đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NỒNG NGHIỆP VIỆT NAM

———-rZfi * a»»———

NGUYỀN DIÊU HUYỀN

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỌNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐẤT HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHÓ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC sĩ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYÊN DIỆU HUYÊN

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐẤT HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHÓ HÀ NỌI

CHU YÊN NGÀNH : QUẤN LÝ ĐÁT ĐAI

MÃ SỎ                 : 60.85.01.03

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

PGS.TS. HOÀNG THÁI DẠI

LÕĨ CAM DOAN

‘l õi xin cam đoan, số liệu và kết qua nghiên cữu trong đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội luận vân nãy lã trung Ihực và dè bão vệ một học vị chưa dược sữ dựng lân nào.

Tôi xin cam doan. mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận văn này dã dược Cám ơn và các thõng tin trích dần trong luận văn đều đà được chi rõ nguồn gốc./.

‘l ác giả

Nguyền Diệu Huyền

LỜI CÂM ƠN

Đế hoàn thành được băn luận văn này. trước hết. tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hoàng Thái Đại đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội . – Khoa Quăn Lý Đất Đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã true tiếp hướng dan tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài.

Tôi cũng xin chân thành câm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Quân lý Đất đai. Ban quán lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài.

Tôi xin chân thành cám ơn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội phông Đăng ký quyển sử dụng đất huyện Sóc Sơn đà giúp đờ tôi trong thời gian nghiên cửu. thực hiện đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới

những người thân trong gia đình và đổng nghiệp đà khích lệ. tạo nhùng điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trinh thực hiện đề tài này.

Một lần nữa tôi xin trân trọng căm ơn!

Hà Nội, ngày…….tháng…..năm 2014

Tác giã luận vàn

Nguyễn Diệu Huyền

đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

i

ii

iii


LỜI CẢM ƠN MỤC LỰC

DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỰC BÀNG

DANH MỰC HÌNH

MỜ ĐẢƯ

CHƯƠNG I. TÒNG QUAN TÀI LIỆU

l.ỉ Cơ sờ lý luận về đăng đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội ký đất đai và Văn phùng đãng ký quyền sir

dụng đất

I. I. I Đất đai

 • 1.1.5  Hệ thống đáng ký đất đai và Văn phông đăng ký quyền sir dụng đất 8

 • 1.2.2  Thụy Điển đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện

sóc sơn, thành phố hà nội

 • 1.3    Thực trạng Văn phùng đãng ký quyền sử dụng đắl ở Việt Nam và

thành phố Hà Nội

 • 1.3.2

Thực trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đẩl lại TP Hà Nội

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 2.1    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký

quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

 • 2.2.3  Tình hình hoạt động của Vãn phòng đãng ký quyền sử dụng đấl huyện

Sóc Sơn

 • 2.2.4  Đánh giá thục trạng hoạt động cùa VPĐKQSDĐ huyện Sóc Sơn 27

 • 2.2.5  Nguyên nhân làm hạn chế hiệu đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội quã hoạt động và đề xuất một số giãi

pháp nâng cao hiệu quã hoạt động của VPĐKQSDĐ huyện Sóc Sơn. thành

phố Hà Nội

2.3    Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3. KÉT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

 • 3.1    Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đánh giá hoạt động của văn phòng đăng

ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội cùa huyện Sóc Sơn

3.2.1

T inh hình quàn lý đất đai

 • 3.3    T inh hình hoạt động cùa Văn phòng đăng ký quyền sư dụng đất huyện

Sóc Sơn đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội

 • 3.3.1  Cơ sở pháp lý thành lập văn phỏng đãng ký quyển sử dụng đất huyện

Sóc Sơn

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Nồng nghiệp

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
300 bài tập hay về CÂU ĐIỀU KIỆN có lời giải chi tiết
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội
đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sóc sơn, thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart