công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

Add your review

11.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

11.000

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG cơ SỞ II TẠI THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINH

BÁO CÁO KIẾN TẬP GIỮA KHÓA

Chuyên ngành: Quân trị kinh doanh quốc tế

CỎNG TÁC TO CHỨC THựC HIỆN HOẠT ĐÒNG XƯẤT KHAU HÀNG HÓA CỦA CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮV HẠN THƯƠNG MẠI THỨC ĂN GIA SÚC QƯỎC TÉ

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà

Mã sinh viên: 0952015201

Lóp: Anh 3

Khóa: K48A

Người hướng dần khoa học: Nguyễn Thị Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2012

NHẠN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế HỌC

Hồ Chi Minh, ngày……tháng……năm 2012

LỚI MỜ DÁU

PHÁN 1: GIÓI THIỆU K11Á1 QUÁT VÊ CÒNG TY TN1111 TM THÚC ẢN

G1ASỦCQUỚCTÊ

  • 1.2.4.  Quàn trị nhân sự công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của

công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế 5

  • 1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt dộng kinh doanh của Công ty giai doạn

2009-2011

PHẤN 2: QUY TRÌNH XUẤT KHÁI HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TM

THỨC ÂN GIA SÚC QUÓC TÉ

  • 2.1.1. ………………………………………………………………………………………………..

Ký kết hợp đồng

  • 2.1.2.  Chuẩn bị hàng hóa công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của

công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế 11

PHẢN 3: MỌT so GIẢI công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế PHÁP NHÁM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XI ẢT

KHÁU HÀNG HÓA CÙA CÔNG TY

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHẢO

PHỤ LỤC: BỌ CHỨNG TỪ LÔ HẢNG 06-20/2012

<<<123>>>

STT

Tên bang biêu

Trang

1

Sơ đồ 1.1: Cơ Cấu lồ chức Công ty TNHH TM Thức ăn Gia súc Quốc tễ

3

2

Báng 1.1: Cơ cấu nhân sự của Công ty giai đoạn 2009 – 2011

công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa.

3

Báng 1.2: Tình hình tài chính Cóng ty TNHH TM Thúc ãn

Gia súc 2009 – 2011

6

4

Báng 1.3: Cơ cấu mặt hàng cùa Công ty 2009 – 2010

7

5

Bâng 1.4: Lợi nhuận tir hoạt động xuất khau của Còng ty

9

6

Sơ đồ 2.1: Quy trinh xuất khấu hồng hoá cùa Công ty TNHH T.M Thức ăn công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khấu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc

10

7

Bâng 2.2: Nguồn cung ứng nguyên liệu

11

<<<123>>>

STT

Nội dung chữ viết tắt

Ki hiệu chữ viết tắt

1

Trách nhiệm him hạn Thương mại

TNHH TM

2

Công tỵ Trách nhiệm hừu hạn Thương mại Thức ăn Gia súc Quốc tế

FIT (FIT Co.. Ltd)

3

Người hưởng dằn khoa học

NHDKH

4

Thành phố

công tác tố chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công

5

Container

Cont

6

Giấy chứng nhận xuất xứ

C/0

7

Phiêu đóng gói

PL

8

Bao pp

Bao lảm từ nhựa Propvlen

9

Bao PE

Bao lảm từ nhựa Polyetlen

10

MT/MTs

Mét Tần

11

VAT

Thuế giá tri gia tăng

12

Thánh toán TT

Thanh toán bang chuyên tiền

13

Thanh toán công tác tố chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty

Thanh toán tín dụng thư

14

BL

Vận đơn

15

CFR

Cost and Freight

<<<123>>>

16

FOB

Free on Board

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động giám sát của hội đồng nhân cấp xã trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Công nghệ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non ánh dương, quận hà đông, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dịch vụ cho các hãng hàng không quốc tế của xí nghiệp thương mại mặt đất nội bài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế
công tác tổ chức thực hiện hoạt đông xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thức ăn gia súc quốc tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart