Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

98.000

Category:

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẢI HỌC

HOA SEN NHÓM 6

DÈẤNMỎNHỌC

PHẤT TRIỀN DỊ ÁN Ql AN LÝ DƯLlẸl DOANH NGHIỆP BANG CÔNG CỤ Power pivoT và power Bl

IP. Hõ CHÍ MINH, 2022 ‘

/fa

■ m/Kk I IZX A


KHOA: KINH TÉ & QUÀN TRỊ NGÀNH: KÉ TOÁN LỚP: MIS215DVO1 NHÓM: 6

ĐẺ ÁN MÒN HỌC

TIN HỌC ÚNG DỤNG KHỎI NGÀNH KINH TÉ

Tên đề án

PHẤT TRIÉN Dự ÁN QUẢN LÝ DỬ LIỆU BẢNG CÔNG cụ POWER PIVOT VÀ POWER BI

Oanh sách các thành viên thực hiện:

 • 1  Phạm Huỳnh Hồng Hân – 22110631

  Trướng nhóm


 • 2  Huỳnh Nguyền Hà My – 22117179

 • 3  Nguyền Thị Thúy Quyên – 22114790

 • 4  Hồ Minh Thanh- 22123085

 • 5  Đinh Nguyền Ngọc Vi – 22123139

Tháng năm thực hiện: 11 ‘2022

Giàng viên hướng đản Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi : Nguyền Thị Thanh Tâm

TRÍCH YẺU

Cửa hàng điện thoại di động đà có mặt khắp các tinh thành tại Việt Nam. Điện thoại di động với thời diêm mạng xà hội tiên tiến như thế nãy thi đà trở thành vật bất ly thân cùa đa số giới trê Việt, số lượng sân phàm ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng đi lên thì người sử dụng cùng sè càng nhiều hon.

Muốn quân lý được một chuồi cửa hàng như vậy thì cần phái có Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi một cơ sở dừ liệu đế lưu trừ và quán lý.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

TRÍCH YẾU

NHẶN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

CÁC DANH MỤC

Danh mục các hình ánh

Danh nì ục các báng

DẢN NHẬP

MỤC TIÊU

ỉ.    THÒNG TIN DOANH NGHIỆP

 • 2.    LẬP KE HOẠCH Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công

cụ power pivot và power bi

2.1.1Thời gian

2.1.2Phâiì công công việc

1

 • 1.    Nhóm tạo một tài khoán OneDrive sừ dụng làm nơi hru trừ dừ ỉiệu thông tin chung cho dự án: II

 • 2.    Mô Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot

và power bi tá CSDL mà giáng viên đà cung cấp hoặc sinh viên tự thu thập

 • 3.  Load the Data nguồn dừ liệu từ file dừ liệu và thực hiện Create the Model nhăm tạo môi

liên kết giữa các báng dừ liệu

 • 4.     Thiết lập Create Calculated Columns nham tạo thêm các cột tính toán đê hồ trợ cho

mục phân tích và ớ phân thiết lập KPIs. Reports và Dashboard.

 • 5.    Sừ dụng chức năng Create Measures thực hiện tinh toán các chi số do Đề án môn học phát

triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi lường KPIs theo tiêu chí.

 • 6.  Khai thác dừ liệu từ nguồn dừ liệu, thực hiện Power Pivot Table nhằm phân tích rông hợp dừ

  liệu bât kỳ. từ dó sứ dụng Power Pivot Chart dê thê hiện báng dừ liệu tông họp ớ dạng biêu đồ. 24

  • 7.     Khai thác dừ liệu từ nguồn dừ liệu, thiết lập Dashboard với Power BI Desktop:…29

  • 8.      Tạo Report báo cáo số liệu quàn ỉỳ (doanh thu. sán lượng, lương, phụ cấp nhân Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi


viên, quăn lý nhập xuât kho, chăm sóc khách hàng…) theo quý, năm

9. Tạo vài Dashboard (dừ liệu từ Report ờ trên) hiên thị (hông tin trực quan, khuyên khích có Dashboard xác định theo vị tri địa lý

ỉ 0. Nhận xét và đánh giá các báo cáo Doanh thu trên

/. Thuận lợi và khó khản khi thực hiện đề án

 • 1.2  Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ

power pivot và power bi Khó khán

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi
Đề án môn học phát triển dự án quản lý dữ liệu doanh nghiệp bằng công cụ power pivot và power bi
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart