Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 - 2020

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN —oOo—

NGUYÊN HỮU KHIÉU

ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN KHU KINH TÉ VŨNG ÁNG GIAI ĐOẠN 2006-2020

Chuyên ngành: Kinh tề phát triển (Kinh tế đầu tư>

Mà số: 62310105

LUẬN ÁN TIÉN Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 -2020 Sĩ KINH TẾ

Giáo viên hướng dẫn : 1. PGS.TS PHẠM VĂN HÙNG

2. TS NGUYÊN HÒNG LỈNH

HÀ NỘI-2015

LỜI CAM DOAN

Tôi .Kill cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Những số liệu và nhùng trích (lần trong luận án đều cà nguồn gởC rõ ràng. Các phân tích của luận án cùng chưa từng được công bố ơ một công trình nào. Tôi xin chịu trách Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 nhiệm về lời cam đoan này.

Tác già hiận án

Nguyễn Hữu Khiếu

LỜI CẢM ƠN

Tác già chân thành biết ơn trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Sau đại học, Khoa Đầu tư. Bộ môn Kinh tế đầu tư cùng các thầy cô tham gia giăng dạy chương trình nghiên cứu sinh. Chính những kiến thức, phương pháp mới được tiếp thu từ quá trình nghiên cứu tại trường là hành trang quan trọng giúp tác giã hoàn thành luận án. Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

Tác già xin chuyển lời tri ân sâu sắc nhất đến tập thê giáo viên hướng dần, PGS.TS Phạm Văn Hùng và TS. Nguyền Hồng Lĩnh. Sự hướng dẫn tận tình, tàm huyết và rất trách nhiêm cùa các thầy đả giúp lúc gia hoàn thành luận án.

Tác giả xin gữi lời càm ơn chân thành đến lãnh đạo các Sờ, ban, ngành tinh Hà Tĩnh cùng với lãnh đạo Ban Quân lý các Khu Kinh tế tinh Hà Tĩnh đã luôn quan Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 tâm và tạo mọi điều kiện trong quá trình thu thập dừ liệu, tư vấn và các gợi ý chính sách.

Xin câm ơn tình cảm của người thân, gia đình. Chính tình yêu thương và sự quan tâm cua gia đình là động lực to lớn cho tác giá hoàn thành luận án.

Trân trọng câm ơn!

Hà Nội/2015

Nguyền Hữu Khiếu

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC Từ Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

VIẾT TÁT………………………………………………………………………………..

DANH MỤC BÀNG BIẺƯ

DANH MỤC HÌNH, sơ ĐÒ

LỜI Mở ĐẲƯ

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHƯNG VÈ DẦU Tư PHÁT TRIẺN KHƯ

KINH TÉ THEO HƯỚNG BÉN VỮNG

I. I. I Phát triền bền vững

 • 1.2   Đầu tư phát triển Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

khu kinh tế theo hướng bền vững

 • 1.2.2 Vai trò đầu tư phát triển và đầu tư phát triển KKT theo hướng bền vừng … 22

 • 1.4.2  Đầu tư phát triển Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020

nhân lực

 • 1.6   Các nhân tố ành Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 -2020 hướng tới hoạt (lộng đầu tư phát triển khu kinh tế

theo hướng bền vững

 • 1.6.1 ………………………………………………………………………………………………….

Các nhân tố thuộc môi trường quốc tế

 • 1.6.2 ………………………………………………………………………………………………….

Các nhân tố thuộc môi trường quốc gia

 • 1.6.3 ………………………………………………………………………………………………

Các nhân lố thuộc môi trường địa phương

 • 1.6.4 ………………………………………………………………………………………………

Các nhân tố thuộc môi trường khu kinh tế

 • 1.6.5 Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tói hoạt động đẩu tư phút triển khu kinh tế theo hướng bền vừng Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng

Áng giai đoạn 2006 – 2020

1.7. Kinh nghiệm quốc tế về đẩu tư phát triển khu kinh tế theo hướng

bền vững và bài học cho khu kinh tế Vũng Áng

 • 1.7.1 ………………………………………………………………………………………………

Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển khu kinh tế theo hướng bền vừng

 • 1.7.2 ………………………………………………………………………………………………

Bài học kinh nghiệm cho đầu tư phát triền khu kinh tế Vũng Áng

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: TỎNG QUAN CÁC NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐẺN ĐÈ

TÀI Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu LUẬN ÁN

 • 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu các nhân lố ành hường lới đằu tư phát triển

khu kinh tế theo hướng bền vừng

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 ĐẢU TƯ PHÁT TRIÉN KHU KINH TẺ VÙNG ÁNG GIAI ĐOẠN 2006-2014

 • 3.1   Dặc điểm kinh tế – xà hội tinh Hà Tĩnh íình hường đến công tác đầu

tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng

 • 3.1.2 ………………………………………………………………………………………………

Đặc điềm kinh tế – xã hội cho đầu tư phát triển khu kinh tể Vùng Áng

 • 3.1.3 Hệ thống các văn ban pháp luật có liên quan đến Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 đầu lư phái triền khu

kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 đến 2014

 • 3.2 Nghiên cữu thực trạng đầu tư phát triển KKT Vũng Áng giai đoạn 2006-2014 79

 • 3.3.1  Đánh giá kết quả đạt được trong đầu tư phát triền Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 khu kinh tế Vũng Áng…. 99

 • 3.4   Kết quà phân tích các nhân tố ảnh hướng tói hoạt động đẩu tư phát

triển khu kinh tế Vũng Áng theo hướng bển vững

 • 3.5   Tổng họp một sổ hạn chế và nguyên nhân ảnh hướng đến đầu tư

phát triển khu kinh tể Vũng Áng Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 theo hướng bền vững

Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP VÈ ĐẤU TƯ NHẢM PHÁT TRIEN KHU KINH TÉ VŨNG ÁNG THEO HƯỞNG BÈN VỪNG.. 130

 • 4.1   Quan điềm và định hướng đầu tư phát triển khu kinh tề theo hướng

bển vững

 • 4.1.1 Nhừng cân cứ xác lập quan điểm và đinh hướng đầu tư phát triển khu

kinh tế theo hướng bền vừng

 • 4.1.2  Quan điểm đẩu tư phát triển khu kinh tế Vùng Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 Áng theo hướng bền

vừng

 • 4.1.3 Định hướng đẩu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng theo hướng bền

vừng

sờ đê đề xuất giãi pháp và kiến nghị chính sách

 • 4.2.2 Giãi pháp về đầu tư nhăm phát triển khu kinh tể Vũng Áng theo hướng

bển vừng

 • 4.2.3  Đề xuất hoàn thiện chính sách cho đầu tư phát triển khu khu kinh tế

Vũng Áng Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020 theo hướng bền                    vừng

Tóm tắt chương 4

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHÁO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán hàng hóa tại công ty xăng dầu thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại chi cục thuế huyện cẩm giàng hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động kiểm tra ở các trường tiểu học thị xã sông cầu, tỉnh phú yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phố hoa phai mường mán
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020
Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart