đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự

fff

ĐÈ CƯƠNG TÓ TỤNG DÂN sự

Câu 1 .Thế nào là tố lụng dân sự,luật tố tụng dân sự

 • • Tố tụng dân sự là trinh tự do pháp luật quỵ định cho việc giãi quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự

 • • Luật tố tụng dân sự Việt Nam là 1 ngành luật trong hệ thống pháp luật cùa nước Cộng hòa xà hội chu nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chinh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự đê bão đâm việc giãi quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự sự nhanh chóng,đủng dẩn bào vệ quyền,lợi ích hợp pháp cúa cá nhàn ,cơ quan,tổ chức và lợi ích hợp pháp của Nhã nước

Câu2.Đối tượng điều chinh, phương pháp diều chinh và vai trò cùa Luật tố tụng dân sự

 • a)  Đối tượng điều chinh

Đối tượng điều chinh cua luật TTDS VN là các quan hệ giữa tỏa án.viện kiểm sát.cơ quan thi hãnh án. đương sự. người đại diện của đương sự, người đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự bão vệ quyền và lợi ích họp pháp cứa dương sự.người làm chứng, người giám định.người phiên dịch.người định giá tài sân và nhùng người liên quan phát sinh trong ttds

Các quan hệ thuộc đỗi tượng điều chinh cua LTTDS có đặc điểm chi phát sinh trong tổ tụng.việc thực hiện mục đích cùa tố tụng là động lực thiết lập các quan hệ.

Các quan hệ này gồm nhiều loại:

 • •  Các quan hệ giừa tòa án.VKS. đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự cơ quan thi hãnh án với đương sự,người đại diện,người bào vệ quyền và lợi ích họp pháp cùa đương sự .người làm chứng,giám định,phiên dịch, định giá tài sân và những người liên quan

 • • Các quan hệ giữa tòa án .VKS,CƠ quan thi hành án với nhau

 • • Các quan hệ giừa các đương sự với nhùng người liên quan

Trong số các quan hệ này thi quan hệ giừa tòa án vã các đương sự chiếm da số đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự bơi đày là 2 chủ thê ttds cơ bân

 • b) Phương pháp điều chinh

 • • Phương pháp điều chinh cũa LTTDS là tông hợp những cách thức mà LTTDS tác động lên các quan hệ thuộc đối tượng diều chinh của nó

Do đối tượng điều chinh cơ bân của luật ttds là các quan hệ giừa các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ bào vệ pháp luật với người tham gia vào quá trinh giài quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự nên LTTDS điêu chinh các các đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự quan hệ nãy bằng 2 phương pháp mệnh lệnh và định đoạt

 • • Phương pháp mệnh lệnh :LTTDS quy định địa vị cùa tòa án ,VKS,CƠ quan thi hãnh án và các chú thề khác trong tố tụng không giống nhau xác chu thế phai phục lủng lõa án.VKS và cơ quan thi hành án xác quyết định cúa các cơ quan này có giá trị bắt buộc các chú thể khác phái thực hiện nếu không sè bị cường chế thực hiện.Sờ dĩ pháp luật lố đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự tụng dân sự quy định như vậy lã xuất phát ờ chồ tòa án.VKS và cơ quan thi hành án có nhiệm vụ bão vệ pháp luật.,giái quyết ụ việc dân sự.tổ chức ihi hành án dân sự và kiếm soát hoạt động tố tụng.Đê các cơ quan này thực hiện được chức nãng.nhiệm vụ cùa minh xác cơ quan nảy phài có những quyền lực pháp lí nhất định đối với các chu thế tố tụng khác.do vậy sè không có đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự sự bình đãng giừa tòa án.VKS và các cơ quan thi hành án với các chu thế khác

 • • Phương pháp định đoạt :Các dượng sự được tự quyết định việc bão vệ quyền, lợi ích họp pháp của họ trước tòa.Khi có quyền,lọi ích họp pháp bị xàm phạm hay tranh chấp các đương sự tự quyết định việc khới kiện .yêu cầu tòa án giãi quyết vụ việc.Tr ong quá trinh giãi quyết xụ việc dân sự và thi hành án dân sự đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự ,các đương sự vần cớ thề thương lượng dàn xếp .thỏa thuận giãi quyết những vấn đề tranh chấp ,rút yêu cầu ,rút đơn khởi kiện.tự thi hành án hoặc không yêu cầu thi hành án nữa.

Như vậy.LTTDS điều chinh các quan hệ phát sinh trong quá trình tố tụng bằng 2 phương pháp mệnh lệnh và định đoạt trong đó chú yếu là phương pháp mệnh lệnh

 • c)     Vai trò của luật TTDS xó 3 nhiệm vụ chinh

 • • Thể chế hóa quan đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự điềm, dưỡng lối cua Đàng vã nhà nước ta về cãi cách hành chính ,cái cách tư pháp

 • • Quy định quy trinh tố tụng dân sự thật sự khoa học lâm cho các hoạt động giái quyết xụ việc,thi hành án và tham gia tố tụng dân sự cũa các chu thể được thuận lợi.Tạo cơ chế kiểm sát.giám sát hoạt động tuân theo pháp luật trong quá trình tố lụng dân sự có hiệu quà,bào đâm các hoạt động tố tụng tiến hành đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự được đúng đắn,qua đó bão đâm việc giãi quyết vụ việc dân sự vã thi hành án dân sự được nhanh chóng chính xác công minh và đúng pháp luật

 • • Bão đâm cho tòa án xứ li dược nghiêm minh các hành vi trái pháp luật.bão đám việc thi hãnh được các bân án quyết định dân sự cũa tòa án,ngăn chặn khắc phục kịp thời các hãnh vi vi phạm pháp luật.báo vệ chế độ xhcn.báo vệ lợi ích nhã nước.quyền đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự và lợi ích hợp pháp của cá nhân xơ quan.tồ chức đồng thời giáo dục được mọi người nghiêm chinh chấp hành pháp pháp luật

Ngoài ra.LTTDS còn có nhiệm vụ bão đâm phát huy dân chú trong tố tụng dân sự ;tạo điều kiện cho mọi người đóng góp nhiều sức lực và tri tuệ vào các công việc cua nhà nước và xà hội.

Câu 3.Quan hệ pháp luật tố tụng đàn sự là gi?Các đặc diêm cùa quan hệ pháp đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự luật tố tụng dân sự?

Khái niệm: Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự lã quan hệ giừa tòa án.VKS.cơ quan thi hãnh án ,đương sự người đại diện cùa đương sự,người bào vệ quyền và lợi ích họp pháp cúa đương sự .người làm chứng.người giám định.người phiên dịch .người định giá tài sàn và những người liên quan phát sinh trong tố tụng dân sự và được quy phạm pháp luật tố tụng dân sự điều đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự chinh.

Các đặc điểm :quan hệ pháp luật TTDS là quan hệ có ý chí.xuất hiện trên cơ sờ các quy phạm pháp luật.nội dung được cấu thành bới quyền và nghía vụ pháp li mà việc thực hiện được báo đám bằng cưỡng chế cua nhà nước.Tuy nhiênvì là quan hệ này sinh giừa các chủ thê có quyền và nghía vụ pháp lí nên ngoài nhùng đặc diêm chung của quan hệ pháp luật xà hội chú nghĩa thì nó côn mang nhũng đặc đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự điểm riêng:

 • • Tòa án thường lã 1 bên của quan hệ plttds.Tòa án là chủ thê đặc biệt duy nhất được thực hiện quyền lực nhà nước nhằm giãi quyết vụ việc dàn sự,có quyền ra quyết định buộc các cá nhân,cơ quan tổ chức có liên quan phái thi hành.Đe thực hiên chức nãng.tòa án tham gia vào hầu hết các quan hệ này sinh trong tố tụng nên trờ thành chu thế chu yếu cúa quan hệ plttds

 • • Các quan đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự hệ plttds phát sinh trong tố tụng và do luật ttds điểu chinh.Việc giãi quyết vụ việc dân sự làm phát sinh các quan hệ khác nhau giừa những cơ quan tô chức và nhùng người tham gia vào đó.Các quan hệ này được quy phạm plttds điều chinh nên trờ thành quan hệ plttds.

 • • Các quan hệ plttds phát sinh và tồn lại trong 1 thề thống nhất.Tuy trong lố tụng.địa vị pháp lí của các chủ thế là khác nhau.nhưng hoạt đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự động tố tụng các chủ thê đểu liên quan đến việc thực hiện mục đích cùa tố tụng dân sự là báo dam quyền,lợi ích họp pháp cua đương sự. Vi vậy,mỗi hành vi tố tụng cùa 1 chú thê đều liên quan đến nhau.dản đến nhũng hậu qua pháp lý đối với nhiều chú thề khác và góp phần tạo nên sự vận động và phát triền cũa quá trình tố tụng.

Câu 4. Khái niệm, hệ thống và nội dung các nguyên đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam? Các quy định của BLTTDS về các nguyên tắc cùa luật tố tụng dân sự so với các quy định trong các văn bàn pháp luật trước đây có những điếm gi mới,, bất cập cần sửa đối bồ sung?

Khái niệm :Nguyên tác cua luật tố tụng dân sự Việt Nam là những tư tướng chi đạo.định hướng cho việc xây đựng và thực hiện pháp luật tố tụng dân sự và được ghi nhận trong các văn đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự bán pháp luật tố lụng dân sự. Hệ thống và nội dung các nguyên tắc : (nội dung xem trong BLTTDS nha A_A)

 • a) Các nguyên tắc thề hiện tinh pháp chế xhcn

 • • Nguyên tắc bão đâm pháp chế XHCN trong tố tụng dân sự : Trước khi BLTTDs được ban hãnh thi nguyên tác này chưa được quy định dưới dạng một quy phạm pháp luật dân sự cụ thê .Việc BLTTDS quy định nguyên tắc này(Đ3) là bước phát triển mới của đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự pháp luật ttds Việt Nam,là sự khùng định pháp lý báo đám cho các hoạt động tố tụng dân sự được tiến hành đúng dẩn.

 • • Nguyên tắc bão đám hiệu lực cua bán án.quyết định cùa bán án : được quy định từ Hiến pháp 1980 (điều 137)luật tồ chức tòa án nhân dân nãm 1981(Đ 1 l)….Hiện nay nguyên tăc được quy định tại điều 136 HP 1992,ĐI 1 LTCTANDvà Đ 19 BLTTDS.NỘi dung Đ19 quy định đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự nhùng vấn đề cơ bân cho nguyên tắc ,tạo cơ sở pháp lý cho việc thi hành được bán án,quyết định cúa tòa án.

 • • Nguyên tắc kiêm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự:Trước đây quy định trong PLTTGQCVADS(Đ8).PLTTGQCVAKT(E)11 ),PLTTGQCTCLĐ(Đ10).Hiện nay,các quy định này được kế thừa quy định tại điều 21BLTTDS.NỘĨ dung điều luật nay-da quy định đầy đù những nội dung cơ băn đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự cùa nguyên tắc,có tác dụng báo đám hiệu quá cúa cóng tác kiêm sát

 • b) Các nguyên tảc về tồ chức hoạt động,xét xù cứa tòa án

 • • Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm nhân dân tham giamguyên tắc này bước đầu được quy định trong HP1946.Tuy nhiên đến Hpl980 thi nguyên tảc mới dược quy định rô ràng cụ thể và đầy đủ.Hiện nguyên tắc được quỵ định tại ĐI29 Hp 1992.ĐI 1 BLTTDS

 • • Nguyên tắc thâm phán đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự .hội thâm nhân dân xét xữ độc lập và chi tuân theo pháp luật:được quy định từ Hp 1959,đến Hp 1980 thi mới dược quy định đầy đu.Hiện nay nguyên tắc đà được quy định tại Đ12 BLTTDS.Điều luật này quy định tương đối đầy đũ các vấn đề về nội dung nguyên tắc,tạo cơ sớ pháp lý cho thấm phán.hội thầm nhân dân thực hiện được nhiệm vụ xét xư của mình.

 • • Nguyên tắc tòa án xét xứ tập đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự thế:đượcquy định lần đẩu lại Hpl980(Đ132)sau đó được kế thừa quy định tại Hpl992(Đ131).Hiện nay .nguyên tắc được quy định tại điều 14BLTTDS .Những nội dung cơ bán cúa nguyên tẳc dã được ghi nhận đầy du trong điều luật nãy.

 • • Nguyên tắc xét xứ công khai: được quy định (ừ HP1946(E)67)sau dó được kế thùa quy định trong các Hp.LTCTAND đà ban hành.Hiện được quy định tại ĐI5 đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự BLTTDS.NỘi dung cùa điều luật đã quy định khá đầy du về những vấn đề liên quan đến nguyên

tắc.Đây là cơ sở pháp lý đê mọi người tham dự phiên tòa và tòa án xét xử công khai các vụ án dàn sự.

 • • Nguyên tắc thực hiện chế độ 2 cấp xét xữ:quy định tại TTCTAND 1960(đ9)và sắc luật số 01 SL 76 ngày 15 3’1976 cúa Hội đồng chinh phu cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự quy định về tó chức tòa án nhân dân và VKSND.Đến khi LTCTAND 1980 được ban hãnh thi nguyên tắ c này không còn được quy định nữa .E)ến 2002,nguyên tắc mới được quy định tại đl 1LTCTAND.Hiện nay nguyên tắc này quy định tại ĐI7 BLTTDS.NỘi dung điểu luật này ghi nhận đầy đú cụ thề các vấn dề về nguyên tấc tòa án xét xử theo 2 cấp

 • • Nguyên tắc giám đốc việc xét xirđà được quy định trong các Hp. đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự Luật tổ chức TAND được Nhà nước ta ban hãnh.Hiện nguyên tắc được quy định tại đl34 Hpl992,đl8 BLTTDS .Nội dung ĐI8 đã thề hiện được đầy đù nội dung cơ bàn nguyên tảc.

 • • Nguyên tấc tiếng nói và chừ viết dùng trong TTDS:

 • c)     Các nguyên tắc báo đâm quyền tham gia tố tụng cùa đương sự

 • • Nguyên tắc yêu cầu tòa bão vệ quyền lợi ích hợp phápitrước đây quy định tại ĐI PLTTGQCVADS,đl PLTTGQCVCKT.đ 1 PLTTGQCTCLĐ.Hiện nguyên đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự tẳc này quy định tại đ4 BLTTDS quy định 1 số nội dung cơ bân cũa nguyên tắc .tạo cơ sở pháp lý cho chú thề thực hiện quyền lợi ích họp pháp cùa họ

 • • Nguyên tắc quyền tự định đoạt cùa đương sự:

 • • Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

 • • Nguyên tắc binh đãng về quyền và nghía vụ trong tố tụng dân sự

 • • Nguyên tắc bão đám quyền khiếu nại tố cáo trong tổ tụng dân sự

 • d)     Các nguyên đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự tắc thê hiện

trách nhiệm cúa cơ quan tiến hành tố tụng

 • • nguyên tăc bào đám sự vô tư cua người tiến hành tố tụng.người tham gia tố tụng

 • • Nguyên tắc bão đâm quyền bão vệ của đương sự

 • • Nguyên tắc trách nhiệm hòa giãi cua tòa án

 • • Nguyên tắc trách nhiệm cùa cơ quan.ngirời tiến hành tố tụng dân sự

 • • Nguyên tắc trách nhiệm chuyển giao tài liệu.giấy tờ cứa tòa án

đ)Các nguyên tắc thê hiện vai trò . đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự trách nhiệm cùa các cá nhân ,cơ quan tố chức trong tố lụng dân sự

 • • Nguyên tắc trách nhiệm cung cấp chửng cứ cùa cá nhân .cơ quan tô chức

 • • Nguyên tắc việc tham lố lụng dân sự cùa cá nhàn ,cơ quan tồ chức

Câu5 Tại sao nhũng việc phát sinh lừ quan hệ pháp luật dân sự. quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình đều được giãi quyết theo thủ tục tố tụng dân sự?

Ờ Việt Nam.các quan hệ đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự phát sinh irong lĩnh vực dân sự .kinh doanh,thương mại.lao động .hôn nhân và gia đình được điều chinh bởi các vãn bân pháp luật khác nhau như BLDS,BLLE),LTM,LHN&GĐ…. Tuy nhiên,các quan hệ pháp luật nãy đều cùng có linh chất là các quan hệ tài sãn.quan hệ nhân thân được hình thành trên cơ sở bình đăng .tự do,tự nguyện cam kết .thỏa thuận và tự định đoạt cũa các đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự chu thế.Do vậy .các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật này phái thuộc thầm quyền dân sự cùa tòa án.được giãi quyết theo thu tục tố tụng dàn sự.Đối với các vụ việc phát sinh từ quan hệ pháp luật hĩnh sự .hành chính thi không thuộc thấm quyền dân sự cua tòa án vi chúng không có cùng tính chất với các quan hệ trên

Câu 6. Khái niệm, ý nghía của việc xác định thẩm quyền dân sự đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự cùa Toà án?

Khái niệm: Thấm quyển dân sự cùa tòa án là quyền xem xét giãi quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giãi quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự

Ỷ nghía :Việc xác định thấm quyển giừa các lòa án một cách hợp lý .khoa học tránh được sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa lõa án với các cơ quan nhà nước .giũa các tòa án với với nhau đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự ,góp phần tạo điều kiện cần thiết cho tòa án giãi quyết nhanh chóng và đũng đắn các ỊI việc dân sự,nâng cao được hiệu quà cứa việc giãi quyết vụ

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức văn phòng thống kê cấp xã tại huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn xăng sinh học e5 của khách hàng tại thành phố huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Hình học hoạ hình (Nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự
đề cương và một số nội dung ôn tập môn tố tụng dân sự
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart