đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Bõ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NỒNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN ĐẢNG HẢI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỌNG CÙA

VĂN PHÒNG ĐÀNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐẤT

HUYỆN VÀN LÂM – TỈNH HƯNG YÊN

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN LÝ ĐÁT ĐAI

MÀ SỎ: 60.62.16

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC

PGS.TS. NGUYỀN NHƯ HÀ

HÀ NỘI-2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, sổ liệu và kết quả nghiên cửu trong luận đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên văn này là trung thực, đầy đủ và chưa được sử dụng để bão vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp dở cho việc nghiên cửu thực tế tại địa phương để thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đểu đã được chi rõ nguồn gốc./.

Tác giã luận văn

Nguyên Đãng Hai

I.ờl CẢM ƠN

Đê hoàn thành dược bán luận vãn này. (rước hếl đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên . (ôi xin chân (hành cám ơn PGS.TS. Nguyền Như llà dã (rực liếp hướng dần (ôi (rong suối (hòi gian lôi (hực hiện dề lài.

Tôi cùng xin chân thành câm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo tại khoa Quán lý đất đai. khoa Sau Dại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài.

Tôi xin chân (hành càm 011 phòng đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên l ài nguyên và Môi (rường, Vãn phòng dâng ký dất huyện Vãn Lâm dã giúp dờ lôi (rong thời gian nghiên cửu. thực hiện đề tài.

Tôi xin chân thành cám ơn tới nhùng người thân trong gia đình và đồng nghiệp đã khích lệ. tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình (hực hiện đề tài này.

Một lần nữa lôi xin trân trọng cảm ơn!

Tác già luận văn

Nguyên Dâng Hái

MỤC LỤC

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm


tỉnh hưng yên LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC Sơ ĐÓ. BIÉU ĐÕ. HÌNH ÀNH

 • 2.  TONG QUAN VÈ ĐẢNG KÝ ĐÁT ĐAI VÀ VAN đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên PHÒNG ĐẢNG KÝ

QUYÊN SỬ DỤNG ĐẢT

2.1.3 Đãng ký đất đai, bất động sán

 • 2.2.2  Giai đoạn từ từ khi có Luật Đất đai 1988 đến đánh giá thực trạng hoạt động của

văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên 1993

 • 2.3.2  Chức năng, nhiệm vụ, vai trò cùa Vãn phòng Đăng ký quyền sứ dung đất…. 18

 • 2.4.  Tồ chức đảng ký đất đai, bất động sân trong và ngoài nước đánh giá thực trạng hoạt

động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

hực trạng hoạt động của VPĐK ỌSD đất của tinh Hưng Yên

 • 3.4.1 ………………………………………………………………………………………………..

Phương pháp điểu tra thu thập, xừ lý số liệu thứ cấp

 • 3.4.3  Phương pháp phân đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền

sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên lích, xứ lý số liệu

 • 4.1.2 ………………………………………………………………………………………………..

Đặc điềm kinh tế- xã hội

 • 4.1.3 ………………………………………………………………………………………………..

Tinh hình quàn lý đất đai

 • 4.2 Tình hình hoạt động cùa VPĐK cùa huyện Văn Lâm đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên 44

 • 4.2.1  Tố chức bộ máy của Văn phòng đãng ký quyển sứ dụng đất cấp

huyện

 • 4.3    Đánh giá hoạt động của VPĐK quyền sử dụng đất cúa huyện Văn

Lâm

đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

 • 4.3.4  Nguyên nhân lùm hạn chế hiệu qua hoạt động của Văn phòng đăng ký

quyền sứ dụng đất

 • 4.4    Đề xuất các giài pháp nâng cao hiệu quâ hoạt động cùa Văn phòng

đãng ký quyền sừ dụng đất

 • 4.4.1  Giải pháp khắc phục những tổn tại trong hoạt động của VPĐKQSDĐ

huyện Văn Lâm

 • 4.4.2  Các giải pháp khác cho việc nâng cao hiệu quã hoạt động

VPĐKỌSDĐ80 đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC………………………………………………………Error! Bookmark not defined.

Hoc viện Nồng nghiệp Việt Nam – Luân vởn Thạc 5V Khoa hoe Nông nghiêp

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực công chức tư pháp hộ tịch phường trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
báo cáo thực tập tại nhà máy thủy điện hòa bình nhà máy điện gia lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hedging devices in conversations in the vietnamese high school english textbooks versus those in the new interchange series
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập nhóm lập kế hoạch marketing cho công ty siêu thanh hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên
đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm tỉnh hưng yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart