đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO       BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG THỊ LẸ THI

ĐẢY NHANH QUÁ TRÌNH DÒN ĐIỀN ĐÓI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DÙNG, TỈNH BÁC GIANG

CHI YÊN NGÀNH: KINH TÉ NÔNG NGHIỆP

MÃ SÓ          : 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:

GS.TS TÔ DŨNG TIẾN

HÀ NỘI-2014

LÓI C ẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và thực hiên đề tài. tòi đà nhận được sự giúp đờ của nhiều tập thế và cá nhãn. Tôi xin được bày tô sự câm ơn đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang sâu sắc nhất tới tất cà các tập thể và cá nhãn đã tạo điểu kiện giúp đở tỏi nong quá trinh học tập và nghiên cứu.

Trước hết. với tình câm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc. tòi xin gừi lời cảm ơn tới Thầy giáo-GS.TS Tò Dùng Tiến- ngrrời đà tore tiếp hướng dần. giúp đờ tói trong suốt quá trình nghiên cứu, hoãn thành luận văn.

Tòi xin chồn thành cam ơn các Thầy giáo. Cò đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang giáo Bộ môn Phàn tích Định lượng, các Thay cỏ giảo Khoa KTNN&PTNT: Ban quân lý đáo tạo sau đại học Học viện Nòng nghiệp Việt nam đà tạo điều kiện giúp đờ tòi mọi mặt trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn.

TỎI xin chân thành câm ơn tập thê lành đ«ạo và cán bộ UBND huyện Yên Dùng. ƯBND các xà Tư Mại. Cành Thụy. Tien Dùng cũng bã con nóng dãn trẽn địa bàn huyện Yên Dũng đả đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang tạo diều kiên vã hỗ trợ tòi trong quá trinh thu thập sổ liệu

Cuối cũng, tỏi xin trân trọng căm ơn nỉùmg người thân trong gia đinh và bạn bẽ đã giúp đờ. động viên tói trong quá trinh học tập. nghiên cứu đê hoàn thành luận Văn này.

Hà nội ngày ỉháng nám

Tác giã

Hoàng Thị Lệ Thu

MỤC LỤC

ĩ.ời câm ơn

Mục lục

Danh uiục các từ viết lắt

đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang Danh mục bâng biên

 • 2.1.1  Tích tụ và tập trung mộng đất đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa

bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

 • 2.2.3  Mộl so mõ liinli đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên

dũng, tỉnh bắc giang dõii điền dõi thừa cua các địa phương ư nước la

ĩĩĩ DẠC DTF.M DĨA BÀN NGHĨÊN cứu VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN cửu

 • 3.1.3   Đánh giã những thuận lợi vã khó khăn về điểu kiện kinh te. xã hội. ụr

nhiên đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang của Huyện đến dồn điền đồi thửa

4    KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1    Thực trạng đắt đai của huyện Yên Dũng trước khi don điền đối thửa 46 đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

 • 4.1.1  Thục trạng ruộng đất Yên Dũng sau khi giao đất theo nghị dinh 64CP

của Chinh Phủ

 • 4.1.2  Nguyên nhân dần đen tinh hạng manh mún ruộng đất ở huyện Yên Dùng 47

 • 4.1.3. Những ánh hường cùa manh mún đất dai dền sàn xuất nòng nghiệp

trèn dịa bàn huyện

 • 4.2.2  Kết quà thực hiện đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang công tác dồn điền đồi thừa ớ huyện Yên Dũng 58

 • 4.4    Phán tích cãc yếu tò ánh hường den tiến độ don điển đổi thừa trẽn dịa

bàn huyện.

 • 4.4.2   Còng tác lãnh đạo đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện

yên dũng, tỉnh bắc giang . chi đạo

4.5.   Đinh hướng vã giãi pháp

5   KÉT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ

đẩy  Kết luận

■’n.,,m

TÁI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

BCHTW

CCRĐ

CĐML CN-TTCN

CNH – HĐH

CSVN

CTTƯ

ĐBSCL

DĐĐT

DĐĐT

DVNN

GCNQSDĐ

GĐLH

GTSX

HĐND

HTX

KH&CN

KHKT

LĐTB-XH

NN – LN – TS

NQ/CP NQ/TW

TMDV

TNBỌ

TT -TCĐC

ƯBND


Ban chấp hành trung ương

Cãi cách mộng đẩy nhanh quá trình

Cánh đồng mau lớn

Còng nghiệp – Tiểu thu còng nghiệp

Công nghiệp hoá – Hiện đại hoã

Cộng sàn Việt nam

Chi thị Tinh uỷ

Đong bang sông Cửu Long

Dồn điền đoi thửa

Dồn điền đôi thửa

Dịch vụ nóng nghiệp

Giấy chứng nhận quyền sử đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang dụng đảt

Giá trị săn xuất

HỘI đong nhãn dãn

Hợp tác xà

Khoa học và Còng nghệ

Khoa học kỳ thuật

Lao động thương binh – Xâ hội Nòng nghiệp – Lain nghiệp – Thuỷ sân Nghị quyết chính phũ Nghi quyết Trung đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng,

Thu nhập bình quân

Thòng nr – Tông cục Địa chính ưý ban nhân dàn

Học viịn Nổng ngWp vtéi Natn – Luận vởn ĨÍKIC íỹ Khoa học Kinh té

Page 111

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Huynh de 02 chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn hoàn thiện các chương trình đào tạo của trung tâm đào tạo liên tục truờng đại học kinh tế quốc dân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án chuyên ngành đề tài thiết kế phân xưởng isome hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart