CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

fff

HỌC MEN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH

hỘc_men_hành_chính


BÁO CÁO THỤC TẬP TỐT NGHIỆP

Đồ tài;

“ CÔNG TÁC TIẺP DÂN, GIẤI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỎ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ ”

Sinh viên thực tập Lóp Đoàn thực tập số Thời gian thực tập Dơn vị thực tập GVHD


KH9 – Thanh tra 2

02

26/03- 18/05/2012

Phòng Thanh tra huyện Chương Mỹ Ths.Trần Thị Diệu

Oanh

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 niỉm 2012

MỤC LỤC

LÒI CẢM ƠN

Thực tập cuối khóa có vai trò và ý nghĩa đặc biệt đối với mồi sinh viên, đó CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ là cơ hội cho sinh viên học hói và tích lũy kiến thức cho bân thân sau khi ra trường.

Được sự giới thiệu của học viện Hành chinh em được phân công về thực tập tại ƯBND huyện Chương Mỳ, cụ thê là phòng Thanh tra huyện trong thời gian 02 tháng (từ ngày 26 tháng 03 năm 2012 đen ngày 18 tháng 05 năm 2012) Trong quá trình thực tập em đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh của ban lành đạo cùng cán bộ, nhân CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ viên ƯBND huyện Chương Mỳ và các thầy cò hướng dần trong đoàn thực tập.

Thời gian thực tập tuy ngẩn ngui nhưng em dã học hoi và tích lũy cho minh nhừng kiến thức, kinh nghiệm qua thực tế cùng làm việc với các cán bộ Thanh tra. Thanh tra viên huyện Chương Mỳ. Từ dó vận dụng những kiến thức dà học vào thực te. bước đau rèn luyện được các kỳ năng, nghiệp vụ Thanh tra. Đê đạt được kết qua đó em xin CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ chân thành càm ơn :

Ban lành đạo cùng cán bộ. nhân viên ƯBND huyện Chương Mỳ và cụ thè là Phòng Thanh tra – đem vị em được phân công thực tập

Tập thè giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật – Học viện Hành chinh đà cung cấp cho em nhũng kiến thức, cơ sớ lý luận cơ bán đê em ứng dụng vào thực te tại đơn vị thực tập

Đặc biệt em xin gưi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Anh Thư CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ – Trướng đoàn thực tập và cô Tran Thị Điệu Oanh – giang viên hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập.

Em xin chân thành câm ơn !

LÒI MỞ ĐẢU

Giai quyết khiêu nại, tố cáo là một lình vực quan trọng trong hệ thong quàn lý Nhà nước và điều hành xà hội. Do x ây, thực hiện tốt công tác giãi quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dàn sè góp phan cung co và tăng cường niềm tin cua nhàn dân CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ dân vào đường lối, chu trương, chinh sách của Đãng và pháp luật của Nhà nước đồng thời thê hiện moi quan hệ mật thiết giừa Đang và Nhả nước với nhân dàn.

Bân chat của Nhà nước ta là Nhà nước của dân. do dân và vi dân. tắt cã quyên lợi đều thuộc về nhân dân. quan tàm đen lợi ích cua nhân dân là trách nhiệm của Đàng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, Đãng và Nhà nước ta đà không CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ ngừng hoàn thiện chính sách và pháp luật đê còng tác giái quyết khiêu nại. to cáo đạt hiệu quả cao. nham bào vệ và kịp thời xử lý nghiêm minh nhùng cá nhân, tỏ chức lạm dụng chức -ụ, quyền hạn eúa mình vi phạm pháp luật góp phan tạo niềm tin cho nhân dân vào Đãng và Nhà nước ta

Trong thời gian qua, Nhà nước ta đà dưa ra các văn bàn quy phạm pháp luật, giãi quyết khiếu nại tố cáo, đậc CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ biệt là sửa đỏi bô sung luật khiếu nại, to cáo (năm 2004 vả 2005) và vào tháng 07 tới luật khiếu nại vả tố cáo đà được tách riêng có hiệu lực thi hành, nham giãi quyết các xụ việc khiếu nại. tổ cáo đúng người, đúng việc và đúng thâm quyền xử lý hơn. đáp ứng yêu cầu phức tạp cua tình hình thực tế, được nhân dân đồng tinh ủng hộ. Song bên cạnh đó. do sự phát triển mạnh mè cúa CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ nen kinh tế thị trường nên nàng cao hiệu quá giài quyết khiêu nại, tố cáo đã và đang là van đe cap bách đặt ra đối x ới xà hội ta.

Tinh hình có nhiều dơn thư khiếu nại, tố cáo, phức tạp kéo dài nhiều năm do không được giãi quyết, giãi quyết không đúng trinh tự pháp luật, Bên cạnh đó còn nhiều đoàn khiếu nại đông người dẫn tới hậu quà nghiêm trọng đen kinh te – xà hội cúa địa phương.

CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ Từ trước đến nay việc xem xét, giãi quyết khiêu nại to cáo của nhân dàn luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng cua cơ quan Thanh tra Nhà nước. Vai trò cúa các cơ quan Thanh Nhà nước trong việc giãi quyết khiêu nại, to cáo thê hiện trách nhiệm cùa các cơ quan Thanh tra trong công tác tiếp công dân, quan lý về còng tác giái quyết khiêu nại, tố cáo. Công tác giai quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ Thanh tra Nhà nước có vai trò đậc biệt quan trọng đối với công tác quân lý tại địa phương, góp phan giừ vừng anh ninh, chinh trị. trật tự, an toàn xã hội thúc đây kinh tế phát triền.

Từ khi luật khiêu nại, tố cáo năm 1998. luật sưa đôi, bô sung một số điều cua luật khiếu nại. tố cáo năm 2004 vả 2005 được Quốc Hội ban hành đà giúp công tác giãi quyết khiêu nại. tố cáo được hoàn CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ thiện hơn, góp phan phát huy dân chù. tâng cường pháp chế Xà Hội Chủ Nghĩa, bão vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. cơ quan, tô chức. Xuất phát từ tình hình thực tế đó và những trăn trớ trong quá trình học tập em đà mạnh dạn chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp cùa minh là : “Công tác tiếp dân, giãi quyết khiếu nại, to cáo tại phòng Thanh tra huyện Chương Mỹ “qua thực tế CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ tìm hiểu và phân tích thực trạng từ đó em đưa ra một sổ kiến nghị nhảm nâng cao hiệu qua công tác tiếp dân. giài quyết khiếu nại. tố cáo trên địa bàn huyện Chương Mỳ góp phan đưa chủ trương, chinh sách, pháp luật cúa Nhà nước di vào thực tế dời song cua nhân dân và giúp nhàn dàn thực hiện một cách trực tiep nhất quyên dân chù cùa minh.

KÉ HOẠCH THỰC TẠP (Thời gian từ ngày 26/3/ CÔNG TáC tiếp dan, giải quyết khiếu nại, tố CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ 2012 đến 18/5/2012)

<<<123>>>

Thời gian

Nội dung công việc

Kết quả

Tuần 1:

26/3 – 30/3

 • – Đen phòng Thanh tra huyện làm quen với còng việc của phòng.

 • – Tim hiểu nội quy của cơ quan thực tập

 • – Thực hiện các công việc được phàn công.

* Nhận biết sơ bộ công việc chinh của phòng Thanh tra huyện Chương Mỳ.

Tuần 2

02/4 – 06/4 CÔNG TÁC TIẾP dân, GIẢI QUYẾT KHIẾU nại, TỐ CÁO Tại PHÒNG

THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

 • – Tim hiêu công tác soạn thào văn bân cùa cơ quan.

 • – Nghiên cứu tài liệu và định hướng về đe tài báo cáo thực tập

 • – Viết đề cương sơ lược và kế hoạch thực tập.

 • – Thực hiện các còng việc được giao

 • * Thực hành các kỳ năng tô chức và làm việc công vụ

 • * Làm quen với các công việc chinh của phòng.

 • * Hình thành sơ bộ đê cương và kế hoạch thực tập.

Tuần 3 09/4 – 13 CÔNG TÁC TIẾP dân, GIẢI QUYẾT KHIẾU nại, TỐ CÁO Tại PHÒNG

THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ /4

 • – Nộp đề cương báo thực tập.

 • – Nam được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức cùa Thanh tra huyện Chương Mỳ

 • – Làm quen với công tác tiếp dân, trinh tự. thủ tục giãi quyết khiếu nại, tôi cáo.

 • * Chính sưa đề cương cho phù hợp.

 • * Thu tập thông tin, tài liệu và hiểu được được mối quan hệ giữa phòng Thanh tra với các phòng ban khác.

 • * Nấm được sơ bộ công tác CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tuần 4

– Thu thập sô liệu vả theo đòi tinh

* Thu thập các số liệu viết

3

Niên khóa 2008 –

Học viện Hành Chính

2012

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo kết quả thực tập và thực trạng chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn nhật minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Số phận tầng lớp trí thức trong tiểu thuyết bác sĩ zhivago của b pasternak
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình PLC cơ bản (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của đội ngũ công chức tại ngân hàng nhà nước việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Năng Lực Cạnh Tranh Của Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ
CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart