Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)

fff

1

ĐẬT VẤN ĐẺ

Trong chiến lược y học cồ truyền (YIICT) khu vực Tây Thái Bình Dương 2011 – 2020, Tồ chức y tc the giới (WHO) khăng định rằng việc sử dụng các liệu pháp YHCT an loàn, hiệu quà, chai lượng cao có thê góp phần quan trọng vào công tác chain sóc sức khỏe (CSSK) cho mồi cá nhân và quốc gia thúc dấy công bàng y té. Đó là mội hình thức châm sóc sức khoe ban đầu (CSSKBĐ) quan trọng, làm gia lâng linh sần có và giá thành hợp lý cua dịch vụ y tế.ơ Việt Nam, trong nhưng năm qua các trạm y tế xã, phường dà tích cực triển khai các hoại động Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) khám chữa bệnh, trong đó có khám chữa bệnh bang YHC r, kêl hợp YHCT với y học hiện đại góp phần không nhỏ vào sự nghiệp châm sóc và báo vệ sức khóc nhân dàn, phần nào giảm bớt sự quá tài của các cơ sỡ y tế tuyến trên, tiết kiệm chi phi cho cá cơ sờ y lê và người bệnh. Tuy nhiên việc phái triển YHC1 lại (uyên xà Irong ca nước nói chung và các tỉnh miên Trung côn gập không ít khó khăn Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) chính vì vậy tỷ lệ khám chừa bệnh bằng YĨTCT tại tuyến xã còn thấp, các hoạt động YHC1 chưa ihực sự phái huy hiệu quà (rong CSSKBĐ. Dè có dược các mô hình về y tế phù họp dáp ứng với nhu cầu dược bảo vệ và chăm sóc sức khóe của nhân dần, mặt khác nham phát huy một trong nhừng nét đậc (hù và lhe mạnh cua YHCT Irong châm sóc sức khỏe cộng đông, những nghiên cứu đánh giá về thực (rạng và lim Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) ra các giai pháp can thiệp ihư nghiệm về sử dụng YĨĨCT tại tuyến xà là việc làm hốt sức cần thiết.Chính vì vậy, chúng lôi chọn 03 linh mien Trung là Hà Tình, Thừa Thiên Hue và Binh Định đê lien hành nghiên cún dề tài ‘ Đảnh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cỏ truyền tại tuyến xã ờ 3 tĩnh Miền Trung"’ dược thực hiện với các mục tiêu sau: /. Dảnh giả thực trạng nguồn ỉ ực, hoạt động Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) vỏ sứ dịch vụ YỈĨCT tại 27 xà nghiên cứu lừnủììì 2010 – 2012.

2. Đánh giá hiệu quà can thiệp cai í hiện sừ dụng YHCT lại trạm V lé xà và hộ gia đình từ năm 20/2 – 20 ỉ 4.

Những dóng góp mới của luân án:

Đề tài dà cung cấp nhũng dừ liệu khoa học mang tính cập nhật và chính xác về (hực trạng nguồn lực dành cho hoại động YHC1 và linh hình sư dụng YHC1 lại Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) TYT xà và hộ gia đình tại 27 xà thuộc 9 huyện cua ba tình Hà lình, Thừa Thiên Hue và Bình Định giai đoạn 2010 – 2012, làm cơ sờ khoa học và thực tiền cho ngành y tế các địa phương nói trên xây dựng kế hoạch phát triên YHCT lại tuyến xà.

Bước đầu tiến hành các biện pháp can thiệp về sư dụng YHCT đoi với trạm y tế xã và hộ gia dinh của 03 xã thuộc 03 tỉnh nghiên cứu, sau can thiệp dà Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) cải thiện về cơ sớ vật chất, nhàn lực YHCT và tý lệ sử dụng YHCT trong chăm sóc sức khoe nhân dàn tại trạm y tế xà vả tại cộng đong góp phan thực hiện tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã tại dịa phương.

Kết quà nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn đê các cư quan quan lý nhà nước về y tế vàtrạm y tế xà tham khảo trong việc can thiệp nham tăng cường sử dụng YIICT trong chăm sóc sức khóc Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) nhân dân. Căn cử vào các kết qua nghiên cứu đà giúp cư quan quan lý nhà nước về y lể xây dựng và ban hành dược các vãn bân và các tài liệu chuyên môn về YIĨCT phù hợp với thực tiền, góp phần thực hiện các mục ticu của Ke hoạch hành dộng của Chính phù về phát triền y, dược cô truyền Việt Nam đen năm 2020.

* Bô cục luận án: Luận án gồm 153 trang bao gồm: Dặt vấn de: 2 trang Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) : Chương 1. Tỏng quan: 39 trang: Chương 2. Dối tượng và phương pháp nghiên cứu: 24 trang; Chương 3. Kel quà nghiên cứu: 50 trang; Chương 4. Bàn luận: 35 trang: Kct luận: 3 trang và kiến nghị: 1 trang. Luận án gồm: 50 bàng, 9 biểu đồ và 5 sơ đồ. lãi liệu tham khao; 119 lài liệu (84 lài liệu liêng Việt, 31 lài liệu liếng Anh, 04 lài liệu Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) liêng Trung, cớ 50 lài liệu được còng bố trong 5 năm gần đây).

CHƯƠNG 1. TONG QUAN

 • 1.1. Vai trò quan trọng của YĨĨCT trong CSSK

Hiện nay YHC1 đà được hơn 120 nước trên thế giới, kè ca các nước phái Irièn sứ dụng đê châm sóc sức khoe nhân dân. Vai trò và hiệu qua của y học cỏ truyền trong chăm sóc sức khóc nhân dàtì ngày càng dược nhiều nước thừa nhận và sử dụng rộng rài trong phòng bệnh, chừa bệnh Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) , phục hòi chức nâng, nâng cao sức klìoe. lining 11 nãm 2008, lại đại hội YHC1 loàn ihé giới do WHO lồ chức lại Bắc Kinh dà tuyên bồ: Trong 50 năm dầu của the ký 21, YĨĨCT có vai trò quan trọng trong CSSKBĐ nhắt là đoi với các nước đang phái triên vi lính hiệu quà và re liên của nó.

 • 1.2. Thực trang cung ứng dịch vụ y te tại tuyến xà ớ Viet Nam

Theo niên giám thống kê y te năm 2011 Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) , cà nước có 11.730 trạm y tế vói 49.470 giường bệnh chiêm 18,78% so với lỏng số giường bệnh chung, trong đó có 11.020 trạm y tế xà, phường và 710 trạm y te các ngành. Tổng số nhân lực cùa Việt Nam là 279.797 người, trong dó nhàn lực tại tuyến xã là 67.999 người, số cán bộ tại tuyến xà cỏ trình độ bác sỳ là 7.785 người (chiếm tỷ lệ Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) 11,4%). Trạm y le đà phát huy một cách hiệu quả và tương đoi loàn diện công lác CSSKBD và các chức nâng nhiệm vụ theo quy định như công tác KCB, Y te dự phòng, sức khóc sinh sàn, YĨĨCT…

 • 1.3. Kết quâ hoạt dộng của YHCT trong chăm sóc sức khóc cộng dồng

Chăm sóc sức khóc cộng dồng bang YHCT dã là vấn dề dược ngành Y te Việt Nam chú trọng phát triên từ lâu. Trong những năm của thập kỹ 60 Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) – 70 của thế kỳ trước, Việt Nam đà xây dựng tlìànlì công mô hình YHCT lại các trạm y te xà ờ các tỉnh phía Bấc, hoạt dộng này dã dem lại hiệu quá thiết thực trong chăm sóc sức khóe cộng dồng.

Tuy nhiên hoạt động này đà tạm lang xuống trong những năm cua Thập ký 90 và một số năm đầu cuaThế ky 21. Hoạt động KCB bàng YHCT tại trạm y tế xã, phường đà phát triển trờ lại sau khi Chính phủ Việt Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) Nam ban hành chính sách quốc gia về Y dược cồ truyền và một số các văn bàn về công tác YDCT, năm 2009 tỷ lệ các TYT cỏ hoạt động YHCT đạt 76,2%, số trạm có triền khai trồng vườn thuốc mẫu năm 2009 dạt 69,3%, tỳ Ic KCB bằng YIICT dạt 20,6%, tuy nhicn các kết quà trên vẫn chưa dạt dược các mục ticu cùa Chính sách quốc gia về y, dược học co truyền.


 • 1.4.  Một sò kết qúa Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) nghiên cứu về YHCT tại tuyến xã trên thế giới và ở Viêt Nam

 • 1.4.1. Trên thế giới

Theo lác già Trương Trung Nguyên và cs qua nghiên cứu quá (rinh và hiện trạng Trung y dược phục vụ nông thôn Tiling Quốc năm 2005 cho thấy mạng lưới bảo vệ sức khóc và diều trị dự phòng bang Tiling y tại nông thôn Tiling Quốc bao gồm có 03 cấp đó là bệnh viện Trung Y cấp huyện, viện y le cấp xà, thị Iran và Irạm y le thôn Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) , đó là những đơn vị chu yếu mà người dân cỏ thể liếp cận dược với dịch vụ Tiling y dược, tuy nhicn sổ lượng nhân viên làm công tác 1 rung y ihiếu. chai lượng nhàn lực thấp, thiếu nhân lài.

Năm 2009 – 2010, Tổ chức Nippon Toudation dã triển khai một số dự án nhằm tăng cường sử dụng YĨTCT tại một số nước Ascan như dự án cung cấp túi thuốc ihiếl yếu YHCT cho CBY1 sư dụng trong CSSKBĐ lại Mongolia, đào Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) tạo YĨĨCT cho y tế thôn bán ở Canipuchia và Myanmar. Kết quà cho thấy hoạt dộng can thiệp này dã dạt kết quà tốt và góp phần cài thiện chất lượng CSSKBĐ lại các cộng đồng nghèo ờ các quốc gia này

Lieu Tinh, Trương ĩĩuệ Mần, Vương Ngọc ĨTà, Lưu Kiến Bình (2011), Nghiên cứu thái dộ của người dàn Bắc Kinh dối với YĨTCT Tiling Quốc (TQ), 84.82% người được hoi thích sư dụng YHC1 Trung Quốc, 91, Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) 96% người cho rằng YĨTCT Tiling Quốc cỏ tác dụng tốt trong diều trị bệnh. Trong dó, những người cao tuổi, người cỏ học van thấp và người cỏ tín ngưỡng lỏn giáo tin lường YHCT Trung Quốc nhiêu hơn. So với Ire em và tré vị thành niên, người lớn có xu hướng sừ dụng YĨĨCT Tiling Quốc nhiều hơn. Dối với người cao mối, những người dưới 60 mối dặc biệt thích sử dụng YĨTCT.

 • I. 4.2. Tại Việt Nam

Nhiều nghiên cứu tập Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) tiling tìm hiểu nguồn nhân lực YĨĨCT, kiến thức, kỳ năng thực hành, thái độ hành vi sữ dụng YHCT và các yếu lố liên quan đen thực hành sừ dụng YHCT tại cơ sờ y tế vã cộng đong:

 • – Nghiên cún cúa Dồ Thị Phương (2005) “Kiến thức, thực hành sử dụng YHCT cùa cán bộ y tế huyện Phú Lương tinh Thái Nguyên cho thay đội ngũ cán bộ YHCT chiếm 6,7%, cán bộ YHHĐ là 93,3 %. Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) Trong số đó 80% CBYT có nhu cầu học thêm về YIICT.

 • – Nghiên cứu của Phạm Phú Vinh (2011) ớ Lạng Sơn cho thấy nguồn nhân lực YHCT trong các cư sờ Y te công lập chi chiếm 9.5% trong tông số nhân lực cua tình; phân bố nhân lực không đều ở các tuyến, hầu het cán bộ cỏ trình độ đại học và sau dại học đều ờ tuyến tình là 3,3%, ớ tuyến xã y sỹ là 57, Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) 6%.

 • – Nghiên cửu của Thái Vãn Vinh (1999) ờ linh Thái Nguyên: 65.1% sir dụng YHCT. Nguồn cung cap thuốc YHCT phan lớn là tự thu hái trong rừng 42,4%; tự trồng 29,5%; mua ở tư nhân 26,3%. Các chứng bệnh mà người dân sử dụng YHCT để điều trị: Bệnh tiêu hoá 86,2%, cám mạo 75%. phong thấp 71,45%, chứng sốt 42.9%. suy nhược cư Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) thề 42.9%

 • – Nghiên cứu của Phan Thị ĩĩoa (2003) tại tinh Ninh Bình: Tỳ lệ sử dụng YHCT 71,6%; nơi người dân lựa chọn chừa bệnh; Lại nhà 65.9%; bệnh viện 16,7%; trạm y tế

 • II, 6%; y tố tư nhân 5,8%.

Như vậy phần lớn các nghiên cứu trên đều tập trung mó tà thực trạng nguồn lực, các giai pháp và một số mỏ hỉnh can thiệp. Các Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) kết qua nghiên cứu và các khuyến nghị hầu hết chưa dưực sư dụng và ứng dụng vào thực le. Cho lới thời dicm hiện tại chưa có dề tài nào nghiên cứu về các giãi pháp và mó hình can thiệp đối với hoạt động YHC1 lại luyến xà.

1.5. Vài nét về địa lý – kinh tế văn hóa xã hội và mạng lưới YĨTCT tại tĩnh Hà Tĩnh, Thừa Thiền ĩĩuế và Bình Định

Ca 03 linh đều nam ờ khu vực Trung bộ (miền Trung). Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) Hà lình là linh ven biển thuộc miền Bắc tiling bộ.Thừa Thiên ĨTuế nằm ở khu vực Bắc miền Tiling, Tinh Thừa Thiên Hue là một cực tăng trưởng của vùng kinh tố trọng diem mien Tiling. Binh Định là linh duyên hai miên Trung, thuộc Nam trung bộ. Binh Định được xem là một trong những cửa ngõ ra biên của các tinh Tây nguyên và vùngNam T. ào.

Cả 03 tinh, mồi tinh dều có một bệnh viên YĨĨCT cắp tình, khoa Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) YĨĨCT của bệnh viện đa khoa tỉnh, một so khoa hoặc lò YHC1 lại bệnh viện đa khoa huyện, thị. Tại tuyến xã: Nhiều TYT xã phường dã tổ chức KCB bằng YTĨCT, số trạm cỏ hoạt động yHcT tại Hà lĩnh 212/262 TYT xà đạt 80,9% Ihừa lliiên Huế 152/152 TY 1 đạt 100%. Bình Định 149/161 TY 1 xà đạt 92,5%. 1 uy nhiên tỳ lệ khám chừa bệnh bằng YHCT tại hầu hết các Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) TYT còn thắp, cơ sờ vật chắt, trang thiết bị phục vụ cho KCB YĨĨCT còn hạn chế, nhân lực về YĨĨCT tại xà hầu hốt là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chu yếu là y sỳ đa khoa có học thêm 03 – 06 tháng về YHCT, nhiều TYT mới sử dụng các phương pháp không dùng thuốc của YHCT trong diều trị. nhiều ườn thuốc nam lại TYT xã mới chỉ mang tính hĩnh thức.

CHƯƠNG 2. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Đánh giá ‘thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) NGHIÊN cứu

 • 2.1. Đối tượng nghiên cứu:

 • * Doi tượng điều tra cat ngang:

Các cán bộ đại diện Sờ Y tế, Trung tâm y tế, Phòng y tế huyện,Trạm y tế xã. các ban ngành, đoàn thế, tò chức xã hội có liên quan trên địa bàn nghiên cứu. Cán bộ cùa 27 trạm y tế, người hành nghề YIICT tư nhân trên địa bàn các xà nghiên cứu. Dại diện người dàn của hộ gia Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) dinh và dại diện người bệnh đến khám và điều trị lại TYT xà cùa 27 xã thuộc địa bàn nghiên cứu. Các văn ban. tài liệu, sổ sách, báo cáo có liên quan den nguồn lực, tố chức hoạt dộng khám chừa bệnh của tuyến xà trong năm 2010, 2011,2012.

 • * Đôi tượng nghiên cứu can thiệp:

Các cán bộ y tố trực tiếp tham gia khám chừa bệnh tại TYT, các cán bộ y tế dà nghi hưu, người hành Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) nghề y tư nhân, y tế thôn của 03 xã can thiệp. Dại diện người dân thuộc hộ gia đinh, đại diện một số Hội cùa 03 xà can thiệp và 03 xã dối chứng. Các văn bán, tài liệu, sổ sách, báo cáo có liên quan den nguồn lực, tô chức, hoạt động khám chừa bệnh bang YHC1 cua TYT lại 03 TY 1 can thiệp năm 2011,2012, 2013 và 2014.

Không chọn các dối tượng sau vào nghiên cứu Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) : Các cán bộ y tế, những ĩĩộ gia dinh mà chủ hộ hoặc người dược trả lời phỏng vấn rìr chối tham gia.

 • 2.2. Dịa diêm nghiên cứu:

Nghiên cứu mô tả thực trạng:Dược tiến hành tại 27 xà, phường thuộc 9 huyện, thành pho cua 03 linh Hà lĩnh, Thừa Thiên Huế và Bình Định, lại Hà lĩnh các xà được chọn là: Thị tran Phố Châu. Sơn Trường, Soil Trung, Ihạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Xuân Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT) , Thạch Châu, Thạch Bằng, Thạch Kim. Tại tinh lliừa lliièn Huế các xà được chọn là: Điên Hòa, Điền Lộc, Phong Xuân, Vinh Xuân, Vinh Hà. Phú llianh, Phú Cát. Phú Hậu. Xuân Phú. l ại linh Bình Định các xã dược chọn là Tây Bình, Bình Hòa, Thị Trấn Phú Phong, Phước KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giám sát ngân hàng sau khủng hoảng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu mức ăn linh hoạt cho vịt kỳ lừa sinh sản
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hồng thắng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở nam định đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)
Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở ba tỉnh miền trung (TT)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart