Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

fff

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

fff

HỌC VIỆN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐẺ TÀI:

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỬA SẢN XUÁT BÁNH TẺ PHÚ NHI ĐÉN ( HẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI PHÚ THỊNH

SƠN TÂY – HÀ NỘI

<<<123>>>

Người thực hiện

: NGƯYÈN PHƯƠNG ANH

Lớp

: MTA

Khóa

: 56

Chuyên ngành

Giáo viên hướng dẫn

: MÔI TRƯỜNG

: ThS. CAO TRƯỜNG SƠN

HỌC VIỆN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐẺ TÀI:

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỬA SẢN XUÁT BÁNH TẺ PHÚ NHI ĐÉN ( HẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI PHÚ THỊNH Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội SƠN TÂY – HÀ NỘI

Nguôi thực hiện

Lớp

<<<123>>>

Khóa

: NGƯYÈN PHƯƠNG ANH

Chuyên ngành

Giáo viên hướng dẫn

: MTA

: 56

Địa diêm thực tập

: MÔI TRƯỜNG

: ThS. CAO TRƯỜNG SƠN

: UBND PHƯỜNG PHÚ THỊNH, SƠN TÂY, HÀ NỘI

Hà Nội-2015

LÒI CẢM ƠN

Đè hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của ban thân, tòi đà nhận được nhiều sự giúp đờ tận tinh của các tập thê, cá nhân trong và ngoài trường.

Lời đau tiên, tôi Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội xin gửi lời câm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Mòi trường, Bộ môn Quan lý mòi trường; cám ơn các thầy giáo, cô giáo đà truyền đạt cho tỏi nhùng kiến thức và nhừng kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu trên giàng đường đại học ira qua

Đặc biệt, tòi xin gưi lời câm ơn sâu sắc nhát tới thầy giáo ThS. Cao Trường Sơn là người đà dành nhiêu thời Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội gian, tạo điều kiện thuận lợi, tận tinh hướng dần tôi trong suốt quá trinh thực hiện đe tài.

Tôi xin chân thành câm ơn ƯBND phường Phú Thịnh và các hộ sân xuất bánh té làng nghe Phú Nhi trên địa bàn phường Phú Thịnh đà giúp đờ tôi thực hiện đề tài này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời câm ơn tới tập thê lớp MTA – K56, gia đình và bạn bè đà luôn giúp đờ, chia sè, động viên và khích Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội lệ tòi trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do diều kiện về thời gian, tài chính và trinh độ nghiên cứu của ban thân còn nhiều hạn chế nên khi thực hiện đề tài khó tránh khói nhùng thiểu sót. Vì vậy, tôi rat mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiên cùa các thầy cò giáo và các bạn đè Khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

.

Tôi xin cam đoan nhùng ket quá trong báo cáo này là tiling thực.

Tòi xin chân thành cam ơn!

Hà Nội. ngày … tháng… nủnì 2012

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phương Anh

MỤC LỤC


Hiện nay có rat nhiều nghiên cứu về làng và làng nghề. Khái niệm Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội làng nghe rat

đa dạng và thay đôi theo thời gian. Theo quy định mới nhắt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư 116/2006 TT-BNN ngày 18/12/2006) về làng nghề thi:…….4

  • – Làng nghe: Là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn. ắp. bàn. làng, buôn, phum, sóc hoặc các diêm dàn cư tương tự trên địa bàn một xà, thị tran, có các hoạt Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây

  • – Hà Nội động ngành nghe nòng thôn, sàn xuất ra một hoặc nhiều loại sàn phàm khác

nhau

  • – Nghe truyền thong: Là nghe được hình thành rat lâu đời, tạo ra nhùng sân

phâm độc đáo. có tính riêng biệt, dược lưu truyền và phát triển đen ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, that truyền

  • –  Làng nghe truyền thống: Là làng nghe có truyền thống được hĩnh thành từ lâu

đời

Tiêu chi công nhận Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội làng nghe

Theo Báo Cáo Môi Trường Quốc Gia năm 2008, làng nghe được công nhận phải đạt 3 tiêu chi sau:

  • –  Có toi thiêu 30% tòng so hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngàng nghe

nông thôn

  • –  Hoạt động san xuất kinh doanh ôn định toi thiêu 2 năm đến thời diêm đề nghị

công nhận

5

PHỤ LỤC

11

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phát triển phương pháp phân cụm bám giám sát mờ an toàn ứng dụng cho bài toán quản lý cảng biển
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
39.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội
Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất bánh tẻ Phú Nhi đến chất lượng nước mặt tại Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart