Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

53.000

Category:

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

fff

iff


i

TRƯỜNG DẠI HOC KINH TẼ QUỎC DÂN

***********


PHẠM Till YÉN


DÀO TẠO VÀ PHẤT TR1ÉN GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC HAI DƯƠNG DỀN NĂM 2018


Chuyên ngành: QUÂN LÝ KĨNIĨ TÉ VÀ CTTÍNĨĨ SÁCH


LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ


NGƯỜĨ ĨĨƯỚNG DÀN KĨĨOA ĨĨỌC;

PGS. TS. NGUYỀN THỊ NGỌC HUYỀN


HÀ NỘI, NÁM 2013 LỜI C ẤM ƠN

Dê hoàn thành chương trinh cao học và viết luận văn, tòi đà nhận được sự hướng dần, giúp đờ và góp ý nhiệt linh cua quỷ thầy cô Trường Dại học Kinh te Quốc dàn; sự giúp dờ vã tạo mọi điêu kiện của Ban Giám hiệu; các phòng, khoa, trung Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 tàm và các dong nghiệp tại Trường Dại học Hãi Dương; sự dộng viên, giúp sửc từ phía gia dinh.

Trước het, lôi xin chân thành cam ơn quý thầy cô Trường Dại học Kinh tế Quốc dân, dặc biệt là các thầy cò khoa Khoa học quân lý dà tận tinh dạy báo cho tôi, dà tạo mọi diêu kiện dẻ tỏi học tập và hoàn thành tot khỏa học, cùng như định hướng vã cung cap cho tòi nhưng kiên thức khoa học day dù Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 nhal ve quan lý!

rỏi xin gứi lời câm oil sâu sac den PGS. IS. Nguyen Ihị Ngọc Iluyen, người dà trực tiếp hướng dần và dà dành nhiêu thời gian, tâm huyết cùng như nhùng tinh cảm tot dẹp dộng viên tôi, tận tâm giúp tôi tiếp cận với nhùng tri thức mới, nhùng phương pháp tiếp cận khoa học trong quá trinh thực hiện luận vấn lốt nghiệp!

rỏi cùng xin gứi lời câm on sâu sac tới Ban Giảm hiệu, các Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 phông, khoa, trung tâm và các dong nghiệp tại Trường Dại học I lãi Dương dà tạo rất nhiều điều kiện giúp đờ tôi. cung cấp nhừng tài liệu bô ích. tra lời phong van góp phân vào việc hoàn thành luận văn cua lôi!

Nhàn dày, tôi cũng xin cám on gia dinh vả nhũng người thân cứa tôi dà dộng viên, giúp sức de tôi có the hoàn thành khóa học và báo vệ luận vãn dạt kết quà lôl nhất !

Xin chân Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 thành cam ơn!

Người thực hiện

Phạm Thị Yen

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỬVIÉT TẤT

DANH MỤC Sơ ĐO, BẢNG BIEU

TÓM TẤT LUẬN VĂN

MỚ ĐAU

CHƯƠNG 1: CO SỎ LÝ LUẬN VỀ DÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÀNG

VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 • 1.1.2. Nhiêm Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm

2018 vụ, quycn hạn của giáng viên trường đại học

 • 1.2.4.  Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018

Quá trinh dào tạo và phát triển giảng viên nường dại học

 • 1.2.5. Các yếu tò ành hường Un đào tạo và phát Iricn giáng viền trong các

trường đại học

CHƯƠNG 2. PILƯN TÍCH Tllực TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHẤT TRIEN

GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC HÀI DƯƠNG

 • 2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ Tnrờng Đại học Đào tạo và phát triển giảng viên tại

trường đại học hải dương đến năm 2018 Hái Dương

 • 2.3. Thực trạng đào tạo và phát triền giàng viên cùa Trường Đại học Hài

Dương giai đoạn 2009 – 2013

 • 2.3.1. Kết Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 quà đào tạo và phát triền giáng viên cùa Trường Đại học Hái

Dương giai đoạn 2009 – 2013

 • 2.4. Dánh giá đào tạo vã phát triền giàng viên cùa Trường Dại học

Hãi Dương

 • 2.4.1.  Điểm mạnh, hạn chế trong dào tạo và phát triển giáng viên của

Trường Dại học Hài Dương

 • 2.4.2. Nguyên nhàn cứa hạn chẽ trong Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 đào tạo và phát triền giáng viên của

Trường Dại học Hài Dương

CHƯƠNG 3. MỌT SÕ GIAI PHÁP HOÀN TIIIẸN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT

I KIỂN GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC HÀI DƯƠNG

 • 3.1. Phương hướng dào tạo và phát triển giàng viên cùa trường Đại học

Hái Dương

 • 3.1.1. Mực tiêu phát trièn cua Trường Đại học Hãi Dương dến năm 2018 … 66

 • 3.1.2. Phương hướng hoãn thiện dão tạo và phát triền giang viên cua

Trường Đại Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm

2018 học Hãi Dương

 • 3.2.  .Một sô giãi pháp hoàn thiện đào lạo vã phát triên giàng viên ờ

Trường Dại học Hài Dương đến nám 2018

 • 3.2.2.  Hoàn thiện chính sách, ke hoạch đào tạo và phát triền giảng vicn …. 70

 • 3.2.3.  Hoàn thiện việc trièn khai chinh sách, ke hoạch đào lạo và phát Iricn

giáng viên

 • 3.2.4.  Hoàn thiện đánh giá kết qua dào tạo và Đào tạo và phát triển giảng viên tại

trường đại học hải dương đến năm 2018 phát triển giang viên

 • 3.2.5. Tăng cường năng lực chuyên mòn về quan lý nhân lực cho Phòng Tô

chức Cán bộ

3.3.1 Kiến nghị dối VỚI Trường Đại học Hãi Dương

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU TH AM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

Ch lì viết

Đào tạo và

Nội dung dầy dù

CĐ    2

Cao đãng

CM

Chuyên môn

DH

IỈĐNI)

Dại học

I lội dong nhàn dàn

NC

Nhu cầu

NN

Ngoại ngừ

PGS.TS

Phó giáo sư Ten sĩ

TC

ỉ Tung cấp

TH

Tin học

TH

rin học

TNCS

Thanh nicn cộng san

TPIICM

Giành Đào tạo và phát triển giảng viên H>; trườm> đo i h^c hải dươnr đến năm

ƯBND

Úy ban nhàn dân

DANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIÊU

Sư đồ 1.1.  Quá trình đào tạo và phát triển giảng viên trường đại học

Sơ đồ 2.1.  Sơ đổ Tố chức bộ máy Trưởng Đại học Hải Dương

Bàng 1.1.  Phàn biệt dào tạo và phát tnên

Bâng 2.1. Qui mò đào tạo cùa Trường Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 lừ năm học 2010-2011 đến 2015-2016 ..42

Bang 2.2.  Cơ cấu và số lượng giang viên Trường Đại học Hái Dương

Bâng 2.3.  I rinh độ đào lạo cúa giáng viên Trường Dại học Hái Dương

Báng 2.4.  Kết qưa binh xét thi dưa ŨT năm 2009 dến năm 2013

Báng 2.5. (’ác lớp bôi dường, đào lạo ngoài chuyên môn Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 48

Bang 2.6.  Quỵ dôi số lượng sinh viên trên một giang viên

Báng 2.7.  Mục lieu của những khóa học lập. bôi dường

Bàng 2.8.  T ông hợp chi phi dào tạo qua các năm

Báng 2.9.  (‘hi phí đào lạo tính trung bình cho một giáng viên qua các nám

Bang 2.10. Mối quan hệ giừa mức dộ dáp ứng Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 yêu cầu giang dạy với nhu cầu đào lạo các lình vực của giáng viên

Bang 3.1.  Mầu phiếu xác dinh nliu cầu dào tạo và phát triền giáng viên

Biêu 2.1.   Số lượng giang viên dược cữ di học cao học. nghiên cứu sinh

Biêu 2.2. Mức dộ được cung cấp các thông tin liên quan đen công tác đào tạo và phát triển giang viên

Biêu 2.3 Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018 . (’ác phưcmg pháp đào tạo được sứ dụng

Biểu 2.4. Mối quan hệ giữa việc dào tạo vã nhu cầu của giảng viên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018
Đào tạo và phát triển giảng viên tại trường đại học hải dương đến năm 2018
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart