bán chú nghĩa cuối thê kỷ XIX dầu thế kỷ XX đà dẫn dến một cao trào cách mạng thế giới. Cuối năm 1917, Nguyền Tài Thành lừ Anh về sồng và hoạt dộng ờ Pari thu đô nước Pháp, găn bó với phong trào lao dộng Pháp, với những người Việt Nam,với nhũng nhà cách mạng từ thuộc địa Pháp. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Ai Quốc dã đên với cách mạng Pháp và gia nhập E)áng xà hội Pháp-một chinh Đàng duy nhât cáu Pháp bênh vực các dân lộc thuộc địa. Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 nô ra và giành thăng lợi đã mơ ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chú nghía tư bân lên chu nghía xà hội. mờ ra con đường giãi phóng dân tộc cho các dân tộc thuộc địa.__________

Trước sự phân hóa về đường lối trong các Đảng Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh dân chú xà hội-Quốc tế II, tháng 3-1919 Lènin đà sáng lập ra Quốc lê cộng sàn là tô chức có sứ mệnh báo vệ, phát triền chú nghĩa Mác trong điêu kiện mới và dần dắt phong trào cách mạng thè giới. Quôc tê cộng sán ra đời có V nghĩa và tác động to lón tới phong trào cách mạng trên thê giới.

Nguyên Ai Quồc cùng các Đáng viên khác trong Đàng xà hội Pháp tham gia vào cuộc tranh luận vê đường Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh lối chiên lược, sách lưọc cúa Đảng. Đến Đại hội lân thứ 18 Đãng xà hội Pháp (12-1920) kèt thúc cuộc tranh luận kéo dâi này đà đánh dâu bước ngoặt trong cuộc den hoạt động của Nguyễn Ái Quòc từ chú nghĩa yêu nước đến vói chú nghĩa Mác-lênin. trờ thành người cộng sàn, tim thày con đường giãi phóng dân tộc cúa mình trong trào lưu cách mạng thế giới.

Như vậy, trong điêu kiện lịch sư Việt Nam và Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh thê giới cuối thê kỷ XIX đên cuôi những năm 20 cua thè ký XX, với tri tuệ lớn cúa Hô Chi Minh đà trớ thành tàm diêm gặp gở quan trọng cua tri tuệ Việt Nam và tri tuệ thời đại, giừa chú nghĩa yêu nước và chú nghĩa Mác-lênin dã hình thành nên tư tướng Hồ Chí Minh.

b) Những tiền đề tư tường – lý luận

– Giá trị truyền thống (lân tộc

Lịch sử dựng nước và giừ nước làu đời Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đà hình thảnh nên những giá trị truyén thông hết sức đặc săc và cao quỷ cúa dân tộc Việt Nam, trờ thành tiên dê tư tường, lý luận xuất phát hĩnh thành tư tưởng Hò Chí Minh.

Trước tiên, dó là chu nghĩa yêu nước và ỳ chí bất khuât đâu tranh đê dựng nước và giừ nước. Đây là truyền thong tư tường quý báu nhất, nguồn gốc sức mạnh lớn nhất trong dựng nước và giữ nước cúa dân lộc ta. Điều dó được Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh phán ánh từ văn hóa dàn gian đèn văn hóa bác học, từ các nhân vật truyền thuyết như Thánh Gióng đến các anh hùng thời xa xưa như Hai Bả Trưng, Bà Triệu,… đến các anh hủng nòi liêng trong thời đại phong kiên như Ngô Quyên, Dinh Bộ Lĩnh, Trân Quôc Tuấn, Lê Lợi. Nguyền Trài, Nguyền Huệ…Chú nghĩa yêu nước sè biến thành lực lượng vật chài thực sự khi nó ăn sâu vào tiềm thức, vào ý chi vã hành Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh động cua mỏi con người. Chu nghỉa yêu nước là giá trị văn hóa cao nhất, đứng đâu báng giá trị văn hóa tinh thân Việt Nam, nó lâm thành dõng chây chú lưu xuyên SUÔI lịch sứ dân lộc lạo thành cơ sờ vững chẳc đè nhân dàn la liêp thu những giá trị văn hóa từ bên ngoài làm phong phú và không ngừng phát triên văn hóa dân tộc. Chinh lừ thực liên dó, Hò Chí Minh đúc kêt ra một chân lý: “Dân ta Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý háu cùa (lân tộc ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lủng, thì tinh thần ây lại sôi nôi, ná kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mễ, to lởn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhẵn chìm tát cà lũ bán nước và lủ cướp nước ”. Chinh sức mạnh cúa chu nghĩa yêu nước đã thúc giục người thanh niên Nguyền Tài Thành Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh ra đi lìm đường cứu nước, vượt qua mọi khó khăn, thứ thách, vươn lên hoàn thành sứ mệnh mà lịch sứ giao phó. Chú nghĩa yêu nước đà trờ thành dộng lực tư tường, tinh càm chi phôi mọi suy nghĩ, hành dộng trong suốt cuộc đời Hò Chí Minh, là cơ sờ dẫn Người đên với Chu nghĩa Mác-lênin. liêp thu lý luận cách mạng và khoa học. đê thực hiện sự nghiệp giài phóng dân tộc. hoài bào cua các Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chấ KhoThuVien.com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích công việc tại công ty cổ phần tâm đức cẩm phả
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng nhân lực khối nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi tại bảo hiểm tiền gửi việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Pháp luật bảo hộ lao động (Nghề Bảo hộ lao động Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu bồi dưỡng tăng cường năng lực dạy học trực tuyến (dành cho giáo viên trung học)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó thì yếu tố nào quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart