Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

Add your review

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng

fff

1

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN cơ BÂN VÈ ĐẦY MẠNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN CỬA CÁC cơ SÒ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1.1. Khái quát về tiêu thụ nông sàn

ỉ. 1.1. Khái quát về nông sán và thị trường tiêu thụ

I. ỉ. 1.ỉ. Khái niệm, đặc điếm và phân loại nóng sân

Hàng nông sán gồm sàn phẩm các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sàn và ngành còng nghiệp gia công chế biến Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng nh: long thực. bông, dầu ăn, tơ. chê. đòng. rau quả, thuốc lá. thuốc chùa bệnh… Hàng nông sân gắn liền với cuộc sống hàng ngày cua nhân dân. giá chênh lệch giữa nơi sán xuất và nơi tiêu thụ khá lớn, nếu năm thông tin kịp thời và biết cách kinh doanh sè có lài không kém phần kinh doanh hàng công nghiệp tiêu dũng. Kinh doanh hàng nóng săn có nhũng đặc diêm sau:

+ Tinh thời vụ Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng : Sán xuất nòng nghiệp có tỉnh thời vụ rõ ràng, cằn phái biết quy luật sân xuất các mặt hàng nông nghiệp làm tốt công tác chuẩn bị trớc mùa thu hoạch, đến kỳ gật hái tập tiling lao động nhành chóng triển khai công tác thu mua và liêu thụ sán phẩm nông nghiệp.

+ Tinh phán tản: Hãng nông sân phân tán ở vùng nông thôn và trong tay hãng triệu nóng dân, sức tiêu thụ thi tập tiling ở thành phố và khu công nghiệp Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng tập tiling. Phong thức lu thông hãng nông sân là phân tán-tập trung, nóng thôn- thành thị. Vì vậy, việc bố trí địa điểm thu mua. phong thức thu mua. chế biến và vận chuyến đểu phái phũ hợp với đặc diêm nói trên.

+ Tinh khu vực: Tuỳ theo địa hĩnh, nơi thì thích úng với việc trồng lúa. nới thì trồng bông, nơi thì chân nuôi, đánh bắt cá. hình thành nhùng khu lire sàn xuất Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng khác nhau và giống cây trồng vật nuôi khác nhau, chính vi thế có những cơ sớ săn xuất sân phàm hãng hoá nóng nghiệp rất khác nhau với tỷ lệ hàng hoá khá cao.

+ Tinh tơi sống: Hàng nóng sân phần lớn là động vật, thực vật tơi sống, dề bị hóng ôi. kém phẩm chất vi chết chóc. Hơn nữa, chung loại, số lợng. chất lọng cũng rất khác biệt nhau. Khi thu mua cấn đặc biệt lu V phân Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng loại, chế biến, bão quán, vận chuyền nhằm lãm cho phong thức kinh doanh phù họp với đặc điểm hàng hoá từng loại. Việc thu mua. vận chuyến, bầy bán đều phái khẩn trong, kịp thời, tránh hao tồn.

Tinh không ôn định: Sân xuất nông nghiệp không ôn định, sân lọng lên xuống thất thông, vùng này đọc mùa, ìing kia mất mùa.

Hàng hoá nóng sân rất phong phú, rắt chú trọng chất lọng, Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng noi sân xuất và tiêu thụ rẩi rác ờ khảp mọi noi. quan hệ cung cầu rất phức tạp. vi vậy, muốn kinh doanh hàng nòng sán cần phai năm vững quy luật luân chuyền cua chúng. Một là năm chắc khu vực sán xuất, phân tán và tập tiling chù yếu cũng nh khu vực trung chuyến đế vạch hóng kinh doanh cho ngời buôn bán và ngời tiêu dùng. Hai là nắm đọc hóng và khu vực tiêu thụ hàng nông săn truyền thống, ví dụ Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng : chuối từ phía Nam chuyển ra phía Bẳc, còn táo và hoa quá từ phía Bắc chuyển về phía Nam.Nắm đọc hớng này đề tim ngời mua cho ngời bán. Ba là năm chảc đặc điềm, chất lọng và thời vụ hàng hoá nóng sân cùng loại đọc đa ra thị tròng cùa các khu vực khác nhau. Ví dụ: linh hĩnh da hấu cúa các miền khác nhau đa ra thị trông nil thế nào. lù đó tim ra nguồn hàng kinh doanh chắc chắn Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng và kịp thời

1.1.2. Thị trường và thị trường tiêu thụ nông sân

1.1.2. Ị. Thị trường và phân loại thị trường

Thị trường là khái niệm gắn với nền kinh tế hàng hoá. kinh tế thị trường. Ban đầu nguôi ta quan niệm thị trường lã nơi mà người mua và người bán gặp gờ. trao đối. mua bán hãng hoá.

Cùng với sự phát triển mạnh mè cùa lực lượng sán xuất, mỗi quan hệ kinh tế ngày càng phức tạp thi khái niệm Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng trên không còn phù hợp, thị trường có thể không phái một nơi nhắt định và người mua. người bán cũng không cần gặp nhau tạrc tiếp để đàm phán nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường (bán hàng hàng qua mạng internet).

Hiện nay, có nhiều khái niệm khác nhau về thị trường:

  • –  Thị trường là nơi trao đổi. mua bán hãng hoá. dịch vụ giừa một bên là người bán và một bên là người mua.

  • – Thị trường Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng là tập họp các sự thoá thuận, không qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau đế trao đôi hàng hoá và dịch vự.

  • – Thị trường là nơi người mua và người bán, người bán gặp gở để xác lập số lượng và giá cã thị trường.

Theo quan điềm (khái niệm) này, thị trường chinh lả cái chợ, ở đô người mua và người bán gập gờ nhau đề trao đôi. mua bán hãng hoá, dịch vụ.

  • –  Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng Theo quan điếm hiện đại. thị trường là nhũng nhu cầu có kha năng thanh toán.

Như vậy. dù theo quan diêm nào thi thị trường phái gồm hai lực lượng chinh là bên mua và bèn bán. Thị trường được hĩnh thành bới 4 yếu tố cơ ban: cung (người bán), cầu (người mua), giá cã và cạnh tranh.

* Phàn loại thị trường

Thị trường là khái niệm riêng có cùa nền kinh tế hãng hoá. Người ta có Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng thê chia thành nhiều loại thị trường khác nhau, dựa trên những tiêu chi nhất định.

-Nếu xét theo tiêu chi về địa lý cùa việc hru thông hãng hoá. dịch vụ. người ta phàn chia thị trường thành:

+ Thị trường trong nước (thị trường nội địa): Là thị trường cùa một quốc gia đật trụ sờ cúa cơ sờ. Thị trường nội địa có thề được chia thành thị trường từng vùng (vùng đồng bang Bắc bộ. đồng bằng Sòng Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng cưu long…), thị trường thành thị và thị trường nông thôn, thị trường tùng tinh và thành phố trực thuộc Trung ương…

+ Thị tnrờng nước ngoài (thị trường xuất khấu): Lã thị trường bên ngoài lành thồ quốc gia đặt tiự sở cùa cơ sờ. Thị trường xuất khẩu có thế chia thành các thị trường khu vực (thị trường Trung Đông, Tây Âu, Bắc Mỳ, Đỏng Nam Á…), thị trường từng quốc gia và vừng lành thồ…

Xét theo Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng đối tượng cua lưu thông hàng hoá. dịch vụ người ta chia thị trường thành:

+ Thị trường hàng hơá, dịch vự thông thường bao gồm: thị trường tư liệu sàn xuất, thị trường hàng hoá tiêu dùng, thị trường lao động…

+ Thị trường tiền tệ: Đây được xem là thị trường hàng hoá đặc biệt vi hàng hoá cúa thị trường này chính là tiền (nội tệ và ngoại tệ). Thị trường tiền tệ (tâi chính) phát triển sè Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng hình thành các trung tâm. sơ giao dịch chứng khoán.

  • –  Xét theo tinh chất của thị trường, người ta chia thị trường thành: Thị trường cạnh tranh hoàn háo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền tập đoàn và thị trường độc quyền.

  • –  Xét theo góc (ừ cúa cơ sờ, người ta chia thị trường thành:

+ Thị trường đầu vào (thị trường các yếu tố đầu vào): Lã thị trường các yếu tố phục vụ cho Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng hoạt động sán xuất cúa cơ sở, bao gồm: thị trường tư liệu sán xuất (nguyên, nhiên vật liệu và máy móc thiết bị…) và thị trưởng lao động.

+Thị trường đầu ra (thị trường tiêu thụ): Là thị trường mà cơ sờ thực hiện việc bán (cung ứng) các sân phàm, dịch vụ

Ngoài ra, người ta có thể chia thị trường thành thị trường cúa cơ sờ , thị trường ngành.thị trường địa phương…

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng ỉ. 1.2.2. Thị trường tiên thụ nông sàn

  •  Đặc diêm về người tiêu dùng: Nông sàn phàm là một trong những hàng hóa thiết yếu cùa con người … nên số lượng tiêu dùng cúa khách hàng là rất lớn và thường xuyên.

Ta có thể chia người tiêu dũng nòng sàn thành các nhóm sau:

+ Vũng nòng thôn

+ Vùng thành thị

+ Người tiêu dùng nước ngoài…

Người tiêu dùng nóng sân phẩm được phân bố Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng rãi rác khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền biên. Nhu cầu của họ luôn phái được đáp ứng.

– Tinh hình sử dụng và yêu cầu đối với nông sân phàm trong nhùng năm gần đây: Quy mô thị trường nông sàn phẩm nói chung là rất lớn và đòi hói yêu cầu ngày càng cao về chất lương và độ an toàn thực phẩm cả trong và ngoài nước.Củng với hội nhập.cạnh tranh trên thị trường này cũng Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng ngày câng khóc liệt.

ỉ. 1.3. Khái niệm về tiên thụ sàn phẩm

Xét về khái niệm tiêu thụ, có khá nhiều quan điếm khác nhau, và các quan điếm nãy khá đa dạng kill nhìn nhận trên các phương diện khác nhau.

Theo quan điểm cùa nhà phàn tích kinh doanh tiêu thụ sàn phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sừ dụng cùa sân phẩm hãng hóa. Qua tiêu thụ. sàn phẩm lừ hình thái hiện Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vông luân chuyển vốn.

Theo quan điềm cùa các nhà quán trị thi tiêu thụ có thế được hiếu theo hai nghĩa sau: theo nghĩa hẹp tiêu thụ sân phẩm (hay còn gọi là bán hàng) lã quá trình chuyển giao hàng hóa cho khách hàng và nhận tiền từ họ. Theo nghĩa rộng thi tiêu thụ sân phẩm lã một quá trinh tự tìm hiểu nhu cầu của khách hãng trên thị trường, tổ chức mạng lưới Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng bán hàng, xúc tiến bán hàng với một loạt các hồ trợ tới thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.

Tiêu thụ sàn phầm là giai đoạn cuối cũng cua săn xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tổn tại và phát triển của cơ sờ. Tiêu thụ sân phẩm thực hiện mục đích cùa sàn xuất hàng hóa, là đưa sán phầm từ nơi sán xuất tới nơi tiêu dũng. Nô là khâu lưu thông hàng hóa, lã cầu nối trung gian giừa Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng một bên là sàn xuất và phân phối và một bên là tiêu dùng.

Tóm lại, “Tiêu thụ sân phẩm là khâu hru thông hãng hóa. là cầu nối trung gian giữa một bên là sán phẩm sán xuất và phàn phối với một bén là liêu dùng. Trong quá trinh tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua và bán được thực hiện giừa sán xuất và tiêu dùng, nó quyết định bán chất cua hoạt động lưu thòng thương mại đầu ra của cơ sở Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng " Như vậy, tiêu thụ sàn phàm không chi là một hoạt động đơn thuần như tổ chức mạng lưới bán hãng, xúc tiến bán hãng…. Mã đó là tông thế các hoạt động tir hoạt động tạo nguồn chuấn bị hàng hóa. tô chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng, dịch vụ trong và sau khi bán hàng… và đấy mạnh tiêu thụ chinh là đấy mạnh các hoạt động trên.

Tiêu thụ sân phẩm là giai đoạn cuối cùng cúa quá trinh Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng sán xuất kinh doanh, lã yếu tố quyết định sự tồn tại vã phát triền của cơ sở. Tiêu thụ sân phẩm là thực hiện mục đích cua sân xuất hàng hoá. là đưa sán phẩm lừ nơi săn xuất đến nơi liêu dũng. Nó là khâu lưu thông hàng hoá. là cẩu nối trung gian một bên lã sân xuất và phân phối và một bén là tiêu dùng. Trong quá trinh tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua và bán các sàn phẩm cũa cơ Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng sở được thực hiện. Giừa hai khâu này có sự khác nhau quyết định bán chất cũa hoạt động thương mại đầu vào và hoạt động thương mại đầu ra của cơ sờ.

Thực tiễn cho thấy, thích ứng với mồi cơ chế quán lý. công tác liêu thụ sán phẩm được thực hiện bằng các hĩnh thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quan lý kinh tế chủ yếu băng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng thiệp sâu vào nghiệp vụ sàn xuất kinh doanh cùa các cơ sở nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định cua mình. Hoạt động tiêu thụ sán phẩm trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sàn phàm cho các đơn vị theo địa chi và giá cá do nhà nước định sần. Tóm lại, trong nền kinh tế tập tiling kill mà ba vấn đề tiling tâm sân xuất cái gì? Bằng cách não? Cho ai? Đểu do nhà nước quyết định thi tiêu Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng thụ sân phẩm chì là việc tố chức bán sán phẩm hãng hoá sán xuất ra theo kế hoạch và giá cã được ấn định từ trước.

Trong nền kinh tế thị trường, các cơ sớ phái tự minh quyết định 3 vân đề tiling tâm cho nên việc tiêu thụ sân phàm cẩn được hiểu theo nghĩa hẹp và cã theo nghĩa rộng. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ sán phẩm là một quá trinh kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng nhu cầu khách hàng, đật hàng và tổ chức sân xuất đến thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng … nhẩm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.

Tiêu thụ (bán hàng) hàng hoá. lao vụ, dịch vụ là việc chuyền dịch quyền sớ hữu sân phàm hãng hoá. lao vụ, dịch vụ đà thực hiện cho khách hàng đồng thời thu được tiền hàng hoá hoặc được quyền thu tiền bán hãng.

Đối với các cơ sở. Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng việc chuẩn bị hàng hoá đê xuất bán cho khách hãng là hoạt động tiếp tục quá trình sán xuất trong khâu lưu thông (kho phân xương hoặc kho thành phẩm). Các nghiệp vụ sân xuất ở các kho bao gồm : Tiếp nhận, phân loại, bao gói, lên nhàn hiệu sân phẩm, xếp hàng ờ kho. bão quán và chuẩn bị đồng bộ hãng đê xuất bán và vận chuyên hãng theo yêu cầu của khách.

Những nguyên tác cơ bán trong tiêu thụ sán Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng phấm lâ dáp ứng đầy đu nhu cầu của khách hàng về các sân phàm, bão đâm tinh liên tục trong quá trinh tiêu thụ sân phẩm, tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ thương mại

Ớ các cơ sớ, liêu thụ sàn phẩm đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn lại và phát triển cua cơ sờ đó. Khi sán phẩm cùa cơ sớ được liêu thụ. tức là nó đà được người tiêu dũng chấp nhận (thị Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng trường chấp nhận). Sức tiêu thụ săn phàm của cơ sờ thế hiện ờ mức bán ra, uy tín cùa cơ sờ,chất lượng săn phẩm, sự thích ứng với nhu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng
Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của huyện trà lĩnh, tỉnh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart