Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

Add your review

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

NGUYÊN THỊ THÀNH AN

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN THỤC HIỆN Tự CHỦ TÀI CHÍNH

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỸ ĐỨC

CHUYÊN NGÀNH: KÉ HOẠCH PHÁT TRIẼN MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐẠNG THỊ LỆ XI ÂN

HÀ NỘI, nã Ill 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tòi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung (hực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân răng nghiên cửu này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ỉ Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức 8

Tác già luân văn

Nguyễn Thị Thành An

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BÀNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÓM TÁT LUẬN VÀN THẠC

GIỚI THIỆU CHUNG VÈ NGHIÊN cứu

  • 2.3.   Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ

đức Tông quan các tài liệu về tự chủ tài chinh bệnh            viện

2 4. Tồng quan các tài liệu về điều kiện thực hiện tư chú tài chinh bệnh viên. .. 4

2.5. Khoang trống nghiên cứu cùa đề tài

6.1 .về mặt phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ THUYÉT VẺ Tự CHÌ TÀI CHÍNH VÀ ĐIỀU KIỆN

THựC HIỆN Tự CHỦ TÀI CHÍNH ĐÓI VỚI BỆNH VIỆN TUY ÊN HUYỆN…. 10

  • 1.1.3.  Tài chinh trong bệnh viện tuyến huyện

  • 1.1.4.  Vai trò cùa tài Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức chính đoi với các bệnh viên nói chung vả bệnh viện tuyến

huyện nói riêng

1.2.2

sờ lý thuyết về tự chù tài chính bệnh viên

  • 1.3.3.  Điều kiện về Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa

khoa huyện mỹ đức phía quăn lý Nhà nước

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG VẺ CÁC ĐIẺU KIỆN CHO Tự CHÌ TÀI CHÍNH Ờ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

2.1.1 .Lịch sử hình thành và phát triền cùa bệnh viện Mỳ Đức

  • 2.2.  Thực trạng tự chủ tài chính cùa bệnh viện đa khoa Mỹ Đức Đánh giá các điều

kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức

  • 2.3.  Thực trạng điểu kiện thực hiện tự chù tài chính tại bệnh viện đa khoa

huyện Mỹ Đức

  • 2.4. Kết luận về điều kiện thực hiện tự chù tài chinh………………………………………

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức 62 CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP HOÀN THIỆN CẤC ĐIÊU KIÊN THựC HIỆN cơ CHÉ Tự

CHÌ TÀI CHÍNH TẠI BÊNH VIỆN MỸ ĐỨC

  • 3.2.  Đề xuất giai pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện tự chu tài chính

cho bệnh viện Mỹ Đức

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC Từ VIÉT TẤT

<<<123>>>

BHYT

Bão hiếm V tế

BVCL

Bệnh viện còng lập

BVTH

Bệnh viện tuyên huyện

DVYT

Dịch vụ y tế

HSPI

Viện chiến lược và chính sách y tế

JAHR

Báo cáo chung tống quan ngành y tế

NSNN

Ngân sách nhà nước

ƯBND

Ưỷ Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức ban nhân

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bàng 1.1. Nội dung tự chú bệnh viện

Bang 1.2. Tóm tắt bô tiêu chi đánh giá chất lượng bệnh viên Việt Nam

Bàng 1.3. Điều kiện thực hiện TCTC cho bệnh viện tuyến huyện

Bâng 2.1. Chức năng nhiêm vụ cúa bênh viện Mỳ Đức

Bàng 2.2. Cơ cấu và nguồn thu bệnh viện Mỳ Đửc Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức giai đoạn 2013-2017

Báng 2.3. Các khoản chi và cơ cấu chi cúa bênh viện Mỳ Đức 2013-2017

Bâng 2.4. Dư kinh phí hãng năm giai đoạn 2013 – 2017

Báng 2.5. Đánh giá cơ sớ vật chat theo Tiêu chuân quòc gia TCVN 9213:2012

Bàng 2.6. Đánh giá chất lượng dịch vụ y tế bệnh viện Mỳ Đức

Bâng 2. Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức 7. Chat lượng quàn lý bệnh viện Mỳ Đức

Bâng 2.8. Trinh độ chuyên môn của nhân lực BVMĐ

Báng 2.9. Đánh giá 4 nhóm kỳ năng cùa bác sĩ BVMĐ

Bâng 2.10. Cơ cấu chuyên môn bệnh viện Mỳ Đức

Báng 2.11 Ty lệ đàm bao chi thường xuyên từ nguồn ngoài NSNN so với tống chi thường xuyên của bệnh viện giai đoạn 2013-2017

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức Báng 2.12. So lượt khám trung binh hang năm giai đoạn 2011-2015

Bàng 2.13. Danh mục nghiên cửu khoa học tại bệnh viện giai đoạn 2016-2018

Báng 2.14. Đánh giá nhu cau y tê cùa người dân huyện Mỳ Đức với bênh viện

Bàng 2.15. Lý do lựa chọn dịch vụ y tế của bệnh viện Mỳ Đức

Bang 2.16. Đánh giá các điều Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức kiên thực hiên TCTC tại bênh Viện Mỳ Đức

Bàng 2.17. Mức tự đâm bão chi thường xuyên bệnh viện Mỳ Dức giai đoạn 2013-2017.. 65

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức
Đánh giá các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart