Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

fff

GVHD: Vô Thị Mỹ Hương

Nhóm 8

MỤC LUC

í


 • I. Cơ SỜ LÝ LUẶN c

 • 1. Cơ sở lý luận

 • 2.  Tinh trạng ỏ nhiễm môi trường hiện nay


 • II. CÁC CAM KÉT QUỐC TÉ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

 • 1. Công ước viên 1985, Công ước về bao vệ tằng ozon.

 • 2. Nghị định thư Montreal

 • 3.  Công ước Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên killing về thay đổi khí hậu cùa liên hợp quốc

 • 4. Nghị định thư Kyoto năm 1997 công ước khung cua Liên

Hợp Quốc về biến đối khí hậu.

 • 5.  Thoa thuận chống biến đỏi khí hậu toàn cầu COP21

 • III. CÁC VĂN BẤN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VẺ KHÔNG KHÍ

IV ĐÁNH GIẢ .MỨC ĐỌ PHÌ’ HỢP TRONG CÁC QUY ĐỊNH BẢO VẸ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CÙA PHÁP LUẬT BAO VỆ MÔI TRƯỞNG VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN. Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên

 • 1. Kết qua đạt được.

 • 2. Nhùng vấn đề còn hạn chế.

 • 3. Hướng hoàn thiện.

 • C. KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. LỜI MỜ ĐÀU

Việt Nam đang trong quá trinh công nghiệp hóa .hiện đại hóa đất nước, kéo theo nó là việc mỏi trường đang bị ô nhiềm trầm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khi. Vấn đề ô nhiễm không khí là vấn đề cùa toàn cầu. không chi riêng Việt Nam. Vi vậy, tất Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên yếu các nước phái cùng chung tay chống ô nhiễm không khi. kìm hàm sự nông lên toàn cầu. Việc các nước tham gia các điều ước quốc tế về bão vệ môi trường không khi đà và đang đạt được những thành công nhất định trong việc chống biến đỗi khí hậu. Việt Nam đang tích cực

B. NỘI DUNG •

I. cơ SỞ LÝ LƯẶN CHUNG VÉ KHÔNG KHÍ.

1. Co- sỏ- lý luận

 • a. Khái niệm

* Không khí Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên lả hồn hợp khi gồm có nitơ chiếm khoang 78,1%, oxy chiếm 20.9%, acgong chiếm 0.9%, dioxit cacbon chiếm 0.32% và mội so hiếm khí khác như nêon, hêli, mêtan, krypton. Trong diều kiện binh thường cùa dộ ấm tuyệt đối. hơi nước chiếm 1-3% the (ích không khí.

* () nhiễm không khí

Dưới góc độ pháp lí. ô nhiễm không khí được hiểu là sự thay đối linh Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên chat không khi, vi phạm tiêu chuẩn không khí mà pháp luật dã quy định. Nói cách khác, ô nhiễm không khi là tình trạng không khí có xuất hiện chất lạ hoặc có sự biến dồi quan trọng trong thành phần không khi làm thay dồi tinh chất lí, hóa vốn có của nó, vi phạm tiêu chuẩn mỏi trường do cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành, gây tác động có hại cho con người và thiên nhiên.

 • b. Nguồn gốc gáy ỏ nhiễm Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên không khi.

– Nguồn lự nhiên

+ o nhiêm do hoạt động cúa núi lừa: hoạt động cùa núi lữa phun ra một lượng không lồ các chat ô nhiễm như tro bụi. kill SOx NOx. có lác hại nặng lie và lâu dài lới môi trường.

+ O nhiem do cháy rừng: cháy rừng do các nguyên nhân lự nhiên cùng như các hoại động thiếu ý thức cùa con người, chất ô nhiêm như khói, bụi. khi SOx NOx, CO Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên . THC.

 •  0 nhiễm do bào cát: hiện lượng bào cál thường xây ra ờ nhùng vùng đất Irơ và khô không có lớp phũ (hực vật ngoài việc gây ra ô nhiêm bụi, nỏ còn lâm giâm lầm nhìn.

 •   0 nhiem do đại dương; Do quá Irinli bốc hơi nước biến co kéo theo một lượng muối (chú yếu là NaCl) bị gió đưa vào dal lien, không khí có nồng độ muối cao sê có tác hại tới vật liệu kim loại Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên .

+ 0 nhiem do phân hùy các chất hừu cơ trong tự nhicn: Do quá trinh lên men các chất hữu cơ khu vực bài rác, đầm lay sè lạo ra các khí như mctan (CH i), các hợp chất gây mủi hôi thối như hợp chất nitơ (ammoniac – NHẠ hợp chất lưu huỳnh ( hydrosunfua – H:S. mecaptan) và thậm chi có ca các vi sinh vật.

-Nguồn nhân tạo:

+Nguồn gây ò nhiễm nhàn tạo Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên rất đa dạng nhưng chủ yếu là do hoạt động công nghiệp, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và hoạt động cua các phương tiện giao thông.Nguồn ô nhiễm còng nghiệp do 2 quá trinh sân xuất gây ra:

 • •  Quá trinh đốt nhiên liệu thai ra khi độc đi qua các ống cùa các nhà máy vào không khí.

 • •  Do thoát hơi rò ri thất thoát trên dày chuyên sán xuất sán phẩm và các dường ống dần tãi. Nguồn thài cùa quá trinh sân xuất này Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên cũng có thể hút và thai ra ngoài băng hệ thống thông gió.

+Câc ngành công nghiệp chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không khi bao gồm: nhiệt điện vật liệu xây dựng hóa chất và phân bón. dệt và giấy,luyện kim thực phâm.các xi nghiệp cơ khí,các nhà máy thuộc công nghiệp nhẹ. giao thông vận tai bên cạnh đó còn do sinh hoạt cua con người.

 • 2. Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

a. Đánh giá sự phù hơp của pháp luât về bảo vê không khí trong pháp luât môi trường viêt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên Tinh hình ò nhiễììi khôỉ!2 khi trên thể 2ÌỚÍ.

Theo báo cáo lần đầu tiên cùa Tồ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố ngày 26/9/2012 tại Giơnevơ, Thụy Sĩ, về thông số chất lượng không khi tại nhiêu quốc gia trên thê giới, cho rằng ô nhiễm không khi trên thê giới đà ơ mức nguy hại đối với sức khoe con người (nghiên cứu này thu thập các mẫu không khi cùa gần 1100 thành phố tại Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên 91 quốc gia trên thế giới, trong đó có các thũ dô và các thành phố có số dàn trên 100.000 người). Theo thòng tin từ AFP ngày 26/3/2014, tinh chung trên toàn cầu cú’ 8 người chết thi có một người chết là do ỏ nhiễm không khi trong năm 2012. Nhùng thu phạm gây chết nhiêu nhất liên quan đến ỏ nhiễm là bệnh tim. đột quị. bệnh phôi và ung thư phôi. Ngoài ra nó còn đê lại nhũng Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên hậu qua lâu dãi như khuyết tật bẩm sinh và suy giam chức năng tâm thần do chất lượng không khí kém.

Sổ tữ vong bao gồm 4.3 triệu người chết do ô nhiễm không khi trong nhã, chu yêu do đun nâu băng bếp than. cui. Tác động cua ỏ nhiễm không khi ngoài trời ước tinh là 3.7 triệu người, với nguồn gây ô nhiễm từ đốt than tới động cơ diesel, số tư vong ước tinh chung là 7 triệu người Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên .

Những khu vực chịu ảnh hường nặng nề nhất là khu vực Đòng Nam Á, và khu vực Tây Thái Binh Dương. Những khu vực nãy có 3,3 triệu người chết liên quan đến ỏ nhiễm không khi trong nhã và 2,6 triệu người chết do ô nhiễm ngoài trời – với tồng sổ tính chung là 5.1 triệu người.

b. o nhiễm khôní khi ở Vi é ỉ Nam hiên nay ’.

Ong Jacques Moussatìr, chuyên gia người Pháp Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên chuyên cung cấp giãi pháp phân mèm tinh toán, mò phong ỏ nhiễm mỏi trường không khí và hồ trợ dự báo khi tượng khăng định tại một cuộc hội thao về cai tạo chất lượng không khí và giao thông đó thị đà khăng định: “Tại các đô thị lớn ờ Việt Nam. ô nhiễm không khi ảnh hường tới hoạt động cùa người dàn mọi lúc, mọi nơi, nhất là ờ thù dô Hà Nội. Đây là một trong nhũng thành phố ò nhiễm không chi Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên đứng dầu Đòng Nam Á mà còn ờ châu Á”.

Còn theo một nghiên cứu được công bố tại Diền dãn Kinh tế thế giới Davos, Việt Nam nẩm trong 10 quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất và anh hường nghiêm trọng tới sức khóe. Đối với ô nhiễm không khi ờ Việt Nam có một số vấn đề ô nhiễm không khi đáng chú ý:

– o nhiễm bụi-. Tại các dò thị và khu còng nghiệp, vấn đề ô nhiễm do bụi Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên là đáng lo ngại nhất. Nồng độ thông số bụi có xu hướng duy tri ơ ngưỡng cao. đặc biệt ơ các trục giao thông, tuyến đường chinh và các đô thị lớn. Nồng độ bụi lơ lửng tổng số tại rất nhiều điểm quan trắc xung quanh các khu còng nghiệp irợt giới hạn quy định, thậm chi vượt nhiều lần giới hạn cho phép trung binh 24 giờ và trung binh năm.

Hình 1 dưới đây cho kết quá quan trắc môi trưởng của các Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên Trạm Quan trắc &Phân tích Mỏi trường Quốc gia. từ năm 2004 đến 2011: cho trị số bụi TSP cua một số địa diêm cua Hà nội. Đường ke ngang là trị số tối đa cho phép tiling binh năm ( đường dưới) và trung binh ngày (đường trên). Xét hình 1 ta thấy hầu hết ở các điểm quan trắc đều bị ò nhiễm nặng về bụi TSP, nặng nhất là ớ ngà Tư Kim Liên-Giài phóng , cao hơn trị số quy chuân Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên quốc gia cho phép từ 3-5 lằn. mức ỏ nhiềm bụi cao tiếp theo là khu Mai Động, khu Thượng Đinh, ô nhiềm thấp hơn là khu dân cư Nam Thành Công.

Hình 1. Nồng độ hụi TSP trung hình cua trung bình 6 dợt quan trắc trong năm cùa một sổ địa diêm của TP Hà nội ỉừnủm 2004-201Ỉ (mg/m*)

 • – Việt Nam trong quá trình dô thị hóa nhanh.

Dân số đỏ Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên thị ngày càng đỏng, các hoạt động phát triển kinh tế – xà hội cua quốc gia ngày càng tập trung trong các đô thị.Năng lượng tiêu thụ ở các đô thị có thê chiếm tới 3/4 tống năng lượng tiêu thụ của quốc gia. chính vì thế các vấn đề ò nhiễm không khí trầm trọng thường xây ra ở các đô thị. đặc biệt là thường xày ra ơ các đỏ thị lớn. Ờ nước ta trong thời gian khoáng % thế ký qua. Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên quá trinh đô thị hóa tương đối nhanh do quá trinh với quá trinh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước.

 • – Hoạt động xây dựng diễn ra mạnh mè

Ớ nước ta hiện nay hoạt động xây dựng nhà cưa. đường sá, cẩu cống… rất mạnh và diễn ra ờ khắp nơi. dặc biệt lã ờ các đô thị. Các hoạt động xây dựng như đào lấp đất. đập phá công trình cũ. vật liệu xây dựng bị rơi vài trong quá trinh Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên vận chuyền, thường gây ô nhiễm bụi rất trầm trọng dối với mòi trường không khi xung quanh. Ờ hầu hết các đô thị nước ta đều bị ô nhiễm bụi, có nhưng nơi tới mức báo động, điên hình là các khu dân cư cạnh đường giao thông lớn, ở gần các nhà máy. xí nghiệp.Nồng độ bụi trong các khu dân cư cạnh các nhã máy, xi nghiệp hoặc gần đường giao thông lớn đều vượt trị số tiêu chuẩn cho phép từ 1 Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên ,5 đến 3 lằn. Ỡ nhũng nơi diễn ra việc xây dựng nhà cửa, dường sá thi nồng độ này arợt tiêu chuẩn cho phép tử 10 đến 20 lằn.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm lâm sàng và độ nặng rối loạn tics ở trẻ em
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ham son d i su t truy n chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Duong thuy hanh trinh cua nhung chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý kênh phân phối của công ty cổ phần bánh mứt kẹo bảo minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu và xây dựng khung năng lực theo mô hình ask dành cho cán bộ quản lý cấp trung công ty cổ phần dệt may huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên
Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về bảo vệ không khí trong pháp luật môi trường việt nam với các cam kết mà nước ta là thành viên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart