Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

Add your review

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

fff

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

fff

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

fff

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

fff

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la

fff

MỞ ĐÀU

1. Lý do chọn đê tài

Nghị quyết đại hội toàn quốc lẩn thứ XI ĐCSVN đà xác định đ ược nhiệm vụ PT đất nước 5 năm 2016 – 2020 Là:                 cơ cấu lại t ồng thề và đồng bõ nền kinh tế gắn vời

đôi mới mỏ hĩnh tăng trường; đ ây mạnh CN hóa. hiện đại hóa đất nước, chú trọng CN hóa. hiệ 11 đại hóa nòng nghiệp, nông t hòn găn vời xây dựng nòng thôn mới ‘. Dê có được mục tiê u trên. Đãng và nhà nước ta đã đưa ra những nhiệm vụ. giãi p háp tích cực. xây Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la d ựng các co chế. CSPT toàn diện về kinh tế đất nước trong đó có những cs về PT CN ( CN). cụm CN (CCN). Các cơ chế. CSPT cụm CN hi ện hành dã nh ừng tích cực trong việc HTPT các cụm CN trong thời g ian qua.

Theo thống k ẽ BCT. hiện giờ cá nước có khoản g 1.596 cụm CN vờ i tồng diện tích được quy hoạch là 50.655 11. Trong dó. 616 cụm Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la CN đà đi vào hoạt dộng vơi tông diện tí ch đất CN 13.091 ha. các cụm CN đi vào hoạt dộng đã thu hút 10.735 dự án, tạo việc 1 m 54S.61S lao động địa phương.

Sự PT của các cụ m CN đã dáp ứng dược 111 ột phần nhu cầu về m ặt bằng sản xuất của các doanh nghiệp, giải quy t một bước linh trạng ô nhiễm mò i trường ờ các lâng nghe, đa dạng hóa các Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la nguồn vổ 11 đầu tư PT kết cấu hạ tầng, huy dộng được một lượng lớn vốn đầu tư PT các ngành CN có tiềm năng lợi the của mỗi địa phương, giãi quyết việc lãm và các van de X à hội. thúc dây chuyên dịch cơ cấu kinh te – lao dộng ờ nòng t hôn theo hướ ng CN hóa – hiện đại hóa.

Thực hiện chủ trương Đãn g. cs Nhà nước, phát huy lợi thế tiêm n ăng thế mạnh tinh. Son Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la La dã quy hoạch X D &PT các khu. c ụm CN coi đây là khâu đột phcá thúc dầy nhanh tốc độ c huyền dịch cơ cấu của ti 1111 theo hướng CNH. HĐH đưa Sơn L a thoát khói tin h trạng nghèo và cơ b ãn trở thành tinh c N vào năm 2020. Trên cơ sỡ nhu cầu PT của các doanh nghiệp, cơ sỡ s XKD tại địa phương, sử dụng dắt hiệu quà. tạo diều kiện th úc đây PT CN nó Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la i riêng và kinh tế xà hội nói chung.

Đê dạt được mục tiêu dó. tinh Sơn La phái có định hưó ng PT CN lâu dài và quan trọng là xây dựng CSPT CCN t ại địa phương phù 11 ợp. Tuy nhiên. CSPT cụm CN của Trung ương nói chun g và ở các địa phương nói riêng trong đó có Sơn La hiện nay còn giá thực trạng đến qua n lý và PT các CCN trên địa bàn tinh Bắc Ninh, các điều kiện và Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la giai pháp đê th úc đầy quá trình PT các loại hình CCN phù họp VỜI điểu kiện và yêu cầu p T kinh tế – xà hôi cùa Bắc Ninh, các biện pháp tông thê nham tô chức quàn lý và vận hành có hiệu quá đối vời các CCN ớ Bắc Ninh hiệ n nay.

 • 3.  Mục tiêu và nghiên cứu

 • – Xây dựng khung nghiên cứu CSPT các cụm công nghiệp;

 • –  Phản ánh th ưc trạng CSPT các cụm công nghiệp trên địa bàn tinh Sơn La; Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la Xác định được điểm mạnh và han chế của CSPT các cụm CN và nguyên nhân.

 • – Đe xuắt một số giai pháp tới hoàn thiện CSPT các cụm CN trên địa bàn tinh Sơn La đến năm 2025.

 • 4.  Đối tượng và những phạm vi nghiên cứu

 • * Đồ ỉ tượng nghi é n cứu:

CSPT những cụm c ông nghiệp trên địa bàn tinh

 • * Phạm vi nghiên cứu:

 • – Phạm VI về nội du ng: Luận vãn tập trung nghiên cứu các CSPT cụm CN vời Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la chù thề là chính quy ền cap tinh: 1. cs quy hoạch; 2. cs hồ trợ về đất đai và giâi phóng mặt bang; 3. CSP T nguồn nhân lực tại chỗ; 4. cs bào vệ môi trường. Không nghiên cứu các cs cap trung ương.

 • –  Phạm VI về không gian: Trên đ ịa bàn tinh Sơn La.

 • –  Phạm VI về thời gian: Dừ liệu thu thập cho giai đoạn từ 2011-2016; dừ liệu sơ cap thu Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la thập vào tháng 6, 7/2017; de xuat giâi pháp đến năm 2025.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu đến ĐT

5.1 Khung nghiên cứu

<<<123>>>

Các nhân tổ ảnh hường tói

Thực hiện mục tiêu cùa CSP T các cụm CN trên đị a h ân tinh

CSPT các cụm CN trên địa hàn tinh

1. cs đối vời quy hoạch

Các nhân tổ thuộc vè

2. cs hồ trợ đất đai và

chinh quyền tinh

giải ph óng

mặt băng

 • – Tăng trư ỡng kinh tế

 • – Việc Làm. thu nhập

Các nhân t ổ thuộc vê

cho người dân địa

môi trường b ên ngoà i

3. CSPT nguồn nhân lực

phương

Các nhân tố khác

cho cụm còn g nghiệp

4. Chinh sách bâo vệ

– Bao vệ mòi trường

môi trường

5.2 Quy trình ng hiên cứu Ỉ)T

Trong quá trình nghiên cứu để tài này áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp VỜI nghiên c ửu định lượng theo các bước sau:

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la Bước 1: Thu thập dừ liêu thứ c ấp và thông qua các báo cáo đánh giá tống kết cùa tinh và các huyện, thành phố Sơn La về CSPT các cụm CN trên địa bàn tinh Sơn La hiện nay. số liệu ụr điều tra. thu thập tại các cơ quan trơng tinh như: ƯBND tinh, sở Kê hoạch – Đau tư. sớ Công th ương, cục Thống kê tinh Sơn La… cụ thê là các số liệu về tinh hình

PTcácKCN. CCN Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la .

Bước 2: Phân tích nhừng số liệu t hực hiệ n CSPT các cụm CN và các tài liệu thu thập được nhằm xác định những điếm mạnh, điếm yếu cùa CSPT các cụm CN trên đia b àn tinh Sơn La và nguyên nhân. Phương pháp chu yếu là phương pháp so sánh, đối chiếu dựa trên các cs đà xây dựng.

Bước 3: Đê xuất một số giãi pháp tới hoàn thiện CSPT các cụm CN trên địa bân tinh Sơn La. Tiến Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la h ảnh điểu tra các giãi pháp đã được để xuất sơ bộ theo hai tiêu chi về sự cần thiết và tinh khá thi từ đó đưa ra đề xuất giai pháp cuối cùng.

6 Két cấu luận V ãn

Ngoài mớ đầu, kết luân, mục lục VƠI tài liệu tham khao, nội dung luận vãn đà rút ra kết cấu gom ba chương chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận & kinh nghiệm thực tiền về CSPT các cụm CN trên địa Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la bàn tinh Sơn La.

Chương 2: Thực trạng CSP T các cụm CN tình Sơn La.

Chương 3: Phương hướng và giâi pháp tới hoàn thiên CSPT các cụm CN trên đia bàn tinh Sơn La đến năm 2025.

CHƯƠNG 1

Cơ SỞ LÝ LUẬN, KINH NG HIÊM THỰC TIỀN VÉ cs PHẤT TRIÉN CÁC CỤM ( ÔNG NGHIỆP

 • 1.1 Cụm Công nghiệp và PT cụm Cóng nghiệp

 • 1.1.1 Khái niệm IV Cụm công ngh iệ và PT Cụm công nghiệp

ỉ. Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la ỉ.ỉ.l Cụm công nghiệp

Cụm còng nghiệp là nơi san xuất, thực hiên các dịch vụ cho sàn xuất công nghiệp, tiêu thu công nghiệp, có ranh giớ 1 và địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng, di dời các do anh nghiệp nhó & vừa. hợp úc xà. tồ họp tác vào đầu tư SXKD.

Cụm còng nghiệp có quy mò diện ti ch không xirợt quá 75 ha và không Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la dưới 10 ha. Riêng đối vời cụm công nghiệp ờ các huyệ n miền núi và cụm còng nghiệp làng nghề có quy mò diện tích không xarợt quá 75 h a và không dưới 5 ha

Theo đó. CCN có những đặc điểm cơ bán sau: Thứ n hất. t ạo lập một khu san xuat tập trung tạo điều kiện đè các cơ sở xuất quy mô vừa và nhó còn ton tại trong khu dân cư mà khã năng ãnh hưởng đến cuộc sống dân cư và Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai. CCN được hình thành là cơ sở giãi quyết vẩn đề cảng thăng của nhiều cơ sờ sân xuất, doanh nghiệp vừa và nho đang thiếu mặt bang SXKD. Thứ ba. CCN do UBND cấp tinh /thành phố quyết đinh thành lập. về đầu tư PT CCN do các Doanh nghiệp trong nư ớc có đủ năng lực và kinh nghiệm xây dựng và quân lý CCN Lìm chú đẩu tư. Thử t ư, việc cho thuê đất CCN Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la được tru tiên cho tất cả các cơ sở. doanh nghiệp vừa và n hó trong nước, đang cần mặt bâng SXKD nhưng không đủ tiềm lực hoạt động tron g các KCN tập trung. Thứ năm. CCN tồn tại nhiều mô hĩnh quan lý như Sớ Công thương các tinh thành phố; ƯBND các huyện thành phố; BQL CCN thực hiện quan lý CCN; Trung t ầm PT CCN. công ty khai thác ha tang CCN…

Khu. cụm công nghiệp là một khái Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la ni ệm rộng gẳn liền vời điều kiện hình thành và PT cụ thê của nó ở mỏi quốc gia khác nhau. Đây là mô hnih kinh tế có chức năng và mục tiêu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la
Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart