đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


NGUYỀN THẢO NGUYÊN

Tên đè tài:

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI CÔNG TY CÓ PHẤN VẶT LIẸU CHỊU LỬA THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Khoa

Khóa học


: (‘hĩnh quy

: Địa chính môi trường

: Quàn lý tài nguyên

: 2011 – 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


NGUYỀN THẢO NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên CÔNG TY CÓ PHẤN VẶT LIẸU CHỊU LỬA THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Lớp

Khoa


: Chinh quy

: Địa chính môi trường

: 43A – ĐCMT

: Quán lý tài nguyên

Khóa học             : 2011 – 2015

Giang viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Hãi

LÒI CẢM ƠN

Phương châm cùa các trường chuyên nghiệp nước ta cũng như trường đại học Nóng đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên Lâm là học đi đôi với hành lý thuyết gan lien với thực tiễn. Vi vậy thực tập tot nghiệp là một bước quan trọng cua sinh viên khóa cuối. Đây là giai đoạn mà sinh viên cũng cố lại kiên thức đà được học và cũng là giai đoạn nâng cao các kỳ’ năng thực hành nghe nghiệp từ đó giúp sinh viên tông hợp được các kiến thức minh đà học áp dụng vào thực te giãi quyết các van đề một cách cụ thê.

Nham hoàn thiện các đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên kỳ năng đà được học trong chương trinh đào tạo kỳ sư Địa chính- Môi trường có đú năng lực công tác tốt. Được sự nhất tri của trường Đại học Nòng Lâm Thái Nguyên. Ban chù nhiệm khoa Quân li tài nguyên cùng với nguyện vọng cúa bán thân, em đã tiến hành thực hiện đề tài ‘“ ’Đánh giá hiện trạng chat lượng môi trường không khi tại Công ty cô phân vật liệu chịu lừa Thái Nguyên". Trong thời gian thực hiện đề tài em đà đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh cùa các thầy cỏ khoa Quân lí tài nguyên và đặc biệt là thay giáo TS. Nguyền Thanh Hai, cùng với các anh chị phòng Tài nguyên và Mòi trường thành pho Thái Nguyên và các cán bộ mòi trường cua còng ty cô phan vật liệu chịu lừa Thái Nguyên.

Do các kỳ năng cua em chưa được tot và thời gian có hạn, nên đề tài của em không tránh khói những thiếu sót. Vi vậy em rat mong có đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên được sự góp ý cúa các thay cô và bạn bê đê bài khóa luận cùa em được hoàn thiện tốt hơn.

Em xin chân thành cỏm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng năm

Sinh viên

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2. l.Diễn biển nồng độ bụi lơ lừng (mg/n?) trung bình năm trong không khi cạnh

các khu công nghiệp từ năm 2000 đen 2010

Hình 4.1 .Sơ đồ còng nghệ san xuất vòi đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên , dôlòmit kèm dòng thai

Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ sân xuất tấm lót nguội Ganex kèm dòng thãi

Hình 4.3: Sơ đồ dây chuyền còng nghệ sàn xuất gạch MgO-C kèm dòng thài

Hình 4.4: Biêu đồ thông so tiếng ồn của khu vực sân xuất

Hình 4.5: Biêu đo hàm lượng co trong khi thài ống khói

Hình 4.6: Mức đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên độ ò nhiễm mòi trường qua đánh giá của địa phương 43

DANH MỤC TỪ VIẺT TÁT _____________________________i__________________________________________________

<<<123>>>

CT

Còng ty

BTNMT

Bộ Tài Nguyên Mòi Trường

TCVN

Tiêu chuần Việt Nam

QCVN

Quy chuần Việt Nam

BYT

Bộ Y Tế

KK

Không khi

MỤC LỤC

PHÀN 1 MỞ ĐÀU

1.2.2………………………………………………………………………………………..

Mục tiêu cụ thề đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

  • 1.3 ……………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu cùa đề tài

nghĩa của đề tài

1.42.Ý nghĩa thực tiễn

PHẢN 2 TỎNG QUAN TÀI LIỆU

2.1……………………………………………………………………………………………..

Cơ sớ khoa học cùa dề tài

  • 2.2.  Tinh hình nghiên cứu trên The giới và Việt Nam về chat thãi mỏi

trường đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật

liệu chịu lửa thái nguyên không khí

  • 2.2.3.  Hiện trạng môi trường không khi ờ trên địa bàn tinh Thái Nguyên …. 20

PHÀN 3 ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

  • 3.1. Đoi tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 3.2.  Địa điểm và thời gian nghiên cứu……………………………………………………23

  • 3.3.  Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………………….23

  • 3.2.1. Khái quát chung về đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên công ty có phan vật liệu chịu lira Thái Nguyên 23

  • 3.3.2.  Hiện trạng môi trường không khi tại khu vực công ty cô phan vật

liệu chịu lửa Thái Nguyên…………………………………………………………………..23

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành da giầy việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tổng hợp mẹo các part trong đề thi toeic
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp quản trị thương hiệu sản phẩm ăn liền vị hương tại công ty TNHH thực phẩm thiên hương phía bắc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực thi chính sách bồi dưỡng công chức cấ xã trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý logistics của công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm vinh anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart