Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1

fff

KHOA HỌC Tự NHIÊN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHAM

* .

UNIVERSITY OF EDUCATION PUBLISHING HOUSE

DẠY HỌC TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN NÀNG Lực HỌC SINH

QUYÊN 1: KHOA HỌC Tự NHIÊN

ĐỔ HƯƠNG TRA (Chú bỉẻn)

NGUYÊN VÀN BIÊN – TRÁN KHANH NGỌC – TRÁN TRUNG NINH

TRÁN THỊ THANH THUỶ NGUYÊN CÔNG KHANH – NGUYÊN vũ BÍCH HIÉN

Sách được xuãt bản theo chì đạo bièn soạn cùa Trường Đại học Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần

1 Sư phạm Hà Nội

phục vụ còng tác đào tạo, bói dường giáo viên phổ thòng.

Mà sỗ sách tièu chuán quòc tế: ISBN 978-604-54-2662-3

Bàn quyén nội dung thuộc vé tác già.

Bàn quyén xuàt bàn thuộc vé Nhà xuât bản Đại học Sư phạm.

Mọi hình thức sao chép toàn bộ hay một phấn hoặc các hình thức phát hành

mà khòng cỏ sự cho phép trước bằng văn bàn

cùa Nhà xuầt Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 bàn Đại học Sư phạm đéu là vi phạm pháp luật.

Ị             Chung tòi luôn mong muôn nhàn đươc những y kiên đong góp cùa quý VỊ độc giả

I đế sach ngày càng hoàn thiện hon. Moi gop y vé sách, liên hè vé bàn thảo và đích vụ bàn quyén

I                          xin_VUIJòng_gửi_vé _đia_chi_email:_kehoachAnxbdhsp.edu.vn

LỜI NỐI ĐÁU


MỤC LỤC


PHAN I: DAY HOC TÍCH HỢP Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 – PHƯƠNG THƯC DAY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN NANG Lực I 7

PHÁN II: MỘT SỐ CHỦ ĐẾ TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN NANG Lực                 I 37

1. CHỦ ĐẾ TÍCH HỢP Ở MỨC ĐỘ LÓNG GHÉP/LIÉN HÊ                                   I 38


 • • Chủ đé 1. Axit – bazơ trong đời sóng

 • • Chủ đé 2. Metan và biogas – Nhiên liệu xanh

 • • Chù đế 3. Nhòm và công nghiệp sản xuất nhòm


38

49

59


2 Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 . CHỦ ĐÉ TÍCH HỢP Ở MỨC ĐỘ HỘI TỤ – VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN• Chủ đé 4. Hiện tượng nóng lên toàn cầu


66


 • • Chủ đề 5. Sàn xuất điện – Sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng

 • • Chủ đế 6. An ninh năng lượng và chủ quyén biển đảo ở Việt Nam


81

98

113


• Chù đế 7. Phân bón hoá học và sức khoè cộng đóng

<<<123>>>

122

Ở MỨC

ĐỘ HOÀ TRỘN (LIÊN MÔN VÀ XUYÊN MÔN)

143

_


122


 • • Chủ đề 8. Em muốn là nhà khoa học

 • • Chủ đề 9. Cóng việc cùa nhà khoa học trẻ tuổi

 • • Chủ đế 10. Khí quyền và sự sống

 • • Chủ đế 11. Không khí xung quanh ta

 • • Chù đé 12. Nước – Người bạn của nhà nòng

 • • Chủ đế 13. Thời tiết

 • • Chủ đế 14. Âm thanh trong cuộc sóng chúng ta


Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS’ phần 1

152 165 181 198 222


4. CHÚ Mno. HỌ. Dự« TRÉN CAC HOU.iH ú                 **■ ™IN

CÙA GIỚI Tự NHIÊN .                _ _

• Chủ đé 15. Bài tiết nước tiều

 • •  Chủ đé 16. Cấu Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 tạo chất

 • •  Chủ đé 17. Nhiệt độ – Sự co dãn vì nhiệt của các chất

 • •  Chủ đé 18. Sự chuyến trạng thái của nước

 • •  Chú đế 19. Sự truyén ánh sáng – Các pha của Mặt Trảng

và chuyền động của Trái Đất

 • • Chủ đé 20. Cấu tạo của Trái Đất và thuyết kiến tạo mảng

  1248

  [259

  273

  293


  3081

  <<<123>>>

  ^^^^^^^^^^^■327^^^^^^!

  _________________

  I LIỆU THAM KHÀOLÒI GIÓI THIỆU

Bộ sách: Dạy học tích hợp phát triền náng lực học sinh

(Quyển Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 1: Khoa học Tự nhiên, Quyến 2: Khoa học Xã hội)

Dự thảo Chương trình giáo dục phố thông tống thể xác định: Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tống hựp kiên thức, kĩ năng,… thuộc nhiểu lình vực khác nhau đê’ giải quyết có hiệu quả các ván đé trong học tập và trong cuộc sổng, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng; Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 phát triển được những năng lực cán thiết, nhầt là năng lực giải quyết vấn dế (tính tích hợp thể hiện qua sự huy dộng, kết hợp, liên hệ các yếu tổ có liên quan với nhau của nhiểu lĩnh vực để giài quyết có hiệu quà một vấn đế và thường dạt được nhiéu mục tiêu khác nhau). Trong đó, Khoa học Tự nhiênKhoa học Xà hội là hai môn học dược xây dựng chù yếu theo hướng tích hợp. Ngoài phấn kiến thức dược Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 sắp xếp theo từng phân món (Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí), trong mỏi cuốn sách giáo khoa sẽ có thêm các chủ đế tích hợp liên/phân môn.

Môn Khoa học Tự nhiên là môn học bắt buộc ở cấp Trung học cơ sở và là môn tự chọn ở các lớp 10,11 cấp Trung hục phổ thông (dành cho hợc sinh định hướng khoa học xã hội, không học các môn Vật lí, Hoá học Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 , Sinh học).

Môn Khoa hợc Xã hội là môn học bắt buộc ở cấp Trung học cơ sở và là môn tự chọn ở các lớp 10, 11 cấp Trung học phổ thông (dành cho học sinh định hướng khoa học tự nhiên, không học các môn Lịch sử, Địa lí).

Để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phồ thòng mới, đòi hỏi các trường đại học sư phạm phải đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, trong dó dáp ứng Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 tốt việc dạy học theo yêu cẩu tích hợp nói chung và giảng dạy môn Khoa học Tự nhiên và môn Khoa học Xã hội nói riêng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đón dẩu đối mới chương trình đào tạo giáo viên, triển khai biên soạn và xuất bản, phát hành các bộ sách bổi dưỡng giáo viên, trong đó có bộ sách Dạy học tích hợp phát triển náng lực học sinh, gổm hai quyển: Quyển 1: Khoa học Tự nhiên (dành Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 cho cán bộ quản lí, giáo viên các môn khoa học tự nhiên gốm Vật lí, Hoá học, Sinh hục và Địa lí tự nhiên,…); Quyền 2: Khoa học Xã hội (dành cho cán bộ quản lí, giáo viên các môn khoa học xã hội góm Lịch sử, Địa lí xã hội, Giáo dục Công dân, Giáo dục Quốc phòng – An ninh,…).

Bộ sách giúp cho giáo viên có tài liệu tham khảo đê’ chù động, tự tin và sáng tạo Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 trong việc lựa chọn cách thức tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên/phàn môn đáp ứng tốt sự phát triển da dạng các năng lực của học sinh phố thông, góp phần tích cực vào việc đói mới phương pháp dạy và học ở các trường phổ thông hiện nay.

Trân trọng giới thiệu bộ sách với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy, cô giáo và bạn đọc quan tâm.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 nảm 2015

Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 TS. NGUYỄN VINH HIỂN

Ihú trường Bộ Giáo dục và Đào tạo

LÒI NÓI ĐAU

, ……………………..|.m  thay đổi tất cà các lình vực, Irone (U

I, nih i?An hoa                           V I dàoíụo…. đản đến sự chuyến biến nhanh chỏng

dậc biột là khoa học và công nghộ. giao dục à I. «               ‘ J * (            71….." ,        ,’

tạo phải co nhùng thay đổi một cách càn bàn Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 a t i Ị ,v

…….. g

g, phường phap vì h nh thức tó’ hừc dậy – học…. ụhẠm             phát b”7   ‘chụ "KJ*

ninZAn th® di ed thỉ tham gia ínịu qụâ vào thị trường ho t ộng trotgndtk và quoc Vi V-n. phat triin clntong trinh gi.io dục phổ thông dựa trên tiếp cận nảng lực là một lựa chọn tàt yẻu khách Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 quan và phù hợp vời yèu cấu phát triển cua xa họi.

Theo đỏ. việc dạy học không phải là “tạo ra kiến thức"’/‘truyền đạt kiến thức” hay "chuyến giao kiên thúc" mà phải lam cho người học học cách đáp ung hiệu quà các đòi hỏi cơ bàn liên quan đèn mòn hục và có khà nàng vượt ra ngoài phạm vi môn học để chù động thích úng với cuộc sổng lao động sau này. Quan điếm dạy học tích hợp Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 , VỚI mục tiêu phát triển các nàng lực ờ người học, giúp họ có khả nâng giài quyết và đáp ung sự bien đoi nhanh chóng cùa xã hội hiện đại dề dem lại thành công cao nhát trong cuộc song.

Bộ sách Dạy học tích họp phát triển nàng lực học sinh (gốm hai quyến: Quyển I: Khoa học Tự nhiên-, Quyên 2: Khoa học Xã hội) cung cắp một số cơ sở lí luận cẩn thiết vé dạy học tích hợp theo dinh Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 hưởng phứt triển năng lực, đóng thời giới thiệu các chù để tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lóng ghcp/licn hệ đến tích hợp ở mức độ chương trình – ở dó coi Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội như một môn học.

Các chù để minh hoạ trong bộ sách nhầm giúp giáo viên có cơ sở đê’ rèn các kĩ náng cơ bàn từ việc lựa chọn chủ đé tích hợp, thiết kế Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 các hoạt động dạy học đến việc xây dựng công cụ kiêm tra, đánh giá. Các chù dé này không hẳn là các "giáo án mẫu”, vì vậy, giáo viền cần chù dộng tìm tòi và áp dụng một cách sáng tạo dể lựa chọn toàn bộ hay một phấn nội dung của chu de, sao cho phù hợp với điểu kiện dạy học cụ thê. Mục đích của bộ sách không chì cung cấp những chi dần theo cách “cám tay chì việc”, mà còn Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 giúp giáo viên chù dộng, tự tin và sáng tạo trong việc lựa chọn cách thức tổ chức dạy học các chủ đế tích hợp đê’ đáp ứng tốt nhát mục tiêu dạy học, và sự phát triền da dạng các năng lực của học sinh.

Bộ sách có the được Sừ dụng trong đào tạo sinh viên sư phạm, cùng như trong đáo tạo học viên cao học và

nghiên cứu sinh với mong muón trao đén tay họ công cụ đê chú động đói mới một cách sáng Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 tạo việc dạy học các chủ đề tích hợp.

…                    s tXexD viên các mÔn v* «• Hoá học, Sinh học và Địa li

1tm và cơ đế đổi mài Zd yhộc thực hiện có hiệu quà Việc dạy học các chù đê tích hợp trong trường phô’thòng

hiên nay.

Chúng tòi xin trân trọng càm ơn lành đao Bn J..7… r..

quá trình triền khai biên soạn sách và đặc biệt cảm ơn Ran                          í ùng h Dạy học tích hợp

phát triển năng lực HS phần 1 ?

Sư phạm Hà Nội, đứng đáu là GS.TS. Nguyẻn Văn Minh – HUn hlệu Trilờng Đạọc tạo / dtéu tói thZ li đi cA tác 2 ph6iz vX. ±                                                                         ;? ihi

thành việc biên soạn và xuát bản cuón sách này 1 * xual àn Đại học Sư phạm hoan

Quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiêu sót                                    * MJ

sự đóng góp ý kiẽn của các đóng nghiệp, các giáo viên cuno nht< T Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1 /J01 mon8. mUÓn .nhận đu,í dế nội dung cuốn sách ngày càng hoan thiẹn g 1 cac Hc v’*n và đông đảo bạn đô’-

CACTÁCGIÁ


oyuamocanneí

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thuyết minh thiết kế bệnh viện thái hòa  đồng tháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ bất đẳng thức erdos mordell một số mở rộng và ứng dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức đại lý (đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1
Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS phần 1
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart