Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn

fff

TRƯƠNG ĐẠI HỌC CAN THƠ

NHẠN XÉT CVA QVY THÀY CÔ

C3—S0


Đề Tài;

ĐÁNH GIÁ CÁN Bộ, CÒNG CHỨC

—F        *    *


tÊánhgiá cán bộ, công chức

Giáo viên hướng dẫn:     Sinh viên thực hiện:

rh.s. Vỗ Duy Nam       Dỗ Thị út

lý luận và thực


MSSV: 5055011

Luật Hành Chinh – K31

MỤC LỤC

ca-50

Trang

Phần mờ đàu

 • 4.  Phuong pháp nghiên cứu-2

Chương 1: Những Ctf sờ lý luận về cán bộ Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn , công chức và đánh giá cán hộ, công chức

ái niêm cán bô. còng chúc

111……………………………………………………………………………..Khái mèm cán bò

…………              …………..

 • 1.1.2……………………………………………………………………………Khái niêm cõng

chức

12

lươc sư phát ưiên cán bô. còng chức qua các thời kỳ- lích sừ

 • 1.2.1 ……………………………………………………..Giai đoan tù năm 1945 đên

………………………………………………………………………………………………………….. 6

 • 1.2.2 ……………………………………………….Giai đoan (ừ năm 1959 đen nam 1985

nám Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn 1959

……………………………………………………………………………………………………. —–8

 • 1.2.3  ……………………………………………………………..Giai đoan tir năm 1992 đến nay

……………………………………………………………………………………………….9

 • 1.3      .. ………………………………………………………………………………………. _K

hái niêm đánh giá cán bò, cõng chức……………………………………………………… 11

 • 1.4  ……………………………………………………………….Tiêu chuãn cán bô. cóng chức

……………………………………………….■■■■■■■ ……………………….

………………………………………………………■■■■•■■ .. II

 • 14.1  ………………….Muc đích cùa vice ban hành tiêu chuằn cân bộ, cõng chức

………………………………………………………………………………………….■ ■■., . „12

 • 1.4.2………………………………………………………………………………..Tiêu

……………..chuãn Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn chung

_________________________________  T  ________T_

14 3………………………….Tiêu  chuẩn về phàm chầt chinh ui. dao đúc cách mang

……………………………………………………’ .’

òuấnguyài tăc xày dung ũèv chvần cán bò. cõng chức.aa

______.■■■■,■14

 • 1.5.1  ……………………………………………………… 7……..NgiiyàuáíLÁaiLĩiíic

………… ……………………………………………………………………"..;……..

 • 1.5.2  ……………………………………………………….Nguyen tác xuất phát thực tiên

K

 • 1.6  

n loai cán bỏ. cóng chức

 • 1.7  ……………………………………………….Ouỵẽn vã Đánh giá cán bô, công chức lý

luận và thực tiễn nghĩa vu cũa cán bõ. công chức

u

venlơi của cán bô. công chúc

g

lùa vu cua cáu bô, cõng chức

Chương 2: thực trang vê công tác dánh giá cán bô, công chúc hàng năm

 • 2.1………………………..Tu  nrỡng của Hô ("hi Minh dánh QĨá cán bõ. cõng chúc

 • 2.2  ……………Nòi dung cùa công lác đánh giá cán bỏ. công Đánh giá cán bô,

công chức lý luận và thực tiễn chức hang năm

…………………………………………………………………………………………………….24

c đích đánh giá cán bô. cóng chửc…—-…-21

tì cỉr dánlì giá cán bờ. công chúc

 • 2.2.3  

oing pháp đánh giã cân bô. công chức

 • 2.2.4

dung đánh giá cán bô. công chức

chức

 • 2.2.6 ……………………………………………………………………………..  Ng

uy.ỳn.iăc y. Đánh giá cán bô, công chức lý luận và thực tiễn à.qvy lĩinlì đánh giá ván bô,.còng..chức hòng 11011] ____________ . . 28

 • 2.2.7 …………………………..    Pliã

n loai cán bô. cóng chúc sau dánh giá

w tiền còng tác đánh giá cân bô, công chức háng năm

 • 2.3.1.     Những thành tint đạt dược của cóng tác đánh giã cán bô. cõng chúc

trong

thời gian qua

2.3.2..   .. Đánh giá cán bô, công chức lý luận và thực tiễn ……………….

t sổ han che trong dánh giá cán bõ. công chúc hiên nay

Chương 3: Phương hướng và giai pháp nhảm nâng cao chất lượng và hiệu quà cồng íác đành giã cán bô. công chức háng nám

 • 3.1………………………………………….Dõi mới công lác cán bõ trong thời ký hôi nháp

………………………………………………………………………………………………………….38

 • 3.2.        Nâng cao nhận thức cua cân bộ, công chức vồ công tác đánh giá cáu bộ,

công chúc

Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn

 • 3.2.1.      VC trách nhiệm của cán bộ. còng chúc trong công tác dánh giá cán bộ,

cõng chức

 • 3.2.2.      lang cưởng hoại động tự phê binh và phe binh trong đánh giá cán bộ.

còng chúc

3.2.3 …………………………………………………………………………………………………..

Kết hop luân chuyên call bõ VỚI đánh giá cán bô

 • 3.3. Hoàn thiện hệ thòng pháp luật và táng cường sự giâm sát của nhàn dân

trong cộng tãc đánh giá cán bô. cõng chức

 • 3.4.   Học tập và lâin Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn theo tắm gironig đạo đửc Hồ Chí Minh trong cóng tác

đánh giá cán bộ. công chức

Phần kết luận

Tài liệu tham kháo

Phu luc

 • 1. Lý do chọn đề tài

Công (ác cán bộ bao gồm nhiều khâu, nhiều việc từ tim hiểu, tuyền chọn cán bộ đến đào tạo. bồi dường. sứ dụng, điều động, đề bạt cán bộ. khen thường. ký luật cán bộ… các khâu cóng Việc đó hên kết Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn VỚI nhau, tác động qua lại lấn nhau nham xây dựng đội ngũ cán bộ có so lượng đủ vã chat lượng cao. đáp ứng đtrợc nhiệm vụ cách mọng. Trong các khâu dó thi việc tìm hiếu, nhậu xét. đánh giá đúng cán bộ là khâu quan tiọng đầu tiên có ánh hường quyết đinh đến hiệu qua và chất lượng cùa các khâu công việc tiếp theo Thực tiễn cho thấy mỗi lần xem xét lại nhàn tài. một mật thi tim thấy những nhân tài mới Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn , một mặt thi chúng ta tìm thay những người hữu hóa. Đãng và Nhà nước ta cùng đà ban hành nhiều chủ trưomg. chinh sách về còng tác cán bộ và về cóng tác đánh giã cán bộ. còng chức. Quán triệt quan điểm cùa Đang và Chù Tịch Hồ Chi Minh về cõng tác cán bộ và công tác đánh giá cán bộ. trong những năm qua cãc đom vi dà triển khai thực hiện nghiêm túc, dũng quy định cũa Đãng vê công tác đánh giả Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn cán bộ. Do đó công tãc đánh gicá cán bộ bước đâu đà có kết quà kliã quan. Tuy vậy. vần còn nhiều bat cập trong nhận thức, chưa gan kết chặt chè giừa các khâu ừong công tác cán bộ… nguyên nhãn cơ băn lã do trách nhiệm và vai trò cùa người quàn lý chưa được Lãm lò và phát huy. người quan lý chưa tìm hiểu sâu về cán bộ dược đánh giá dấn đền bồ nhiệm, đề bọt không phù hợp với năng lực Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn (hực tề. tinh trạng nê nang nhau trong đánh giá. trong quá trinh tư nhận xét. đánh giá thì chủ thê đánh giá đánh giã không trung thực, chưa thực hiện tự phê binh và phê binh ở một so đon vị. Từ đó người viết chọn nghiên cứu đề tài "Đánh giá cán bộ. công chức – Lý luận và (hực tiễn" Làm hiện văn tốt nghiệp cứ nhân luật năm học 2005 – 2009.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn sờ tìm hiểu các bãi viết, nghiên cứu cùa nhừng người đi tiước về còng tác đánh giá cán bộ như của Ông Đỗ Minh Cương Ban tồ chức Trung ương về đánh giá cán bộ. một so liạn che và giãi pháp khắc phục, tiêu luận tot nghiệp cử nhàn luật Đố Minh Đức của cữ nhân luật tinh Trà Vinh về đoi mới cóng tác đánh giá cân bộ. cóng chức hàng năm ở cãc cơ quan nhà nước… Từ đó. giúp người viết có cơ hội Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn tim hiểu sâu hơn về còng

GVHD: Th.s. Vò Duy Nam tác cán bộ cũng như còng tác đánh giá cán bộ

SVTH. ĐỒ Thị út


Đẻ tài: Đánh giá cán bộ. cóng chức – Lý luận vã thực tiên

 • – Tim ra một số giai pháp và phương hướng khăc phục tinh trạng né nang, “dì hòa vi quý” vã những hạn chế trong đánh giá. hoãn thiện hệ thong pháp luật trong đánh giã cán bộ. còng chức, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho timg chức danh. VỊ trí. quy Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn định rò về năng lực phẩm chắt, trinh độ lâm cơ sở cho việc đánh giá. nhàm nâng cao hiệu quá cùa còng tác đánh giá. góp phàn xây dựng một đòi ngũ cán bộ đu đức, đu tài. đũ kha năng đe đàm nhận nhiệm XV cách mạng do Đang và nhà nước giao phó. đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế,

 • – Đề tài nghiên cứu còn với mục đích Làm tài liêu tham khao cho các khóa sau.

 • 3. Đối tượng và phạm Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn vi nghiên cứu

Như Ho Chủ Tịch đà viết "muôn việc thảnh công hay that bại đều do cán bộ tot hay kém”, "cán bộ là cái gốc của mọi còng việc”. Tuy nhiên, đối VỚI người lãm công tác cán bộ việc lựa chọn la một cán bò tốt Lã lắt khó. Thõng qua công tác đanh giá cán bộ. công chức hàng năm. đánh giá trước khi hết nhiệm kỳ. đánh giá cán bộ trước kin bỏ nhiệm, bo nhiệm lại. Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn miền nhiệm, luân chuyên cóng tác. khen thưởng, kỹ luật sè giúp cho người lãm còng tác cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ và lựa chọn đủng cán bộ đũ đức. đũ tài.

Trong tàm cùa đề tài lã công tác đánh giá cán bộ. còng chức nén trong phạm VI giới hạn cùa đe tài người Viet chi nghiên cửu tim hiểu còng tác đánh giá cán bộ. cóng chức nói chimg trong các cơ quan nhà nước, tỏ chức chính trị. tó Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn chức chính trị – xà hội đê Làm cơ sờ cho việc bô nhiệm, huân chuyên, nâng ngạch, nâng lương, khen thương, kỹ luật.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

GVHD: Th.s. Vò Duy Nam

SVTH. ĐỒ Till út

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dự Phòng Sâu Răng Bằng Gel Fluor Ở Người Cao Tuổi Thành Phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trình bày mĩ thuật thời phục hưng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Sử Dụng Protein Bột Lá Chùm Ngây Trong Chăn Nuôi Gà Thịt Tại Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá cán bộ, công chức  lý luận và thực tiễn
Đánh giá cán bộ, công chức lý luận và thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart