Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

fff

Dạng 2: Bài tập về bình thông nhau

Kiến thức:

+ Công thức tinh áp suat chat lóng: p = dh

Phương pháp:

+ Viết công thức tinh áp suất tại 2 vị tri nam cùng trên một mặt phăng (thường tinh ờ vị tri đáy của một cột chat Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau lỏng )

+ Lập phương trinh: áp suất tại 2 vị tri cùng năm trên 1 mặt phăng bảng nhau

+ Ket hợp với đe bài giãi phương trinh, tim đáp án theo câu hoi của đề bài

Chú ý:

+ Nhánh chat lòng nào có chất lóng có trọng lượng riêng nhó hơn thi chiều cao cột chat lòng sỗ lớn hơn

Bài tập

Câu 1: Một cái binh thông nhau gồm hai ong hình trụ giong nhau gép lien đáy. Người ta Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau dô vào một it nước, sau đó bo vào trong nó một quà cầu bảng gồ có khối lượng 20g thi thay mực nước dâng cao 2mm. Tinh tiết diện ngang cùa ống cùa bình thông nhau?

=>Trả lời:


Khi nhúng quã càu vào trong binh thi quả cầu chịu tác dụng

Cúa 2 lực là :

+ Trọng lượng cùa quà cau p = 10m (N)

+ Lực đây Ác – Si – mét Fa = d.v Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau

Mà V = s.2h( h là độ cao mực nước dàng lên trong mồi ong .Nên Fa = s.2h.d

Do quả cau bang gồ nhúng vào trong nước nên vật sè nôi lên mặt chất lóng nên ta có

77. p 0.2

Fa – p hay p – s.2h.d=> s – 2hd – 2.0,002.10000 “                     )

Vậy bình có tiết diện là 0,05 (m Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau *) = 50(cm2)

Câu 2:Một bình thông nhau hĩnh chừ Ư chứa một chất lỏng có trọng lượng riêng dụ.

 • a.  Người ta đô vào nhánh trái một chat lòng khác có trọng lượng d > do với chiều cao h. Tim độ chênh lệch giừa hai mực chất lỏng trong hai nhánh (các chất lòng không hòa lần vào nhau)

 • b.  Đê mực chat long trong hai nhánh bảng nhau, người ta dò vào nhánh phái một chat long khác có trọng lượng Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau riêng d’. Tim độ cao cúa cột chắt lóng này. Giãi tất cà các trường hợp và rút ra kết luận.

=>Tra lời:

a. Áp suất tại hai diêm A và B băng nhau do ớ cùng độ cao:

Pa = Po + d.h

pB = pl) + do.hj


(với po là áp suất khí quyên)

Po + d.h = P() + dộ.hi

Hay d.h = do.h;

Gọi hl là độ chênh lệch giữa hai mực chất lỏng trong nhánh, ta có: 111 Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau +11 = 112.

Thay xào phương trinh ta được: d.h = do .(11: + 11) = dộ.111 + dộ.h d-d,.

=»h>=- d» .11

b. – Trường hợp d’ < do.

Do Pa = Pb nên d.h + dộ.ho = d’ . 11’

Mặt khác: 11 + ho = h’ ==> ho = 11′ -11

Thay xảo ta được: d. Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau h + do.(h’ – h) = d’.h

d-do

Từ dó: h’= dZ-d°.h

Do d > do và d’ > do nên 11′ < 0, bài toán không cho kết qua nên d’ phai lớn hơn do. khi d-do đó 11’ = d/"d°.h

– Trường hợp d’ > d:

Tương tự ta có: d.h = d’.h’ + dũ-ho

Mặt khác Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau h = h’ + ho => ho = h – h’

Thay xào ta được: d.h = d’.h’ + do.(11 – 11′)

d-do

=>h’ = d‘-do.h>0

Ket luận: Neu d’ < do: bài toán không cho kết quã

d-do

Nếu do < d’ < d hoặc d’ > d: h’ = d,-d°.h

Đặc biệt nếu d’ = d, lúc đó 11′ Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau =11

Can lưu ý răng po không ánh hưởng đen kết quá bài toán và đê dơn gian có thê không can tinh thêm đại lượng này.

Câu 3: Trong một ong chữ Ư có chứa thủy ngàn. Người ta đò một cột nước cao hi = 0,8m x ào nhánh phái, đô một cột dầu cao 112 = 0.4m x ào nhánh trái. Tính độ chênh lệch mức thủy ngân ờ hai nhánh, cho trọng lượng riêng của nước, dầu Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau và thủy ngân lần lượt là di = lOOOON/m3, d2 = 8000N/H13 va dí = 136000N/m

==> Tra lời:

Gọi độ chênh lệc mức thủy ngân ở hai nhánh là 11.

Ta có: Pa = di.ht

pB = d3.h + d:.li2

do Pa = P3 nên dl.hi = dí.h + d2.l1 => do.11 = di.hi – d2.1i2

<=> h = Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau d

Thay số x ới d] = 10000N. ni3; d: = 8000N/m3; dí = 136000N/m3; 11] = 0,8m và 112 = 0.4111 10000X1.8— 8000.0,4

Ta có: 11 =


136000


-0.035111


Câu 4: Ba ống giống nhau và thông đáy chứa nước chưa đầy. Đô vào bên nhánh trái một cột dầu cao hi = 20cm và đô vào ong bên phải Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau một cột dầu cao h; = 25cm. Hoi mực nước ờ ong giừa sè dâng lên bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng của nước là di = 10000N/m3, cúa dâu là dj = 8000N/m3. ==> Tra lời:

Ta có hình vè:Từ hình vẽ ta có PA = hi.di + Hị . d;

pB = hi.di + H;.dj

Pc = h3.d1

Do pA = pc nên hi.di + Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau Hbdj = hj.di => h] = 113 – Hi.dl

dạ

Vi pB = pc nên 112-d] + Hi.dĩ = hj.di ==> 11; = 113 – H:.dl

Ta có Vnuõc không đòi nên 111 + h: +113 = 3h (3) d2d2

Thay vào (3) ta có: 113 – H|.d» +113 – H;. dl + 113 = 311

dạ

<=> 3113 – Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau 311 = (Hi + H:).

dạ

Nước ờ ống giữa sẽ dàng lèn 3113 – 311 = (Hl + H;). dl

Thay số với H] = 20cm = 0,2m, H: = 25cm = 0,25111, di = 10000 N/m3 và d: = 8000 N/m1 ta có: 8000

113 – 11 =(0,2 + 0,25) 3.10000 = 0.12111 = 12cm

Câu 5: Một Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau binh thòng nhau có chửa nước. Hai nhánh cùa bình có cùng kích thước. Đô vào một nhánh cúa bình lượng dầu có chiêu cao là 18 cm. Biet trọng lượng riêng cua dầu là 8000 N/1113, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tinh độ chênh lệch mực chat lóng trong hai nhánh cùa binh ?

=> Trả lời:

+ Gọi h là độ cao chênh lệch cúa mực chất lõng ớ nhánh cua binh

Tóm tãt


Đồi

IS cm = O,1S mHình vè


+ Gọi Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nam ờ hai

nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lóng gây ra là bang nhau:

Pa = Pb

<=>dd . 0,18 = dn. (0,18 – 11)

<=>8000.0,18 = 10000. (0,18 – 11)

<=> 1440= 1800- 10000.11

<=>10000.11 = Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau 360

<=> 11 = 0,036 (111) = 3,6 ( cm)

Vậy : Độ cao chênh lệch cua mực chat long ớ hai nhánh là : 3,6 cm.

Câu 6: Một binh thòng nhau hình chừ ư tiết diện đều s = 6 cm* chứa nước có trọng lượng riêng do

= 10000 N/nr đến nửa chiêu cao của mỗi nhánh.

 • a. Người ta đỗ vào nhánh trái một lượng dầu có trọng lượng riêng d = 8000 Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau N/m5 sao cho độ chênh lệch giừa hai mực chat long trong hai nhánh chênh lệch nhau một đoạn 10 cm.Tim khối lượng dầu đà rót vào?

=>Tra lời:

Do do > d nên mực chat long ớ nhánh trái cao hơn nhánh phai

PA = Pú+ d.hi

pB = po + do.hj

Áp suất tại diêm A vả diêm B bằng nhau nên:

Pa = PB~ d.hi =do.h2( Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau l)

Mặt khác theo đe bài ra ta có:

hl – h;= Ah] (2)

Từ(l)và (2): dọ 10000

hi = d0-d Áh= 10000 -8000 . 10 = 50(cm)

Với m là lượng dầu dà rót vào, ta có lO.m = d.v = d. s.hi d.hj.s 8000.0,0006.0,5

==> m = Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau 10 =   10      = 0,24kg

 • b. Nêu rót thêm vảo nhánh trái một chắt lỏng có trọng lượng riêng di với chiêu cao 5cm thi mực chat lóng trong nhánh trái ngang bang miệng ống . Tim chiều dài mồi nhánh chừ u và trọng lượng riêng d]. Biết mực chat lõng ớ nhánh phai bàng với mặt phân cách giừa dầu và chất lóng mới đò vào?

=> Trã lời:

Gọi 1 là chiều cao mồi nhánh chữ Ư . Do ban dầu mồi nhánh Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau chứa nước có chiều cao bang sau khi đô thêm chat lóng thì mực nước ở nhánh phải ngang bang mật phàn cách giừa dầu và chất lóng mới đó vào nghĩa là cách miệng ống một đoạn 112, như vậy nếu bò qua thê tích nước ờ ong năm ngang thi phan nước ớ nhánh bên trái côn là h>

Ta có: H1 + 2A112. = 1 => 1 = 50 +2.5 =60 cm

Áp suất tại A : Pa = d. Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau ht + d] A112 + Po

Áp suất tại B : Pb = Po + dộ.ht

(d0-d).ht (1OOOO-8000).50

Vì Pa= Pb nên ta có di = ủh2 =                  5       = 20000 ( N/ m’)

Câu 7: Ba ong giống nhau và thông đáy, chưa đay. Đỏ vào cột bên trái một cột dầu cao H; = 20cm và đô vào ống bên phải một cốt dầu cao lOcm. Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau Hỏi mực chat lỏng ở ong giừa sẽ dâng cao lên bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng cùa nước và dầu là: di= 10000 N/nr’ ; d;=8000 N/m3.

==> Tra lời:

Sau khi đỏ dầu vảo nhánh trái và nhánh phai, mực nước trong ba nhánh lần lượt cách đáy là : hi, hj, hj Áp suất tại ba diêm A. B, c bàng nhau nên ta có:

PA= pc Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau ==>H]d2 = hid] (1)

PB = Pc =>Hid2 +h;di =hidt (2)

Mặt khác, thê tích nước không dôi nên ta có: hi+ h;- 113 = 311 (3)

X

Từ (1) (2) (3): Ah = 113 – 11 = 3d‘ (Hí + H2) = 8cm

Câu 8: Hai nhánh của một bình thông nhau chửa chat lỏng có tiết diện s. Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau Trên một nhánh có một pitton có khối lượng không đáng kê. Người ta đặt một qua cân có trọng lượng p lèn trên pitton ( Gia sư không làm chat long tràn ra ngoài). Tính độ chênh lệch mực chat lóng giừa hai nhánh khi hệ đạt tới trạng thái cân bang cơ học?

=>Tra lời:

Khối lượng riêng cua chat lóng là D

Gọi 11] là chiêu cao cột chat lỏng ỡ nhánh không có pitton. 112 là chiêu cao cột chat lỏng Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau ở nhánh có pitton. Dễ thay 11] > 112.

Áp suất tác dụng lên 1 diêm trong chat long ơ đáy chung 2 nhánh gom

Áp suất gây ra do nhánh không có pitton: Pl = lODhi

P

Áp suất gây ra do nhánh có pitton: p2 = 10D112 + 5

p

Khi chất lóng cân bằng thi p] = p2 nèn 10D11] = 10D11; + s

Độ chênh lệch mực chất lóng giừa hai nhánh là: h| Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau – 112 = 10DS

Câu 9: Chiều cao tinh từ đáy tới miệng một cái ống nhô là 140cm

 • a. Người ta đô thúy ngân vào ong sao cho mặt thúy ngân cách miệng ống 25cm, tính áp suất do thúy ngân tác dụng lên đáy ống và lên diêm A cách miệng ong 100cm.

 • b. Đê tạo ra một áp suất ớ đáy ong như câu a, có thê đô nước vào ong được không ? Đô đen mức nào?

Cho biết trọng lượng riêng của thủy Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau ngân là 136000N/m của nước là 10000N/m’

=>Tra lời:

 • a.  Độ sâu của đáy ống so với mặt thoáng cùa thủy ngân là

hj = 11 – hl = 140 -25 = 115 (cm) = 1,15(111)

Vậy áp suất cua thúy ngân tác dụng lên đáy ong là

Pd = 115-d – 1,15 .136000= 1564OO(N/1112)

Độ sâu của diêm A so Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau với mặt thoáng của thủy ngân là

116 = 115 – ( h – hí) = 115 – 140 + 100 = 75 (cm) = 0,75(m)

Vậy áp suất của thúy ngân tác dụng lên diêm A là

Pa = h6.d = 0,75 . 136000 = 102000(N/nr)

 • b. Khi thay thúy ngân bằng nước, muon có áp suất đáy bằng áp suất được tính như câu a thi độ cao cột nước 114 phai Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau thỏa màn

Pd 15640C

Pd = dn.114 => 114 = d“ = 10000 =15,64(111)

Vi 114 > 11 ( 15,64 >1,4 ) nên không thè thực hiện được yêu cầu đề bài nêu ra.

Câu 10: Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và thúy ngân cùng khối lượng. Độ cao tông cộng cùa chat long trong cốc là H = 150cm. Tinh áp suất cúa các chat lóng lên Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau đáy cốc, biết KLR cúa nước là D1 = lg/cm3 và của thúy ngân là D: = 13,6g/cm3 =>Trâ lời:

Gọi 111 là độ cao cột nước: 11; là độ cao cột thủy ngân s là diện tích đáy binh

Tac0H = hi+k (1)

Khỏi lượng của nước là: 111] = V1.D1 mà Vi = 111.s Nên nil = 111.S.D]

Khỏi lượng của thủy Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau ngân là : 111; = V2.D2 mà v2 = 112.s Nên 1112 = I12.S.D2

Do 2 vật có khối lượng bằng nhau nên ta có : h].S.Di= h;.S.D:(2)

Áp suất của thủy ngân và của nước lên đáy binh là

P1+P2 10m’1+10m2 10Sh1D1 _+_10Sh2D2 IQSih.Dx+hoDA

p= s s                              s                  s = 10(h;.D- Dạng 2 Bài tập về bình thông

nhau h;.D>)

(3)

Từ(2) hi.S.Di= I12.S.D2 « h].D]= I12.D2 <=>            =

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ viteq việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hoạt động kinh doanh tại khách sạn mường thanh grand quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tve tb lich su tu tuong va trie chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau
Dạng 2 Bài tập về bình thông nhau
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart