đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THỢ KHOA KHOA học’ XẢ Hội VÀ NHAN vãn BỌ MÔN NGỮ VĂN

NGUYỀN THỊ BÍCH THIỆN

ĐẶC SẤC NGHỆ THUẬT VIẾT TRUYỆN NGẲN CỦA NGUYẺN TUÂN TRONG TẬP K4A 6 BÓNG MỘT THỜI

Luận văn tốt nghiệp đại học Ngành Ngừ Văn

Cán bộ hướng dẫn: ThS. đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời Hồ Thị Xuân Quỳnh

Cần_Thơ,_năm_2011

LỜI CẢM ƠN SOSes

Qua một thời gian tim hièu. nghiên cứu và làm việc một cách nghiêm túc, tôi đà hoàn thành luận văn cùa minh. Nhân đày, lỏi xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc vả chân thành den cô 1 lồ Thị Xuân Quỳnh, người dà tận tình trực tiếp hướng dần tôi. Đồng thời, tòi cùng xin chân thành cam ơn tất cá quý thầy cô và bạn bẽ trong đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời và ngoài Bộ mòn Ngừ Văn, khoa Khoa học xà hội & Nhân van. trường Dại học Cằn Thơ dà tạơ diều kiện thuận lợi, giúp dờ tôi trong quá trinh thực hiện luận vãn này.

Mặc dù có nhiều co gang, nhimg chắc han luận văn vàn còn không ít nhưng diều thiếu sót. Rất mong sự giúp dờ, dóng góp ý kiến cua quỷ thầy cờ cùng tất cã các bạn dè luận vãn dược hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời !

Sinh viên thực hiện

Nguyền Thị Bích Thiện

ĐÈ CƯƠNG

 • A. PHẢN MỜ DẤU

 • 1.  I .ý do chọn đè lài

 • 2.  Lịch sừ vân đê

 • 3.  Mục dich nghiên cihi

 • 4.  Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu

 • 5.  Phưoaig pháp nghiên cửu

 • B.  PHÀN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: QUAN NIỆM CƯA NGUYÊN TUÂN VÉ TRUYỆN NGÁN

 • 1.1 Quan điểm cùa Nguyền Tuần về vãn chương nghệ thuật

 • 1.1.1 Quan điếm cùa Nguyền Tuân về nghệ thuật

 • 1.1.2  Quan điếm của Nguyền Tuân về vãn chương

 • 1.1.3  đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời Quan diêm cúa Nguyền Tuân về tài hoa – nhân cách cúa người nghệ sì

 • 1.2 Quan niệm cua Nguyền Tuân về truyện ngắn

 • 1.2.1.  Giới thuyết về truyện ngắn

 • 1.2.2.  Quan niệm của Nguyen Tuân về hình thức và nội dung truyện ngan

 • 1.2.3.  Quan niệm của Nguyền Tuân về nhân vật trong truyện ngẩn

CHƯƠNG 2: NHƯNG BIEU HIẸN NGHẸ THUẬT THE HIỆN CẢI TÀI

CÙA NGUYỀN I I ÂN TRONG TẬP VANG HÓNG .MỌT TỈỈỜỈ

 • 2.1.  Cái tài cùa Nguyền Tuân trong việc khai thác dề tài

 • 2.1.1.   đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời Ve đẹp cùa âm thực truycn thòng

 • 2.1.1.1.  Uống trà

 • 2.1.1.2.  Uống rượu, thương hoa

 • 2.1.2.  Ve dẹp cua các trò choi nghệ thuật truyền thống

 • 2.1.2.1.  Chơi đèn kéo quân

 • 2.1.2.2.  Đánh bạc bang they

 • 2.1.2.3.   Choi chừ thtr pháp

 • 2.1.2.4.  Chơi cờ tướng

 • 2.2.  Cái tài cùa Nguyễn Tuân trong nghệ thuật dựng truyện

 • 2.2.1.  Dựng truyện với các chi tiết nhẹ nhàng. thanh cao

 • 2.2.2.  Dựng truyện với các chi tiêt rùng rợn. ma quái vả huyền ảo

  • 2.3.  Cái tài của Nguyễn Tuân trong tạo dựng chi tiết đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời nghệ thuật

   • 2.3.1.  Kliái niêm chi tiết nghệ thuật

   • 2.3.2.  Nhùng chi tiêt nghệ thuật thê hiện vé đẹp nhe nhàng. thanh cao

   • 2.3.3.  Những chi tiết nghệ thuật thê hiện vẻ đẹp rùng rợn. kỳ ão vã thân tiên

  • 2.4.  Cái tài của Nguyễn Tuân trong nghệ thuật kết cấu

   • 2.4.1.  Kliái niêm kết cấu

   • 2.4.2.  Kết cấu theo thời gian

   • 2.4.3.  Kết cấu theo tâm li nhân vật

  • 2.5.  Cái tài của Nguyễn Tuân trong nghệ thuật xây dựng nhàn vật

   • 2.5.1.  Kliái niêm nhân vật

   • 2.5.2.  Nhân vật tài hoa đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời . tài tứ

   • 2.5.3.  Nhân vật làng tử. giang hồ

c. PHẢN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

A. PHẢN MỜ ĐÀU

1. Lý đo chọn đề tài

Trong nen văn học Việt Nam hiện đại. có lè trong chúng ta không ai là không biết đèn Nguyền Tuân – một "bậc thầy về ngôn từ". Nói đến Nguyễn Tuân, người ta nghĩ ngay đến một sự nghiệp sáng tác vô cùng đồ sộ, rất mực tài hoa đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời vã độc đáo. Nhà văn đà để lại nhiều ấn tượng rất đẹp trong lòng đôc giá với biết bao tác phẩm hay như Vang bỏng một thời. Chiếc lư đồng mác cua. Chùa đàn. Sông đã… Nguyền Tuân còn là một nhà văn có cá tính đặc biệt, tư tường và phong cách nghệ thuật vò củng đặc sắc. Với một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, tác gia thực sự biết quỷ trọng nghề văn cúa minh, suốt cà cuộc đời ông đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời luôn đi tìm cái đẹp, cái thật và giàu ý thức giừ gìn nhân cách, thiên lương của người nghệ sì.

Tiếp cận, tim hiếu và nghiên cứu nhồng tác phẩm của Nguyền Tuân, chúng ta sè nhận thức được cái hay. cái đẹp và tư tưởng nghệ thuật đầy giá trị nhân văn mà tác giã đà gửi gắm trên những trang viết băng cả tàm huyết của một người nghệ sì. Trong nhùng tác phẩm cua Nguyền Tuân, ngôn từ luôn đạt đến độ đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời “uyên thám, cao vời và siêu tuyệt”. Đó là nhờ vào lòng say mẻ. sự tích lũy và sư tinh luyện tiêng Việt cua Nguyền Tuân. Chinh vì vậy. Nguyền Tuân mới có thê vận dụng ngôn lừ một cách thuần thục và đầy sáng tạo trong tác phẩm của minh. Ngoải ra. kin dôi theo quá trinh sáng tác cúa Nguyễn Tuần, chúng ta sè thay được một lối hành vãn mang nét riêng không lần vào ai được, tạo nên một phong cách đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời riêng vò cũng độc đáo. Cách xây dựng nhân vật cùa Nguyền Tuân cùng rất dặc sắc. Bên cạnh đỏ. chúng ta còn nhận thay trong tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn đậm đà bân sắc dàn tộc bời những nét văn hóa cò truyền được nhà vãn tái hiện Lại rất cụ thế và sinh động. Vì vậy, có thể khẳng định rằng Nguyền Tuân đà góp phần lãm cho kho tàng văn học dân tộc thêm phong phú bằng nhùng tác phâm vãn chương lay động lòng người đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời . Và tat cã những điều này được thê hiện rất rõ trong tập truyện ngắn Vang bóng một thời. Nguyễn Tuân rât thành còng trong thê túy bút. Tuy thê loại truyện ngăn không phái là sở trường của Nguyền Tuân nhưng với Vang bóng một thòi nhà văn đà chứng minh cho mọi người thấy sự sáng tạo nghệ thuật cùa minh đà vươn đến đinh cao. Mặt khác, trong quá trình hoc tập và nghiên cửu, Nguyền Tuân cùng với tập truyện ngan Vang bóng một thời đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời đà đem đen cho người viết nhiều điều lý thú, và đọng lại nhiều ẩn tượng sầu sắc trong lòng người viết. Chinh vì vậy. thật là thiếu sót nếu chúng ta không kháo sát vả nghiên cửu đề tài hẩp dần này “Đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngẩn cùa Nguyên Tuân trong tập Vang bóng một thời ”.

2. Lịch sữ vẩn đề

Với một khối lương tác phẩm đồ sộ, bằng một phong cách riêng độc đáo, văn chương Nguyền Tuân luôn lả đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời đề tải gày chú và hấp dẫn không chi đối với các nhà nghiên cứu mã còn vói cả người đọc. Từ xưa cho đen nay. có rất nhiều nhã nghiên cứu quan tâm đến các sáng tác của Nguyền Tuân, đặc biêt Lã Vang bóng một thời.

Thạch Lam đánh giá cao tài năng của Nguyễn Tuân trong tập truyện ngăn Vang bâng một thời qua bài viết Đọc “Vang bóng một thời ” (Trích báo Ngày Nay, số 212, ngày 15 – 6 đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời – 1940) “Trong cái vội vàng, cái cắn thà của nhùng tác phàm xuất bân gần đây, nhung sân phấm đà hạ thấp vởn chương xuống mực giã trị cùa một sự đua đòi. người ta lấy làm sung sướng khi thầy một nhà vãn kinh trọng và yêu mến cái đẹp. COI công việc sáng tạo là công việc quý báu và thiêng liêng. Nguyên Tuân lại còn một điểm khác đảng kính nừa. Ông yêu mền và than tiếc nhùng cái đà qua, và đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyên tuân trong tập vang bóng một thời cổ sức làm sống lại cả một thời xưa cù. một thời gần chúng ra quá. nhưng mà đời với chùng ta như đà xa lạ vi không ai gợi đến vẽ đẹp và nhùng cao quý riêng. Nguyền Tuân có lẽ là người đầu tiên làm việc ấy. Tập “Vang bóng một thời ’’ như tên gọi. chi là những vang bóng nhùng dấu vết cúa một thời tác già ghi lại trên trang giấy. Trong hơn mười truyện ngủn, ấy là cuộc đời cù cách không đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyên tuân trong tập vang bóng một thời đầy nam mươi nám. hiện ra nhùng công việc và hành vi mà rác giã rìm tòi phô diên hết cá cái ý nghĩa và cái nên thơ. Những nhân vật trong truyện đõ. với các quan niệm chúng ta ngày nay; là những người mà lúc nhó chúng ta đà được trong thấy hay bây gìờ đày’ trong một vài gia đình kín đáo vấn còn. ĐỜI sống ngày xưa, có nhùng suy nghĩ, nhừng công việc hay nhùng VUI chơi khác ngày nay, Nguyên Tuân đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyên tuân trong tập vang bóng một thời đà làm hoạt dộng dưới mắt người dọc cá cài dĩ vàng thắm màu đó, và đà tìm diên được nhùng đặc sắc và những triết lí cù kia [8; 267]

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng toán cao cấp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Land cover classification using satellite image an approach based on tim series composites and ensemble of supervised classifiers
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phương Pháp Nguyên Lý Cực Trị Gauss Đối Với Bài Toán Ổn Định Cục Bộ Của Hệ Dàn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời
đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart