đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


NGl YÊN QUỶ HÙNG

Tên đê tài:

ĐÁNH GIÁ CÒNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẤM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TÌNH THÁI NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2012-2014

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Khoa

Khóa học


: Chính Quy

: Địa chính môi trường

: Quân lý tài nguyên

: 2011-2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


NGl YÊN QUỶ HÙNG

Tên đê tài:

ĐÁNH GIÁ CÒNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẤM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TÌNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012-2014

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm,


: Chính Quy

: Địa chính môi trường

: 43-ĐCMT-N02


huyện nhú Khóa học


: Quàn lý tài nguyên


Khóa học              : 2011-2015

Giàng viên hưởng dẫn : ThS. Vương Vân Huyền LÒI CẢM ƠN


Thực tập tốt nghiệp là bước cuối cùng và rất quan trọng cùa mồi sinh viên trong quá trinh học tập và tu dường tại trường, thời gian thực tập em đà được tiếp đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 cận với thực te. với những còng việc cụ thê. qua đó giúp em cúng co lại kiến thức đà học đồng thời giúp em nhận thức được nhừng khó khản cúa cuộc song do đó bán thân em phai không ngừng cố găng nâng cao trinh độ chuyên môn và năng lực còng tác đê vừng vàng khi ra trường.

Đê có được kết quà như ngày hòm nay. em xin chân thành cám 011 các thay cô giáo Khoa Quân lý Tài nguyên đà tận tinh hướng dẫn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 . truyền đạt những kiên thức cơ bán nhắt trong những năm học tập và rên luyện tại trường. Đặc biệt là cô giáo Th.s Vương Vân Huyền đã tận tình hướng dần và giúp đờ em hoàn thành tốt bán đề tài tốt nghiệp này.

Qua đày em xin gửi lời câm ơn tới Đàng uỷ. HĐND. UBND, các ban ngành đoàn thê chính trị và cán bộ Ban Địa chinh xà Sơn Câm đà tạo điều kiện giúp đờ em trong việc thu thập những đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 số liệu, tài liệu liên quan den van đề nghiên cứu đè hoàn thành tốt ban đề tài tốt nghiệp này.

Do thời gian có hạn. kinh nghiệm còn hạn che nên đe tài này không tránh khỏi nhừng sai sót. Vi vậy em rat mong được sự đóng góp kiên của các thay cô giáo và các bạn sinh viên đê bán đe tài tot nghiệp cúa em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành câm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng năm đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 2015

Sinh viên

Nguyễn Quý Hùng

DANH MỤC CÁC BẢNG BIẾU

Trang Bâng 2.1: Ket quã đo đạc thành lập bân đồ huyện Phú Lương:

Bâng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất xà Sơn Câm năm 2014

Bâng 4.2 : Các văn bân liên quan đến công tác quân lý đất đai mà xà đà tiếp nhận giai đoạn 2012-2014

Bang 4.3 : Các văn bàn liên quan đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 đen còng tác quán lý đất đai mà xã đã ban hành giai đoạn 2012-2014

Bâng 4.4: Các loại tài liệu trong bộ hồ sơ địa giới hành chinh:

Bâng 4.5: Ket quã đo đạc thành lập bân đồ xà Sơn Câm :

Bang 4.6: Chi tiêu sứ dụng đắt phân theo từng năm (2011-2015):

Báng 4.7 : Còng tác giao đất, cho thuê đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 đất trên địa bàn xà Sơn Câm giai đoạn 2012-2014:

Bâng 4.8: Ket quả đăng ký cấp GCNQSDĐ của xà Sơn Câm giai đoạn 2012-2014..38 Báng 4.9: Ket qua tông hợp hồ sơ địa chính xã Sơn Câm

Bang 4.10: Ket qua cap giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cua xà Sơn Câm giai đoạn 2012 – 2014:

Bâng 4.11. Biến động đát đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 đai tại xà Sơn Câm giai đoạn 2012-2014

Bâng 4.12: Tông hợp các nguồn thu ngàn sách từ đất đai xà Sơn Câm giai đoạn 20122014

Báng 4.13: Ket quà việc thực hiện các quyền sứ dụng đất tại xà Sơn Câm giai đoạn 2012-2014

Bang 4.14: Tông hợp kết quá thanh tra. kiêm tra việc quan lý và sừ dụng đất tại xà Sơn cầm giai đoạn đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 2012-2014

Bâng 4.15: Ket quà giãi quyết đơn thư khiếu nại. tố cáo. tranh chắp đất đai trên địa bàn xã Sơn cầm giai đoạn 2012 – 2014 Báng 4.16: Ket qua thực hiện cơ che một cứa tại xà Sơn Câm giai đoạn 2012 -2014: .

……………………………………………………………………………………………..52

Bâng 4.17: Ket quả đánh giá sự hiểu biết cùa người dân về công tác quân lý nhà nước về đát đai của đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 xà Sơn Câm…………..53

DANH MỤC CÁC TỬ, CỤM TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

 • – BTNMT

 • – CT-TTg -GCNQSDĐ

 • – HĐND

: Bộ Tài nguyên và Mòi trường

: Chi thị Thù tướng

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

: Hội đồng nhân dân.

-HTX

-NXB

: Hợp tác xà.

: Nhà xuất bân.

 • – QH-KHSDĐ

 • – TN&MT

: Quy hoạch – kế đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn

-TT

– Thong tư. ’     ’

– ƯBND

: Uỷ ban nhàn dàn.

– V/v

: về việc.

MỤC LỤC

PHẢN l.MỞ ĐÀU

PHẢN 2. TỎNG QUAN TÀI LIỆU

 • 2.1.  Cơ sờ khoa học của đề tài3 đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

 • 2.2.  Sơ lược tinh hĩnh quàn lý Nhà nước về đắt đai trên địa bàn huyện Phú

Lương, tính Thái Nguyên

PHẢN 3. ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 3.3.  Nội dung nghiên đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn

xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 cứu

 • 3.3.3.  Đánh giá còng tác quán lý nhà nước về đất đai tại xà Sơn Câm giai

đoạn 2012-2014

 • 3.3.4.  Đánh giá sự hiểu biết của người dàn xà Sơn Câm về công tác quan

lý nhà nước về đất đai

3.3.5 Những tồn tại. khó khăn và biện pháp khắc phục đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 15

PHẢN 4. KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LI ÁN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các hình phạt tiền từ thực tiễn tỉnh đồng nai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
THÍ NGHIỆM CÁCH TỬ NHIỄU XẠ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
100 ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phân tích ngành khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã sơn cẩm, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart