Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

fff

LÒI CẤM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập,nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp em đã nhận được sự quan tâm, giúp đờ tận tinh cua các thầy cô giáo trong khoa Tài Nguyên và Môi trường- Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, các cá nhân, tập thê đà tạo điều kiện cho em họe tập, nghiên cửa và hoàn thành đe tài này.

Em xin được gừi lời càm on chân thành đến các thay giáo, cò giáo khoa Tài Nguyên và Môi trường-Trường Học Viện Nông Ngiệp Việt Nam đà dạy dồ, chỉ bao Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ân can, tạo mọi điều kiện giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập. rèn luyện tại trường cùng như trong quá trinh hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt em xin gửi lời cam on chân thành và sâu sắc nhất tới thay giáo TS. Nguyễn Thanh Lâm và cỏ giáo ThS. Nguyễn Thị Bích Hà đà tận tình giúp đờ và trực tiếp hướng dần em trong suốt quá trinh thực hiện đề tài.

Em cùng xin gửi lời câm ơn tới tập thê Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cán bộ Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn nói chung và khoa Chong nhiễm khuân nói riêng đã tạo mọi điều kiện tot nhắt có thê đê em có thê hoàn thành đề tài của minh tại đơn vị.

Em xin chân thành cảm ơn những sự giúp dờ vô cùng quý báu đó. Em xin chúc các thay giáo, cô giáo, các cô, các bác luôn mạnh khóe, hạnh phúc và công tác tot.

Hà Nội. ngày 14 tháng 5 năm 2015

Sinh Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa viên

Hoàng Thị Lan

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MUC LỤC

OANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TẲT

OANH MỤC BANG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC Sơ ĐỒ

DANH MỤC BIẾU Đồ

PHẦN 1

ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN 2

TÔNG QUAN VẲN ĐÉ nghiên Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cưu

  • 2.2.2.  Anh hướng cùa chát thầi y té tới sức khỏe con người Đánh giá hiện trạng quản lý chất

thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 10

  • 2.5  Các quy đinh vê quàn lý chât thầi Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa

khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa y té

PHẦN 3

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

4 Đánh giá thưc trang công tác quán lý chát thải y tê tai bênh viên Nga Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Sơn

PHÂN 4

KÊT QUA NGHIÊN CƯU

  • 4.2.2  Đăc diêm Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát sinh nước thái bênh viên

  • 4.3.6  Các vân đê tôn tai trong hê thông quán lý chát thải y tẻ bênh viên đa khoa Nga Sơn…55

  • 4.4.3  Giãi pháp vê hành Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn,

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chình

PHÂN 5

KÈT LUẬN VA KIÊN NGH.1

TAI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

CTYTNH

Chất thài y tế nguy hại

CTR

Chat thãi rán

CTRYT

Chất thài răn y tế

CTYT

Chất thãi y te

CTRYTNH

Chất thài rắn Đánh giá hiện

4.——-1.’,                           4-á

DANH MỤC BANG

Báng 2.1. Lương chât thái phát sinh tai các khoa trong bênh viên

(Nguồn Quy hoach quán lý CTYT Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa , Bô y tế, 2009)

Các chát thãi V té được phát sinh từ nhiêu nguôn khác nhau, cỏ cãc đặc tình đặc trưng khác nhau, vì vây chúng sẽ đươc lưu trữ và xứ lý theo các cách khác nhau, dưới đây là bảng nguôn phát sinh các loai chát thầi từ hoat đông y tê…………………………………………………………………………………………………17

Báng 2.2 Nguồn phát sinh các loai chát thái rán đăc thù từ hoat đông V té17 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bâng 4.1. Tinh hình khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn tữ nẫm 20112014

Báng 4.2. Phân loai chât thái và xác đinh nguồn thái tai bênh viên đa khoa Nga Sơn

Báng 4.3. Công suát sứ dung giường bênh cùa bênh viên đa khoa Nga Sơn từ nãm 20112014 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bâng 4.4. Khói lượng chát thài phát sinh các ngày trong tuân tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn..

Báng 4.5. Nông đô chát ô nhiêm trong nước thái y tế tai bênh viên đa khoa Nga Sơn (26-2014)

Bàng 4.6. Két quà phân loại rác thài cúa một sô đỏi tượng

trong bệnh viện Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bâng 4.7. Nông độ chát ô nhiêm sau xừ lý trong nước thài bênh viện đa khoa Nga Sơn (2/6/2014)

vi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Hóa Hà Nội Trong Tiểu Thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô Của Nguyễn Huy Tưởng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức tổng cục đường bộ việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart