CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH

fff

CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ VÀ CHÓNG TÁI MÌ CHỮ TRÊN ĐỊ A BÀN TỈNH QUÃNG BÌNH

CHƯƠNGI THỰC TRẠNG C ÔNG TÁC XÓA MÌ CHƯ VÀ C HÓNG TÁI MÌ’ C HƯ Ở ĐỊ A PHƯƠNG TRONG NHƯNG NÁM QUA.

I. Thuận lựi và kết quà đạt được trong công tác xóa mù chữ và chống tái mù trong những mím qua.

Trong nội dung Dự án “Phát triên chiến lược hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiên nâng cao năng lực CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH xóa mù chừ tại Việt Nam” (viet tat là LIFERSS) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra tại Hà Nôi vào ngày 19 tháng 12 năm 2006 cho biết: Việt Nam hiện nay không chí có hiện tượng mù chừ (illiteracy) mà còn có cà hiện tượng tái mù chừ (reilliteracy). Đày là một thực trạng đang được nhã nước Việt Nam nói chung và Bộ GD&ĐT nói riêng quan tâm đê giãi quyết. Bởi vi. hiện tượng mù CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH chừ. tái mũ chừ nếu vẫn hiện hừu ỡ một quốc gia mà không bị đây lủi thi nó sè có những ánh hường không tot den nhiệm đâo tạo nguồn nhân lực lao động, nhát là trong thời kỳ mà nước Việt Nam đang hướng đến đê xây dựng một nen kinh te Cóng nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Tình trạng đó. như vậy, rõ ràng có tác động tiêu cực đen sự phát triền kinh tế – xà hội cúa một quốc gia nên người ta phai CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH tim cách từng bước xóa bò nó.

Riêng ớ Quáng Bình với diên tích hẹp, chi có 8025km2, trong đó gan 85% là MÌng đồi núi rẽo cao. Hiện toàn tinh 86 vạn người với trên 13 tộc người chung sống (Kinh, Vân kiều. Mày, Rục, Arem. Mà liêng …); có 6 huyện và 1 thành pho, trong đó Minh Hóa là huyện iing cao, Tuyên Hóa là huyện mien núi. Toàn tính có 159 xà phường, trong CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH đó có 27 xà vùng cao, 31 xà mien núi và 18 xà ven biên, có 8 xà chung đường biên giới với nước bạn Lào

Là một tinh nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời song nhân dân còn nhiêu khó khăn, thiêu thon. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi. địa hĩnh phức tạp. giao thông đi lại khó khăn, băo lụt, hạn hán thường xuyên xây ra. Kinh tế Quang Binh, nhìn chung chưa phát triển mạnh. Sau CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH nhiều năm thực hiện còng cuộc đôi mới. kinh te có chuyên biển, đời sống nhân dân từng bước được cãi thiện, song cuộc sống của nhân dân ở vùng sâu. MÌng cao còn rat khó khăn.

Quang Binh có hơn 50% dân số là những người trong độ tuổi lao động, song ti lệ được đào tạo còn thấp. Những người được đào tạo chủ yếu làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp vả trong các tò chức, đoàn CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH thê xà hội. Trong khi đó, ti lệ dân cư vùng nông thôn chiêm 89% tông số dân cà tinh. Đày là khu ỊTC tập trung người lao động, có nhu cầu cao trong việc nâng cao dân trí, từ đó tạo điều kiện dè năm bát các tiến bộ kỷ thuật, các kiên thức hành dụng cơ bân. đê áp dụng vào thực tiễn lao động sân xuất.

Quang Bình được còng nhận đạt chuẩn quốc gia PCGDTH-CMC tháng 5 1996 CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH . Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo cùa Tinh uỷ, ƯBND tinh, sự phối hợp cúa các cấp. các ngành và ung hộ cua nhân dân toàn tinh, sự nghiệp GD&ĐT nói chung, công tác nâng cao dân tri nói riêng đà không ngừng phát triền. Ti lệ CMC ngày càng cao, so lượng người trong độ tuổi còn mủ chừ ngày càng giâm dan.

Trong những năm qua. sự nghiệp giáo dục và đào tạo tinh Quãng Binh đà CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH có bước phát triển toàn diện, quy mô được mỡ rộng, mạng lưới trường lớp được sap xếp, củng cố và phát triển, tích cực thực hiện đôi mới giáo dục, cơ sở vật chat trang thiết bị phục Ị1 dạy học tiếp tục được đau tư. tảng trường dáng kè. Việc đa dạng hoá các loại hình trường lớp, các phương thức và doi tượng đào tạo, đà góp phan đáng kê, từng bước xây dựng một xà hội học tập.

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH Hệ thống TTGDTX đà được thành lập ở tất cá các huyện, thành phố. từng bước phát triên vừng chác, dáp ứng nhu cầu học tập cua nhân dân, nâng cao dân trí, góp phàn đào tạo bô sung nguồn nhân lực. Tuy vậy, cùng chưa thè đáp ứng một cách kịp thời và đay đủ nhu can học tập, cũng như mong muốn được hiểu biết ngày càng phong phủ và đa dạng của mọi thành viên trong cộng đồng xà hội. nhất là đối CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH tượng người lao động trực tiếp tham gia sân xuất, làm ra của cãi vật chat ớ các địa phương.

Các TTGDTX tinh, huyện, thành phố từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đen nay, đội ngủ của các trung tâm cơ ban có đầy dù số lượng, nâng lực dê dam trách mọi còng việc được giao. Mặt khác trung tâm được nhà nước dầu tư xây dựng csvc và mua săm CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH các trang thiết bị hiện đại dam báo các điều kiện dê triển khai tô chức và hoạt động có hiệu quà đáp ứng nhu can học tập của nhân dân địa phương. Tiling tâm đà kết hợp với các trường tiêu học. tiling học cơ sở trên địa bàn làm tốt cóng tác xóa mù chữ (XMC). giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) và giáo dụe bò túc. Tích cực diều tra nhu cẩu học tập và mớ các liên kết đào tạo, CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH bồi dường tin học. ngoại ngừ cho cán bộ. nhân dân. giáo viên và nhùng đối tượng có nhu càu trên địa bàn. Tiling tâm GDTX tinh, các trường TCCN. Đại học Quãng Bình đà tích cực liên kết mở các lớp đào tạo trình độ cao đãng, đại học góp phan rat lớn bô sung nguồn nhân lực cho địa phương.

Nhìn chung tất cà các cơ sở giáo dục hoạt động khá hiệu quả, góp phan quan trọng trong việc bỏ túc kiên CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH thức cùng như đào tạo nghe, tạo mọi điêu kiện cho tat các tang lớp trong xà hội có cơ hội học tập, phù họp với mọi hoàn cành, lira tuổi, tạo chuyên biến mạnh mẽ trong việc Xây dựng một xã hội học tập. Ket qua đà đạt được là:

  • – Tinh đen nay, toàn tinh đà thành lập được 159/159 xà, phường, thị trấn thành lập TTHTCĐ, đạt tỷ lệ 100%. Các TTHTCĐ ngày càng được cung cố, duy CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH tri và tò chức hoạt dộng có hiệu quá, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tham gia học tập, cập nhật những tiến bộ khoa học kỳ thuật, nâng cao trình độ dân tri, góp phan tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỳ nâng cho địa phương. Một sổ TTHTCĐ đà tích cực huy động các nguồn lực của xà hội tham gia, hồ trợ đau tư cơ sớ vật chat cho các trung tâm. Ngân sách nhã nước hồ trợ một CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH phan cho các nhu cầu hoạt động cùa tiling tâm.

  • – Duy trì. cũng cố và phát triển kết quả PCGDTH-CMC đạt được từ tháng 5/1996; từng bước nâng cao ti lệ CMC; so lượng người trong độ tuôi còn mù chừ ngày càng giám dan. Đặc biệt quan tâm đến đoi tượng dân tộc ít người, chị em gái, những đoi tượng có hoàn canh khó khăn,… Tích cực tò chức các lóp GDTTSKBC nham ngăn chặn tình trạng tái mù chừ CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH trong cộng đồng.

  • – Ti lệ người biết chừ trong độ tuôi từ 15 đến 35 cho tất cả các vùng mien đạt 99,6%; tì lệ người biết chữ từ 36 tuổi trơ lên đạt 98,08%.

  • – Tĩ lệ huy động trê em vì hoàn cành khó khăn không theo học ỡ nhà trường được học các chương trinh phô cập trong độ tuổi từ 6 đen 10 tuổi đạt 78,68%; đối với trê từ 11 đến 14 tuổi đạt 88,97%.

– CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH Công tác bồi dường theo các chương trinh cho các doi tượng cua đe án:

+ Trên 80,7% cán bộ cap xà. huyện được học tập, bổi dường cập nhật kiên thức về quân lý. pháp luật, kinh tế và xà hội nham giúp nâng cao năng lực, khả năng công tác.

+ Trên 94% cán bộ, công chức được tham gia các khoá đào tạo. đào tạo lại, bồi dường nâng cao trinh độ về chuyên môn nghiệp CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH vụ, quân lý, lý luận chinh trị, tin học. ngoại ngừ.

+ Trên 58.4% so người lao động trong lình vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được tiếp cận và thụ hường các chương trinh bồi dường, giúp nâng cao hiêu biết, khá năng lao động, sân xuất, nâng cao chat lượng cuộc song.

Đặc biệt công tác xóa mù chừ ngày càng được cãi thiện đáng kè, vì vậy tỳ lệ người mù chữ trong CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH độ tuòi hàng năm giam đáng ke.

Ngành GD&ĐT đã thê hiện rõ vai trò, trách nhiệm cúa mình trong chí đạo, hướng dan, kiêm tra các đon vị trường học thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Ban Chì dạo các cấp đà phát huy tot vai trò cua các tò chức đoàn thê xà hội như: Mặt trận. Đoàn Thanh niên Cộng san Hồ Chí Minh. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. Hội Khuyên học CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH , Bộ đội Biên phòng, các già làng, trưởng ban đê vận động con em trong độ tuổi đen trường, duy tri sĩ sổ các lớp phô cập; vận động các đối tượng mũ chừ. tái mù chừ đến các lớp học XMC và GDTTSKBC.

Hội phụ nữ đà chi đạo các cấp hội tham gia công tác xóa mù chừ. phô cập giáo dục; phoi họp với các nhã trường tò chức tuyên truyền, vận động các chị em phụ nừ còn mù chữ CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH và tái mù tham gia học các lớp xóa mù chữ; tò chức các hoạt động xà hội tại địa phương nham thu hút lực lượng lao động nừ tham gia các hoạt động xà hội, tăng cường hiêu biết cho bân thân; lồng ghép các chương trình, dự án đau tir, hồ trợ cho các dội tượng có hoàn cánh khó khản trong cuộc sống.

Tính đoàn Thanh niên thường xuyên bám sát các chương trinh hành động cúa tuổi tre. tham gia vào công tác CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH CMC-PCGD; chỉ đạo các cap đoàn cơ sớ xây dựng chương trinh, kế hoạch hành động về cóng tác CMC-PCGD. trong đó chú trọng nhiêu các hoạt động tàng cường giao lưu. Cùng với các chương trình xóa đói giam nghèo, chương trinh tuổi trê lập nghiệp…. đà góp nhiêu thành tích trong việc giúp đờ các địa phương hoàn thành tot các mục tiêu về chinh trị, kinh te, văn hóa – xà hội trên địa bàn.

Bộ đội biên CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH phòng, đà thực hiện chương trinh phoi họp giữa Bộ đội với Ngành Giáo dục trong công tác chong mù chữ, triển khai các chương trinh, tham gia phoi hợp về công tác chống mù chừ tại các địa bàn khu vực biên giới, qua đó góp phan nâng cao dàn trí, nâng cao ti lệ đạt chuân XMC cho đồng bào dân tộc iing biên giới; từ đó góp phản ôn định chinh trị, báo vệ vùng lành thô, biên cương Tò quốc; đồng CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH thời giúp đồng bào vùng biên giới xóa đói giam nghèo, nâng cao chắt lượng cuộc sống, góp phan vào sự phát triền kinh tế, chinh trị vàn hóa – xà hội chung của địa phương.

Các tô chức, như: Mặt trận, Liên đoàn lao động, … cũng đà chi đạo. triển khai các chương trinh hành động của đơn vị minh trong việc phoi họp, tham gia vào còng tác CMC-PCGD, từ việc tuyên truyền, vận động đen việc CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH hỗ trợ cho các nhà trường về thực hiện nhiệm vụ CMC-PCGD trên địa bàn; tranh thù các già làng, trưởng bân động viên con em đen trường học tập.

– Công tác tò và duy tri lớp học XMC dược mọi người quan tâm và dược xem là nhiệm vụ chính cúa các trường tiêu học, đồng thời có sự phối hợp tham gia của các tô chức, đoàn thè, các lực lượng xà hội trên địa bàn.

Học viên các lớp XMC CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH và GDTTSKBC phan lớn trong dộ tuổi lao động chinh của gia đinh, nên lớp học phái tô chức mem dẽo, linh hoạt trong thời gian rành rỗi. như: vào nhùng ngày cuối tuần, vào ban đêm. giừa các mùa vụ lao động, sân xuất,…

Chương trinh, tài liệu dạy học áp dụng chương trình và tài liệu cùa Bộ GD&ĐT: “Chương trinh Xoá mũ chừ và giáo dục tiếp tục Sau biết chừ”, Ban hành theo Quyết định số CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Giáo viên dạy XMC: Là giáo viên các trường tiêu học, cán bộ và chiến sỳ BĐBP có năng lực. có trách nhiệm đè tô chức và giảng dạy các lớp học XMC và GDTTSKBC.

Che độ, chính sách đoi với người dạy và người học: Thực hiện chi tra theo Quyết định số 1351/QĐ-ƯBND ngày 10/6/2009 của CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH ƯBND tinh về việc Quy định một số che độ chinh sách đối với công tác xóa mù chừ.

Hàng năm, Sờ GĐ&ĐT trinh UBND vả HĐND tinh điều chinh định mức kinh phi chi trá về công tác xóa mù chữ nhưng kinh phi chi trá cho công tác XMC vẫn còn nhieu bất cập, khó đảm báo cho việc thực hiện công tác XMC- PCGG.

Hoạt động Xà hội hoá công tác XMC dà có nhiều chuyên biên và đưa ra các giãi pháp CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH trong sự phoi họp giừa ngành Giáo dục với chính quyền địa phương, các cơ quan, tỏ chức đoàn thè trong việc tăng cường huy động giáo viên các trường tiêu học; cán bộ hưu trí; các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Khuyến học. Hội Liên hiệp Phụ nừ, Hội Cựu giáo chức,… tô chức tham gia dạy xóa mù chừ. Đây mạnh hoạt động tinh nguyện dạy XMC của tò chức Đoàn Thanh niên Cộng sân CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH Hổ Chi Minh;

ơ vùng biên giới hài đão đà huy động cán bộ, chiên sỳ bộ đội biên phòng tham gia dạy các lớp XMC ở khu vực biên giới. Vận động các doanh nghiệp, các nhà háo tàm đóng góp kinh phi. sách, vớ hồ trợ cho người dạy, người học XMC.

Ket quả thực hiện công tác Xóa mù và chống tái mù cho đồng bào dân tộc thiêu sổ và vùng biên giới trong 2 năm qua như sau:

CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH (Biêu sô 1,2,3 dính kèm)

Tuy vậy, so với cá nước và trước yêu cầu cúa sự nghiệp xây dựng và đôi mới toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay thi Quãng binh còn gặp không ít khó khăn trong công tác xóa mù chừ và chống tái mù.

II. Những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác XMC và chống tái mù chữ

  • – Nhận thức về CMC-PCGD của Ban Chi đạo ở một sổ địa phương còn CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH hạn chế. chưa quan tâm đúng mức đen việc CMC-PCGD nên chưa có ke hoạch chi đạo, đau tư cho sự phát triển ben vừng; nhu cầu học tập cua một bộ phận nhân dân chưa cao.

  • – Công tác phối hợp về thực hiện Ke hoạch CMC-PCGD ờ một sổ sở. ban, ngành, tò chức có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chè.

  • – Hệ thong trường lớp, cơ sớ vật chất phục Ị1 giáng dạy, học CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH tập cua một số xã mien núi. vùng cao chưa đáp ứng được nhu cầu học tập và nâng cao chat lượng; cơ sờ vật chất của các nhà trường ờ mien núi, vùng cao còn nhiêu thiếu thon.

– Việc đôi mới phương pháp dạy học nhàm nâng cao chat lượng giáo dục của giáo viên các xà vùng cao, biên giới còn hạn che. Tình trạng KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích quy trình hoạt động bán hàng tại công ty tnhh babylons
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu nano ypo4 eu3+, al3+
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội thị xã an nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH
CÔNG tác xóa mù CHỮ và CHỐNG tái mù CHỮ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart