Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

fff

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH C HÍNH QUỐC GIA HO

VÀ ĐÀO TẠO                   CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

♦**

BẤO CÁO THỰC TẶP TỎT NGHIỆP

Dề tài:

Công tác giãi quyết khiển nại tổ cảo của Thanh ưa Sớ Y Tố

Họ và lên sinh viên :

<<<123>>>

Lớp

:: KH9TT2

Niên khóa

:: 2008-2012

Đoàn thực tập

:: số 5

Nơi đen thực tập

: Thanh Tra Sở Y Tế Hâ Nội

Thời gian thực tập

: 26/3/2012-18/5/2012

Giang viên hướng đản: Thạc sì Lê Thi Hoa

LỜI CẢM Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế ƠN

Bằng nhùng kiến thức được thầy cô truyền đạt tại Học viện Hành chinh và sau 02 tháng thực tập tại Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. với sự quan tâm giúp đờ, hướng dần nhiệt tinh của lành dạo Sở và các cán bộ trong phòng cùng với sự nồ lực cua bán thân, em đà hoàn thành tốt chương trinh thực tập.

Có được kết qua thực tập này, em xin cam ơn lành đạo Sơ và phó phòng và các cán bộ. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế công chức trong cơ quan đà tạo điều kiện thuận lợi nhất đế em tiếp cận với còng việc thực tế, với các khâu nghiệp vụ cụ thế giúp em bó sung và nâng cao kiến thức đà được học tại Học viện, vận dụng nhùng kiến thức đà học vào thực tế đế rén luyện các kỳ năng, nghiệp hãnh chinh, hoàn thành tốt dợt thực tập tốt nghiệp.

Em xin cám ơn Giang viên hướng dần. ThS. Lê Thị Hoa đà rất tận tinh, Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế chu đáo trong quá trinh hướng dẫn giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thực tế nên ban thân em còn nhiều bờ ngờ. do đó bài báo cáo không thê tránh khôi nhùng thiếu sót, hạn chế, kinh mong các thầy và lành đạo. cán bộ. công chức cũa Sờ nhận xét và hướng dần thêm đế bãi báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế chân thành cam ơn.

Hà nội. ngày 11 tháng 5 năm 2012

Sinh viên

Nguyền Anh Tuấn

LỜI MỜ ĐẤI

Irong 1 liến pháp năm 1992 dã quỵ định ban chất cua nhà nước ta lã nhà nước của nhân dân. do nhân dân và vì nhân dân, tất cá quyền lợi đều thuộc VC nhân dân. việc quan lâm đen lựi ích cùa nhân dân là (rách nhiệm cúa Dâng và Nhà nước. Nhận thức dược vấn dể dô. Đãng vã Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế Nhà nước ta dà dưa ra nhừng chinh sách, hoàn thiện các văn bân pháp luật đe việc giãi quyết khiếu nại. lố cáo được nhanh chóng, đúng pháp luật, báo vệ và khôi phục kịp thời lựi ích hợp pháp cho nhân dàn. dồng thời xứ lý nghiêm minh nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật dể từ dó tạo niềm tin cho nhàn dàn vào sự lãnh dạo cua Đang, tin vào con đường đi lên xà hội chù nghĩa mà Dàng và Nhà Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế nước ta đà lựa chọn.

Giãi quyết khiếu nại. tố cáo là một lĩnh vực hết sức quan trọng trong hệ thống quân lý nhà nước và điều hành xà hội. dể việc khiếu nại. tố cáo dũng pháp luật, góp phần phát huy dàn chủ, tảng cường pháp chế xà hội chủ nghía, bão vệ lợi ích Nhà nước, quyển, lợi ích hợp pháp cua công dân việc thực hiện tốt giai quyết khiếu nại. tố cáo sè giúp cũng cố. làng Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế niềm tin của nhân dàn vào sự lành đạo cùa Dâng và những chính sách pháp luật mà Nhà nước đề ra.

Trong nhừng năm vừa qua. Đang vã nhã nước ta dà không ngửng hoàn thiện cảc văn ban quỵ phạm pháp luật về giai quyết khiếu nại. tồ cáo dặc biệt dà sứa đôi bò sung Luật Khiếu nại. lố cáo năm 1998 lâm cho Luật Khiếu nại. ló cáo và các vãn ban pháp luật liên quan dược hoàn thiên hon, dể cho việc giai Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế quyết khiếu nại, tồ cáo dược dề dàng hon dồi vói các cơ quan quan lý nhà nước cùng như đối với người đi khiếu nại. lố cáo, việc xir lý. giãi quyết các vụ việc khiếu nại. lố cáo được nhanh hơn, đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền giãi quyết, dược nhản dân dồng tinh ung hộ. Tuy nhiên bên cạnh dó, do sự phát triển cùa nền kinh tế thị trường, nên dã có nhiều vần dề phức tạp làm Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế việc khiếu nại. tố cáo của công dàn ơ các địa phương có chiều hướng tăng diễn ra không bình thường, đặc biệt là các vại việc khiếu nại. tố cáo đỏng người, các vụ việc phức tạp kéo dài do không được giãi quyết, hoặc giãi quyết không đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, xử lý không nghiêm minh, cũng có những vụ việc do người dân không nắm vừng pháp luật, hoặc không hiểu luât mặc dù được giài quyết nhưng vần cố tinh Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế kéo dài vụ việc. Bên cạnh đó còn nhiều đơn khiếu nại. tố cáo vượt cấp dà gây hậu quà nghiêm trọng, làm mất lòng tin của người dân dối với chế độ. ánh hương đến kinh tế – xà hội.

Trong thời gian qua việc xem xét, giai quyết khiếu nại, tố cáo cua công dân luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu cũa cơ quan Thanh ra nhà nước. Và Thanh tra Sờ y tế Hà Nội là eơ quan trong hệ Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế thống các cơ quan thanh tra, có trách nhiệm giái quyết công tác giai quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực cua nghành y tế góp phần thực thi pháp luật và hoàn thiên hệ thống trong nghành thanh tra.

Lý do chọn chuyên đề tài: “Công tác gioi quyết khiếu nại, tổ cáo tại cùa thanh tra Sờ Y Tẻ" nhẩm phan ánh phần nào tinh hĩnh thực tế cùa việc giài quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Sở. cũng như đưa Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế ra một số ý kiến, kiến nghị nhẩm nàng cao hiệu quà giãi quyết khiếu nại. tố cáo cũa thanh tra Sở.

Trong điều kiện thời gian có hạn, bên cạnh nhận thức và khá năng còn nhiều hạn chế. bài cáo cáo không tránh khôi nhùng sai sót nhất định, kinh mong nhận được sự chia sỗ và góp ý của các giảng viên phụ trách về lình vực Khiếu nại. tố cáo cũng như các ý kiến đóng góp của quý Thầy cô trong khoa Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế Nhà nước và Pháp luật cho bài báo cáo cùa em được hoàn thiện hơn.

Etn xin chân thành cãni ơn!

.MỤC LỤC

PHẢN .MỜ ĐÀU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ SỞ Y TÉ

CHUÔNG II: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ THANH TRA SỞ Y TÉ HÀ NỘI

 • 2.1.  VỊ trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn cua Thanh tra Sớ Y tế Hà Nội

 • 2.1.1.  Vị trí. chức năng

 • 2.1.2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

  • 2.2.   Tô chúc và Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế cơ cấu bộ máy cùa Thanh tra Sờ Y tế

PHẢN NỘI DUNG

CHUÔNG III: CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI TÓ CÁO

 • 3.1.  Khái quát chung về tinh hình giãi quyết khiếu nại tổ cáo

 • 3.1.1.  Khái niệm

 • 3.1.1.1.  Khiếu nại là gi?

 • 3.1.1.2.  Tố cáo là gi?

 • 3.1.2.    Tinh hình giãi quyết khiếu nại tố cáo

 • 3.1.3.  Nội dung giái quyết khiếu nại tố cáo

3.2. Thực trạng giài quyết khiếu nại tổ cáo

 • 3.2.1.  Kết quã thực hiện giãi quyết khiếu nại tố Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế cáo

 • 3.2.2.  Nhùng tồn tại. hạn chế trong cóng tác giài quyết khiếu nại tố cáo

 • 3.2.3.  Nguyên nhân dẫn đến nhùng tồn tại hạn chế trong công tác giai quyết khiếu nại tố cáo

  • 3.3.   Những kiến nghị giái quyết những tổn tại hạn chế trong công tác khiếu nại tố cáo

   • 3.3.1.  Phương hướng giãi quyết

   • 3.3.2.  Giãi pháp

   • 3.3.3.  Kiến nghị

CHƯƠNG IV: KÉT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẢN MỜ ĐÀU

CHUÔNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ SỞ Y TÉ HÀ NỘI

ỉ. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế ỉ ‘Ị trí, chức nàng cùa Sở ĩ’ tế Hà Nội:

 • a, Sơ Y tế thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội. có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoan riêng: chịu sự chi đạo. quân lý về tố chức, biên chế và hoạt động của ƯBND thành phố; đồng thời, chịu sự chi đạo. hướng dần, Thanh tra. kiểm tra về chuyên môn. nghiệp vụ cua Bộ Y tế. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế

 • b, Sở Y tế thành phố Hà Nội có chức nàng tham mini, giúp ƯBND thành phố quân lý nhà nước về chăm sóc và bão vệ sức khóe nhàn dàn. bao gồm: V tế dự phóng, khám, chừa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cỗ truyền, thuốc phóng bệnh, chừa bệnh cho người: mỳ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, dàn số – kế hoạch hóa gia đinh, bão hiếm y tế ( Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế sau dày gọi chung là y tế).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn cua Sờ Y te Hà Nội:

 • a. Trinh UBND thành phố: Dự tháo quy hoạch phát triền ngành, quy hoạch mạng lưới cơ sờ y tế, quy định tiêu chuẩn chức danh, dự thào quyết định chi thị thuộc thầm quyền cùa ƯBND Thành phố về lình vực Y tế

 • b, Trinh Chu tịch UBND thành phố: Dự thao quyết định thành lập. sáp nhập, giài thề các đơn vị thuộc Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế Sơ Y tế theo quy định cua pháp luật, dự thào quyết định, chi thị thuộc thẩm quyền, chương trinh phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh ờ địa phương

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phương pháp đọc và hiệu chuẩn thước vạch mia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 công ty cp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phanh ô tô bằng phần mềm chuyên dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế
Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Y Tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart