đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

 

NGUYỀN QUỐC DUY

Tên đề tài:

“ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA C ỔNG TẤC GIẢI PHÓNG MẶT BANG ĐÉN ĐỜI
SÓNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TẠI Dự ÁN XÂY DựNG TRẠM BIẾN ẤP
220/110KV XÂ NAM TIẾN, HUYỆN PHỎ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

: C hính quỵ

: Địa chính môi trường

: Quản lí Tài nguyên

: 2011  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên -2015

: PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn

Khoa Quản lí Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên – 2015

DANH MI C CÁC BÂNG

Hình 3.1: Trình tự thực hiện bồi thường GPMB tại huyện Phò Yên………………………… 21

Bàng 3.1 Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất xà Nam Tiến năm 2014……………………………. 37

Bảng 3.2. Tồng hợp bồi thường về đắt đai tại dự án………………………………………………. 43

Bảng 3 đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên .3. Tòng hợp kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB……………………… 44

Bảng 3.4. Ket quả phòng van chi tiết về thu hồi đất nòng nghiệp……………………………. 47

và bồi thường hỗ trợ của các hộ dân tại dự án………………………………………………………. 47

Bảng 3.5. Phương thức sử dụng tiền bải thường……………………………………………………. 48

cho các mục đích tại dự án nghiên cím………………………………………………………………… 48

Bâng 3.6. Trinh độ vãn hóa, chuyên môn cùa người trong độ tuổi lao  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên động………………………………………………………………………………………………………………… 49

Bảng 3.7. Tinh hình lao động và việc làm cùa các hộ dàn bị thu hồi………………………………………………………………………………………………………………….. 50

đắt tại Dự án……………………………………………………………………………………………………. 50

Bảng 3.8. Thu nhập của binh quân ciìa các hộ……………………………………………………… 52

tại dự án tiước và sau khi thu hồi đắt…………………………………………………………………… 52

Bảng 3.9: Tinh hình thu nhập ciìa các hộ…………………………………………………………….. 53

sau khi bị thu hồi đất tại dự án……………………………………………………………………………. 53

Bảng 3.10.  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên Đánh giá cùa người dân về cơ sở hạ tang…………………………. 53

phúc lợi xà hội sau khi thu hồi đắt………………………………………………………………………. 53

Bàng 3.11. Tinh hình an ninh trật tự xà hội của người dân sau khi thu hồi đất………….. 55

 

MỤC LỤC

* ■

Phần 1 MÓ ĐÀU……………………………………………………………………………………………….. 1

 1. ITính cắp thiết cúa đề tài…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Phần  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên 2 TỐNG QUAN CÁC VÁN ĐỀ NGHIÊN cứu………………………… 5

 • Cơ sở khoa học cùa đề tài………………………………………………………………………… 5
 • Cơ sờ lí luận cùa đề tài…………………………………………………………………….. 5
 • Đặc điểm cùa công tác bôi thường, giãi phóng mặt băng………………………. 6
  • Cơ sở pháp lý của đề tài……………………………………………………………………… …..7
   • Các văn bản pháp quy của nhà nước: 7
   • Các văn bản pháp quy của địa phương: 8
  • Công tác giâi phóng mặt bang trên thế giới và ở Việt Nam đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên 9
  • Công tác giải phóng mặt bằng trẽn thể giới………………………………………… 10
  • Công tác giải phóng mặt bằng trẽn thể giới………………………………………… 12
  • Công tác giải phóng mặt bằng ở tỉnh Thái Nguyên……………………………… 19
  • Sơ lược công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Phò Yên……………………. 21
  • Những nghiên cứu về ảnh hường cua giải phỏng mặt bang đen đời song và

việc làm của người dân………………………………………………………………………………….. 25

 • Đối với sự phát triển cơ sở hạ tang 25
 • Đôi vói sự phát triển đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên kinh tê – xã hội                26

Phần 3 ĐỎI TƯỢNG. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu………………………………………………………………………………………………………………….. 27

 • Đòi tượng và phạm vi nghiên cửu…………………………………………………………… 27
 • Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………….. 27
 • Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………….. 27
 • Nội dung nghiên círu…………………………………………………………………………….. 27
 • Đánh giá tỉnh hình, cơ bàn cũa xã Nam Tiến……………………………………… 27
 • Đánh giả thực trạng giãi phóng mặt bang tại dự án nghiên cửu 27

3.2.4. Tồn tại và giải pháp  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên cho công tác bồi thường giải phóng mặt bang………………………………………………………………………………………………………………… 28

 • Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………….. 28
 • Phương pháp thu thập và kế thừa số liệu, tài liệu……………………………….. 29
 • Phương pháp điều tra ngirời dân thông qua phiếu điều tra…………………… 29
 • Phương pháp xử lý, tòng họp, phân tích số liệu…………………………………. 30
 • Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài………… 31

Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN…………………………………………….. 32

 • Tinh hỉnh đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên cơ bân tại địa bàn nghiên cím……………………………. 32
  • Điều kiện tự nhiên…………………………………………………………………………. 32
  • Khái quát về điều kiện kinh tế – xà hội cùa xà Nam Tien 35
  • Hiện trạng SIĨ dụng đất cúa xà Nam Tien 37
  • Thực trạng công tác quàn lý đất đai cúa xà Nam Tiến………………………… 38
 • Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường giãi phóng mặt băng đối dự án

nghiên cứu……………………………………………………………………………………………………. 40

 • Còng tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên dự án nghiên cím 40
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách bải thường thiệt hại khi Nhà

nước thu hồi đất tiến hành tại dự án…………………………………………………………….. 42

 • Đánh giá chung việc thực hiện chính sách bải thường, giâi phóng mặt

bang tại dự án nghiên cứu………………………………………………………………………….. 44

 • Anh hường của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bang

đèn đời sòng và việc làm cúa các hộ dân bị thu hôi đất tại dự án…………………………. 45

 • Đanh giá việc đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên thực hiện chính sách bôi thường giải phóng mặt bằng đến

đời sống của người dân tại dự án…………………………………………………………………. 45

 • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bang và

giãi quyết việc làm tại dự án……………………………………………………………………….. 55

 • về việc giải quyết việc làm cho các hộ sau khi bị thu hồi đất……………….. 57
  • Tồn tại và giãi pháp………………………………………………………………………………. 57
 • Tồn Tại………………………………………………………………………………………….. 58
 • Nhóm giãi pháp về chính sách…………………………………………………………. 58
 • Giải pháp tò chức và quản lý đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên …………………………………… 60

Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ……………………………………………………………………… 61

 • Két luận………………………………………………………………………………………………… 61
 • tình hình cơ bàn………………………………………………………………………………. 61
 • Đề nghị………………………………………………………………………………………………… 61

TÀI LIỆU THAM KHÁO…………………………………………………………………………………. 63

Phần 1
MỜ ĐẨƯ

 1. ITính câp thiêt của đê tài

. Trong khoảng thời gian gan 20 năm trớ lại đây (1994 – 2014), nhu cầu sử dụng đắt đai cho các mục đích mờ mang phát triển đò thị, xây dưng các khu công nghiệp, khu du lịch – dịch  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên vụ, khu dân cư, các công trinh cơ sờ hạ tầng kỳ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát triển kinh tê – xà hội cũng như đâm bão quốc phòng, an ninh … ngày càng tăng. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất cũng làm ánli hường lớn đen đời sòng chính trị – xà hội của người dân

Thực tế đà nảy sinh nhiều bat cập trong công tác GPMB. Các văn bân htĩớng dẫn thực hiện thường xuyên thay đòi gây  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên khỏ khăn cho việc xác định mức độ bồi thường củng như giá bồi thường. Một bộ phận người dân bị thu hồi đất được bồi thường chưa định hướng ngay được những ngành nghề đế có thê ồn định cuộc sống; Chưa giải quyết tốt việc làm cho người cỏ đất bị thu hồi, nhất là đoi với nông dân không còn hoặc còn ít đất sân xuất, việc hô trợ đào tạo nghề gân như bị bó quên, đại đa sô không có việc làm hay có việc  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên làm nhưng không ôn định. Chưa gìảì quyết tot moi quan hệ về lợi ích gĩừa nhà đầu tư cằn sứ dụng đẳt với người có đất bị thu hài.

Việc quy định giá đất thắp so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đắt thực tế trên thị trường tuy có tác động tích cực tới việc khuyến khích nhà đẩu tư nhưng lại gày ra những phân ứng gay gắt cứa những người có đất bị thu hoi. Giá đất bải thường, hỗ trợ nhìn chung chưa sát  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên giá thị trường trong điều kiện binh thường, trong nhiều trường hợp quá thấp so với giá đất cũng loại chuyên nhượng thực tê. Còn thiếu sự phối hợp chặt chè giừa các cấp, các ngành; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vặn động, giải thích cho nhân dân hiểu rò quy định của pháp luật; còn nẻ tránh, thiếu cương quyết, không giải quyết dứt diêm, làm cho việc GPMB bị dày dưa kẻo dài nhiều năm.

Như vậy nếu giãi  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên quyết không thoâ đáng quyền lợi của người dân có đắt bị thu hồi và nhừng người bị ảnh hưởng khi thu hòi đất đẻ dẵn đến khiếu kiện, đặc biệt là nhừng khiếu kiện tập thê đông người, sè trờ thành vấn đề xà hội phức tạp, ành

 

hường đến tinh hình an ninh trật tự, mất ôn định xà hội, làm anh hưởng lớn đến lòng tin của người dân đối với Đãng và Nhà nước.

Đê đánh giá đúng thực trạng đời sống và  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên việc làm của người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án, đề xuất nhưng giải pháp tích cực trong việc quản lý, sir dụng đất đai có hiệu quà và giãi quyết các van đề xà hội bức xúc hiện nay nhằm ôn định, nâng cao đời sống của người dân bị thu hồi đất trên địa bàn xà. Được sự đồng ỷ của Ban Giám hiệu nhà trường,các thầy cô giảng dạy trong khoa Quản Lý Tài Nguyên và thầy giáo hướng dẫn PGS. đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên TS Nguyền Khắc Thái Sơn,em XÙI tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá ánh hưởng của công tác giãi phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm cùa người dân tại dự án xây dựng trạm biến áp 220/110KV xà Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”.

 • Mục tiêu của đê tài «
  • Mục tiêu tông quát

Đánh giá ảnh hường của việc thực hiện chính sách bồi thường, GPMB đen đời sống và việc làm cúa người dân có  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên đắt bị thu hồi tại dự án xây dựng trạm biến áp 220/1 lOkv xà Nam Tiến huyện Phò Yên tinh Thái Nguyên

 • Mục tiêu cụ thê
  • Đảnh giá vê điêu kiện tự nhiên kinh tè và xã hội cùa xà Nam Tiên
 • Đánh giá điều kiện tự nhiên-kinh tế xà hội cùa xà
 • Đánh giả thực trạng phát triển cơ sờ hạ tầng kỳ thuật, hạ tầng xà hội.

– Đưa ra nhận xét

 • Đánh giá thực trạng bôi thường giãi phóng đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên mặt báng trên địa bàn huyện

Phô Yên

 • Đánh giá thực trạng còng tác bôi thường GPMB trên địa bàn huyện Phò Yên
 • Tim hiểu công tác GPMB ảnh hường của đến đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất cụ thê tại dự án xây dựng trạm biến 220/1 lOkv tại xà Nam Tiên huyện Phò Yên tình Thái Nguyên
 • Đánh giá chinh sách bôi thường giãi phóng mặt báng và cách thức tô chức thực hiện GPMB trên địa bàn huyện Phô Yên đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên
 • Đánh giá sự phù hợp về chính sách GPMB đối với điều kiện của huyện Phổ Yên.
 • Đánh giá việc tỏ chiìc thực hiện công tác bồi thường GPMB của các cấp:

-I- Cấp Huyện: ƯBND Huyện. Phòng TNMT.

-I- Cấp cơ sở: UBND các xà trên địa bàn Huyện

-£><777/7 giỏ nội dung già bôi thường trong công tác GPMB

 • Đánh giá sự phù hợp và bất hợp lý về giả cà trong công tác đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên bồi thường GPMB.

-I- Thực tế bồi thường.

-I- Chênh lệch về giá trên thị trường so với giá thực tế bồi thường.

 • Đánh giỏ những ánh hưởng của công tác giải phóng mọt bángđên đời sông cũ a người dân trong khu vực giâỉ phóng mặt báng tại dự ân cụ thê
 • Đánh giá thực trạng đời sống cùa người dàn sau GPMB;
 • Đánh gĩả nhùng tác động của còng tác GPMB đen đời sảng của người dân trong khu vực đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên GPMB;

+ Văn hóa;

+ Kinli tế;

+ Xã hội;

+ Nghề nghiệp.

 • Đe xuất một số giãi pháp cho công tác bồi thường giát phóng mặt bang
 • Giài pháp về chính sách;
 • Giài pháp về tò chức và quản lý;
 • Các giải pháp khác.
  • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đê tài
 • Ỷ nghĩa khoa học
 • Là căn cử nhằm giúp các nhà quăn lý, hoạch định chính sách tham khảo, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên cân nhắc đê hoàn thiện chữ trương, chính sách khi nhà nước thu hồi đất.
 • Nhừng kết quả khoa học thu được thông qua thực hiện đề tài sè bô sung cơ sở thực tiễn đẻ đánh giá chung tinh hình đời sống việc làm của người dân trước

 

Vd SdLl Kill UỊ INlld llirưc mu 11O1 Udi.

 • Ý nghĩa thực tiền

Kèt quà cúa đẻ tài ngoài việc đóng góp đẻ giải quyết vân đê đời sông, việc làm cho người có đất bị thu hồi  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên hiện nay ở huyện Phò Yên, kẻt quả nghiên círu còn là tài liệu tham khảo cho các địa phưong có cùng hoàn canh.

Phần 2

TOVC OTTA1V r* ír1 VA IM nr vranrv rf^TT

 • Cơ sở khoa học của đê tài

 • Cơ sở lí luận cùa đề tài
  • Thu hối đất

Thu hồi đắt là việc Nhà nước ra quyết định hành chính đê thu lại quyền sir dụng đắt của hộ gia đinh, cá nhân hoặc thu lại đắt  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên đà giao cho tồ chức, UBND xà, phường, thị trấn quàn lý theo quy định của Luật đất đai. [20].

 • Bồi thường

Bồi thường là đền bù nhưng tôn hại đà gây ra. Đẻn bù là trã lại tương xứng với giá trị hoặc công lao.

Nhir vậy, bồi thường là trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ thê nào đó bị thiệt hại vi hành vi của chủ thê khác mang lại.

Bồi thường  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sir dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất [20].

 • HỖ trợ

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hải đất là việc Nhà nước giúp đờ người bị thu hải đất thong qua đào tạo nghề mới. bò trí việc làm mớỉ, câp kỉnh phí đê di dời đến địa điểm mới [20].

 1. ỉ.2.4. Tài định cư

đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên Tái định cư là việc di chuyên đến một nơi khác với nơi ờ trước đày đê sinh sòng và làm ăn. Táí định cư bãt buộc đó là sự di chuyên không the tránh khói kill Nhà nước thu hòi hoặc trưng thu đât đai để thực hiện các dự án phát triển.

Táì định cư (TĐC) được hiểu là một quá trình từ bôi thường thiệt hại vê đât, tài sàn; di chuyên đen nơi ớ mới và các hoạt động hỗ trợ đê xây dựng  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên lại cuộc song, thu nhập, cơ sờ vặt chất tinh thần tạỉ đó.

Thu hồi đất, Bồi thường giãi phóng mặt bang là giải pháp quan trọng mang tính đột phá nhăm chu động quỳ đât, tạo điêu kiện thuận lợi đê thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triẻn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tang kinh tế – xà hội. Quá trinh thực hiện bồi thường GPMB phải đảm bào hài hoà giừa các lợi  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên ích: lợi ích cùa Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư và đặc biệt là lợi ích của người dân.

 1. ỉ. 1.5. Một sô khái niệm liên quan khác.
 • Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dựng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
 • Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sữ dụng đất bang hợp đồng cho đối đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên tượng có nhu cầu sử dụng đắt.
 • Nhà nước công nhận quyền sừ dỊing đất đối với người đang sử dụng đất ôn định là việc Nhà nước cấp giấy chừng nhận quyền sử dụng đất lần đau cho người đó.
 • Giá quyền sử dỊing đắt (giá đất) là do tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sừ dụng đất.
 • Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bang tiền đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên cùa quyền sir dụng đắt đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định
 • Tiền sừ diing đất là số tiền mà người sừ dụng đắt phải tra trong trường họp được Nhà nước giao đất cỏ thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định [20].
  • Đặc điểm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bang.

Mồi dự án liên quan đen giải phỏng mặt bang có một đặc diêm riêng, liên quan trực  đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên tiếp đến lợi ích của các bên tham gia và lợi ích cùa toàn xà hội. Giải phóng mặt bằng là quá trinh đa dạng và phức tạp.

 • Tính đa dạng thê hiện: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng đất khác nhau với điều kiện tự nhiên kinh tể, xà hội và trình độ dân trí nhất định. Đối với khu vực nội thành, khu vực ven đô, khu vực ngoại thành, khu vực nòng thôn, trinh độ dàn trí khác nhau đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên … mật độ dàn cư khác nhau, ngành nghề đa dạng và đều hoạt động sản xuất theo một đặc trưng riêng của vùng đó. Do đó, giải phóng mặt bang cũng được tiến hành với những đặc diêm riêng biệt.
 • Tính phức tạp thẻ hiện: Đắt đai là tài sản có giá trị đặc biệt, có vai trò quan trọng trong đời sông kinh tê – xà hội đòi với mọi người dân. ơ khu vực thành thị, đắt đai có giá trị cực lớn đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên . Còn đoi với khu vực nòng thôn, đất đai lại là tư liệu sản xuất chủ yểu. dân cư chữ yếu sống nhờ vào hoạt động sân xuất nông nghiệp mà đắt

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên
đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa thái nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart