Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

Add your review

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

fff

TRiriXG OAI H(M KIXH TF arm nix

NGIYẺNTHỊ THÍ VAN

O TẠO CÔNG CHỨC LẢM CÔNG TÁC QƯẲN LÝ GIÁ THUỘC NGÀNH TÀI CHÍNH HÀ TỈNH

Chuyên ngành: Quan Lý Cõng

JAN VÃN THẠC sĩ KINH DOANH VÀ QUÀN LÝ

Người hưởng dun khoa học:

PGS.TS. Mai Ngọc Anh

Hà NỘI-2017

LỜI CAM ĐOAN Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

TỎI xin cam đoan luận vãn "Đáo tạo công chúc làm còng tác quăn lý giá thuộc ngành tải chilli] Hà Tình" lá cõng trinh nghiên cứu cùa riêng bán thàn tòi, dưới sư hưởng dần cúa PGS.TS Mai Ngọc Anh. Các só liệu vã két quá nghiên củu trong luận vân nảy lã hoàn toàn trung tlnrc.

Tác gíã luận ván

LÒI CẢM O-X

Em xiu bây lo lõng biểl on chân lliành và sàn sắc lới quý thầy, Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh cô giáo. Ban Giám hiện trường Dại hex: Kinh lề quồc (tàn (tã quan làm. lận lình giúp (lữ. chuyển lai nhinig kinh nghiệm quý bán vã bồ ích cho em trong suối khóa (lão lạo sau (tại học. ĐẠC biệt em chăn thánh câm ơn PGS. TS Níai Ngoe Anh đà true tiếp hướng dằn em lưa chộn đe tái luân vân thac sĩ phú hợp vói vi ưỉ vả công vice của minh.

Đóng thời, em cùng câm ơn Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh tãp thê lánh đao. CBCCVC Cue Quản tỷ Giá – Bộ Tái chinh: Sơ Tái chính Hà Tình và Phông TC-KH các huyện, thành phố. tin xã thuộc tmh Há Tinh dã tạo mọt diều kiện hó trợ. giúp đỡ em thu thập só liệu, kháo sát. đánh giá và ttr ván cho em một số van de hen quan dề tãt.

Trong quá trinh lãm luân van không ưảnh khỏi nhùng thiểu sót. rắt mong đirơc sư góp ỳ cùa cãc thảy Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh , có giáo, các đống clú. đồng nghiệp đê két quá nghiền cửu hoàn thiên hon.

Kính chúc Ban Giám hiệu, quý- thây, cô giáo Truông Đai học Kinh te quòc dàn và tập the CBCCVC Cục Quán lý Giá • Bó Tài chinh. Sớ Tái chinh. Phong TC -KH các huyện, thánh phó. till xã thuộc tinh Há Hnli lởi chúc sire khoe, hanh phúc vá thành cõng.

Xin trân Họng cam ơn!

Tác gia luạu van Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

MỤC LỤC


LÒI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỨ VIẾT TÁT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, sơ ĐÒ TÓM TẮT LUẬN VAN

LỞI MỞ ĐÂU

CHƯƠNG 1: cơ SỞ LÝ LUẬN VÉ ĐÀO TẠO CÒNG CHỨC QUẢN LÝ GIÁ

THUỘC NGÀNH TÀI CHĨNH TRÊN ĐỊA BÂN TÍNH

 • 1.1.2.  Kliải niêm cỏng Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh chức quán lý giả thuộc ngành tài chinh trẽn đia bản tinh… 11

 • 1.1.3.   Vai trò công chúc quan lý giá thuộc ngành tài chính trẽn đĩa bàn tinh …12

 • 1.2. Đao tạo cóng chức quăn lý gia thuộc ugauh tai chinh trêu địa ban tiuh …13

1.2 1. Khát niệm vè đáo tạo còng chức quán lý giá thuộc ngành tát chính trên địa bàn tinh

1.2 2 Mục tièu đào tạo công chúc làm còng tác quán lý giá thuộc ngành Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh tái chinh trên đĩa bản tinh 14

 • 1.2.3.   Nôi dung đào tao cõng chức quan lý giá thuộc ngành tài chinh trẽn đĩa

bàn tinh

LỶ GIẢ THUỘC NGÀNH TÁI CHÍNH HÀ TINH

 • 2.1.1.   Lích sứ hĩnh thảnh và phát triền cơ quan quán lý giã thuôc ngành tài

chính Hà Tính

 • 2.1    2 Tồ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ cùa cơ quan quán lý grá thuộc

ngành tát chinh Hà Tilth hiện nay Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh

 • 2.1.3. Kêt quà cõng tác quán lý giá trãi đĩa bán tinh Hà Tinh giai đoạn 2011 -2015 .33

 • 2.3.   Thực trạng đao tạo cóng chúc quàn lý gia thuộc ngành tài chinh Hà Tính …41

 • 2.3.3.   Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh Thực

trạng tó chức thục hiện đào tạo

 • 2.4.   Đánh giá cõng tác đáo tạo cong chức quán lý giá thuộc ngành tãi chinh

Hà Tinh ”

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP Hoàn thiện đào tạo cóng chức

QUÀN LÝ GIÃ THI ỌC NGÀNH TÀI CHĨNH HÀ TINH Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh TRONG THÔI GIAN TỚI……..I..?……………………

………Z…………… .63

 • 3.1. DỊuh hướng hoan thiện đao tạo cõng chúc quân lý giá thuộc ugauh tai

chính Ha Tính

 • 3.1   1 Quan điếm chi đao về đáo tạo công chúc quán lý giá thuộc ngành tài chính Hà

Tính ……………………………………………………………………7……….    .?

 • 3.1.2. Phương hướng và muc tiêu hoàn thiện đào tao còng chúc quán lý giã

thuõc ngành Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh tài chính Hà Tỉnh đền năm 2020

 • 3.2.   Một số giãi pháp hoan thiện (lao tạo cóng chức quăn lý gia thuộc uganh tai

chính Ha Tính………………………………………………………..,

 • 3.3.   Một só đe xuất, kiến Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính

hà tĩnh nghị

KÉT LUẬN

DANH .MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TÌ” MÉT TẤT

<<<123>>>

TT

Tữvlết tát

N’ộl dung

1

CBCCVC

Cán bộ. cõng Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh chức,

2

CBCC

Cản bộ, cóng chức

3

HĐND-UBND

Hội đóng nhàn dãn • ủy ban nhãn dàn

4

UBND

Uỳ ban nhãn dãn

5

TC-KH

Tài chính – Kế hoạch

6

CNH-HĐH

Còng nghiệp hóa. hiện đai hóa

7

XHCN

Xả hội chù nghía

8

ĐH

Đai học

9

SĐH

Sau Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh đại hoc

10

Cao Đăng

11

ĐVT

Đơn vị tính

12

KT-XH

Kin!) té- xà hội

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh
Đào tạo công chức làm công tác quản lý giá thuộc ngành tài chính hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart