Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

fff

LÓI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu được trực tiếp diều tra, nghiên cửu và kết luận nghiên cứu trình bảy trong khóa luận chưa từng được còng bo ơ các nghiên cứu khác. Các tài liệu trích dẫn trong khóa luận có độ chinh xác cao.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu cua minh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Sinh viên thực hiện.

Phùng Thị Hương Liên

LÒI CẤM ƠN

Trong suốt quá trinh Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội học tập và hoàn thảnh khóa luận tốt nghiệp này, tòi đã nhận được sự hướng dần. giúp đờ quý báu của các thay cò, các anh chị, và các bạn. Với lòng kinh trọng và biết om sâu sác tòi xin bày tò lòng càm ơn chân thành tới:

Trước het tôi xin gửi lời câm ơn chân thành và sâu sac tới các thay cô khoa Mỏi trường – Học Viện Nóng Nghiệp Việt Nam. nhừng người đà giáng dạy và trang bị cho tòi Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội một nen táng kiên thức vừng chắc đê tòi có thê hoàn thành bài khóa luận này.

Tôi xin chân thành câm ơn tập thê cán bộ xà Phú Đông, huyện Ba Vi, thành pho Hã Nội đà tạo điêu kiện cho tòi trong quá trinh thực tập.

Đặc biệt tòi xin gừi lời cam ơn sâu sắc den thay giáo Hoàng Thái Đại – Trường khoa Mòi trưởng – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. người thầy kinh men đà hết lòng giúp dở vả tạo điều Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Cuối cùng tỏi xin chân thành cám ơn bo mẹ. anh chị em và toàn thê gia đinh đà luôn ờ bèn cạnh động viên và giúp đờ tòi trong học tập, làm việc và hoàn thành tốt khóa luận tot nghiệp.

Trong quá trinh làm khóa luận dù đà có gang và nỗ lực tuy nhiên còn nhiều thiếu sót. Tôi rat mong nhận được sự đóng góp của quỷ thay Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội cô trong hội đong phán biện và các bạn dê bài khóa luận dạt chat lượng cao hon.

Tôi xin chân thành câm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Sinh viên thực hiện.

Phùng Thị Hương Liên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

Phùng Thị Hương Liên

MỰC LỤC

OANH MỤC CHỮ VIẾT TẲT

DANH MUC BÀNG

DANH MUC HÌNHvii Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Phân 1:ĐĂT VẤN ĐÈ

Đánh giá đươc ánh hướng cúa các trang trai chăn nuôi lơn trẻn đĩa bàn xã Phú Đông, huyên Ba vì, thánh phố Hã Nội

Phàn 2: TỐNG QUAN CÁC VẤN ĐÊ NGHIÊN cứu

  • 2.1.  Tống quan vè tinh hình chăn nuôi trẽn thế giới vá Việt Nam3 Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

2.2.1 Chấtthầi rần

  • 2.3.3.  õ nhiềm môi trường đất Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội 17

2.4. Các giài pháp báo vẻ môi trường đỏi với các trang trai chán nuôi lơn

Phân 3: ĐÓI TƯƠNG, PHẠM VI, NỖI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Phàn 4: KÊT QUẢ NGHIÊN cứu

  • 4.1.   Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông,

Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội Điều kiện tự nhiên và KT-XH tại xã Phú Đông

  • 4.2.    Tình hình hoạt động cùa các trang trại chẫn nuôi lợn tại đìa bàn xà Phú Đóng, huyện Ba vì,

thành phố Hà Nôi

  • 4.2.2.  Tinh hình xữ lý chất thái cúa các trang trai42 Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

  • 4.3.  Ảnh hưởng cùa các trang trai chăn nuôi lợn đến chất lương nguồn nước măt tai khu vưc trang

trại trên địa bàn xã Phú Đòng

  • 4.3.1.  Hiện trạng chất lượng nước mặt tại khu vực trang trại chẳn nuôi lợn trên địa bân xã Phú

Đông

  • 4.4.  Đè xuất môt số giái pháp cãi thiên chất lương nước măt tai xã Phú Đông, huyên Ba vì, thành

phố Hà NỘI

  • 4.4.1.  Giải pháp trước mắt Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước

tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Phàn 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỄU THAM KHẢO.

DANH MỤC CHỮ MET TẢT

<<<123>>>

STT

KÝ HIẸI

CÁC CHỮ MÉT TẤT

1

BNN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Đánh

2

BOD

giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn Nhu cầu oxy sinh hóa

3

BTNMT

Bộ Tài Nguyên & Môi trường

4

c

Chuông

5

COD

Nhu cầu oxy hóa học

6

DO

Hàm lượng oxy hòa tan trong nước

7

NPK

Nito-photpho-kali

8

ƯBND

Uy ban nhân dân

9

FAO

Tô chức Nông lương Thế giới

10

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

11

Sờ NN& PTNT

Sớ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12

ss

Đá~h ™á ả.,1, h„^„ ~ủ„ „á~ +—- ^^.hă..

Chắt rắn lơ lừng

13

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

14

TTCN

Tiêu thù công nghiệp

15

Vườn – Ao – Chuồng

VAC

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Chất lượng cung ứng dịch vụ công phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Vùng Đồng bằng sông Hồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Charlie bone va lau dai guong ( 2010
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân lập vi khuẩn nội sinh trong cây sả (cymbopogone citratus (dc.) stapf) trồng tại tỉnh kiên giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart