Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

53.000

Category:

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đã đọc và hiểu về các hàiih vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật Tôi cam kết bàng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này do tôi hr thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong hoc thuật.

Tôi xin cam đoan đây lã còng Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam trinh nghiên cứu cùa riêng tòi. Các só liêu, két quả trong luận vân là tnuig thực và có nguồn gốc rỏ lãng.

Hà nội. tháng ỉ Ị năm 20ỉ 6

TÁC GIA LUẬN VÁN

NGUYỀN THỊ SÂM

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin bày tò lóng biết ơn chàn thành và sâu sác tới PGS TS Phạm Thúy Hương, người trực tiép hướng dẫn vã giúp đờ tôi hoàn thiện đề tài này.

Nhãn đây. tói cũng xin Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam chân thành căm ơn các thầy, có giáo của khoa Kinh tế vã Quăn lý nguồn nhãn lực – Đai học Kinh tề quốc dãn đà tận tinh giảng dạy. giúp dở tôi trong quá trình học tập cùng như hoàn thành luận vãn.

Tỏi xin bảy tò sự biết ơn sâu sắc đến chi Nguyền Thu Hồng – Trưởng phòng hãnh chinh nhãn sự ■ kiêm trơ lỷ giám đốc. chi Nguyền Thị Vân – Trợ lý phông hành chinh nhân sư. chi Phạm Thi Hổng Thúy – Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam kẻ toán trường và các phòng ban trong còng ty TNHH Suncall technology Việt Nam đà giúp tôi thu thập tài liệu và đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu đè tòi có thề hoàn thành bãi luận văn này.

Do khả năng, kiến thức và thời gian có han. luận văn chắc chán không tránh khôi những thiếu sót. Vi vậy. tòi rắt mong nhãn đtrợc những ý kiến đóng góp chân thành cùa thầy cô giáo và cãc ban đề luận văn cùa tòi được Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LOI CAM ĐOAN

Lưl CẤM ƯN

DANTĨ MỤC CÁC CĨTCVTÊT TÁT

DANH MỰC SO ĐÕ. BẢNG BIÊU, B1ẺI ĐÕ

1ÓM TÁT LUẬN VÀN ………………………………………….Error! Bookmark not defined.

PĨĨÁN MỜ DÃU

CHI ONG 1: CO SÔ LÝ LCẶN VÈ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MÓI TRONG

DOANH NGĨĨTẸP

 • 1.2    Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam Vai trô

cùa đáo tạo nhân viên mõi trong (loanh nghiệp

 • 1.4   Những nhân Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam tổ ãnh hưòìig (len (láo tạo nhân viên mói trong (loanh

nghiệp

 • 1.4.1 …………………………………………………………………………………………………….

Nhừng nhàu tố thuộc mói trường bẽn trong doanh nghiệp

 • 1.4.2 …………………………………………………………………………………………………….

Những nhàn tố thuòc mói trướng bẽn ngoái doanhg nghiẽp

 • 1.5   Kinh nghiệm cùa một $6 doanh nghiệp về dão tạo nhãn viên mới vã

bãi học cho cõng ty 1NHH Suncall lechnologỵ Mệt Nam (STV)

 • 1.5.2  Kĩiih nghiệm của cóng ty D& Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal

technologuy việt nam J

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHẢN VIÊN MỚI TẠI CÕNG TY TNHH SƯNCALL TECHNOLOGY VIẸT NAM

 • 2.1.1  Quá triiiỉì hình thành vá phát triền Công ty TNHH Suncall Technology

Việt Nam

 • 2.1.3  Một sổ đặc điềm Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt

nam vể kiiili tế. kỳ thuật

2.2 Phân tích thực trạng đáo tạo nhãn viên mõi tại cõng ty TNHH Suncall

Technolog việt Nam (STV)

 • 2.2.1  Quan điểm đảo tạo nhàn viên mới của ban lanh đạo cõng ty TNHH

Suncall Technology Việt Nam

 • 2.2.2  Phàn tích thực trạng đào tạo nhàn viên mới tại cõng ty TNHH Suncall

Technolog Việt Nam (STV)

 • 2.3   Phân tích các Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam nhân tổ ãnh hường tởi đào tạo nhân viên mời tại công ty

TNHH Suncall Technology Việt Nam

CHƯƠNG 3: GIAI PHẤP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHẢN VIÊN MÕI VÀ ĐIÊU KIỆN THỰC hiện tại (Ỏng ty TNHH suncall TECHNOLOGY Đào tạo

nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam VIỆT NAM

3.12   Đinh hướng cùa Còng ty về đào tạo nhàn viên mới trong thời gian tới

 • 3.2.2  Xảy dụng mỏi trường lảm việc tốt Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal

technologuy việt nam vả định hướng cho tương lai

 • 3.3.2  Chuẩn bi kinh phí đề thực hiện các giái pháp Đào tạo nhân viên mới tại công ty

tnhh suncal technologuy việt nam đào tạo

KÉT LUẬN’

DANH MỤC TÀILIỆU THAM KHÁO

PHỤC LỤC

DAMI MỊ’C CẤC CIIỬVIÉT TẤT

<<<123>>>

CBCNV:

Cán bộ cõng nhân viên

CBQL:

Cán bộ quân lý

HCNS:

Hãnh chinh nhãn sự

HR:

Nhãn hrc (Hunam resources)

KCN:

Khu cõng nghiêp

Đào tạo nhân viên

PCCC:

Người lao đông

Phòng cháy chữa chây

STV:

Suncall Technology Việt Nam

TNHH:

Trách nhiêm hừu han

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam
Đào tạo nhân viên mới tại công ty tnhh suncal technologuy việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart