Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

fff

LỜI NÓI ĐẢU


 • 1. Lý do chọn cùa đề tài

Trong những năm gần dày, cùng với sự phát triền mạnh mè cùa thành phố Ninh Binh chuẩn bị lên dô thị loại 2, các phường, xà cùng đang khấn trương bước vào một quá trinh công nghiệp hoá và đô thị hoá hết sức nhanh chóng. Phường Nam Thành cũng không nằm ngoài sự phát Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành triển đó. với tốc độ đó thị hoá nhanh cũng kéo theo những hệ luỵ cần phái giãi quyết đó là trật tự xây dựng.

Tinh hình vi phạm trật tự xây dựng dô thị đà và đang là một vấn dề nông bong trong thực tế các đỏ thị nước ta hiện nay. Hiện tượng xây dựng không phép, trái phép xẩy ra ở khắp mọi nơi trên dịa bân thành phố Ninh Binh. Có thế nhận thấy các còng trinh vi phạm trật tự xây dựng và Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành phát triển dô thị ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Mức độ không chí dừng lại ờ mấy căn cấp 4, nho le cơi nới không xin phép hay nhà trong hang cùng ngõ hem đua ban công lấn chiếm không gian nửa, mà nhà riêng sai theo kiểu nhà riêng, biệt thự sai kiểu biệt thự, các vi phạm về đất tập thê, sư dụng đất đai không đúng mục đích diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Do nhùng điều kiện, những lý Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành do chu quan, quy hoạch cùa tinh Ninh Binh nói chung và thành phố Ninh binh nói riêng, vốn lè đà có nhiều bất cập và thiếu sót. Phường Nam Thành – một trong những phường xà cũa TP Ninh Binh cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Yêu cầu quàn lý trật tự xây dựng theo đùng quy hoạch và pháp luật, loại trừ hiện tượng phát triển tự phát, tủy tiện không thê kiếm soát nồi là một vấn dề quan trọng hiện nay ỡ dô thị Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành nước ta.

Một trong những còng cụ dế quân lý trật tự xây dựng dô thị là cấp giấy phép xây dựng. Thực tế đà chứng minh nếu trinh tự thu tục cấp phép khoa học và có tinh thực tiễn cao thi sẽ dược tuân thủ nghiêm minh hơn góp phần quân lý trật tự xây dựng nói riêng và công tác quân lý dò thị nói chung tốt hơn. Nếu việc cấp phép xây dựng được thực thi nghiêm túc và hiệu qua trong thực tế thi việc thực Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành thi pháp luật và lập lại ky cương trong xây dựng và quan lý đô thị sè nhanh chóng vào nề nếp góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn. to đẹp hơn”. Đó cũng là những li do đê em chọn đề tài: “Cóng tác xư lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành, thành phố Ninh Binh. Thực trạng và giáp pháp” làm tiếu luận tốt nghiệp.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính cua Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành tiếu luận là tìm hiểu, phân tích cơ sờ lý luận chung, đánh giá thực trạng, các thành còng và bất cập, từ đó đề xuất giãi pháp cằn thiết nhẩm hoàn thiện công tác xữ lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bân phường Nam Thành.

 • 3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Đế thực hiện mục đích dể ra, tiểu luận tập trung giãi quyết các vấn dề:

Tập hợp, phân tích lãm sáng to nhùng vấn đề lý luận quan lý nhà Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành nước về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Đánh giá thực trạng, những mặt mạnh và những vấn dề còn tồn tại của công tác xư lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bân phường Nam Thành.

Đề xuất một số nhóm giài pháp chung tử đó có nhùng kiến nghị cụ thề đè nhẩm hoàn thiện công tác xữ lý vi phạm trật tự xây dựng trên dịa bân phường Nam Thành.

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Những nội dung Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành chu yếu trong công tác xư lý vi phạm trật tự xây dựng trên dịa bân phường Nam Thành.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Quán triệt các nguyên tắc duy vật biện chửng và chu duy vật lịch sư cua chũ nghĩa Mác – Lênin và tư tường Hồ Chí Minh và một số thành tựu của khoa học quân lý, khoa học tàm lý, văn hóa. xà hội. kinh tế, chinh trị, pháp luật…

Sư dụng đồng bộ. hài hòa. phù hợp Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành các phương pháp nghiên cứu truyền thống như tỏng hợp và phân tích, thống kê. so sánh…

 • 6. Cẩu trúc của tiểu luận

Ngoài phần mơ đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khao, tiêu luận được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1. Cơ sờ lý luận về công lác xừ lý vi phạm Irậl lự xây dựng

Chưoiìg 2. Thực trạng cống tác xứ lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành.

Chương Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành 3. Giài pháp nàng cao hiệu quà cóng lác xừ lý vi phạm trật lự xây dựng í rên dịa bân phường Nam Thành.

CHƯƠNG 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN XÈ CÔNG TẤC xư LÝ XI PHẠM TRẬT Tự XÂY DựNG

 • 1. Khái niệm

 • 7.7. Khái niệm quản lý trật tự xây dựng

Quan lý trật tự xây dựng đó thị là hoạt động thanh tra. kiêm tra. đề xuất, kiến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trinh tự luật định về Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng nhàm đâm bão xây dựng quân lý đò thị phù họp với quy hoạch tông thè và phát triển kinh tế xà hội. an ninh quốc phòng: giừ gìn và phát triển bộ mặt đô thị theo đúng quy hoạch dược phê duyệt tạo diều kiện cho nhân dân xây dựng, bão vệ quyền lợi chinh đáng hợp pháp cùa nhàn dân; ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tinh trạng lấn chiếm đất còng, sư dụng đất sai mục Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành đích, xây dựng không phép, sai phép giừ gìn ky cương phép nước.

 • 7.2. Khái niệm xừ lý xù phạm hành chinh

Vi phạm hành chinh là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các qui định của pháp luật về quan lý nhã nứớc mã không phai phạm tội và theo qui định cùa pháp luật phái bị xử lý hành chính.

Xử lý vi phạm hành chinh bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xư lý hành chính khác. Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành

Xứ lý vi phạm trật tự xây dựng bao gồm xư phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác trong hoạt dộng quàn lý nhà nước về trật tự xây dựng.

 • 2. Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng đô thị và biện pháp xir lý

  • 2.7. Cúc hình thức vi phạm trật tự xây (lựng

 • 2.1.1. Công trinh không phép

Là nhìrng công trinh đi vào khơi công mà vần chưa được phép cùa cơ quan quán lý nhà nước về xây Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành dựng trên địa bàn. Việc xin phép với những công trinh này là bắt buộc nhưng chu đầu tư không xin cấp phép. Hậu qua dần đến với nhồng loại công trinh này thường là xây dựng không đúng theo quy hoạch chi tiết của huyện, xà, thị trấn xây dựng không đúng chi giới dường đõ dề gây tranh chấp đất đai, các biện pháp thi còng không được kiếm soát dễ gây ãnh hưởng tới môi trường xung quan, canh quan đò thị…

 • 2.1.2. Công trinh Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành sai phép

Là những công trinh xây dựng không dũng với thiết kế đà được duyệt, không dũng với nội dung Giấy phép xây dựng đà cấp. Những loại công trinh này đều đà có xin phép xây dựng xong sau khi có giấy phép lại xây dựng không như trong giấy phép dà duyệt. Hầu hết là xây lấn, xây tảng thèm so với giới hạn đà cho phép. Những còng trinh này rất nhiều vi chủ dầu tư trong quá trinh xây dựng thường lấy cớ là Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành đà có Giấy phép xây dựng đê che mắt sau đó là thực hiện hành vi xây dựng sai phép. Hậu quá gây ra cùng không kém phần nghiêm trọng.

 • 2.2.   Các hình thức xữ lý vi phạm trật tự xây dựng

Chính phủ đà ban hành Nghị định 180 về xư lý vi phạm trật tự xây dựng đỏ thị. Theo đó. nhùng công trinh xây dựng không phép vẫn được xem xét cấp phép xây dựng, sau dó nếu dâm bão một trong các điều kiện sau Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành : xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất và quyền sờ hữu nhà; xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cai tạo nhà đang ơ phủ hợp qui hoạch xây dựng; công trình xây dựng có đù điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sư dụng đất… Khi phát hiện, cơ quan chirc năng sẽ lập biên bân ngừng thi công, yêu cầu chù đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng.

Nếu chu đầu tư không chấp Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành hãnh thi cơ quan chức năng đình chi thi công. Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi có quyết dinh đinh chi thi công, nếu chữ đầu tư không xuất trinh Giấy phép xây dụng thi còng trinh sè bị cường chế phá dờ. Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng, nếu công trình đà xây dựng sai nội dung giấy phép thi chu đầu tư phai tự phá dờ phần sai nội dung giấy phép được cấp mới được tiếp tục thi công. Nếu không chấp hành Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành thì công trinh phai bị cường chế, đồng thời chủ đẩu tư phai chịu toàn bộ chi phí tố chức cường chế này.

Nghị định cũng qui định trách nhiệm của các bên trong quá trinh xây dựng công trinh. Theo đó. chú đầu tư. nhà thầu thi công phải ngừng thi còng còng trinh khi có biên ban ngừng thi công cua cơ quan chức năng và phai bồi thường thiệt hại do minh gây ra.

Đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế nếu Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành thông đồng hoặc dế chủ dầu tư, nhà thầu thi công lảm sai thiết kế xây dựng gây hậu quã nghiêm trọng côn bị xữ lý hình sự. Chu tịch UBND các cấp cùng phai chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên dịa bàn.

Đối với các nhã thầu, nếu vi phạm một trong những hành vi như nghiệm thu khống, tỏ chức bân giao công trình cho chu sơ hừu, sư dụng công trinh khi chưa tỏ chức nghiệm thu theo Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành quy định, báo cáo tài liệu, số liệu kháo sát không trung thực, không đúng quy định dẫn tới phải điều chinh thiết kể 2 lần trở lèn… sẽ bị phạt từ 80 – 100 triệu đổng.

Ngoài việc áp dụng các hĩnh thức phạt tiền, phạt hô sung vã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quã theo quy dinh, một số hành vi vi phạm còn phái dược công bố trên trang tin điện tử của Bộ Xây dựng và cũa ƯBND tinh, Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành thành phố trực thuộc Tiling ương nơi ban hành quyết định xư phạt vi phạm hành chính.

 • 2.3. Nguyên tẳc xư lý vi phạm trật tự xây dựng

  • 2.3.1. Mọi hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời và bị đinh chi ngay dế xử lý. Việc xử lý vi phạm phái được tiến hành nhanh chóng công minh, triệt đế mọi hậu qua do hành vi vi phạm gây ra phái dượcd khắc phục theo đúng quy định cùa pháp luật.

  • 2.3.2. Một Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành hành vi vi phạm chi bị xử phạt hành chinh một lần. việc tái phạm phái được xem lã hành vi vi phạm mới đế xư phạt. Việc xư lý viphạm hãnh chinh

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng nông thôn mới tại xã dĩnh trì, thành phố bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ứng dụng công nghệ iot thiết kế hệ thống giám sát và phân tích chất lượng điện năng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
D c h t trai tim minh nguyen
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Hàn cơ bản (Nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành
Công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Nam Thành
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart