Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

fff

Đe Bài: Đánh giá tính họp lí của các qui định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phát vi phạm hành chính.

Đặt vấn đề •

Xừ phạt vi phạm hành chinh hoạt động áp dụng pháp luật hãnh chinh, là quá trinh các cơ quan nhã nước, người có thẳm quyền căn cử vào Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính các quy định pháp luật hiện hành, tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm, các tinh tiết tảng nặng, giâm nhẹ… để ban hành các quyết định xứ phạt. Tuy nhiên, đế dạt được mục đích cua xư phạt vi phạm hành chinh thi nhừng quy định cua pháp luật về xư phạt vi phạm hãnh chinh nói chung và thắm quyền cũng như thu tục xư phạt vi phạm hành chinh nói riêng phái thực sự phù hợp với thực tế. Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung

1. Một số khái niệm:

a. Vi phạm hành chinh và xứ phạt vi phạm hành chinh:

Vi phạm hãnh chinh được định nghĩa một cách gián tiếp tại khoan 2, Điều 1 Pháp lệnh xừ lý vi phạm hành chinh năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) như sau: “Xử phạt vi phạm hành chinh được áp dụng dối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (Sau đây gọi chung là cá nhân, Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính tô chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định cua pháp luật về quan lý nhã nước mà không phái là tội phạm và theo quy định cùa pháp luật phái bị xữ phạt”.

Xừ phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chu thế có thầm quyền, căn cử vào các quy đinh pháp luật hiện hành, quyết định các biện pháp xứ phạt hành chinh và các biện pháp cường chế hành chinh khác (trong trường họp cần thiết Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chinh.

h. Thấm quyền xử phạt vi phạm hành chinh:

Có vi phạm hãnh chính và theo quy định cua pháp luật phai bị xư phạt hãnh chinh. Tuy nhiên, cơ quan nào, những chức danh nào cho các cơ quan quân lý thuộc bộ máy nhã nước được quyển nhân danh nhà nước đê phán xét và quyết định xư phạt đối với vi phạm hành chinh của cá nhân, cơ quan, Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính tỏ chức. Cơ sở pháp lý cùa vấn dề này là các quy định tại chương IV cũa Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chinh năm 2002 (sữa đối. bố sung năm 2008).

c. Thù tục xứ phạt vi phạm hành chinh:

Thủ tục xư phạt vi phạm hành chính được quy định tại chương VI Pháp lệnh xữ lý vi phạm hành chính 2002. Pháp lệnh quy định hai loạit hú tục: thủ tục đơn gian và thủ tục lập biên ban. Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục đơn gian là loại thu tục được áp dụng trong trường hợp xư phạt vi phạm hành chinh băng hình thức phạt cành cáo, phạt tiền từ 10000 đồng đến 200000 nghìn đồng.

Thủ tục lập biên bàn áp dụng đối với nhùng vi phạm tương đối nghiêm trọng mã hành vi vi phạm được quy định mức phạt tiền tử 200.000 đòng trờ lên.

2. Đánh giá tính hợp lý cùa pháp luật về thâm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính hành chinh:

a. Tính hợp lý của pháp luật về thâm quyền xứ phạt vi phạm hành chính:

* Điềm hợp lý:

Thầm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khá nhiều văn bàn pháp luật khác nhau như Luật. Pháp lệnh, các Nghị định. Nhưng vấn đề này được quy định chu yếu tại Pháp lệnh xư lý vi phạm hành chinh năm năm 2002 (sửa dổi. bổ sung năm 2008).

Tại Chương IV cùa Pháp Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính lệnh Xư lý vi phạm hãnh chính 2002 (sữa đồi, bô sung năm 2008) quy định có 75 chức danh có thâm quyền xử phạt vi phạm hãnh chinh (XPVPHC). Có thể nói. Pháp lệnh dược ban hãnh đà tháo gở được nhiều khó khản, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chinh nói chung và về thầm quyền xư phạt vi phạm hành chinh nói riêng. Các nguyên tắc xác định thâm quyền xữ phạt trong Pháp lệnh được xác dinh rõ ràng hơn, Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính các quy dinh về thầm quyền

xứ phạt được áp dụng thống nhất hom trong thực tiền thi hành, cô ý nghĩa lởn trong việc dấu tranh vã phòng chống vi phạm hành chinh. 1 hê hiện:

Thứ nhất, pháp lệnli quy định tăng thâm quyền phạt lien cho các chức danh ờ CƯ sờ nham thực hiện chù trưưng phân cap mạnh cho cơ sờ trong thực hiện xử lý vi phạm hành chinh, dồng thời cũng quy định tăng thâm quyền phạt tiền cho các chức Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính danh thuộc cơ quan chuyên ngành nhẩm khẳc phục tinh trạng thực tế là vụ việc bị don đay lên cấp trên và ùy ban nhân dân các cap quá nhiều, dần đen linh trạng quả tai và ùn tắc trong xư phạt vi phạm hành chính nlìừng nãm qua. Ngoài ra, nói chung các chức danh có thẩm quyển xừ phạt dều dược tăng thấm quyền phạt tiền là xuất phát từ thực tế yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chinh trong các lĩnh vực cụ the. Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Thứ hai, bồ sung một số chức danh có thầm quyền xừ phạt. Vi dụ: (‘anh sát biên. Giám đốc cang vụ hàng hai. Giám đốc cáng vụ hàng không, giám đốc cáng vụ Đường thúy nội địa,… Việc bỏ sung nhùng chức danh này phủ hợp với yêu cầu cũa thực tiền thi hành pháp luật về xữ phạt vi phạm hành chinh trong các lình vực này.

Thứ ba, bô sung thâm quyển áp dụng hình thức xư phạt trục xuất Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính cho Bộ trương Bộ (’ông an dè áp dụng với người nước ngoài. Bơi trên thực tế. không it trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chinh và việc buộc họ dời khôi nước Cộng hòa xà hội chữ nghĩa Việt Xam là can thiết.

Ihứ tư. mức phạt tiền tối da mồi chu thê đước áp dụng dược hiểu là giới hạn mức phạt lien đoi với lừng hành vi cụ the. Cách hiếu này được xác định rò trong nguyên lac xác Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính định tham quyền xứ phạt khi một người thực hiện nhiều hành vi dều thuộc thấm quyền xử phạt vần thuộc người dó (Điều 42, pháp lệnh xư lý vi phạm hành chinh nãm 2002). Quy dinh này ra dời nhẩm khắc phục tính thiếu rõ ràng trong quy định VC xừ phạt vi phạm hành chính và đâm bão cho việc thực hiện dũng thâm quyền xử phạt . Bơi thực tể có nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều vi phạm hành chinh củng một lúc Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính vả mức phạt tiền tổng họp đối 3 với mỏi tỏ chức, cá nhân này vượt quá mức mã pháp luật quy định cho thâm quyền cua người xừ phạt. Trong nhừng trường hợp này đà xay ra nhừng cách hiếu không thống nhất, đản đến khó khăn trong việc áp dụng.

* Một số điểm chưa hợp lý:

XPVPHC là hoạt động hết sức phức tạp. các vi phạm hành chính là nhùng vi phạm pháp luật nho, chưa đến mức hình sự. diễn Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ra hết sức thường xuyên trên tất cã các lình xực của dời sống xã hội. dặc biệt trong diều kiện dất nước dang có nhưng bước phát triển mạnh về kinh tế. xà hội theo hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Các quan hệ xà hội, vi thế, ngày càng trở nên da dạng, phức tạp. trong dó. các vi phạm hành chinh cũng ngây càng trở nên tinh vi, khó Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính lường. Chính vi vậy. các quy định cùa pháp luật về vấn đề này cũng bộc lộ nhùng diêm chưa hợp lý trong đó có bất cập về thầm quyền xử phạt. Thể hiện:

Thứ nhất, thấm quyền xử phạt vi phạm hành chinh được quy định tại khá nhiều văn ban pháp luật khác nhau Pháp lệnh xư lý vi phạm hành chinh, trong Luật Thanh tra và trong rất nhiều nghị định quy định chi tiết các luật chuyên ngành. Điều này dần đến một Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính hệ quã dó là gây ra sự chồng chéo, mâu thuần giừa các văn bân này. Vi dụ như Pháp lệnh xữ phạt vi phạm hành chính không quy định thâm quyền cùa Chánh thanh tra tỏng cục. thanh tra cục. nhưng các nghị định lại quy định, ví dụ như Nghị định xư phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh xực tài nguyên môi trường.

Ngoài ra. về thâm quyền xư phạt cùa các chức danh ớ cấp cơ sờ. Mặc dù quy định hiện Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính nay đà nâng dần thấm quyền xư phạt cua chủ tịch UBND cấp xà từ 500.000 lên 2 triệu đòng, cấp huyện từ 10 triệu lên 20 triệu nhưng hầu hết các trường hợp cấp xã vẫn không phạt được vi phần lớn các hành vi vi phạm đều có mức phạt cao hơn. nên lại phai chuyên lên cấp quận, huyện. Như vậy, việc tăng thấm quyền phạt tiền cùa cấp xà dà không dạt dược mục đích cùa nó vi hầu hết các trường hợp vi Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phạm cấp cơ sở chi kiểm tra. phát hiện vi phạm và lập biên bân. báo 4

cáo cấp trên, dần đến tình trạng quá tái ơ cấp trên trong khi cấp dưới hầu hết chi thực hiện chức năng lập biên ban. từ đó dần đến nhiều trường hợp không xử lý được hành vi vi phạm do hết thời hiệu, thời hạn pháp luật quỵ định. Các cơ quan cấp trên luôn lâm vào tinh trạng không đú thời gian và nhàn lực để thực hiện Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính việc xư phạt trong thời hạn pháp luật quy định, không có quỳ thời gian đầu tư vào các hoạt động quàn lý vĩ mô.

Thứ hai. sự bất hợp lý trong quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và thâm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua.Theo quy định cua Pháp lệnh, thi các chức danh có thâm quyền xư phạt ớ cấp cơ sở hầu như không cô thẩm quyền tịch thu tang vật, Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phương tiện vi phạm hành chinh và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quà. Ví dụ chiến sì công an nhân dân. cành sát viên Đội nghiệp vụ Canh sát biến. Đội trướng Đội nghiệp vụ hai quan. Kiểm làm viên… chi có thấm quyền phạt cành cáo hoặc phạt tiền mã không có thấm quyền tịch thu hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quã. Điều này đà dẫn đến trường hợp xư lý không triệt để hoặc không xư lý được vi phạm phai Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính chuyên vụ việc lèn cấp trên.

h. Tinh hợp lý của pháp luật về thù tục xử phạt vi phạm hành chinh:

* Điềm hợp lý:

Thủ tục xư phạt vi phạm hành chính được quy định tại chương VI Pháp lệnh xư lý vi phạm hành chinh năm 2002. Pháp lệnh này vần duy tri hai loại thu tục: Thú tục đon giàn và thủ tục lập biên bàn. Mặc dù vậy, cô thế thấy Pháp lệnh xứ lý vi phạm hành chinh Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 đà có nhiều sửa đồi, bô sung quan trọng đê dam bào tinh cụ thể. rõ ràng, chặt chè, vừa không bó tay cơ quan nhà nước vừa không gây khó khăn, phiền hà cho cá nhàn, tổ chức vi phạm. Việc chia thũ tục thành hai loại cô ý nghĩa rất lớn: đối với những vụ việc đơn giãn thi người có thầm quyền có thê ra quyết định xư phạt ngay; cá nhân, tỏ chức bị xư phạt có thể xư Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phạt tại chồ; vụ việc dược giãi quyết nhanh chóng, đơn giãn, tạo diều kiện thuận lợ cho cơ quan nhà nước, công chức thi hãnh công vụ và cho cà cá nhàn, tố chức vi phạm.

-Thù tục đơn giàn:

Thú tục đơn giàn là loại thú tục được áp dụng trong trường hợp xử phạt vi phạm hành chính băng hĩnh thức phạt cành cáo, phạt tiền từ 10000 dồng đến 200.000 đồng. Có thế thấy, mức phạt Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính tiền được xử phạt theo thủ tục đơn giãn được nâng từ 20.000 đồng lèn 200.000 đồng là nhẩm giài quyết nhanh chóng đối với vụ vi phạm nho. đơn gian, rõ ràng. Ngoài ra, trong trường hợp này thi người có thắm quyền xữ phạt có thể ra quyết định xử phạt ngay: cá nhàn, tố chúc bị xứ phạt có thể nộp tiền phạt tại chỗ. vụ việc được giai quyết nhanh, đơn gian. Điều đó không chi tạo điều Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính kiện thuận lợi cho cơ quan nước và người thi hành công vụ mã còn cho cà cá nhẩn, tổ chức vi phạm.

-Thủ tục lập biên bán:

+ về đinh chi hành vi vi phạm: việc đinh chi hành vi vi phạm là bước đầu tiên và được áp dụng dối với thú tục dơn giãn cũng như thũ tục lập biên bàn. Đế phù hợp với thực tế da dạng, phong phú cùa cuộc sống, dâm bão tinh linh hoạt, không “ Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính bó tay” cơ quan nhà nước. Pháp lệnh không quy định cụ thê hình thức của lệnh mà người có thâm quyền xử phạt phai ban hành đế đinh chi ngay hành vi vi phạm.

+ về việc lập biên bàn về hành vi vi phạm:

Vấn dề này được pháp lệnh quy dinh rất cụ thế vi biên bân trong xứ phạt vi phạm hành chinh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sờ cho việc xư phạt và giai quyết khiếu nại. tố cáo cùng Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính như việc khơi kiện ra Tòa án hành chinh.

Để phù hợp với thực tế Pháp lệnh bố sung một điểm mới là vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay. tàu biến thì người chí huy tàu bay, tàu biên có trách nhiệm lập biên ban đê chuyên cho cơ quan, người có thâm quyển xư phạt khi người có tàu bay, tàu biến về đến sân bay. bến câng. Quy định này là cần thiết bởi thực tế vần có nhiều vi phạm hành Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính chinh xây ra ờ tàu bay, tâu biến nhưng không thể giãi quyết do không được pháp luật quy định thu tục xư phạt.

+ về việc quyết định xử phạt:

9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án xây dựng bộ điều khiển cho bộ biến đổi nghịch lưu độc lập điện áp một pha sử dụng phương pháp spwm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm từ ngữ nam bộ trong truyện ngắn của sơn nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bo de on thi lop 10 mon ngu van nam 2019
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart