dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff

dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển

fff


SỞ GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠO HÀ NỘI    _


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẶN HOÀNG

MAI

TRƯỜNG THCS TÂN MAI

Địa chỉ: số 147 phổ Tân Mai – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

THCSTÂN MAI

BÀI Dự THI

VẬN DỤNG KIÉN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ

BÀI 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN


Nàm học 2014-2015

Phiếu thông tin về nhóm giáo viên dự thi

Sớ giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội

Phòng giáo dục và đào tọa quận Hoàng Mai

Trường THCS Tàn Mai

Địa chi: 147 Tân Mai

Điện thoại:                         Email: [email protected]

Thông tin dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển về nhóm giáo viên:

 • 1. Họ và tên: Nguyền Doàn Minh

Ngày sinh: 06 10 1984               Môn: Vật lý

Điện thoại: 0169 2599 041

Email: Daylacaibanphimíậ yahoo.com

 • 2. Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang

Ngày sinh: 02/09/1984               Món: Vật lý

Điện thoại: 0982 110 209

Email: Phamthithutrang02091984ÍỠ gmail.com

 • 3.  Họ và tên: Phú thị Ngọc Phúc

Ngày sinh: 17/05/1993                 dạy học tích hợp liên môn vật lý 8

bài áp suất khí quyển Môn: Vật lý

Điện thoại: 0946609082

Email: phuthithaibinh. 170577 gmail.com

PHIẾU MÔ TẢ HỒ Sơ DẠY HỌC Dự THI

 • 1. í en hồ sơ dạy học

Tích hợp chủ đe Giáo dục môi (rường và kỳ năng song thông qua kiến thức các mòn Địa lý, loán học và Sinh học vảo giáng dạy môn Vật lý bãi: “Ap suất khi quyên” môn Vật lý 8

 • 2.  Mục liêu dạy học

Trong cuộc sồng hẩng ngày, chúng ta dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển thường gặp rất nhiều hiện tượng liên quan đen kiên thức vật lí. Một trong những kiến thức lác động ràt lớn đèn các hoạt dộng cúa con người đó là “Áp suất khí quyển”. De góp phan vào việc giãi thích các hiện tượng liên quan dên Ap suất khí quyên, nhóm giáo viên chúng tôi dã dể ra một số giãi pháp vận kiến thức các môn học toán, sinh, dịa, giáo dục công dân dể giái quyết tốt các vần dể về áp suất khí dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển quyển trong cuộc sống.

 • *  Kiến thức tích hợp

+ Môn Vật lý: Giúp các em nẩm dược và hiếu rò sự tồn tại của áp suất khí quycn trong đời sống, đặc diêm của áp suất khi quyên và độ lớn trung binh cúa áp suất khi quyến

+ Môn sinh học: Biết dược các nguy cơ về sức khóe khi thay dối dộ cao một cách đột ngột

+ Môn địa lý:

 • –  Biết được vị tri địa li cua “ dày núi Himalaya” dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển trên thế giới.

 • – Biết được nguyên nhàn gây ra gió là sự chênh lệch khi áp trên bề mặt trái đất + Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và kỹ năng sống: Biết dược tác dộng cúa con người, làm ô nhiêm môi trường và lừ đó có thức bão vệ môi trường

 • *  Kỳ năng:

 • – Giúp các em rèn tot khá nàng lư duy, tháo luận nhóm, thu thập thông tin, phân tích các kênh hình, kênh chừ. lien hệ dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển thực le.

 • – Biểt vận dụng kiến thức liên mòn trong giai quyết vẩn dề.

 • *  Thái độ:

 • – Giáo dục thức bao vệ sức khoe bán thân, bao vệ môi trường xung quanh

 • – Nghiêm ữic, hợp tãc tốt, linh hoạt trong các hoạt dộng vận dụng kiến thức liên mòn trong việc lĩnh hội kiến thức.

 • 3. Đối tượng dạy học cùa bài học

*Đối tượng dạy học là học sinh khối 8

 • – Số lượng học sinh: 125 em

 • –  Số dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển lớp thực hiện: 03 lớp

 • * Dự án mà chúng tòi thực hiện là kiến thức Vật lý 8 đồng thời trực tiếp giăng dạy với các em học sinh lóp 8 nên có nhiều thuận lợi trong quá trinh thực hiện.

 • – Thử nhất: các em học sinh lớp 8 đà tiếp cận và làm quen với kiến thức chương trinh bậc THCS nói chung và môn Vật lý nôi riêng nên các em không còn bờ ngờ, lạ lầm với những hình thức kiếm tra đánh giá mà giáo dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển viên đề ra.

 • – Thứ hai: Đối với kiến thức bài “Áp suất khi quyền” các em đà học ơ bài trước các kiến thức liên quan đến áp suất, áp suất chất lõng

 • – Thứ 3: Đối với các môn học khác cũng vậy như môn địa lý. Sinh học. Toán học., các em cũng được tim hiêu kiến thức liên quan đến môn Vật lý trong đó có kiến thức về “Áp suất khí quyến” . Vì vậy khi cần tích hợp dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển kiến thức của một mòn học não dó vào vào bộ môn Vật lý dè giãi quyết vân đê trong bài học các em không câm thấy bở ngờ.

 • 4. Ý nghĩa cua bài học

Qua dạy học thực tế nhiều năm chúng tôi thấy răng việc tích hợp kiến thức giừa các môn học vào giai quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó không chi đòi hòi người giáo viên giáng dạy bộ môn không chi năm bắt nhuân dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển nhuyễn kiên thức bộ môn minh giăng dạy mà còn phãi không ngừng học hôi. trau dồi kiến thức cùa những bộ mòn học khác dể giúp các em giãi quyết các tinh huống, các vấn dề đặt ra trong môn học nhanh chóng và hiệu quà nhất.

Trong thực tế chúng tòi thấy khi bài soạn có tích hợp với kiến thức của các môn học khác sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn. hiểu rò hơn. sâu hơn nhưng vấn đề đặt ra trong SGK. dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển Từ đó bãi học trớ nên sinh động hơn. học sinh có hứng thú bài học, được tìm tòi. khám phá nhiều kiến thức và được suy nghĩ sáng tạo hơn đồng thời vận dụng vào thực tế tốt hơn.

 • 5.  Thiết bị dạy học, học liệu

 • * Giáo viên:

 • –  1 cốc thúy tinh to đựng nước, 1 hòn bi sất, một hòn bi gồ, 1 miếng gồ nhó.

 • – Hình ánh về ô nhiễm môi trường, dinh núi Everest, kill quyến dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển .

 • – Máy chiếu, kỳ năng trinh chiếu powerpoint: Kỳ năng sọan giang bằng chương trinh word

 • – Kiến thức toán học về lập luận, chửng minh.

 • – Kiến thức địa li về dày núi Himalaya và đinh núi everest

 • –  Kiến thúc sinh học về bệnh áp huyết và thấp khớp

 • – Kiến thức giáo dục công dân về ý thức bào vệ mỏi trường, tinh thằn tự giác.

* Học sinh:

 • – Nghiên cứu kì nội dung bài học

–  1 cốc thúy tinh to đựng dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển

nước. 1 ống thúy tinh, bàng phụ. hộp sửa dà uống hết. bán cầu mác đơ buốc bang cao su

* ứng dụng CNTT: Sử dụng phần mềm soạn giảng đế trinh chiếu các Slide minh hoạ nội dung kiến thức từng phần cần truyền đạt cho học sinh.

 • 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Đối với bài “Áp suất khí quyển” giáo viên thực hiện theo các bước sau:

I MỤC TIÊU:

 • 1.  Kiến thức:

 •  Giãi thích dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển được sự tồn tại cùa lóp khí quyến và áp suất khí quyển.

 • –  Giài thích được một số hiện tượng đơn giàn.

 • –  Hiểu được vì sao áp suất khi quyên cảng lên cao càng giám

 • – Năm được cách tinh áp suất khi quyển và độ lớn trung binh cùa áp suất khí quyến

 • 2.  Kỹ nâng:

 • – Biết suy luận, lập luận từ các hiện tượng thực tế và kiến thức để giai thích sự tồn tại áp suất khi quyến và đo dược áp suất khí quyển dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển .

 • 3.  Thái độ: Học sinh cần có thái độ:

 • –  Vận dụng kiến thức đà học đề giãi thích một số hiện tượng trong thực tế.

 • – Yêu thích món học.

 • – Nghiêm túc, hợp tác tốt. linh hoạt trong các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn trong việc lĩnh hội kiến thức.

II. CHUÁN BI:

 • 1.  Giáo viên:

 • –  Kiến thức liên quan.

 • –  Chuẩn bị cho mồi nhóm: ỉ cốc nước, 1 ống thuý tinh

 • –  dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển Máy chiếu, máy projector

 • 2.  Học sinh

– Kiến thức liên quan

IV. NOI DUNG VÀ TIÉN TRÌNH TIÉT DẠY:

 • A.  Tơ chức lớp: (2’)

+ ổn định trật tự lớp

+ Kiểm tra sì số lớp

+ Yêu cằu cán bộ lớp báo cáo kết quà kiểm tra bài tập về nhà của HS trong lớp.

 • B.  Tô chức hoạt động (lạy – học:

* Hoạt động ỉ: Kiêm tra bài cũ + Đật van đề (5’) dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển

<<<123>>>

Hoạt động cùa GV

Hoạt động cùa HS

Ghi bàng

 • – GV: ? Nêu công thức tính áp suất chất long, giai thích các đại lượng trong công thức?

? Chừa bài tập 8.1

 • – GV: tiến hãnh thí nghiệm như phẩn tinh huống ? Có hiện tượng gi xây ra?

 • – GV: Tại sao nước trong cốc không bị chây ra ngoài?

 • – GV: Đế trã lời câu hỏi này ta vào bài hôm nay => Vào bài

 • – dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển HS: lên bâng làm

 • – HS: quan sát và trà lời

 • – HS: suy nghĩ

TIÉT 12 BÀI 9

ÁP SUÁT KHÍ QIYẺN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển hoạt động thẻ tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín chi nhánh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Fintech và đầu tư vào lĩnh vực fintech tại tổng công ty viễn thông viettel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu học viên truyền thông thay đổi hành vi về nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn nhân lực kho bạc nhà nước ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khai thác giá trị các di sản trong phát triển du lịch của tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Sold by
@ xcnguyen220
dạy học tích hợp liên môn vật lý 8  bài áp suất khí quyển
dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 bài áp suất khí quyển
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart