công tác xã hội nông thôn và nông dân

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

công tác xã hội nông thôn và nông dân

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

công tác xã hội nông thôn và nông dân

fff

Khoa Giáo (lục Chính trị Bộ món Cóng tác xà hội

Tập bài giảng

Cóng tác xã hói nông thôn và nóng dân

Chơng 1

Tổng quan vé nóng thon – nóng nghiệp

và nong (lan ờ nớc ta

Khai quát chung:

Khi nói (len Việt Nam, ngòi ta thòng nghi đen mọt (hit nớc nong nghiệp – có truyền thòng nông nghiệp, nén vàn minh lũa nớc và một dán tộc cô tmyẽn thong anh hùng chong giặc ngoại xám hao vệ dộc lập, chù quyén TỔ quổc. Chinh vì vậy, tam nóng – nóng nghiệp, nóng dán và nóng thôn có vị tri, vai trà rát quan trọng công tác xã hội nông thôn và nông dân trong suât chiêu dái lịch sừ – hành trình xây dựng, bào vệ và phát triển dát nớc. Trong gân 30 năm qua, nong nghiệp, nong dan, nong thon lại dì tróc, mó dòng thực tiên cho quá trình doi mói, tạo diéu kiện và góp phán quyết định, nén tàng de đât nớc von len.

Những nám qua, nóng thán, nông nghiệp và nóng dán VN có nhiéu chuyển biên. Ngành nông nghiệp nớc ta dã cô bỡc phát triển vọi công tác xã hội nông thôn và nông dân bậc, giã trị và san lọng nông nghiệp liên tục táng, chùng loại cày trồng, vật nuôi da dạng hon, cơ cáu kinh té nóng nghiệp chuyển dịch theo hóng gia táng sàn phàm dã qua che biên, giám cung cap sán phẩm tho. từ dó an ninh long thực trong nóc dọc (làm bao. nhiếu sán phẩm nong nghiệp tròthành nhưng hàng hóa xu (it khau chu dạo. có khù nâng cạnh tranh cao trén thi tròng quoc ténh gạo. thuỳ hai sàn công tác xã hội nông thôn và nông dân , cà phe, cao su, hô tiêu, hoa và các loại HIU, cù. quá khác… Đời sõng vật chat, tinh thân, trinh dộ nhạn thức, dán tri, núng lực cùa dại hộ phạn nông dán dọc cái thiện, từng bớc nàng cao và cõng bàng hơn trong việc tiếp cặn các cơ hội phát triển. Bộ mạt nông thôn có nhiêu khói sắc theo hóng ván minh, hiện dại, hệ thõng két câu hạ tầng cũng nh mạng lới các tô công tác xã hội nông thôn và nông dân chức chính trị, kinh te, xà hoi ó nong thon ngày càng phát triển.

Tuy nhien, cùng nh các nóc thực hiện quá trinh cong nghiệp hóa, hoi nhập kinh tê quốc té, ờ nóc ta, quá trình này tat yếu di kèm vói những thay doi khàng nhó về các mật kinh té – xã hội, dõi sống vật chát, tinh thắn, sinh hoạt ván hỏa, phong tục tập quán và có két cộng (long – xã hội. Bén cạnh công tác xã hội nông thôn và nông dân những giã trị tích cực dạt dợc không tránh khôi những hệ quà phát sinh từ mặt trãi tiêu cực. Trong quá trinh chuyên biến, dạc biệt vẽ kinh tế, nóng nghiệp, nóng dán, nóng thôn thòng bị thiệt thòi, chịu nhiều hy sinh. Nóng nghiệp, nong dan. nóng thon van là khu vực chạm phát triển nhât trong nến kinh té. sàn xuât nong nghiệp, nong thon, nong dan nghiệp ờ nóc ta van mang nặng tính chat cùa moi nén sàn công tác xã hội nông thôn và nông dân xuat nhó. manh mún, sứ dụng hiệu quà tháp (1(111 đèn gãy lãng phi các nguổn lực qui giã cho phát triển nóng nghiẹp.

Thu nhập cua ngời nong dan tuy dà dọc cài thiện nhng ràn còn khoáng cách khá xa so với khu vực thành thi, dặc biệt õ các vùng sau, vùng xa, miến núi và hái dao. Nhiéu ho nong dan tuy dà thoát khói diện đói nghèo, nhng thực te thu nhập cùng chí cao hon mức chuẩn nghèo công tác xã hội nông thôn và nông dân đói không dáng ke và thòng bấp benh, cha bén vững. Ngời nóng dan có it co hội trong việc tiếp cạn với các thánh tựu cua phát triển, cùa khoa học – cóng nghệ, các dịch vụ co bàn nh vệ sinh, mói tròng, y té, giáo dục… cũng cha dợc cung cáp day du. Hẹ thống hạ tâng nóng thân càn lạc háu, chát lọng tháp và có nguy co, thực te xuồng cap nghiêm trong. Nhiếu ran dé xà hội công tác xã hội nông thôn và nông dân, bức xúc nãy sinh hoặc tái phát sinh nh van dê dan chù cơ sờ, các hù tục lạc hậu, tệ nan xá hội… Tất cà nhừng diếu dó tao nen bức tranh nóng thon Việt Nam da sắc màu, da chiếu, phong phú và phức tạp trong quá trình vạn dong, phát triển cùng rói sự vạn dộng cùa cõng cuộc doi mói toàn diện dát nớc và hội nhập quốc té. Linn thé nào dè phát huy các giã trị tích cực, các u công tác xã hội nông thôn và nông dân thè – mật mạnh, dâng thôi hạn ché tiêu cực, giúi quyết các ván dê xã hội ờ nâng thán, xây dựng nóng thán mới XHCN, cài thiện và ming cao toàn diện chát lợng cuộc sông, dõi sàng kinh tẽ – chinh tri – vấn hỏa xã hội nong thon và nong dan Việt Nam. Đó lã can hói rất lớn, dôi hòi sự luận giãi, /lining diêu kiện, phong hóng và giải pháp.

I. Nông thon việt nam

1 công tác xã hội nông thôn và nông dân . Lịch sừ hình thành, quá trình vạn đọng phát trien cùa nong thon việt nam

“Nông thon Việt Nam van lã nóng thòn cùa bao đới nay tiling nong thon của bao đời nay không còn là nóng thôn Việt Nam hiện nay” – Chúng ta suy nghi nh thẻ nào vé cáu nói đó?

– Nông thôn Việt Nam thời cô dại: hĩnh thành dát nóc và trong thời dại các Vua Húng dựng nỡc

‘Vé nguồn gốc của ngời Việt, và nguồn gốc công tác xã hội nông thôn và nông dân hình thành nóng thôn Việt Nam cổ đại trong các t liệu lất khác nhau. Trong sứ sách, th tịch cố có ghi và thuyết minh tổ tiên ngời Việt bắt nguồn từ họ Hóng Bàng, gắn liền với truyền thuyết Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ sinh ra một bọc có 100 trứng, nở ra 100 ngời con trai, tiếp đến các vua Hùng lập ra nớc Van Lang.

Theo các nhà sir học. cộng đóng ngời Việt dợc hình thành trôn cơ sờ cùa công tác xã hội nông thôn và nông dân quá trình di c từ xa xa. Nhã sử học Madrolle trong sách Bác kỳ xa. cũng nlì học già Đào Duy Anh đéu cho rang con ngời đà có mặt ơ nớc ta từ rất xa xa. ơ Việt Nam đà phát hiện dợc rang ngời vợn tại Bình Giang (Lạng Sơn), dã tìm thấy hàng vạn cóng cụ thuộc buổi đáu thời kỳ đẩu đá cù cách đây khoáng 30 vạn năm ờ núi Đo (Thanh 3

Hoá). Đó là dấu vết xa nhát hiện nay ta công tác xã hội nông thôn và nông dân biết về ngời nguyên thúy tiên đất nớc ta.

Nh vậy. xà hội Việt Nam cổ đại có nhưng điéu hiện cha có thể khám phá hết đ- ợc. Nhng nhìn chung sự hình thành và ra đời cùa nóng thổn Việt Nam cố dại gán với quá trình di c cùa ngời dãn tiến sử tràn xuống chiếm lĩnh vùng trung du. đóng bang. Đó là một quá trình chuyển c lớn diẻn ra trong hàng thiên niên ky. Họ da mang những phát minh về công tác xã hội nông thôn và nông dân nghề trổng trọt và chan nuôi nguyên thuý xuống đóng báng, phát triển canh tác nông nghiệp trống lúa nớc kết hợp với chăn nuôi gia súc. Cùng từ dãy cóng cụ sàn xuất báng đóng thau xuất hiện từ khống phố biến đến chiếm u thê. thay dán cóng cụ dá thời tién sií. thiên niên kỳ thứ nhất trớc cóng nguyên họ đà biết luyện sắt. Giai đoạn này tơng ứng với thời kỳ Van Lang – Âu Lạc. Nh vậy có thẻ nói. xã hội công tác xã hội nông thôn và nông dân nóng thôn Việt Nam ra dời cùng với thời đại đó. Điéu này cùng đợc chứng minh bàng việc xây dựng thành cổ Loa dà làm cho xà hói Việt Nam cổ đại dang nam trong quá trình phân hoá thành nông thôn và dó thị.

-Nòng thon Việt Nam thòi chiếm hừu no lẹ.

Xã hội nó lệ la chẻ dộ bóc lột đáu tién và là xã hội giai cáp đáu tiẻn trong lịch sứ xà hội loài ngời. Nó đợc hình thành trẽn cơ sờ công tác xã hội nông thôn và nông dân cua sự giái thể cõng xà nông thôn cổ đại.

Trong nông thốn chiếm hữu nó lệ. các yếu tô dô thị phát triển mạnh mỗ. Nóng nghiệp thu đợc nhưng thành tựu lớn. Việt Nam Là một nớc chịu ánh hơng cùa hai nén van hoá lớn — van hóa Trung Hoa và ấn Độ. ờ Trung Quốc tổn tại chẻ dộ chiếm hữu nó lệ bàng sự ra đời của triều Hạ. còn ơ Việt Nam hiện cùng cha đù những chứng cứ lịch sử dù công tác xã hội nông thôn và nông dân sức thuyết phục để khang định dà có sự tồn tại một chè độ chiếm hừu nỏ lệ. giỏng nh ờ các quốc gia cố dại khác.

– Nong thon Việt Nam trong xà hoi phong kiến.

Trong tiến trình cùa xã hội Việt Nam. chê độ phong kiến Việt Nam dợc hình thành cùng với sự ra đời cùa nhà nớc phong kiến. Theo "Đại Việt sir ký toàn th” cho thấy, nha nớc phong kiên Việt Nam đáu tiên đã dọc xây dụng công tác xã hội nông thôn và nông dân cùng với sụ thiết lạp các vơng triều vua chúa và sau đó dợc cung cô bới chế độ cai trị của chế dỏ phong kiên ph- ơng Bắc. Nh vậy. chê độ phong kiến có thế đà dợc du nhập và thiết lập trong xà hội Việt Nam vào những niên dại đáu tiên sau Cóng nguyên.

Xà hôi nông thôn phong kiến Việt Nam trái qua nhùng thảng trám cùa lịch sứ. Cùng với sự phón thịnh cùa nõ la qua trình di dân khai hoang lộp công tác xã hội nông thôn và nông dân nghiệp, là qu.a trình mớ rộng bờ còi đất đai. Nhừng cuòc di dãn theo chế độ lập nghiệp, lập làng mới cùa các triều dại phong kiến là một thành công cua tố tiên dụng nớc và giữ nớc.

về mật lịch đại. nòng thôn Việt Nam phong kiên có thể chia thành các thời kỳ lịch sứ khác nhau. Có thẻ coi từ khi hình thành nhã nớc phong kiến (từ thẻ ký II tr CN) đến thế kỳ thứX là thời công tác xã hội nông thôn và nông dân kỳ đỏ hộ cùa nhà nớc phong kiến Phơng Bắc. Trong thời kỳ này những yêu tô cùa xã hội phong kiến dọc định hình. Xã hội nòng thốn Việt Nam chịu ành hòng cùa chẽ độ phong kiến Phong Bãc.

Thời kỳ thứ hai. thời kỳ xây dựng, cùng cô và phát triển chẻ độ phong kiên Việt Nam, độc lập với nhà nớc phong kiên Phong Bãc. Thời kỳ này kéo dài cho dẻn khi thực dân Pháp xâm lọc Việt Nam (1858). công tác xã hội nông thôn và nông dân

Thời kỳ thứ ba cùa sự phát triển nóng thón Việt Nam — thôi kỳ cùa nhà nớc phong kiến triéu Nguyễn và chê đỏ cai trị cùa thực dãn Pháp. Thời kỳ này kết thúc bảng cuộc Tống khòi nghĩa Tháng Tám nam 1945, đánh dấu sợ ra dời cùa Nhà nóc Việt Nam dân chú cộng hòa.

Trong quá trình hình thành xã hội nòng thôn phong kiến ó Việt Nam có những đặc tmg sau đáy:

+ Trong sự hình thành và phát triển của công tác xã hội nông thôn và nông dân mình, nóng thôn Việt Nam luôn gán liền với cóng cuộc di dân để khai khan đất đai. mờ ròng bờ còi vé phong Nam.

+ Sự quấn c cùa ngời Việt luôn gán liền vói sự có kết thành những cộng dỏng đặc thù cùa xà hòi nóng thôn — cộng đóng làng xà. Chính vì thế đặc trng nổi trội cùa nóng thôn Việt Nam trong hon một nghìn nam dựng nớc và giữ nóc luổn gán liền VỚI sự dinh hình làng xà.

+ Do công tác xã hội nông thôn và nông dân còng cuộc kháng chiên chông giạc ngoại xam giữ gìn bờ cõi cùa đất nóc diễn ra triền miên nên nóng thôn Việt Nam đặc trng bới cung cách tổ chức đế dám bao chức năng chiến dấu của mình. Đẻ đáp ứng nhu cáu dó. mỏi còng dóng làng xà Việt Nam da xay dụng đẻ trờ thanh một pháo dài. một chiến lũy đổng thời là một don vị kinh tế độc lập.

Sự phát triển mạnh chức nang này cùa làng Việt Nam làm cho nòng thôn công tác xã hội nông thôn và nông dân Việt Nam có đặc điểm nổi bật: các làng xà Việt Nam trơ thành kết câu quân sự — kinh tế, vừa là đon vị tự cung tự cấp. khi cần thiết trò thành pháo dài chiên dấu: "Trái qua hàng chục thẻ kỷ sau cõng nguyên, cái câu trúc quân sự cua làng xà cổ truyén vẫn còn nằm lại trong các don vị — tế bào xa hội. da khiên cho đất nóc chúng ta luôn có hàng ngân đon vị và lực lọng chiến dâu công tác xã hội nông thôn và nông dân với cấu trúc dộc dáo nh thế, giang ra ở klìãp mọi noi".

+ Trong cuộc khang chiến chòng giạc ngoại xam. làng xa là can cứ địa cho những cuộc dấy binh và chống giặc ngoại xam: dạc biệt là những vùng nóng thôn có địa hình rừng núi hiểm trờ. Dựa vào thế đất đai. nhờ vào lòng dãn. nóng thôn luôn là căn cứ địa vừng chắc để đàm bào cho cuộc chiến đáu đánh đuổi ngoại xâm, khỏi phục giang sơn và công tác xã hội nông thôn và nông dân xây dựng đất nớc.

+ Về cơ cấu xà hội trong nông thôn Việt Nam xa. luôn bao góm hai táng lớp xã hội chú yêu: táng lớp những ngời có chức sác. có địa vị cao trong xã hội. Những vị trí này đợc nhà nớc phong kiến đặt ra. do dó này sinh một hệ thống các quan hệ xà hội giữa táng lớp quan lại. vua chúa cai trị với nhau, và quan hệ với các táng lớp bị trị. trong đó công tác xã hội nông thôn và nông dân quan hệ "vua – tói" ngự trị trong nhà nớc phong kiến.

+ Trong giai đoạn đẩu thê’ ký XX. quá trình khai thác thuộc địa cùa thực dân Pháp đã lâm cho nóng thôn Việt Nam có những chuyển biến mới. Một số nơi có khoáng sàn đà trơ thành nhừng khu cõng nghiệp, rói xuất hiện những đón điển cao su. cà phê Cúc nhân tô đó làm cơ sờ cho sự ra dời cóng nhân nóng nghiệp trong nòng thôn Việt Nam công tác xã hội nông thôn và nông dân .

+ Qua nghiên cứu cđc nhà sir học cho thây cấu trúc xã hội Việt Nam truyền thống đợc xác lập dựa trẽn cơ sờ chế độ cõng điền. Đất đai là cùa vua. cùa đất chung cùa cộng đóng, ngời dân không dợc sờ hữu nó. Đất cũng là cùa lâng xã. vẻ sau ché dộ cóng điền dán dán bị giái thể. chê độ t hữu ruộng đất dợc hình thành. Kết quá là nhừng làng tiểu nóng ra dời. Dù muôn mần công tác xã hội nông thôn và nông dân nhng chế độ t hìíu ruộng đất cùng định hình trong xă hội nóng thôn Việt Nam truyền thống.

– jVo//g thon Việt Nam từ 1945 -1954.

Sau cách mạng tháng Tám nam 1945, nòng thôn Việt Nam lán đẩu có sự đói mới: chế độ thực dãn phong kiến bị đánh đổ. vé bán chất, nông thôn Việt Nam có sự thay đối hoàn toàn. Những ngời dan nóng thôn cũng nh dá thị da thực sự có quyén lâm chú đất công tác xã hội nông thôn và nông dân nớc. Nhưng bàt cõng xà hội. nhưng bất bình đang xâ hội nh bát bình đang nam nừ đà bị xóa bo. quyến con ngời đợc xác lạp.

Cuộc chiến tranh giừ gìn đất nớc đõc lập. giừ gìn nén cộng hòa non trè đà đợc toàn thể nhãn dãn hờng ứng. Nông thôn dà tham gia kháng chiến. Và cuỏc chiến này lãm cho nòng thôn trờ thành những vùng giáng co giũa ta và dịch. Do bào toàn lực lọng, Đàng và Chính công tác xã hội nông thôn và nông dân phu dà lạp ra vùng tự do — chiến khu cách mạng. Nông thôn trờ thành khu vực để nhú dịch ra và tiéu diệt.

Trong những năm 50. để đóng viên toàn dân và toàn quân. Đáng và Chính plni da tiên hành cai cách ruộng đất. Đây là một bớc làm thay đói những quan lìệ xa hội giữa nhừng ngời bán cô’ nóng với nhưng địa chú. Vé căn bàn. cuộc cái cách ruộng dát dà làm cho quan hệ xa hội ớ nòng công tác xã hội nông thôn và nông dân thôn Việt Nam có nhũng thay đổi can bán. Có thẻ nói. day là một thời kỳ chuyển đói một cách mạnh mẻ những mối quan hệ xa lìội ớ nỏng thôn Việt

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “công tác xã hội nông thôn và nông dân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phuong dong luot ngoai cua so paul theroux
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại công ty tnhh kỹ thuật quản lý bay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tuyển dụng công chức cấp xã tại tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
công tác xã hội nông thôn và nông dân
công tác xã hội nông thôn và nông dân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart