đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN MINH CÔNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÃ CÔNG TÁC ĐÁU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỌT SÓ Dự ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẢC NINH

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN LÝ ĐÁT ĐAI

MÀ SÓ: 60.85.01.03

NGƯỜI HƯỚNG đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh DẦN KHOA HỌC: TS.ĐÀM XUÂN HOÀN

HÀ NỘI-NĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa hề được sir dụng để bão vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan răng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vồn này đã được câm ơn và các thông tin inch dấn trong luận văn đều đã được chi rõ nguồn gốc đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh .

Hớ Nội, ngày tháng năm 2014

Tác giả

Nguyễn Minh Công

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh hoàn thành luận vãn này. tôi luôn được sự quan tâm. giúp đờ quý báu của lập thè các thầy cô giáo Tiêu ban Trắc dịa bân dồ. các thầy cô giáo khoa Quân Iv dal dai. Ban dào lạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam. sự quan lâm, động viên, giúp đờ cua bạn bẽ. đống nghiệp vã đặc biệt lã SỤ’ đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh giúp đờ. chi dàn tận lình của I S. Đàm Xuân Hoàn, người hướng dẩn khoa học, dã giúp lôi hoàn Ihành luận vãn này.

Tôi xin trân trọng câm ơn sự giúp đờ của các đồng chí lành đạo ƯBND và các phông l ài nguyên và mói trường, phông l ài chính kế toán. Ban quàn lý dụ án xây dựng huyện Tiên Du. các lãnh dạo và nhân dân cùa ihị trấn Lim, xã Dại Đồng, xà Tân Chi đà nhiệt đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh tình giúp đờ tôi trong thời gian điều tra số liệu và có những ý kiến đóng góp quý báu cho luận vàn của tôi.

Tôi cũng xin câm ơn bạn bè. đồng nghiệp và gia đinh đã động viên, khuyến khích và giúp đờ lôi trong thời gian học và thực hiện đề tài.

Tự đáy lùng mình, tôi xin chân thành câm ơn đối với mọi sự quan lâm. giúp đờ. động viên quý báu và kịp thời đó!

Tác già luận đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh văn

Nguyền Minh Công

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời căm ơn

Mục lục

Danh mục bàng

Danh mục hình, biểu

Danh mục các chừ viết tảt và ki hiệu

MỜ ĐẢƯ

Chương I: TÓNG QUAN CÁC VÁN ĐẺ NGHIẾN cứu

I. I     Khái đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa

bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh quát về bất động sân và thị trường bất động sân

I. I. I    Bất động sân

  • 1.3    Đắt đai. đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên

địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh nhà ở trong tin trường BĐS Việt Nam

1.4    Thực trạng đấu giá quyền SDĐ ở Việt Nam

  • 1.4.2  Quá trinh hình thành chù trương đau giá ờ Việt Nam16 đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Chương 2 ĐÓI TƯỢNG. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 33

Chương 3 : KÉT QUÀ NGHIÊN cứu

  • 3.1      đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh Khái quát về điểu kiện lự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Tiên Du – linh

Bác Ninh

  • 3.2.2   Quy chế đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án

trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh đấu giá quyền SDĐ

  • 3.2.3   Công tác xác định giákhởi điềm khi thire hiện đau giá quyền sứ dung đất 57

  • 3.3     Kết quà đắu giá ỡ một sổ dự án đấu giá quyền sử dụng đắt trên địa bàn

huyện Tiên Du

đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh thôn Đại Vi. xã Đại                                     Đồng

64

  • 3.4     Đánh giá hiệu quá cùa công tác đấu giá quyền sứ dung đất trên địa bàn

huyện Tiên Du

giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh dụng đất

78

KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỰC

80


80

82

83

85


Học vlỷn Nông nghiép Viịt Nam – LwỊn itĩn Thợc vi’ Khoa hộc Nỗng nghiệp

Page iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản trị bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ giám sát toàn cầu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu xử lý dịch thải chứa FLO bằng phương pháp kết tủa hóa học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phương pháp phân tích mã nguồn và sinh dữ liệu kiểm thử cho các dự án c c++
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart