Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

Add your review

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

-0O0-

vũ THANH HÁNG

ĐA DẠNG HÓA KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHƯỢNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

HÀ NỘI – 2020

WJ .                      … w

TRƯỜNG DẠI HỌC KIMI TÉ QƯÓC DÂN

—oOo—

VŨ THANH HÁNG

ĐA DẠNG HÓA KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHƯỢNG

( III YÊN NGÀNH: Quán trị kinh doanh thương mại MÃSÓ: 8340121

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH DOANH THƯƠNG MẠT

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC : PGS. TS. DINH VĂN THÀNH

HÀ NỘI – 2020

Í4


ít


LỜI CAM ĐOAN

Tôi Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng đà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lòi thực hiện và không vi phạm yêu can về sự tiling thực trong học thuật.

Học viên

Vù Thanh Hằng

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “£><7 dạng hóa kinh doanh cùa Công (r TNỈỈII săn xuất và thương mại Đoàn Phượng”, Em đẵ nhận dược rắt nhiều sự giúp Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng đờ, tạo điều kiện cua tập the Ban Giám hiệu, Viện đào tạo Sau Dại học, Viện ’llnrơng mại vả Kinh tế Quốc tế, giảng viên, cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Dại học Kinh te Quốc dân.

Em xin bảy tó lòng biết ơn sâu sac tới PGS.TS. Đinh Vãn Thành. Bộ Công thương, thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chi bao cho hoàn thành Luận văn nảy.

Cam ơn thầy, cô giáo Viện TM Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng & KTQT đà trực liếp giang dạy cho em.

(’ám ơn bạn bẻ, dồng nghiệp và gia dinh dã dộng viên, khích lệ, tạo diều kiện giúp đờ em trong suốt quá trinh thực hiện và hoàn thành Luận văn này.

Trong quả trinh thực hiện, de tài chac chan không tránh khói nhũng thiêu sót nhai định. Rất mong nhận được nhừng thông tin đóng góp. cua Quý Thầy, Cô. đong nghiệp và bạn đọc đê an đe nghiên cứu Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng được hoàn thiện hơn.

I lọc viênVũ Thanh năng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG, HÌNH

TÓM TẤT LUẶN VĂN THẠC sĩ

PHẢN MỜDẦU

CHƯƠNG 1: MỌT SÓ LÝ LUẶN CHƯ YẺU VẺ DA DẠNG HÓA KINH DO ANH CƯA DOANH NGHIẸP

 • l.l. Tỉim quan trọng cùa da dạng hóa kinh doanh cùa các doanh nghiệp …4

 • 1.1.1  .Khái niệm da Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn

phượng dạng hóa kinh doanh

 • 1.2.1 lình thức và nội dung đa dạng hóa kinh doanh cúa các doanh nghiệpS

 • 1.2.3.   (‘ác tiêu chi phán ảnh da dạng hóa kinh doanh của các doanh nghiệp.. 16

1-3.Các nhân tố ảnh hướng đến đa dạng hóa kinh doanh trong doanh nghiệp Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng 18

nhân lố ben (rong

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG DA DẠNG HÓA KINH DOANH TẠI C ÔNG TY TNHH SẤN XUẤT VÀ THƯƠNG NLỊI DOÀN PHƯỢNG.. 28

diêm sản xuất kinh doanh cúa (‘ông ty INIIII sán xuất và thưong mại Doàn Phượng

 • 2.1.1 .Giới thiệu chung về Công ly TNHH san xuất và phương mại Doàn Phượng 2 8

 • 2.1.2. l o chức bộ máy của (’ông ty Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng I NIIII sản xuất vã thương mại

Đoản Phượng

 • 2.1.3 ………………………………………………………………………………………………….Đặc

diem hoạt dộng kinh doanh cúa (‘ông ty

 • 2.2.      Phân tích thực trạng đa dạng hóa kinh doanh của (‘ông ự TNHII sản

xuất và thương mại Doàn Phượng

 • 2.2.2

trạng đa dạng hóa thị trường của Công ty

 • 2.2.4 …………………………………………………………….

trạng da dạng Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng hóa kênh phân phoi của Công ty

 • 2.3.      Đánh giá chung về thực trạng công tác đa dạng hóa kinh doanh cúa

(‘ông ty TNIỈH sân xuất và thưong mại Đoàn Phượng

CHƯƠNG 3; PHƯƠNG HƯỞNG VÀ GIẢI PHẤP DẤY MẠNH DA

DẠNG HÓA KINH DOANH CỦA CÔNG TY TMII1 SẤN XUẤT VÀ

I HƯƠNG .MẠI ĐOÀN PHƯỢNG

 • 3.1.  DỊ nil hướng phát triền kinh Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng doanh của công ty iMill sán xuất và

thương mại Doàn Phượng trong thời gian tới

 • 3.2.  Giải pháp đầy mạnh hoạt động đa dạng hóa kinh doanh cúa (‘ông ty

*1’1X1 III sản xuất và thương mại Đoàn Pliưọiig

 • 3.2.1  Nghiên cứu thị trường đe xác định hướng đa dạng hoá kinh doanh. 54

 • 3.2.2  Lựa chọn phương hướng, chiến lược kinh Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng doanh đũng cho lừng

thời kỳ

 • 3.2.3.   Xây dựng và mờ rộng hệ thong kênh phân phoi và chinh sách bán hàng . 56

 • 3.2.5.   Dây mạnh hoại động nghiên cứu mẫu mà, cài lien công nghệ và

nâng cao chai lượng san phàm

3.2.7………………………………………………………………………………………………….(‘ủng cố

uy tín (’ông ty trên thị trường………………………………………………………………………………………..62 Đa

dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng

3.2.8. Xây dựng và thai chặt môi quan hệ lien kết trong kinh doanh

KÉTLUẶN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng
Đa dạng hoá kinh doanh của công ty tnhh sản xuất và thương mại đoàn phượng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart